Cjrocti 2tmrL- Jexels in het hart. Liever breed draagvlak ian een vecht-college" p Terpstra oogst primeur met biologische tulpen TEXELSESfcOURANT xels Belang en CDA in onderhandeling mm Mummer verschijnt vrijdag 25 MAART a.s. positie: coalitie ft smalle basis ^orszel VERDER XT a Scenario-wedstrijd voor Texelse film 2 Damsimultaan met dames-kampioenen 3 is Raadhuisnieuws: - Motie openbaar groen -„1+1=3" verworpen - Volle bak 5 Infomarkt dementie 7 Theo Hoogerheide 9 Harmonisatie-plan: wat is reactie EZ? Poster loopt warm Commotie over sloop Mont Rosa SBB: sloot Dennen meer karakter van een beek geven Herinrichting in Den Hoorn Texels vrachttarief Subsidies toegewezen TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van UJim mets en een folder over de informatiemarkt van het projekt DEMENTIE. Gratis informatiekrant voor toerist en Texelaar VRIJDAG 11 MAART 1994 RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10866 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ttC Den Burg, telefoon (02220) 62600. entie/abonnementen telefoon (02220) 62600. lie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. tie buiten werktijd Gerard Timmerman, rlwal 11. Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. ts Belang en het CDA gaan samen onderhandelen over lieuwe college. Nel Eelman-van 't Veer (CDA), Daan ling en Gerbrand Poster (beide Texels Belang) zijn de louderskandidaten. Tijdens een bijeenkomst woens- vond in Den Burg gaf het CDA de voorkeur aan Texels ïg boven een coalitie samen met Groen Links en PvdA, raadssteun van D66 en eventueel VVD. nderen staan langs de zijlijn, zijn niet buitenspel gezet", voorzitter Jos Timmer van Belang (TB), onder wiens 3 de onderhandelingen svinden. „Gekeken wordt ïaar punten uit de andere izingsprogramma's. Zo krij- ve een.breed draagvlak voor eleid de komende vier jaar. villen een bestuurs-college, t vecht-college." (Bakker van Groen Links (GL), let aanbod voor een alterna- I coalitie deed, kritiseert de i aanpak. „De andere frac- i suggesties aanleveren ogen Her Bakker: ...de groeten... effe wachten en het begint, het politieke st! Het moet wel heel raar en wil het college van B er anders gaan uitzien dan iedereen verwacht. Hoe- op het laatste moment men nog wel eens keihard naakte afspraken niet na- nen. Onze eerste burger is 'rstander van heldere leturen. Primal Hij sprak tijdens zijn lezing in Eco- re onomwonden uit en ver- zijn ergenis niet over de houding tussen college en neenteraad. Dat wordt la- n als hij straks minimaal wethouder naast zich met wie hij nu al regel- tig op gespannen voet at- De burgemeester wil - ■°bt- beleid voeren en W van ad hoe beslissin- maar dat schijnt steeds er de wens te zijn van een °t aantal Tesselaars. Pro- Hdaar maar eens een goe- balans in te vinden. Hoe over elkaar denkt wordt }as ook steeds duidelijker 'atkan een slagvaardig be- mèt een visie behoorlijk in lveg staan. Ach waar maak druk over! Kijk liever naar 9ezellige nieuws. We heb- er op Texel wéér een 'tje bij en dat doet niet aan bek... Horszei en dan gaan TB en CDA in hun op perste wijsheid een programma maken. Nou, de groeten. We hou den liever de ruimte om onszelf te profileren, dan dat het college straks goede sier maakt met onze waardevolle ideeën." Bakker zet hiermee een harde toon. „Misschien lijkt het zo alsof de politiek alleen met zichzelf be zig is en neemt het publiek ons de ze houding niet in dank af. Maar dat moet dan maar. Want zó werkt het niet. Als TB en CDA werkelijk een breed gesteund college willen, zou er nog een wethouder van een andere partij bij moeten. Samen hebben ze weliswaar een numerie ke meerderheid met negen zetels, maar een coalitie van maar twee partijen is een politiek smalle ba sis." Vooraf contact Al vóór de verkiezingen was af gesproken dat alle raadsfracties woensdag 9 maart de eerste bij eenkomst zouden houden. Vooraf gaand aan deze datum had verkiezingswinnaar Texels Belang al contact gezocht met het CDA, dat thans met drie zetels de een na grootste partij is. Dit tot erger nis van PvdA-fractieleider Hans Roeper, die hierover in de raads vergadering een vraag stelde. „Heeft het voor de andere partijen nog wel zin om te komen?", vroeg hij zich af. Burgemeester Van Rap- pard gaf -ongebruikelijk voor de