(jtoen "ZwartsJex els in het L Strandnota kan wéér niet door de beugel N m Woede-uitbarsting exploitanten Vrij parkeren in winter op Nikadel Commissie: stop met wielklem Plank n\w-. umrner \fdeling RO heeft (inachting voor u" ~Horszel Beerekuil moet vroeger dicht Opvang asielzoekers maandag besproken Eerste kievitsei weer gevonden door Hoornder koppel wm. Speciale penning: Texelse Wadden Ecu Getuigen gezocht Onderhandelingen over verkoop TWO „Texels" hout is verkocht VERDER IN DIT w Graaf vindt Mont Rosa niet karakteristiek 2 ïw Eerste hulpgoederen in Tiblisi gearriveeerd 3 sk Horeca De Koog steekt miljoenen in verbouwing 5 sm Special Texelse landbouw 6-7 - Bakkers samen verder - Frans Bakker stapje terug - Interviews en achtergrond TEXELSE'^ COURANT Voorjaars schoonmaak? UJim fTIcts PLUS KLUS -folder A. van der Vis Attence -folder van CE RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10868 VRIJDAG 18 MAART 1994 oave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ^rtentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 Jactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (oon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 actie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) 15472 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar Losse num mers /1,40. dend waren ze. Terwijl de stemming steeds grimmiger rd, haastte wethouder Erna Eelman zich woensdag- ind de nota strandbeheer en -exploitatie terug te trek- voor de vierde keer in twee jaar tijd. De reden voor de nmotie is eigenlijk merkwaardig: het niet opnemen van zigingen waar iedereen het al lang over eens is. ?n: ...ziedend zijn wij... IFoto Tesso de Graolf) hereniging van Strandexploi- ;en Texel (VST) kreeg de ,,ge- Igde" concept-nota zaterdag i de bus, met de uitnodiging [oensdagavond in de vergade- i de raadscommissie voor Itelijk- en huisvestingsbeleid reageren. Massaal lieten de [tig bijeengekomen exploitan- afkeuring blijken. ,,De jgingen zijn wéér niet opge ien. We kunnen niet anders [tateren dan dat de afdeling Itelijke ordening minachting |l voor de commissieleden, de ouder en voor ons", aldus woordvoerder Mart Nouwen. |lota Strandbeheer van 1984 1 hoognodig aangepast. Van- fce week is er op het strand weel hout aangespoeld, dat Voor iedere Tesselaar meer genoeg is voor een schut- V' tuinhuisje, garage, re- ptiebungalowtje, een toer- pche toren, enfin noem W op. Hout zat! Het zijn de- weer met alleen de echte [ers die watertandend mas- bun slag hebben gesla- Ins ons allemaal schuilt juttertje en we pikken P9 een plankje mee. De I ndvonder en zijn trawan- haalden de grote buit bin- en Heten de jutters het pkkelwerk doen. Jutters Jfken zogenaamd altijd aan Ikorfsfe eind van de balk), pr ondertussen... De ko- pc/e tijd zul je zien dat me- bouwwerkje wordt Vetrokken uit hout af- Pst/g van het Finse vracht- PP Sydgard. Tenslotte zijn |o/c heel wat Tesselaars die I regelmatig een sigaretje ■teken van het juttersmerk fyivood. Brutalen hebben alve wereld en zeker een planken. Nogal wiedes! ers zijn brutaal, hoe kan |oo/c anders. Hout plenty, foods voor een bord voor °°fd of een plank voor je Horszei daar dat in 1992 een nieuwe ver scheen. De VST viel echter over een aantal bepalingen en kreeg gelijk van de raadscommissiele den. Het concept werd teruggeno men en dat was het begin van een lange litanie. Mart Nouwen: „Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden. We zijn al zo vaak met de gemeente om tafel geweest. Nachtbar De Beerekuil in De Koog moet zowel dit als volgend week end al om 24.00 uur sluiten. Bur gemeester Van Rappard nam deze maatregel, omdat de bar binnen drie weken tweemaal het sluitingsuur heeft overschreden. Exploitant Gerard Schuiling rea geert