Popmuziek van eigen eilandbodem bloeit Texelpop met twintig „acts" goed gevuld: Agenda Schrijven voor gevangenen Wat ik zeggen wou. Geslaagde reünie van oud-leidsters Margaretha Sinclair Ruiterpaden verbreed voor aanspanningen Kruiswerk heeft nieuw alarmnummer Nijlganzen zijn asielzoekers onder de vogels Expositie belic! leven in Israë TEXELSE^? COURANT In het blad „Wordt vervolgd" van Amnesty International worden maandelijks enige voorbeelden genoemd van mensen die on rechtmatig gevangen worden ge houden en/of gemarteld. Via de brieven doen schrijvers een be roep op de autoriteiten van de ge noemde landen om de gevangenen in kwestie vrij te la ten en aan het martelen een einde te maken zo daar sprake van is. Amnesty International voert tot eind juli 1994 een wereldwijde campagne tegen politieke moor den en „verdwijningen". Hierin staan 24 slachtoffers centraal. Voor twaalf van deze mensen wordt in Nederland aktie gevoerd. De andere twaalf slachtoffers ver schijnen tijdens de campagne in maandelijkse aktie. De Texelse werkgroep van Amnesty Internati onal heeft voor deze maanden vol gende brieven gemaakt. De eerste brief is voor Esther Kas- sakpo in Lomé, de hoofdstad van Togo. Honderden mensen, onder wie Esther Kassakpo, sloten zich op 25 januari 1993 in Lomé aan bij een vreedzame demonstratie die de oppositie had georganiseerd om publiekelijk steun te betuigen aan een initiatief van de Duitse en Franse regering. Deze overheden probeerden de politieke impasse te doorbreken die was ontstaan tussen president, overgangsrege ring en overgangsparlement. Toen de demonstranten zich verzamel den begonnen veiligheidstroepen zonder waarschuwing te schieten. Zeker 19 mensen kwamen om het leven. Esther Kassakpo was een van hen. De tweede brief is voor Jabber Rashid Shifki in Irak. De toen 15-jarige Jabber Rashid Shifki werd in 1983 gearresteerd door het Irakese leger. Nu ruim tien jaar later is er nog mets bekend over zijn lot. Jabber Rashid Shifki is één van de honderden Koerdische kin deren die in die tijd „verdwenen". Allen toehoorden tot families rond de Koerdische leider Barzani. Wie ook voor deze mensen wil schrijven, kan kosteloos voor beeldbrieven ontvangen. Voor brieven en meer informatie kan men terecht bij: Willem Witte Oesterstraat 17, Oosterend, tel. 18870. Vivid is terug op Texelpop. Menno, Ik lag onder een palm en sliep Toen kwam er een Antilliaantje dat riep Dick je moet ontwaken Om voor Menno's gemoedsrust een antwoord te maken Mont Rosa gaat plat dat staat vast En naast het VVV is de nieuw bouw zeer gepast Misschien iets Spaans, je zult het zien Terug op Texel krijg ik van jou een tien. Marja en Dick Graaf, Sint Maarten. Met liefst twintig optredens overtreft Texelpop komende vrijdag en zaterdag ruimschoots de recordscore van vorig jaar, toen veertien bands deelnamen. De liefhebbers krijgen in de Burg. De Koninghal beide avonden een gevarieerd pro gramma voorgeschoteld. Met nieuwe groepen, zoals het jeugdige Desercration, de meidenband Just Marry en het fa milieorkest Peanuts, en met „grote namen'.', waaronder de Van Beurden Bluesband, De Klapband en Vivid. Zelfs de aloude Shakin' Legends zijn in ere hersteld. Allemaal willen ze voor eigen pu bliek schitteren. Veel „acts" zijn al enkele maanden bezig met de voorbereiding op het half uur dat zij mogen vullen. Voor sommigen omdat het hun eerste optreden is, voor anderen omdat ze een repu tatie hoog hebben te houden. En omdat het maar één keer per jaar Texelpop is, hebben diverse bands tijdens hun optreden een verras sing in petto. Hoewel de animo om popmuziek te spelen op Texel groot is, leiden de meeste bands een sluimerend bestaan. Slechts enkelen komen het hele jaar aan de bak. De vanuit Alkmaar opererende formatie Vi vid probeert zelfs landelijke be kendheid te