3 Weekend m Onderzoek naar beste huisvesting De Bolder Clous van Mechelen en Rob Houten in Klif 12 (ORT Texels VOOR TEXELSE^ COURANT Dichters en dialect: Anna Roemer Visscher Vindersloon voor archeologische Texelse vondsten? Paasdecoraties E Agenda E Revue voor twee heren... Schoonmaak natuur van 19 en 20 maart 1994 Kerkdiensten zondag 20 maart oud Papier Graaf: „Mont Rosa niet karakteristiek" Koffie-inloop: kinderziekten Bednjvig^é%/ Strender bakker maakt Texels koekje van eigen deeg Griezelen en lacta met geschifte farriï VRIJDAG 18 MAART 1994 Een voorstel om ƒ20.000,- uit te trekken voor een huisvestingson- derzoek van De Bolder, heeft dinsdagavond de steun van de raadscommissie welzijnsbeleid gekregen. Alleen het CDA ont hield zich van een duidelijke uit spraak. omdat nog geen overleg met de fractie had plaatsgehad. Cees Hin vroeg zich af of een der gelijk onderzoek wel nodig was. Heeft de directie van De Bolder zelf niet voldoende know how in huis?" Volgens Leen Noordzij, directeur van de sociale werkplaats, heeft het bureau Hevo Projekt een der gelijk onderzoek al bij 40 sociale werkplaatsen uitgevoerd. „Na tuurlijk heeft de directie bepaalde voorkeuren, maar het is goed die door een onafhankelijk, gespeciali seerd bedrijf te laten toetsen. Al zou zo'n bedrijf maar één foutje ontdekken, dan heeft het zichzelf al terugverdiend." De directie van De Bolder heeft ze ven mogelijkheden op een rijtje gezet, die variëren van handhaving van de huidige situatie tot aan vol ledige nieuwbouw elders. Als de bestaande situatie (Wezenland 1 handhaven zonder aanpassingen en Wezenland 5-7 blijven huren) tot het jaar 2000 wordt gehand haafd, kost dat ƒ172.000,- per Komende dinsdag houdt de werk groep dialect van de Historische Vereniging weer een voor ieder toegankelijke bijeenkomst, waarbij volop Tessels wordt gesproken. Wie wil meedoen is welkom om 20.00 uur in d'Ouwe Ulo. Wellicht wordt dan ook gepraat over Maria Tesselschade, die op 25 maart a.s. precies 400 jaar geleden werd ge boren. Haar vader Pieter Roemer Visscher verloor bij de beruchte stormramp op Kerstavond 1593 twee schepen die op de Texelse rede lagen te wachten en ver noemde zijn dochtertje daar ver volgens naar. Maria groeide uit tot een van de meest vooraanstaande vrouwen uit haar tijd. Gelein Jan sen van de dialectgroep stuitte op een gedicht van haar zuster Anna en vond weer een verrassende overeenkomst met het Tessels dialect. Woensdag startte met een per sconferentie in de Universiteitsbi bliotheek van Amsterdam een reeks van festiviteiten rond de her denking van het 400e geboorte jaar van Maria Tesselschade. Onder meer zal vanaf komende donderdag in de universiteitsaula een speciale tentoonstelling te zien zijn. jaar. Dit is verreweg de goed koopste mogelijkheid, maar waar schijnlijk de minst realistische, omdat het een optimale bedrijfs voering van De Bolder in de weg kan staan. Gezien de huisvestingsproblema tiek en de zorgelijke financiële ont wikkelingen op termijn, lijkt het aantrekkelijker om Wezenland 1 beperkt aan te passen en Wezen land 5-7 óf te huren (met beperkte aanpassingen en evt. extra ruimte) óf te kopen en omvangrijk aan te passen. De lasten hiervan lopen uiteen van ƒ205.240,- tot ƒ261.852,- per jaar. Nieuwbouw, waarbij Den Burg als locatie de voorkeur heeft, is becijferd op een jaarlast van ƒ544.192,-. Gelein Jansen (onafhankelijk raadslid) zou