stomverbaasd. Volgens hem is sprake van slechts één overtreding. In de praktijk zal de vervroeging van het sluitingsuur betekenen dat De Beerekuil beide weekenden gesloten blijft. Schuiling: „Het heeft geen zin om open te gaan. Het is nog winter, dus begonnen we so-wie-so al niet vóór half één. Maar nu doe ik mijn andere nacht- bar, 't Galjoen, beide weekenden maar open." Schuiling zei gisteren nog niet op de hoogte van het gemeente- besluit te zijn. „Met mij is geen contact geweest. Ik vind dit te gek voor woorden." Wél was hij aan wezig bij een gesprek met de ge meente, twee weken geleden. „Toen ben ik gevraagd om een reactie en is door de gemeente ge zegd dat de burgemeester maatre gelen zou kunnen treffen. Maar dat hij het werkelijk heeft beslo ten, wist ik niet." Schuiling toont zich verbaasd, omdat hij in het ge sprek heeft aangevoerd dat maar één van de twee door de politie geconstateerde overtredingen te recht is. „Toen waren we om tien over vier 's nachts nog vol in be drijf. Maar die andere keer was het licht al aan en het geluid af. Het was nauwelijks vier uur geweest en we waren aHeen nog bezig de mensen naar buiten te krijgen." Schuiling heeft de indruk dat ge probeerd is een voorbeeld te stel len. Een gemeentewoordvoerder ontkent dat echter. „Als zo kort na elkaar twee overtredingen plaats vinden, is dit een gebruikelijke sanctie." Het idiote van het verhaal is dat we het eigenlijk allemaal eens zijn over wat er in die nota moet staan. Alleen wordt het steeds niet over genomen door de afdeling RO, die het ding moet schrijven." De strandexploitanten stellen dat de nota wordt opgesteld om te worden nageleefd. „Maar in deze vorm is ie niet na te leven. Niet door de gemeente en niet door ons", aldus Nouwen. De belangrijkste wijzigingen die de VST wil aanbrengen betreffen de bebouwingsstrook voor strand huisjes, het overgangsrecht voor de exploitanten van paal 19 en 19.5 en het lozingsbesluit dat ex ploitanten verplicht op de riolering aan te sluiten. Strandhuisjes Voor een rendabele exploitatie van strandhuisjes is aan beide kanten van een slag 400 meter nodig. In Maandag overleggen de gemeen te, het ministerie van WVC en Motel Texel-eigenaar Den Uyl over de noodopvang van asielzoekers in De Koog. Belangrijk gesprekspunt is of in Motel Texel permanente opvang zal gaan plaatsvinden. Momenteel kunnen asielzoekers slechts een deel van het jaar in De Koog terecht; in het zomerseizoen worden de appartementen ver huurd aan toeristen. Tijdens de informatie-avond, die Vluchtelin genwerk Texel dinsdag in „De Schuilhut" organiseerde, bleek dat duidelijkheid omtrent de noo dopvang dringend gewenst is. Spontaan stelden de aanwezigen zelfs een petitie met het verzoek om duidelijkheid op, gericht aan de gemeente. Het is voor direct en in direct betrokkenen, zoals bijvoor beeld de Lubertischool, van belang zo spoedig mogelijk te weten waar ze aan toe zijn. De sfeer van de bij eenkomst, die werd bezocht door circa 35 personen, was overigens positief. de nota staat echter dat binnen die 400 meter ook paviljoens en huisjes van particulieren meetel len. Nouwen; „Dus blijft er voor ons te weinig over. De huisjes mo gen maar 2,5 meter breed zijn en de tussenruimte moet ook 2,5 me ter zijn. Reken maar uit: op 300 meter kunnen nooit 100 strand huisjes." De strandslagen van paal 19 en 19,5 zijn volgens gemeentelijke bestemmingsplannen „niet bestaand". Toch staan daar al ja ren paviljoens. Wethouder Baren- dregt heeft indertijd al met de eigenaars gesproken en hen toe gezegd dat voor hen een oplossing wordt gezocht. Woorden van gelij ke strekking zijn geuit door zijn op volgster Eelman. Toch zijn de strandslagen volgens de nota nog steeds tot opheffing gedoemd. De paviljoens