verwerven en een bestaan als beroepsmuzikanten op te bouwen. Op het eiland is The Legendary Late Inbetweemes populair op feesten en heeft de band zich ook ingeschreven bij een boekingsbureau om wat vaker in Amsterdam en omgeving op te treden. Verder komen op Texel al leen De Klapband en de Small Buzz goed aan hun trekken. Té goed misschien wel. Te populair „Als een band populair blijkt te zijn, wordt die plotseling overal ge vraagd. Texel heeft méér bands die leuk een avond kunnen vullen, maar die worden helaas overgesla gen", vertellen Nienke Bloksma en Nils Lely, zelf muzikant en mede organisatoren van Texelpop. Als voorbeeld noemen ze Nothing to Loose, die met een goed in het ge hoor liggende mix van soul, funk en rock een swingende avond kan verzorgen. „Toch hadden ze vorig Van de zestig oud-leidsters van Margaretha Sinclair" kwamen er zaterdag 42 bijeen voor een reünie in zaal De Witte Burcht. Aanleiding voor de bijeenkomst was de aan wezigheid van Nelly Dijt-Bakker uit Australië, die momenteel voor fa miliebezoek op Texel verblijft. Van vier uur 's middags tot 's avonds laat haalden de dames herinnerin gen op aan de periode dat zij de leiding hadden over de groepen RK gidsen en kabouters. „Margaretha Sinclair" was op 29 januari 1946 door kapelaan Tulp opgericht als meisjestak van de padvinderij. Aanvankelijk fungeerde de zolder van de Sint Jozefschool als club honk; in de jaren zestig ver plaatsten de activiteiten zich naar De Witte Burcht. Later ging Mar garetha Sinclair verder als drum band, die uiteindelijk in 1988 ter ziele ging. De eerste leidster was Jannie Slaman-Logman, maar zij was ver hinderd om op de reünie te ver schijnen. Wèl present waren enkele andere leidsters van het eerste uur: Annie Bakker-Bakker, Martha Eelman-Hoogenbosch en Wil Bakker-Bakker. De aanwezigen genoten onder meer van een koud buffet en films over de club, ge maakt door kapelaan Stam II) in de jaren vijftig. IFolo Frans Hopman Belinda van Diessen, zangeres van Nothing to Loose en Just Marry. jaar totaal maar vijf optredens. En daar oefen je dan voor..." Sommige bands komen buiten Texelpop en een enkel optreden in jongerensoos Time Out zelfs hele maal niet aan hun trekken. Har drock, punk en nóg ruiger zijn geen genres waar zaal-eigenaren en feestorganisaties voor warmlo pen. Overigens is het met de op tredens van Texelse formaties in café's en discotheken nog steeds matig gesteld. Geen house Door de jaren heen is het Texelpop-festival echter het podi um bij uitstek om zich te presente ren. De variatie is dit jaar groot. Van de grote muziekstromingen is punk niet meer vertegenwoordigd en is house een opvallende afwezi ge. „Niet zo vreemd", aldus Nien ke en Nils. „House is nogal kostbaar door de technische appa ratuur die je er voor nodig hebt en is live moeilijk over te brengen. De meeste bands hebben nog steeds de vertrouwde basis van gitaar, bas en drums." Programma Vrijdagavond treden acht bands op. Als eerste is Peanuts aan de beurt, waarmee de muzikale fami lie Schafer uit Oosterend voor het voetlicht treedt. Vader Ger Scha fer heeft als muzikant zijn sporen al verdiend. Ditmaal is hij verge zeld van drie gezinsleden (Josje, Guido en Timo), aangevuld met gi tarist Eric Wissenburg. Vanavond wordt de band in het Radio Texel programma „Channel 350" (19.00-20.00 uur) alvast voor gesteld. Little Son Joe is de naam van de band waarmee gitarist-zanger Ewout Adriaans op de planken staat. Adriaans, werkzaam bij het Nioz, was op het afgelopen Blues festival de spil van de formatie Bottle, Steel Company. Little Son Joe heeft een totaal andere samenstelling, maar de muziekstijl is dezelfde: onvervalste blues. Claudia Reij is het middelpunt van de half Texels/half overkantse band Geronimo's Cadillac. Zij staat op Texel bekend als een veel zijdige