rondvraag- TB-raadslid Gerbrand Poster de gelegenheid deze vraag te beantwoorden. „Inderdaad zijn we samen in onderhandeling", gaf Poster toe. „Maar er zijn nog veel obstakels. De bespreking gaat woensdagavond gewoon door." Volgens TB-voorzitter Timmer was slechts sprake van informele con tacten. Over de toenadering hoef de echter niemand verbaasd te zijn, want al tijdens de verkiezing savond viel te beluisteren dat de combinatie TB-CDA een logische eerste stap zou zijn. Een uur Vertegenwoordigers van alle zes fracties schoven uiteindelijk aan Lees verder pagina 5 Bloementeler Dirk Terpstra met de biologische tulpen waarmee hij op bloemenveiling Aalsmeerde eerste was. iFoto Gerard t Bloementeler Dirk Terpstra uit de Prins Hendrikpolder oogstte met biologisch gekweekte tulpen deze week een landelijke primeur. Han delaren in de Aalsmeerse bloe menveiling waren vol lof over de Texelse noviteit en voorzien een bloeiende afzet. ,,Ze zijn prachtig en ze ruiken nog lekker ook", prees veilingmedewerkster Corrie van der Berg de rose tulpen. „Een wat groot uitgevallen experi ment", omschrijft de tulpenbroei- Nel Eelman: ...wethouderskandidaat... B en w zijn zeer benieuwd hoe het ministerie van Economische Za ken (EZ) zal reageren op het harmonisatie-rapport, dat afgelo pen najaar is uitgebracht. In het nog niet openbare rapport staan conclusies ten aanzien van de eventuele gelijkschakeling van vrachttarieven op de Waddenve ren. De aanbevelingen tenderen naar tariefsharmonisatie, zo liet wethouder Erna Eelman deze week doorschemeren. De wethouder antwoordde op een vraag van Jan van Asselt in de rondvraag van de raadsvergade ring. Het onafhankelijk raadslid wilde weten of al iets bekend is over de gevolgen voor Texelse ver voerders en ingezetenen. Eelman kon hierop nog geen antwoord ge ven, omdat het college nog geen gesprek met „Den Haag" heeft gehad. Weliswaar heeft op 22 fe bruari j.l. overleg plaatsgevonden bij EZ, maar daarbij waren alleen de rederijen uitgenodigd. „De VVD is daar toen achter gekomen, waarna b en w actie heeft onder nomen om er óók bij aanwezig te zijn", schetste de wethouder de inspanningen van haar partij in de ze kwestie. Tijdens het gesprek stelde Teso zich op als tegenstan der van de harmonisatie, zoals di recteur Rob Wortel in de vorige Texelse Courant mededeelde. Of deze koerswijziging van Teso het standpunt van EZ zal beïnvloeden, is nu de vraag. Gerbrand Poster wekte dins dagavond tijdens de raadsver gadering met zijn opmerk ingen de wrevel van burge meester Van Rappard. Zo draafde de Texels Belang voorman door over de reflec tie c.q. witte kleur van ver keersdrempels, probeerde hij vergeefs de motie inzake het openbaar groen behandeld te krijgen en verbeterde hij als klap op de vuurpijl de term „stoomcleaner" tot „warm waterwasser". Waarop Van Rappard niet kon nalaten het eigenzinnige raadslid toe te voegen: „U bent erg aan het warmlopen, merk ik." Poster had zoals gewoonlijk het laat ste woord: „Dat doe ik al van af mijn geboorte..." De waarschijnlijke sloop van boer derij Mont Rosa aan de Emmalaan heeft menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. Elders in deze krant uit Menno Stam zijn verontwaardi ging in een ingezonden stuk en 'in de rondvraag van de raadsverga dering stelde Jan van Asselt de kwestie aan de orde. Wethouder Erna Eelman antwoordde dat de gemeente in dit geval wettelijk verplicht was een sloopvergun ning te verlenen, toen daar om werd gevraagd. Hoe zeer het ons ook aan het hart gaat. Zelfs als geen terugbouw plaatsvindt, kan de sloop doorgaan." Vorige week maakten b en w per advertentie bekend dat zij de sloopvergunning hebben verleend aan de nieuwe eigenaar Dick Graaf uit Den Burg. Wat er met de nu leegstaande hoeve, die niet op de monumentenlijst staat, gaat gebeuren, is nog niet bekend. Na vraag leert dat bij de gemeente geen bouwplan is ingediend. Graaf was wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar. er de teelt. Temidden van traditioneel geteelde bloemen in zijn broeikassenbedrijf aan de dijk plantte hij tienduizend tulpebollen. Ze waren geteeld door de stich ting Natuurbloem Texel, waarin Terpstra participant is. Voor het experiment gebruikten de telers de rose/witgerande tulp Invasion. „Die is immuun tegen