mogen niet uitbreiden tot 250 m2, wat de concurrentie aan de andere strandslagen wél is toegestaan. Nouwen- „De pavil joens van 19 en 19,5 worden da gelijks bezocht door zo'n 5000 toeristen. Wekelijks wordt zo'n 50 kuub vuilnis van het strand ge haald, achtergelaten door deze mensen. En die moeten ook af en toe naar de wc. Als de paviljoens hier verdwijnen wordt het een gro te bende." Overtreders? Pas in 1994 zijn de strandexploi tanten door de gemeente gecon fronteerd met het nieuwe lozingsbesluit, waardoor zij ver plicht "op het riool moeten aanslui ten. „Dit was bij u al in 1993 bekend, maar het werd iedere keer afgedaan met: het loopt niet zo'n vaart. Maar nu ineens moeten wij vóór 1 januari 1995 allemaal zijn aangesloten op het riool. Dat kost ons 3,5 miljoen. Waar moeten wij dat geld ineens vandaan halen?" Nouwen krijgt bijval van collega Stef Hoogenboom. „In de nota staat dat wij met ingang van dit seizoen illegale lozers zijn en dat de ambtenaren dit scherp gaan aanpakken. Waarom wordt geen voorbeeld genomen aan Terschel ling? Daar heeft de gemeente de aanleg van de riolering voor het Lees verder pagina 5 „Ach ja, twee ouwe baasjes die de tijd hebben om rond te neuzen." Zo verklaart Ed Drij ver waarom hij en buurman Ar ie Dijker het eerste kievitsei hebben gevonden. Dat ge beurde in het land van de ge broeders Lap tussen Den Hoorn en de Dennen. Het is erg vroeg, vorig jaar werd het eerste ei een week later ge vonden, ook al door Dijker. Drijver en Dijker namen de vondst mee. „Het land wordt binnenkort bewerkt, dus het diertje zou geen schijn van kans hebben als het over een maand uitkomt. Ze blijven een paar weken heen en weer ros sen met ploegen en machine rie", legt Drijver uit. Vanaf 6 april mag niet meer worden gezocht naar kievit seieren. Aanbieden aan de burgemeester, zoals de tradi tie vroeger was, gebeurt niet meer. k Niet goed voor het publieksvrien delijke imago van Texel en niet no dig sinds de inschakeling van een buitenlands incassobureau. Om deze redenen willen de leden van de raadscommissie voor ruimte lijk en huisvestingsbeleid af van de wielklem. Bij het betaald parkeerbeleid van de gemeente werden door de commissieleden niet al te grote kanttekeningen geplaatst. Alleen was men niet te spreken over be taald parkeren op de Nikadel in het winterseizoen. Cor Kuip (Texels Belang) vindt dat dit grote terrein het hele jaar vrij parkeren moet zijn. Jan van Asselt voelde daar wel in mee. „Het is raar. We had den in De Koog nooit parkeerpro blemen, dus waarom moet nu ineens daar gereguleerd worden? Zeker in de winter is het een dwa ze maatregel, want dan staat er niemand." Gerard van der Kooi (VVD) en Jan Koolhof (CDA) vinden het ook met nodig dat in de winter op de Ele- mert moet worden betaald. Hans Roeper (PvdA) en Jaap Vlaming (Groen Links) willen dat juist wél, om onduidelijkheid te voorkomen. Autoluw Vlaming merkte op dat door het stimuleren van de doorstroming via het verkorten van de parkeer tijd het aantal verkeersbewegin gen in het centrum juist toeneemt. „Als u dat wilt voorkomen, moet u het centrum afsluiten voor auto's." Alweer werd hij gesteund door Roeper. Co Vinke vroeg namens TVO waarom deze instantie niet is ge polst over de evaluatie. „De wet- Ter gelegenheid van het nieuwe vakantieseizoen geeft het Mari tiem en Juttersmuseum een spe ciale munt uit: de Texelse Wadden Ecu. De penning is gebaseerd op de toekomstige Europese munt, de Ecu. Hij kan niet als betaalmid del worden gebruikt, maar is een verzamelobject. Op de voorzijde staat het gemeentewapen van Texel en een 17e eeuwse koop vaarder als verwijzing naar Texels maritieme verleden. Op de keerzij de bevinden zich de inscripties Nederlanden „Ecu 1994", en een afbeelding van molen