zangeres. Niet alleen zong ze in enkele popgroepen, ook maakte ze o.a. deel uit van de Ro se Harmony Singers en het Klif Café Chantant. Ditmaal vindt ze haar jongere broer Christian op gi taar aan haar zijde. Texelaar Lucas Tijssen bespeelt de drums. Redelijk bekend van optredens op straat en op campings is Chaos. De harde kern Lot Kombrink, Tas- sos Koulouris en Nienke Bloksma is voor de gelegenheid aangevuld met drie muzikanten. Gitarist Je roen Drabbe speelt op Texelpop mee in diverse bands. Een nieuwe formatie is Super Groover! met een op het eiland niet eerder gespeeld genre: grun ge. Oordopjes in, want het gaat er hard aan toe, in de stijl van Nirvana en Pearl Jam. De groep bestaat uit Jascha van Rooij (zang), Thijs Jongerius (drums), Arjen Rienks (bas), Sidney de Haan (sologitaar) en Niek Witte (gitaar). De vrijdagavond wordt besloten met drie bekende bands. Aller eerst de Afrikaanse ritme- en dansgroep Soulou Ma Nani, die vorig jaar hoge ogen gooide en 's zomers op de folkloremarkt bijzon der veel succes oogstte. Zes per cussionisten zorgen voor de begeleiding van acht uitbundig uit gedoste danseressen, waarmee Soulou Ma Nani het grootste ge zelschap van het festival is. Als de vrolijke klanken zijn weggestorven neemt de Van Beurden Bluesband het roer over. Met hun stevige blu- esrock stond de band al tweemaal op het Texelse Bluesfestival en trok daar de aandacht van de Utrechtse Bluesroute. Deze over kantse erkenning verzekerde de band echter niet van een groot Zaterdag is, door leden van de menvereniging Wad en Duin in sa menwerking met Staatsbosbe heer, de laatste hand gelegd aan het geschikt maken voor een deel van de ruiterpaden in de Dennen voor aanspanningen. Staatsbosbeheer heeft in overleg en samenwerking met de menve reniging de afgelopen jaren een deel van de ruiterpaden verbreed, zodat ook aanspanningen hier ge bruik van kunnen maken. Zaterdag is het laatste gedeelte in het ruiter pad tussen het Jan Ayeslag en het Westerslag van obstakels ont daan. Alleen de borden die aange ven dat dit pad ook geschikt is voor aanspanningen moeten nog worden aangebracht. Voorlopig wil Staatsbosbeheer niet verder gaan met het verbreden van ruiter paden. Eerst moet duidelijk zijn of het voor ruiters niet vervelend is dat de hoeveelheid ruiterpad die ze met aanspanningen moeten delen groter wordt. Bij voorkeur wil Staatsbosbeheer eventuele verde re aanpassingen van haar ruiterpa- dennet bekijken in samenhang met het ruiterpadenplan dat de ge meente van plan is op te stellen. Dinsdag 15 maart In de Schuilhut achter de Her vormde Kerk van De Koog is om 19.30 uur een informatie avond voor alle Texelaars over vluchtelingenwerk en asiel zoekers op het eiland. Om 19.30 uur begint in het raadhuis de openbare verga dering van de raadscommissie voor welzijnsbeleid met een hoorzitting over de wet voor zieningen gehandicapten. De Vrouwenbond FNV afde ling Texel houdt om 20.00 uur jaarvergadering in De Buureton. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.30 uur The Hou se of the Spirits. Leden van de Historische Ver eniging hebben om 20.00 uur in d'Ouwe Ulo een biblio theekavond. Woensdag 16 maart Om 19.30 uur is in het raad huis een openbare vergade- aantal optredens. In vergelijking met het laatste Bluesfestival zijn bassist Piet Vlaming en mondhar monicaspeler Klaas-Jan van der Vis nieuw. Voor de uitsmijter van de eerste avond zorgt de feestband The Le gendary Late Inbetweenies. In eerste instantie als begeleidings orkest van Martin Trap de Texelse René Fröger en bekend van de Ho neymoon Quiz. Vervolgens nemen de „Legendaries" het heft zelf in handen. De band heeft een aan winst in de persoon van zangeres Sylvia de Ruiter, waardoor veel nieuwe nummers aan het „Top 100 Allertijden"-repertoire konden worden toegevoegd. ring