graag zien dat de ge meente Texel een vindersloon ter beschikking stelt als tijdens graafwerkzaamheden voorwer pen van (archeologische) waarde naar boven worden gehaald. In de rondvraag van de raadscom missie voor welzijnsbeleid zei hij grote moeite te hebben met het feit dat veel vondsten zomaar on der tafel verdwijnen. „Zonder dat er op archeologisch gebied ook maar iets mee gedaan is. Er zitten voorwerpen tussen die eigenlijk aan de hele Texelse gemeenschap ten goede zouden moeten ko men", aldus Jansen, die de vondsten om die reden graag in de juiste handen ziet belanden. Hij verwacht dat het ter beschikking stellen van een vindersloon een aanzet kan geven om naar de ge meente te gaan. Wethouder Tine Krijnen-Baijs, die zich positief over het voorstel uit liet, wil de commissie kunst en cultuur zich er over laten buigen. Vrijdag 26 maart worden in atelier De Witte Engel twee workshops gehouden door mevrouw Ineke Vaillant uit Zeist, 's Morgens wordt er een patchwork theemuts gemaakt. Deze cursus is ook ge schikt om een kennis te maken met deze handwerktechniek, 's Middags bespreekt mevrouw Vail lant een aantal variaties voor de paastafel met de daarbij behoren de patronen, waarvan naar keuze één of twee gemaakt zullen wor den. Inlichtingen of opgave aan het atelier, Warmoesstraat 50, waar ook voorbeelden te zien zijn, of telefonisch: 13644. Rob van Houten, bedenker en ma ker van vele spectaculaire thea tershows (Funhouse), liefhebber van revue, glitter, burlesque en uitersten, wilde na talloze tour nees in binnen- en buitenland zijn carrière een andere wending ge ven: hij besloot concertpianist te worden. Tijdens het instuderen van een be faamde Symfonie bleek zijn vleu gel danig ontstemd. Dus de Gele Gids geraadpleegd en de beste pi anostemmer van het land ontbo- Onder het motto „De natuur hou je natuurlijk schoon" wordt mor gen een schoonmaakactie gehou den in de Texelse natuurgebieden. De dag wordt voor de derde keer georganiseerd door de Wildbe heereenheid Texel, in nauwe sa menwerking met het Koninklijk Nederlands Jagers Verbond, afd. Texel, en Staatsbosbeheer Texel. Doel is het verwijderen van zwerf vuil. Een en ander gebeurt in het kader van de nationale Natuuro- pruimdag waaraan landelijk veel organisaties deelnemen. Verza meld wordt om ca. 9.15 uur in de kantine van SV De Koog aan de Boodtlaan. Om ongeveer 10.30 uur wordt vertrokken onder leiding van twee SBB-medewerkers. Alle natuur- en milieubeschermers die zich betrokken voelen bij de oprui- mactie zijn daarbij welkom. Voor de inwendige mens zal goed wor den gezorgd. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. dhr. J. Wieten. De Waal: 9.30 u. dhr. B. Guiljam. De Koog: 9.30 u. ds. H. R. Betting m.m.v. Advendo Den Hoorn: 11.00 u. ds. H. R Betting. Oosterend: 9.30 u. dhr M D. Kuiper. Oudeschild: 11.00 u. dhr. M. D. Kuiper. De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. J. Wieten. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F. J. Daane, uitzending via Radio Texel; 19.00 u. ds. F. J. Daane; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 ds. L. van der Berg uit Ermelo; 19.00 u. ds. L. van der Berg. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend 10.00 en 16.00 u. dienst. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer, kerkbusje Den Hoorn, uit zending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei. zo 10.45 u. The Gospeltrain, gezinsviering, crèche. Oudeschild: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10 30 u. „Zorg ervoor dat uw gehoor niet afstompt". Wachttorenstudie: 11.20 u. „Geniet de voordelen van goddelijk onderwijs'.' Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem, Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitsluitend na telefoni sche afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spree kuren: 14152. Spreekuur na het weekend maandag 8-00-10 00 uur en 14 00-15.00 uur. Nuttige adressen: 'Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel politie. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241 Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. den: Jantje Vos!! Wat zich toen ontwikkelde laat zich raden. De twee heren bleken oude collega's te zijn uit de periode dat Jan Vos nog gewoon Clous van Mechelen heette en Rob van Houten furore maakte met de rol van Boy Bens dorp in de Snackbar van Wim T. Schippers... De heren raakten met elkaar aan de praat, een vonk sloeg over en sindsdien is Neder land een theaterduo rijker! Clous van Mechelen met zijn im mer wonderlijk komische uitstra ling en geweldige muzikale achtergrond... Rob van Houten met zijn rijke theaterervaring, het gevoel voor het absurde en zijn meesterlijk mi misch vermogen... Zondag 20 maart, aanvang 20.30 uur. Klif 12, Den Hoorn, tel. 19633, entree ƒ17,50, vrienden prijs ƒ15,00. Vrijdag 18 maart In de Burg. De Koninghal be gint om 19.00 uur de eerste avond van Texelpop. Een uit gebreid overzicht staat in de krant van dinsdag. Damsters Karin van Lith en Marijke Nicolai spelen om 20.00 uur simultaan in dorps huis De Bijenkorf in Ooster end. Deelname gratis. In Cinema Texel draait om 19.00 en om 21.15 uur de film The Addams Family 2. In de Poort achter de Gerefor meerde kerk in Den Burg wordt om 20.00 uur een bingo-avond gehouden. Op brengst is voor het diaconaal project Kind in de knel Zaterdag 19 maart Om 19.00 uur gaat in de Burg. De Koninghal de tweede avond van Texelpop van start. Een overzicht staat in de krant van dinsdag. In Cinema Texel draait om 14.00 uur de film Aladdin, om 16.00 uur Babar en om 19.00 en om 21.15 uur The Addams Family 2. In de Texelse natuurgebieden wordt vandaag zwerfvuil ver- wijders. Vrijwilligers verzame len in de kantine van SV De Koog vanaf 9.15 uur. Zondag 20 maart Aan de Lancasterdijk wordt van 8.00 tot 10.30 uur een sportviswedstrijd gehouden. De wedstrijd is onderdeel van het Texels kampioenschap. Om 14.00 uur geeft regisseur Pieter Verhoeff een lezing in de openbare bibliotheek. De bijeenkomst is tevens de start van de scenariowedstrijd door film- en videoclub Take 88. In kunstatelier Het Posthuys wordt om 15.00 uur de nieu we expositie geopend. In Cinema Texel draait om 14.00 uur Aladdin, om 16.00 uur Babar en om 19.00 en 21.15 uur The Addams Family 2. Om 20.30 uur treden Clous van Mechelen en Rob van Houten op in Klif 12. Om 9.00 begint in manege Akenburg de dressuur- wedstrijd van ponyclub De Kleppertjes en landelijke rijve- remging De Waddenruiters. Maandag 21 maart Om 13.30 uur vergadert de Overkoepeling van Texelse Vrouwenorganisaties in de Doopsgezinde kerk in de Kj gerstraat. In de Buureton begint on 14.00 uur een voorlichting bijeenkomst door de Sticht^ Welzijn Ouderen Texel en j gemeente over de Wet Voo ziening Gehandicapten. Va 13.00 tot 16.30 uur helpt he CNV belastingservice-tea* met invullen van het aangifte biljet in De Schakel. In Cinema Texel draait 19.00 en om 21.15 uur Th Addams Familie 2. Het Leerhuis houdt in zaaltje bij de Doopsgezind kerk om 20.00 uur een bijeer komst met als thema: „Jog in de kerk". Elke belangstei lende is welkom. n Hoogwater te Oudesch Vr. 18 10. 