perste hulpgoederen inmiddels in Tbilisi Maya kan naar de pomp lopen! Vrijwilligers maandag bijeen (OCT Texels KORT Texels F amilieberichten TEXELSE^ COURANT naldge Welborens beef voor Lissabon Raoul Helleman en Jolanda Smak 45 jaar getrouwd Kees Vlaming en Naantje Stark Texelaartjes VRIJDAG 18 MAART 1994 eerste Texelse zending kle- medicijnen en zaden is goed bilisi aangekomen. Maria de if van het Texel-Georgië Kon- (TGKI leverde de spullen de lopen weken persoonlijk in de gische hoofdstad af. Inmid- js zij weer terug op Texel en iniseert maandagavond een jnkomst voor mensen, die be stelling hebben om te helpen het opknappen van een kin ehuis in Tbilisi. eling is dat in april of mei een ■nde lading hulpgoederen Georgië wordt vervoerd. De te zending bestond uit 120 ki- ttra bagage, maar op Texel lig- nog enkele duizenden kilo's te iten. Het transport moet ge iden per ruime bestelwagen leine vrachtauto, eventueel icorteerd door een paar parti- re wagens. Het andere deel de vrijwilligers reist per vlieg- Er heeft zich al een groep en- isiaste mensen aangemeld, andere geïnteresseerden I ten nog aansluiten. De bijeen- I st is maandag om 20.15 uur lilaria de Graaf, tel. 17019. I treefd wordt eind april met eerste groep vrijwilligers te lekken. Een videofilmpje toont in het tehuis, waar circa hon- geestelijk en/of l.chamelijk Indicapte en ouderloze kinde- verblijven, nog heel wat moet >uren. Lekkage, stroomgebrek, 'isorische verwarming, achter- ig onderhoud en gebrekkige iis over o.a. de aanleg van een intetuin maken de komst van Texelse vrijwilligers méér dan ;om. Contacten hexel-Georgie Kontakt is de af- een etalage over kunst- >ken hebben Daan en Niek jlboren een reis naar cul- irstad Lissabon gewonnen. D<| prijs werd uitgeloofd door levenj Cantecleer, die uit etalage's die van Nauta ik als mooiste koos. Niek Welboren, ooit etaleur actief, bedacht de isentatie die in het teken )ndvan Cantecleers nieuwe vlderuitgave. Ook Welbo- putte ooit zijn kennis uit boekje. Deze uitgave uit zestiger jaren inspireerde tot de winnende etalage, die lust van het eerste ïgrijpen, van het veroveren het witte vlak, dat daar \kend op de ezel of in de iildersdeksel onze schep- \gsdrang tart", citeert hij. ff contrast van deze regels it het nieuwe boek ver- trkte hij tot een presentatie in de sinterklaasperiode is te zien. Aanstekelijk Nee voor de originaliteit moeten we naar Texel, waar 'Kuukelehaan t|e Kippekont' van Theo Timmer verscheen: een klem, fijn bundeltje aanstekelijke ondeugende kinder versjes in Tessels dialect Kuukele hMntie Kippekont/ kom /e morrege bee me speule7/ Niks hoor. amper tied./ morrege speul ik met' Doordat Timmer achterin veel ty pisch Tesselse woorden en uitdruk kmgen uitlegt, is het ook voor met Texelaars te volgen Daarbij komt dat veel zinnetjes zo lekker klinken, dat ze ook zonder ze te begrijpen plezierig weglezen, zoals het ge dichtje Keesie ken ze fetters knoope, met een zin als lusse n een muus d'r tusse Ook deze v lagblad Trouw verscheen 'Sdag 16 maart een lovende 'Sie over het boekwerkje ikelehaantje Kippekont". Re nte Lieke van Duin, die be staat om haar afgewogen N Gel, publiceerde het stuk in de ek Kinderboeken, waarin ze e conclusie komt dat er mo- tteel een windstilte heerst in roduktie van nieuwe kinder- ie- De bundel Texelse kinder- d> es van Theo Timmer vormt y3 !ns haar daarop een gunstige ndering: „Blijmoedig zijn Tim- da versjes, maar toch scheldt, "cht en knettert het er. Ze oeroud aan, maar zijn tegelij- d zo fris als een weiland na onweersbui." „Kuukelehaantje..." is overi- 1 onlangs een herdruk ver ben, nadat de eerste druk uitverkocht. gelopen jaren door de wol geverfd en weet dat het idealisme wel goed moet worden begeleid. Tij dens haar recente bezoek heeft Maria de Graaf dan ook tal van contacten gelegd. Onder meer be schikt ze over documenten, onder tekend door minister A. Jorbenadze van Gezondheid, die het transport moeten vereenvou digen. Het ministerie en de onder burgemeester zijn door de Texelse inzet warm gemaakt, en willen nu ook zelf een steentje bijdragen. Zo heeft de onderburgemeester een aannemer opdracht gegeven om het kindertehuis bouwkundig