van de raadscommissie voor ruimtelijk- en huis vestingsbeleid. Op de agenda staat o.a. de evaluatie van het gefiscaliseerd parkeren en de nota strandbeleid. In theater Klif 12 treedt om 20.30 uur de populaire folk- band The MacCalmans op. In Cinema Texel draait: 14.00 uur Aladdin, 16.00 uur Bee thoven 2, 20.30 uur The Hou se of the Spirits. Donderdag 17 maart The Addams Family 2 draait om 19.00 en 21.15 uur in Ci nema Texel In sportzaal De Ferrever houdt tafeltennisvereniging Tetak om 19.45 uur de algemene le denvergadering. De raadscommissie voor fi nancieel, economisch en technisch beleid vergadert om 19.30 uur in het raadhuis. Vrijdag 18 maart Vanavond is de eerste avond van het Texelpop-spektakel. Elders in deze krant staat e uitgebreide aankondiging, In cinema Texel draait c 19.00 en 21.15 uur The dams Family 2. Om 20.00 uur begint dorpshuis De Bijenkorf Oosterend de bekende dams multaan. Die wordt dit jaar geven door Karen van Lithei Marijke Nicolai. Hoogwater te Oudeschii l 09.40 en 22.15: 10.14 en 22.34 10.40 en 23.05 10. 47 en 23.25 11.00 en 23.30 11.37 en 00.30 en 12.54 01.34 en 14. Zaterdag Met twaalf acts Is het programma zaterdagavond meer dan vol. Er wordt op hetzelfde tijdstip (19.00 uur) begonnen, maar de laatste optredens zijn ruim na midder nacht. Small Buzz bijt het spits af. Met hun melodieuze, ingetogen vertolking van bekende popsongs uit vooral de jaren zestig spreekt dit geroutineerde viertal onder lei ding van Jaap Dros een breed pu bliek aan. Vast teamlid Jan Kühne wordt vervangen door oude be kende Mark Fonds. Om 19.40 uur breekt het debuut van Desercration aan. Met vier jongens van 15 jaar en één van 16 is dit de benjamin van het festival. „Onze sound is extremer dan har drock", waarschuwen de vijf al vast. Zelf beschrijven ze hun muziek als „gotisch", een variant van death metal. Het verschil zit 'm in het gebruik van de keybo ards. De band bestaat uit de broers Sjoerd en Menno Siebinga (zang/gitaar en keyboards), Ferre van Bommel (gitaar), Coen Tim mer (drums) en Joris Schrama (zang). Joris' broer Martijn hoort ook bij de band, maar doet nog niet mee. „Hij is onze aanstaande bassist, maar moet het nog leren." Just Marry bestaat uit Marije Schoo, Belinda van Diessen en Pieternell Geurtz. Het trio zingt drie covers, door henzelf begeleid op akoestische gitaar. De 15-jarige Marije Schoo is als zangeres nog maar in kleine kring bekend, maar met een schoolfeest heeft ze al eens voor een volle De Koninghal opgetreden. Een Texelse meiden groep dus, maar ze willen zich niet vergelijken met bijvoorbeeld de 4 Non Blondes. „Nee, maar daar werken we wel aan..." Halverwege de avond is het de beurt aan Round Up. Deze band was ook vorig jaar al te zien en trad al eens op tijdens het Waalder feest. Het repertoire bestaat uit bekende pophits. Vermoedelijk zal de variatie nu groter zijn door het aantrekken van de zingende zus jes Ignate en Sigrid Ramaker. Di rect erna is er een kort optreden van Elles. Begeleid door vader Frans op keyboard en piano zal El- les Kaercher enkele songs ten ge hore brengen. Voor spoedgevallen buiten kantoo ruren en in het weekend is de Stichting Kruiswerk Kop van Noordholland, afdeling Texel voortaan te bereiken via het tele foonnummer 02230-50150. Te vens zijn de spreekuren van de vpjwilligersgroep wijkverpleging en de begeleidingsgroep borstkan- kerpatiënten gewijzigd. In plaats van 16.30-17.30 uur kan men nu terecht op werkdagen van 13.00-14.00 uur, via tel. 13241. Ma Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water De zon komt 20 maart op om 6.42 ener gaat onder om 18.52 u. 20 mas eerste kwartier; 22 maart doodti Soulou Ma Nani: Afrikaanse ritmes. Met Bottle, Steel and Company komt Ewout Adriaans voor de tweede maal aan bod. In deze band spelen verder zijn broer