47 en 23.25 Za. 19 11.00 en 23.30 Zo. 20 11.37 en Ma. 21 00.30 en 12.54,n Di. 22 01.34 en 14.10 I Wo. 23 03.20 en 16.24,1 Do. 24 05.15 en 175611 Vr. 25 06.15 en 18.55 J Aan het strand is het ongeveer e uur eerder hoog water. De zon komt 20 maart op om 6.42 en er| gaat onder om 18.52 u. 20 maar» eerste kwartier; 22 maart doodtijI Voetbalveld. Aannemingsbedrijf Tatenhove zal de renovatie van het A-veld van Texelse Boys uitvoeren. Het bedrijf kwam deze week bij de aanbesteding als laagste inschrij ver uit de bus. Ook enkele loon- werkbedrijven namen deel. De aannemingssom bedraagt ƒ92.750,-. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 3. Schilderend, Keesomlaan, Em- malaan, Haffelderweg, Ada van Hollandstraat, Pieter van Cuyck- straat en Elemert. Dick Graaf, de nieuwe eigenaar van boerderij Mont Rosa aan de Emmalaan, vindt de reacties op de voorgenomen sloop tamelijk overdreven. Zelf beschouwt hij de boerderij bepaald niet als een visi tekaartje voor de entree van Den Burg. ,,lk zie de karakteristieke waarde niet zo. Eigenlijk is het maar een rotzooitje." „Door de bouw van het nieuwe VVV-kantoor vlak naast Mont Ro sa is er al een niet meer om te ke ren ontwikkeling in gang gezet", stelt Graaf. De ondernemer heeft niet overwogen de hoeve te ver bouwen. „Nee, het was mijn vrouw Marja en mij meteen duide lijk dat we er niks van konden ma ken. Herbouw van een boerderij vonden we ook niet geschikt, want dat past niet bij de VVV. Wat we wèl willen, is iets moois, ruim opgezet, en passend in het aan zicht van het dorp, zoals dat in het structuurplan Den Burg-west is vastgelegd." Volgens Graaf, die zijn woning an nex appartementen aan de Bea- trixlaan inmiddels heeft verkocht (aan collega-ondernemer Martien van de Wetering), was er in Den Burg geen alternatief. „Bij de ge meente heb ik de deur platgelo pen, maar er was nergens voldoende grond beschikbaar. We willen graag ruim wonen en er een boomsingel omheen zetten. Daar is 1200 tot 1500 m2 nodig, maar de grootste lap grond die we kon den kopen was 500 m2." Graaf heeft de sloopvergunning binnen, maar nog geen bouwplan ingediend. „We zijn nog met een Texelse aannemer in overleg. Bin nen ëen maand hopen we het bouwplan rond te hebben, zodat het huis er voor de kerst staat." De sloop zal minder lang op zich laten wachten. Naar verwachting wordt er over twee weken een be gin mee gemaakt. De koffie-inloop ochtend van woensdag 23 maart gaat over kin derziekten. Vanaf 09.30 uur ver telt Mieke Plettenburg, arts bij het consultatiebureau, over verschil lende ziekten die bij kinderen voor komen. Ze vertelt ondermeer hoe je moet omgaan met een ziek kind en wanneer de huisarts moet wor den ingeschakeld. De bijeenkomst is in het kruisge- bouw aan de Witte Kruislaan. En tree ƒ2,-, kinderen gratis. Collecte. Simavi houdt volgJ week (van 20 tot 26 maarti lecte op Texel voor drinkwf voorzieningen in derde wefl landen. Eigenlijk is het idee van mijn broer Kees. Hetjs een jaar geleden Bakker Ruud Timmer met zijn nieuwste produkt: het Texelkoekje. uFoto Tossb