De Traanroeier en de graanpakhuizen waarin het Oudeschilder museum is ondergebracht. De penning, die in samenwerking met Flevo Coins Production in Dronten wordt uit gegeven, heeft een beperkte opla ge: 500 bronzen, 200 zilveren en 20 gouden exemplaren. Voorlopig is de munt alleen bij voorinschrij ving te bestellen. Op het Schilderend is woensdag middag een geparkeerde auto aan gereden. Gezien de sporen is dit gebeurd door een motorrijder, die zich echter niet heeft gemeld. Eventuele getuigen worden ver zocht de politie te bellen, telefoon 22188. houder heeft ons dat toegezegd. Ondernemers zijn al eerder bij u gekomen met de vraag of wij met u van gedachten mochten wisse len over het parkeren. Maar toen werden we met een kluitje in het riet gestuurd." Wethouder Eelman merkte op dat het Vinke vrij stond om ter plekke op de evaluatie te reageren, maar die wilde liever eerst zijn achterban raadplegen. „Zet u uw opmerkingen dan maar op papier", raadde Erna Eelman hem. Ondernemers Gisteravond ging de raadscom missie financiën akkoord met het inschakelen van een bureau voor de inning van „buitenlandse" par keerboetes. Een proeftermijn van zes maanden leek de commissie leden redelijk. Peter Bakker (Groen Links) pleitte als enige voor hand having van de wielklem als middel tegen fout parkeren. Het extra in rekening brengen van het verwij deren van de klem vond hij daar entegen onjuist. Bakker stelde voor niet de (Duitse) foutparkeer- der voor deze kosten te laten op draaien, maar de kosten te verdisconteren in het totale parkeerheffingen-beleid Wethou der Dirk Terpstra zegde toe dit on derdeel nog eens in het college aan te kaarten. Zo lang de proef met het inningsbureau loopt, wil len b en w de wielklem „in de ijs kast" zetten, oftewel komend seizoen niet gebruiken. Vanaf de publieke tribune vroeg Jaap Drijver of de gemeente nog van plan is om -zoals toegezegd- overleg te voeren met de onderne mers over het parkeerbeleid. Terpstra beloofde „met spoed" te zullen zorgen dat de betrokkenen worden benaderd, mocht dat nog niet gebeurd zijn. De Texelse Wol Onderneming (TWO) gaat waarschijnlijk over in andere handen. Directeur-eigenaar Dick Graaf uit Den Burg bevestigt dat hij momenteel onderhan delingen voert met een se rieuze gegadigde over de verkoop van zijn succesvolle bedrijf. Nadere mededelingen wil Graaf in dit stadium niet doen. Over ruim een maand hoopt hij méér naar buiten te kunnen brengen. Wél benadrukt hij dat de dekbeddenfabriek pri ma draait. Dat hij TWO deson danks wil verkopen, ligt aan Graaf zelf. „Ik moet teveel vergaderen en zit teveel ach ter mijn bureau. Daar ben ik de figuur niet voor. Het is tijd om weer wat anders op te zetten." De inventieve onder nemer, die op 3 april a.s. pre cies tien jaar geleden met de wolonderneming begon, heeft al iets in het hoofd, maar doet ook daarover nog geen ont hullingen. De 150 kuub hout die begin deze week op het strand aan-' spoelde, is door de verzeke ringsmaatschappij van de eigenaar verkocht aan hou thandel De Carpentier in Aalsmeer. De planken en bal ken zijn van het strand afge haald door aannemersbedrijf Van Tatenhove en opgeslagen in containers op het terrein van Wetenkamp in Oude- schild. De kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de bergings- en bewakingswerk zaamheden, worden door de verzekeraar vergoed. De hou thandelaar die de nieuwe eigenaar van de partij is, heeft contacten met Texelse be langstellenden, maar zal ook een deel vervoeren naar de overkant. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant zie de folder ran drogisterij van DOE HET ZELF MARKT Maricoweg 6, Den Burg 12356 en een drogisterij Weverstraat 1, Den Burg 15375

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1