„College en raad lijken tegenover elkaar te staan' VOORDEELDROGIST Rass-; matste loodjes voor itbreiding AH-winkel Van Rappard wil heldere structuren D.E.T.V TEXELSE^" COURANT Bedrijvig^;/ ^'aPp axolon m theelichten n - DINSDAG 8 MAART 1994 der Beek: ...maatschap behouden... rking graag weer in en zeg ik: ukkig, we gebruiken eindelijk verstand..." Garnalen i de andere visserijvormen liet i der Beek de revue passeren, besomming van de Nederland- larnalenvloot was in 1993 aan- kelijk hoger dan het voor- nde jaar, maar het aantal Texel- garnalenkotters verminderde r het stoppen van de TX 10 en „Jammer dat niemand de- bedrijven wil overnemen of itzetten" Als gevolg hiervan Kees Boom later tijdens de jadering op eigen verzoek af bestuurslid van DETV namens gamalensector. Dirk Albert n werd in zijn plaats gekozen. Twee vliegen situatie in de rondvis betitelde der Beek als „zorgwekkend". Texel zijn weliswaar geen be ien geheel van rondvis afhan- maar o.a. kabeljauw is wel belang als bijvangst. Van der k toonde zich tegenstander beschermende maatregelen de overheid. „Dat biedt geen inde oplossing." Hij pleitte lom voor een financieel aan- kelijk afscheid. Van der Beek Ie voor om rondvisquota ver- lelbaar te maken voor de pro- intenorganisaties (PO's) en/of ipen. „Twee vliegen in één Rondvissers die willen stop- krijgen langs commerciële een saneringspremie en de Tikorvisseri] wordt verlost van lijvangst-problematiek." hanngprijzen spelen wél Ie Texelse bedrijven parten, ar gelukkig hebben onze ha- vissers ook andere vangst- iten, waardoor het totale resul- door de beugel kan." Kennismaking het gehoor van de landelijke ïrijtop bereed Van der Beek heel kort een stokpaardje: fusie tussen de Federatie van Visserijve- renigingen en de Nederlandse Vis sersbond. De respectievelijke voorzitters, Klaas Kramer en Jo- han Nooitgedagt, hielden zich echter wijselijk op de vlakte. In de persoon van Dick Langstraat (Produktschap) gaf nóg een lande lijke topfiguur zaterdag acte de presence. Ook behoorden verte genwoordigers van de Helderse zustervereniging Samenwerking, directeur Zwartveld van de coöpe ratieve visafslag Den Helder/Texel, burgemeester Van Rappard en wethouder Eelman-van der Kooi tot de gasten. Bob Bakker woonde de vergadering voor het eerst bij als voorzitter van de per 1 januari opgerichte Beheersgroep Texel, tot stand gekomen na het uittreden uit de PO West. De grote belang stelling kan worden verklaard uit de komst van Kleemans, met wie voor het eerst kon worden kennis gemaakt. De nieuwe directeur Visserijen hield een kort praatje. „In eerste instantie zal ik alleen luisteren. Ik hou ervan om in de sector te staan en te horen wat er leeft", aldus Kleemans. Discussie Beduidend langer aan het woord was hierna mevrouw drs. M.A.J. Vaes, plaatsvervangend directeur Visserijen. Zij hield een inleiding waarbij ze diverse knelpunten niet uit de weg ging. De leden maakten van de gelegenheid gebruik om uitgebreid vragen te stellen en op merkingen te plaatsen. De bijeen komst nam hierdoor totaal liefst drie uur in beslag. Mevrouw Vaes en de visserijvoormannen kregen zo in elk geval een goede indruk van wat er onder de vissers leeft. De Haagse „regelnicht" wees tel kens op de grote eigen verant woordelijkheid van de vissers. De verruiming van de 10 procent mar ge van de groepsreserve is vol gens mevrouw Vaes nodig om erger te voorkomen. „Wat is er te gen op een dubbele spaarpot?", antwoordde zij op kritiek uit de zaal. „Wij moeten zorgen voor de zekerheid dat we het nationaal quotum niet overschrijden. Want dat zal meteen tot grote proble- Mevrouw Vaes: ...dubbele spaarpot... Ider een dag dicht te zijn ge- •st, zal de Albert Heijn- Brmarkt aan de Waalderstraat ende week een ingrijpende louwing afronden. Wèl moe de klanten de laatste dagen hinder voor lief nemen, nsdag 16 maart viert AH de opening", waarmee de win- f 180 m2 bij krijgt. is de derde maal sinds 1980 de Texelse vestiging van ,/s grootste kruidenier" een owing ondergaat. Met de te uitbreiding heeft het win- d publiek voortaan 1.000 m2 eschikking (tien jaar geleden 320 m2). Een ontwikkeling, aan anno 1994 wordt bijge- n