de Graoffi geboren. We hebben natuurlijk een reputatie op koek-gebied, maar we wilden iets bieden wat geen ander heeft." Ruud Timmer van de Oosterender bakkerij Tim mer presenteert een speculaas achtig koekje in de vorm van het eiland, met de letters „TEXEL" dui delijk leesbaar. De broers wilden een koekje maken dat horeca ondernemers bij de koffie kunnen presenteren. „We hebben een aan tal horecamensen gepolst of ze wat zagen in een speciaal Texels koekje. De meesten leek het leuk." Omdat het een kleinschalig gefa briceerd produkt betreft, ligt de prijs wel iets hoger dan die van de koffiekoekjes uit de massaproduk- tie. „Maar het wordt op het eiland gemaakt en het is toch iets speci aals", aldus Ruud, die al een aan tal afnemers heeft. Smaak Tijdens de ontwikkeling waren de broers het al snel eens over de smaak die het produkt moest krij gen. „Speculaas. Dat eten Texe laars het hele jaar door. We hebben wel 40 keer een proef deeg gemaakt voor we het er over eens waren. Dit is een iets donkerder variant, speciaal aangepast aan overkantse eters. Blanke specu laas loopt alleen op Texel, dat lusten de gasten niet...." De vorm van het koekje is geregistreerd, zo dat anderen het idee niet kunnen stelen. Omdat het koekje ook leuk als ka- dootje is, is het in een verpakking van 25 stuks ook in de winkel en op de overige verkooppunten van Bakker Timmer verkrijgbaar voor f4,25. „We willen nog een aardig doosje laten maken, zodat het nog meer een kado-artikel wordt. Maar dan komt er wel wat op de prijs." Ook wordt overwogen om de koekjes voor de horeca apart te la ten verpakken. „Daar is vraag naar. Maar daar is een speciale machine voor nodig. Voor we daar aan toe zijn, zijn we wel een maand of drie verder", aldhs Ruud Timmer. Sprekend zijn vader, voorn van een vlinderdasje, ml smoking en een snorreiM komt een nieuwe telg vanfl bizarre Addams family op ee wereld. En alsof dit nognl genoeg is, zoekt de huis: he zei domus Fester een level gezellin. Dat lukt hem, nl dank aan de afdeling speci I effecten. Sinistere butler Lurch is c I weer van de partij, waard: 1 huize Addams meer dan cl een spookslot vol gelukz.me heid is. De familiebanden w 1 den aangehaald, wat extre^ lie maar zeer lachwekkende I tuaties oplevert. Femintól Van een heel ander kaliber J BELLE VAN ZUYLEN. Zij v in 1740 geboren als Isabe Agneta van Tuyl van Serd kerken. Ze groiede op in sl Zuylen, nabij Utrecht, mal bracht als jong meisje ook el ge jaren door in Geneve. Hj| eerste boek verschijnt als 23 jaar is. Ze publiceert ar» niem. Haar eigen stand wo' kritisch omschreven. Van Zuylen ontpopt zich! de schutspatroon van de N derlandse feministen, kreeg een relatie met Ben) min Constant, een Zwitsefi kolonel in dienst van de N derlandse Staten Geneté die een bedenkelijke reputat had. Per brief vertrouwde hem al haar gedachten entf langens toe. De film is geb seerd op historisch gegevens. De toverlairi Voor de jeugd die nog naar ALADDIN is geweest er nog een kans. Een pracht ge tekenfilm, voorzien vanN derlands gesproken tekst. Uit het kindernet deze we* de tekenfilm Babar het fantje. The Addams Family, vrijds tot en met maandag 19.00 tot 21.15 uur. Belle van Zuylen, d'ns^ 14.00 en 20.30 uur (filmer en woensdag 20.30 (filmclub). Aladdin zaterdag, zondag woensdag 14.00 uur. Babar, zaterdag, zondag e woensdag 15.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2