schadelijke virussen en schimmels en lekker stevig." De bollen groeiden afgelo pen seizoen op een zuiver perceel bij 't Horntje. Het grootste deel van de oogst werd tegen een ga rantieprijs verkocht aan tuinbezit- ters. De grootste bollen broeide Terpstra voor eigen risico in zijn kas. Hij gebruikte hiervoor aange paste kasgrond en voegde geen enkel bestrijdingsmiddel toe. „Maar dat deed ik in de kas toch al niet." Afzetorganisatie GEA ziet toe op een correct verloop van de teelt. Voor de biologische bloemen gelden dezelfde keuringsnormen als voor traditioneel geteelde. Hogere prijs Het Texelse initiatief is een ant woord op de toenemende vraag naar biologische bloemen. „Zo'n Staatsbosbeheer wil voor de zo mer een plan klaar hebben om de sloot langs de Tureluursweg in de Dennen om te bouwen tot een beek. Als er geld voor is, kan het werk komende winter worden gestart. Alle sloten in de Dennen zijn ge graven waterlopen. Hierin stroomt het grondwater uit de duinen. Het water is erg schoon en constant van temperatuur, wat gunstig is voor enkele planten- en waterin sectensoorten. Om de landschappelijke waarde te verhogen, lijkt het SBB aardig om de kaarsrechte sloot langs de Ture luursweg te voorzien van enige bochten en flauwere walkanten. Door wat open plekken te creëren kan wandelend publiek meer ge nieten van de waterloop. De herinrichting van de Her enstraat en het pleintje in Den Hoorn start maandag. De vier ton kostende klus begint met het plein en het aanpassen van de straat vanaf de splitsing Hoge Werf je/Herenstraat in de richting van het plein. Daarna volgt de Kerkstraat. Als laatste wordt van af de kruising met het Hoge Werf je richting Klif gewerkt. Voor de herinrichting, die wordt uitgevoerd door De Vries en Van de Wiel, zijn tien weken uitgetrok ken. Verkeer wordt omgeleid via 't Lage Wegje en de Naalrand. drie procent van de Nederlanders heeft er zelfs een méérprijs voor over", becijfert Van der Berg, die aangeeft dat dat Aalsmeerse vei ling VBA het experiment uit imago-overwegingen stimuleert en om ook andere kwekers over de streep te trekken. Omdat de biologische kweekwijze een lagere opbrengst en méér werk geeft dan de traditionele ma nier, garandeert de veiling een ho gere prijs. „Voor de klok zou zo'n bos ƒ3,75 opbrengen en wij beta len ƒ4,50." Dat betekent volgens de Aalsmeerse dat de bos aan de kraam een tientje kost. De bloemen worden aan de man gebracht door VBA-dochter GEA, die 25 verkooppunten in Neder land heeft. Ondanks de hogere prijs is de markt voor biologische bloemen groeiende. „Ik kan de vraag naar bloemen niet aan", aldus Terpstra, die het contract voor het komende seizoen al op zak heeft. Natuur bloem Texel heeft vorige herfst ze kerheidshalve een grotere oppervlakte bollen uitgeplant, want ook de animo van tuinbezit- ters groeit. Veiling Aalsmeer laat weten open te staan voor andere tulpenbroei- ers die het ook willen proberen. In de vorige krant gaf de kop bo ven het artikel over Teso's houding inzake het Texels vrachttarief aan leiding tot misverstanden. Hier voor onze excuses. Voor alle duidelijkheid: Teso is tégen af schaffing van het Texels vracht tarief. De gemeente heeft verschillende investerings- en incidentele subsi dies toegewezen. De Speel-o-theek krijgt ƒ250,- voor speelgoed- en opbergmateri aal. Voor aanschaf van nieuwe in strumenten en uniformen krijgt Excelsior f2500,-, de drumband van deze muziekvereniging ƒ750,-, KTF ƒ4975,- en DEK ƒ4050,-. Vervanging van vier kunstgrasba- nen levert tennisvereniging Deuce ƒ15.000,- op. Daarnaast krijgt de ze club ƒ13.000,- voor de aanleg van een grastennisbaan. Texelse Boys krijgt ƒ10.500,- voor renova tie van douches en toiletten in de kleedkamers. Incidentele bijdragen zijn er voor SV Oosterend (ƒ1942,-) en de Ne derlandse bond van Plattelands vrouwen, afdeling Texel ƒ350,-. I.M. ADVERTENTIE l/r.x» ~cjrt T. het Utn. DtijJ drogisterijen Weverstraat 1, Den Burg. I.M. ADVERTENTIE (jroei) TwarLrJexels in hel harU- Inleveren advertenties: t/m 15 maart aan de balie van de Texelse Courant. Voor een afspraak: vraag naar onze vertegenwoordiger Kees Klaassen. Uitgeverij Langeveld en de Rooy p. Parkstraat 10. Den Burg L/>/zK Telefoon 02220 - 62600 1 11 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1