door 66 vaste en parttime werkers. eeft optimaal profijt getrok- van het sterk gegroeide toe- en kan ook bogen op een Texels klantenbestand. In hoogseizoen resulteerde dat eler ergernis regelmatig in druktepieken. „Onze opper was te klein, waardoor we In de problemen kwamen, de uitbreiding hopen we dat ensen weer prettig bood- Pen kunnen doen", vertelt 9er Hans Blekkenhorst. Een vallende omzet in de afgelo- zomer was voor de AH- directie geen reden om de uwing uit te stellen. Blekken- »Dat was een incident, ver- akt door het slechte weer." Snelkassa tra ruimte wordt onder meer voor twee extra kassa's, e doorstroming moet bevor- Nieuw is bovendien een ssa. Klanten die hoogstens artikelen in hun karretje heb oden, kunnen daar afreke- z°dat ze niet lang in de rij "staan. Daarnaast wordt de ldln9 aangegrepen om het lr"ent te vergroten. Méér stellingen met méér artikelen dus. Totaal worden zo'n 1.200 houdba re en verse produkten toegevoegd. Vooral het assortiment vers voor verpakte Hollandse en buitenland se kaassoorten wordt fors groter en de klanten krijgen meer keuze uit kant-en-klare maaltijden. De voorraad kruidenierswaren wordt straks dagelijks aangevuld (nu driemaal per week). Het perso neel is hierdoor minder tijd kwijt in het magazijn, wat aan de klanten service ten goede zal komen. Nog een gevolg van de verbouwing is de verhuizing van Blekkenhorsts kantoor naar achteren. Op zijn oude stek komt een informatieba lie. „Toch zal ik zelf zo veel moge lijk in de winkel te vinden zijn en staat de deur van mijn kantoor al tijd open." Sloop Het nieuwe winkelgedeelte be vindt zich achterin de winkel. In november j.l. werd een naastgele gen woonhuis voor dit doel gesloopt. Daarmee ging slechts tijdelijk woonruimte verloren, want boven de aanbouw is een appartement gemaakt. Dankzij de gevel oogt de winkel aan de bui tenzijde als een woning, passend in het straatbeeld. De verbouwing is uitgevoerd door Bouw- en Be- tontechniek Heerhugowaard. Een wand met koelingen scheidt de bestaande supermarkt momen teel nog af van de nieuwe ruimte. Vanaf heden komt daarinverande- ring. Blekkenhorst: „Door het ver schuiven van stellingen en verplaatsen van produkten zullen de klanten enige last ondervinden, maar daar staat tegenover dat ze er een prachtige winkel voor terug krijgen." De heropening gaat ge paard met diverse tractaties en aanbiedingen van 16 tot en met 19 maart. men met 'Brussel' leiden." Ook ging ze in op de ontwikkeling van de tachograaf, die het motor vermogen op zee registreert. „Het wachten is nu op de offertes van enkele bedrijven." Maatschap Eén van de voornaamste discus siepunten betrof het maatschap scontract, Bijna alle Texelse rederijen kennen deze formule, waarbij schippers-eigenaars en opvarenden de besomming verde len. Het maatschap staat op de tocht, nu de regering de Sociale Verzekeringsraad heeft gevraagd te adviseren over eventuele af schaffing. DETV is van plan zich hiertegen te verzetten, zo kondig de Van der Beek aan. „De maat- schapsvorm is noodzakelijk om een bloeiende zeevisserij te be houden. De grote betrokkenheid van alle belanghebbenden is een garantie voor een goede bedrijfs voering, met als gevolg een goede beloning voor zowel arbeid als on dernemerschap" Van der Beek wees ook op een bedreiging van uit de visserij zélf. „Men dreigt te vergeten dat het maatschap een samenwerkingsverband is en gaat denken in de baas-knecht verhou ding. Als we deze vorm willen be houden, moeten handelen in de geest van de maatschap." Beter formuleren Uit zaalreacties bleek wel dat niet elk maatschapscontract even fraai is geregeld. Mevrouw Vaes stelde daarom dat de sector zelf moet zorgen dat een aantal afspraken beter wordt geformuleerd. Van der Beek riep op te zorgen dat ook de stem van de maten door- „Op Texel lijken b en w en de raad lijnrecht tegenover elkaar te staan, dat is het beeld wat naar buiten wordt gebracht. Deze si tuatie, in de loop der jaren ont staan, ondergraaft de geloof waardigheid van het gemeente bestuur bij de burger. Er kunnen ad hoe beslissingen worden geno men, die rechtsonzekerheid tot gevolg hebben", aldus burge meester W. Van Rappard