te inspecteren, zodat een schatting kan worden gemaakt van de werk zaamheden en de kosten daarvan. Tevens zijn twee Georgische ex- landbouwstudenten, van wie een tje in Nederland een stage volgde, bereid gevonden toezicht te hou den op het groentetuin-project. Als het goed is, zitten de meege brachte zaden inmiddels in de grond. Dankzij een geslaagde actie in de cember en januari beschikt het TGK behalve over hulpgoederen ook over een behoorlijk budget. Eerst zag het er niet naar uit dat de grens van tien mille zou wor den gehaald, maar uiteindelijk bleef de teller stilstaan op f12.710,-. Organisatie De Wilde Ganzen uit Hilversum verhoogde dit bedrag met het maximum van HO.000,-, zodat het TGK nu f22.710,- heeft te besteden. Wasmachines Een deel van het geld gaat zitten in apparatuur. Met twee 10 kg- wasmachines en één wasdroger hoopt het TGK de ergste nood te verhelpen. De spullen worden deels gesponsord. De rest van het budget wordt besteed aan de renovatie van het kindertehuis. Besloten is de aan dacht te richten op de twee ver diepingen waar de kinderen verblijven. Schilderen, kasten ma ken, vloerbedekking leggen, ont smettende maatregelen treffen, verbetering van het sanitair en het naaien en ophangen van gordijnen behóren tot de voornemens. Deels gebeurt dat met materialen die al in het land aanwezig zijn. Maar er zal ook het een en ander uit Ne derland moeten worden meegeno men. Onder meer is gereedschap no dig, van hamers en schroeve- draaiers tot bijv. een boormachine. Het TGK roept Texelaars op om nog goed bruik bare spullen beschikbaar te stel len. Informatie: tel. 17019. Geen stroom Dat de situatie in Georgië is ver slechterd, ondervond Maria de Graaf tijdens haar bezoek aan den lijve. „Het was een persoonlijke rampspoed", zegt ze, mede doe lend op het feit dat ze bij terug komst in Amsterdam van waardevolle aantekeningen werd bestolen. De pech begon al bij de aankomst in Georgië, toen het licht in heel Tbilisi bleek uitgeval len. Zelfs het vliegveld was pik donker. Telefonische verbinding was door de stroomuitval geblok keerd en overal was de verwar ming uitgevallen. „De scholen in Tbilisi waren zelfs twee maanden dicht gebleven, omdat ze het niet warm konden stoken." Het kindertehuis doorstond de winter redelijk, omdat het gebouw met een beetje stroom tóch kon worden verwafmd. Voedsel was er ook, maar weinig en zeer eenzij dig: aardappelpap en koolsoep. „Maar de sfeer in het huis is nog goed. De verpleegsters zijn enorm zorgzaam en de directeur doet zijn best om er wat van te maken. Maar ze moeten zich met niks zien te redden. Hopelijk kunnen wij met dit project de situatie verbete ren en een goed voorbeeld geven hoe je de zaken kunt aanpakken." Voorspeeluur. In d'Ouwe Ulo is woensdag om 19.15 uur een voor speeluur van de Muziek- en Dans school. Aan bod komen: drums, gitaar, blokfluit, klarinet, pijporgel, dwarsfluit en keyboard. Diefstal. Bij de inbraak in OSG De Hogeberg, die tussen 25 fe bruari en 7 maart plaatsvond, blij ken een cassetterecorder en geluidboxen te zijn buitgemaakt. Een 17-jarige scholier uit Den Burg deed hiervan deze week pas aan gifte bij de Texelse politie. Mienterglop. Bij de aanleg van riolering in de Mienterglop zal re kening worden gehouden met het naderende seizoen. Directeur ge meentewerken Piet Plug verklaar de dat gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommis sie FET, in antwoord op een vraag van Jan van Asselt. Postweg. Voor de verharding van de Postweg tussen hoeve Bland en Berg en hotel Nieuw Bre da is een krediet van f360.000,- beschikbaar. De raadscommissie financiën ging hiermee gister avond akkoord. Het is nog niet be kend of de provincie subsidie geeft om ook de situatie ter hoog te van het vliegveld aan te pakken. Wèl besloten b en w deze week om f40.000,- uit te trekken voor het treffen van diverse voorzienin gen op en bij het vliegveldterrem. Onder meer is het de bedoeling om één van de in/uitrit-bruggen te renoveren. De gemeenteraad moet deze investering nog goed keuren. De gebruikers van het vliegveld zijn bereid financieel fors bij te dragen. Kortzaag. „Waarom kopen we niet gewoon op maat gezaagd hout?" Aldus