Pie- ter, bassist Merijn Drijver en de kleinste drummer van Nederland, Angelie Soeters. Uiteraard is het weer blues wat de klok slaat. The Shakin' Legends zetten in de tweede helft van de jaren tachtig met pure rock 'n' roll menig zaal op stelten. Speciaal voor Texelpop namen Rob Kooiman en Ben Bak ker de gitaar en drumstokjes weer ter hand. Jeroen Drabbe moet Hans Hopman als bassist doen vergeten. Vervolgens is er een kor te adempauze voordat de finale van de avond kan beginnen. Net als Elles zal het duo Easy een kwartier met ballads vullen. Zan geres is Marieke Mast, die ooit be gon bij de Legendary Late Inbetweenies, maar nu aan de overkant woont. Zij wordt bege leid op gitaar door Alex Angkotta uit Rotterdam. Daarna is het tijd voor het spette rend einde, verzorgd door drie bands van kaliber. Allereerst No thing to Loose, die het publiek vast en zeker aan het swingen zal krijgen. En anders krijgt zangeres Belinda van Diessen de fans wel op de knieën. De achtergrondzan geressen hebben zaterdag verster king van Evelien van Wijk en Simone van Tilborg. Nothing to Loose zal diverse nieuwe num mers spelen. Na afwezigheid van een jaar is Vi vid weer present op Texelpop. Na het uitbrengen van hun cd „Seed Pearl" mag de band, hoewel ope rerend vanuit Alkmaar, eigenlijk ook niet in de De Koninghal ont breken. Spannend is om te zien en te horen in hoeverre de band de af gelopen maanden is gegro alle publiciteit rond de cd. M uitstekend „unplugged" opt in De Pilaar gaf Vivid het Te publiek onlangs al een voorpr" Het slotakkoord is voor De band, die met hun Nederlanist repertoire in 1993 uitgroeide de meestgevraagde Texelse b Op bas: Alex Bijma. Omdat maffe vijftal aan hun eigen r ten onder dreigde te gaan, b ten ze tot een windstilte van twee maanden. Of dat heeft holpen moet zaterdagnacht ken. Zonder verrassingen zo, Klapband echter De Klapband zijn. Van uur tot Vrijdagavond. 19.00-19.30 uur: Ffe 19 40-20.10 Little Son Joe: 20.20 Geronimo's Cadillac; 21.00-21 30 C 21.40-22.10 Super Groover!; 22.20 Soulou Ma Nani; 23.00-23.30 Van den Bluesband; 23.40-23.55 Mam 23.55-00.25 Legendary Late I weenies. Zaterdagavond: 19 00-19.30 Smal 19.40-20.10 Desercration; 20.2&: Just Marry, 20.45-21.15 Rourr 21.25-21.40 Elles; 21.50-22.20 Bottle Company; 22.30-23.00 5 Legends; 23.10-23.25 Easy; 23.354 Nothing to Loose; 00.15-00.45 00.55-01.25 De Klapband. Toegangskaarten voor Ted pop zijn verkrijgbaar bij Nas CD, Music Store en Mailt Classics/Zegel Herenmods Met een passepartout f 10,- zijn beide avonden b>j wonen. Een kaartje voord avond kost f7,50. Tevt krijgt men een program" boekje. Op voornoem adressen alsmede bij I Twee Paardjes zijn ook shi met Texelpop opdruk te k« Op Texel verblijven al enige tijd nijl ganzen. Deze uit Egypte en zuide lijker delen van Afrika afkomstige vogels horen hier eigenlijk niet thuis. „Het zijn door liefhebbers hierheen gehaalde vogels. Ont snapte exemplaren blijken goed te gedijen in de vrije natuur", vertelt Adriaan Dijksen van EcoMare. De opvallende ganzensoort is niet erg schuw. „We hebben wel mel dingen gehad van vijf vogels, maar het is niet bekend of ze hier ook nestelen. Ze zitten in de Muy en de Geul, maar ook wel op andere plaatsen op het eiland." De nijlganzen worden wel eens gezien bij grauwe ganzen, maar pooit bij rotganzen. „Ze zijn be hoorlijk agressief tegen andere watervogelsaldus Dijksen, die de dieren liever ziet gaan. Tot en met vrijdag 25 maart de raadhuiskelder een exp over Israël te zien. Aan de van een groot aantal plakkat' foto's worden verschillende ten van het land belicht. A< eenvolgens komen o.a. cl economie, kunst, natuur en rie aan bod. De tentoonstel' een initiatief van de Israé ambassade en dient ter alge promotie. DINSDAG 15 MAART 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2