tijdens zijn lezing in EcoMare. Ten overstaan van een 50-tal be langstellenden gaf de burge meester donderdagavond een duidelijk beeld van zijn visie op bestuurlijk handelen. Zo zou Van Rappard graag de rolverdeling tus sen raad en college willen verdui delijken. „Texelaars schijnen in de veronderstelling te verkeren dat klinkt in de contracten, en niet vooral de stem van de schippers- eigenaars. Volgens hem gaat het in de Texelse vloot overigens niet zo gek. „En als er wrevel is, dan moet dat worden uitgesproken. Met moeilijke kwesties kan je naar het bestuur stappen en eventueel komt er dan een arbitragecommis sie aan te pas." Over de kwestie zal DETV later dit jaar een aparte bijeenkomst beleggen. 6»„V Burgemeester Van Rappard: ..Beter met de stroom mee roeien, dan een botte af wijzing." een brief aan de raad beter werkt dan een schrijven aan b en w." Raad en college behoren tot de zelfde organisatie, aldus Van Rap pard, en zouden dus ook als één orgaan naar buiten moeten treden. „Van mensen zou je enige loyaliteit voor het bedrijf waarin zij werk zaam zijn mogen verwachten. Het mag niet zo zijn dat ze de eigen or ganisatie onderuit halen. Je staat, om een voorbeeld te noemen, als klant bij de HEMA ook gek te kij ken als een personeelslid van die firma je vertelt dat je een bepaald artikel beter bij Blokker kunt ko pen." Strategisch De burgemeester liet er geen twij fel over bestaan voorstander te zijn van een strategische manier van besturen. „Er wordt vaak te weinig naar elkaar geluisterd. Op Texel is sprake van een concreet eilandgevoel, waarbij nogal wat reserves aan de dag worden ge legd ten aanzien van overkantse maatregelen." Volgens de burge meester niet altijd terecht, want driekwart van de maatregelen is meestal al geregeld in de Texelse (bestemmings)plannen. Van Rap pard vindt dat je meer bereikt door met de stroom mee te roeien, dan met een botte afwijzing. „Dan heb je straks tenminste helemaal niets meer in te brengen. Je kunt je als gemeente beter een doel stellen - daarbij vaststellend wat je mini maal wilt bereiken - en dat er in goéd overleg door zien te krijgen." In dit verband vroeg hij zich ook af of de „directheid", een bekende eigenschap van de Texelse bevol king, wel zo tactisch is. „Wij zeg gen gelijk waar het op staat, hoor, kreeg ik bij mijn kennismaking met het eiland te horen. Die houding moet echter geen excuus op voor hand zijn. Het is soms verstandi ger niet gelijk te roepen wat je vindt." Zuiver Van Rappard ziet het als zijn taak de structuren van het gemeente bestuur zuiver te houden. „Ik wil graag b en w en de raad goed la ten functioneren. Ook procedureel zijn we op Texel niet sterk. Het is erg belangrijk goed na te denken over de consequenties van som mige besluiten. Dat is geloof ik mijn voornaamste rol: een bijdrage leveren om de structuren en keu zemomenten in discussies helder te maken." Een dergelijke bestuursstructuur vereist volgens Van Rappard ech ter een bepaalde manier van rede neren. Kernpunten zijn strategisch overleg, lange termijnvisie, minimum-eisen pakket, respect en vertrouwen. „Deze integrale bena dering is in bestuurlijk Nederland nog erg ongewoon", aldus Van Rappard die constateerde dat de sectorale benadering nog steeds hoogtij viert. „Een benadering die iedereen het recht geeft oogklep pen op te hebben. Een benadering waarin de best georganiseerde het haalt, waarbij andersdenkenden in een hoek worden gedrukt en waar de nadruk wordt gelegd op dat wat scheidt." De lezing van Van Rappard was de laatste in een serie van vier win- terlezingen, met „En de mens dan?" als thema. Diefstal fiets. Op de Vismarkt is in de nacht van zaterdag op zon dag een niet afgesloten opoe-fiets gestolen. Deze is van een 36-jarige Texelaar. I M. ADVERTENTIE 9, LI M'LKA tabletten 100 tonic 85 ml met zeep 80 gr van '2,95 voor hazelnoot, romig bij een aevoei«ge huic alpenmelk van 3,58 voor CLEARASll „chuimgel qevoelige huid, 75 ml van 4,99 voor OILOFOIAZ beautyfluid 125 ml van 12,33 voor 60 stuks, met cup Aanbiedingen gelden t/m 16 maart 1994, Druk- en zetfouten voorbehouden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5