Gerard van der Kooi (VVD), gisteravond naar aanlei ding van de aanschaf van een „kortzaag" voor gemeentewer ken. Directeur Piet Plug verzeker de het raadslid dat hout zoveel mogelijk op maat wordt inge- Maya heeft geluk gehad. Zij kan dankzij Simavi's Wereld Waterfonds voortaan veilig drinkwater halen Miljoenen mensen in ont wikkelingslanden hebben nog steeds geen schoon giro drinkwater. Diarree en tyfus eisen iedere dag veel slachtoffers. kocht. „Maar dan hou je nog veel kleinschalige klusjes over, waarop je de bestellingen niet kunt af stemmen." De zaag is volgens Plug derhalve een verantwoorde investering. Van der Kooi kon zich in het antwoord vinden. "1^1 M AU I Spnjiumbosstraai 6, JO 11 w IM V 2012 LK Haarlem WATERFONDS Telefoon (023) 31 80 55 Vraag het gratis boekje 'Water - een wereldkwestie' In droefheid moeten wij u meedelen, dat op de gezegende leeftijd van 86 jaar, toch nog onver wacht van ons is heengegaan onze lieve zorg zame vaderen opa Jan Lambertus de Haan weduwnaar van Maria van der Slikke Siem en Gerda de Haan Benno Rob Piet en Ria de Haan Marisa en Marcel Conna en John Texel, 17 maart 1994 Verzorgingshuis St. Jan Correspondentie-adres: S. P. de Haan Dorpsweg 92a, 1711 RL Hensbroek. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 19 maart van 19.00 - 20.00 uur in „St. Jan" en na de crematieplechtigheid in het crematorium. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 21 maart om 15.00 uur in het crematorium „Schagen", Haringhuizerweg 3 te Schagen. Ik sterf niet, ik treed het leven binnen. Teresia van Lissieux. Voor de belangstelling en medeleven getoond bij de ziekte en na het overlijden van onze broer HERMAN betuigen wij u onze hartelijke dank. Fam. Van Dorp Texel, maart 1994 gaan trouwen op 25 maart a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis te Den Burg. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in het dorpshuis 't Skiltje, De Ruyter- straat 61Oudeschild Ons adres is De Houtmanstraat 57, 1792 BA Oudeschild. 18-03-'49 18 - 03 - '94 Wij vieren dit heuglijk feit zaterdag 19 maart. Een ieder die deze feestvreugde met ons wil delen is van harte welkom tussen 19.45 en 20.45 uur in „Theodorahoeve." Kees en Anja Rogier.Sophie Maartje en Koos Nanda.Jacco Frans - Maarten en Hilly Phsalla Jan - Willem en Colinda Kim.Joyce Nelia en Roel Wij willen hierbij iedereen die onze trouwdag op 11 maart 1994 tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt hartelijk bedanken Het was fantastisch 1 Benny, Colinda en Meivin Dolblij en ontzettend trots laten wij U weten dat op donderdag 17 maart 1994 ons derde bundeltje geluk is gebo ren. Zijn naam is Roeland Alexander Wij noemen hem Roel Ralf, Wies. Bob en Tom Müller - Rijk Schoonoordsingel 31 1791 EL Den Burg, Texel Tel: 02220-15193 Sou - li ligt in het zieken huis en ze wil heel graag post. Stuur je ook een kaartje 9 Sou-li Chang Kamer458 Geminiziekenhuis Den Helder I -larteljjk dank voor uw belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. G.A.G de Geest De Cocksdorp 'Reeds staat Gj klaar en komt ons vriend'lijk tegen. Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen.eer wij U zoeken zijt gij daar Igez 3353) Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze Thomas Karei Machteld en Hans Fibbe-Rademaker Simon, Matthijs, David Oosterend, 17 maart 1994 Oesterstraat 13 1794 AR U bent van harte welkom op het geboortefeest, op zaterdag 26 maart 1994 van 10.00 tot 12.00 uur en van15 00 totl 7.00 uur, bij ons thuis. Hartelijk dank voor de door U betoonde belang stelling tijdens mijn ziekenhuisopname en bij thuiskomst mede namens mijn vrouw, het deed ons goed. Fam Stoepker Wittekruislaan 26 Den Burg. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die onze huwelijksdag tot een geslaagde dag heeft gemaakt. Ruud en Nelly van Sijp INLEVEREN, maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN, f705 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Jaarvergadering G.V.O. op 22 maart. Aanvang 20.00 uur in Strends-end. Inl., tel. 15434. Philips turbo-drive video met 5 jaar garantie. Servi ce Center Texel, tel. 11777. Boekenweekfeest met le zing van scenarioschrijver P. Verhoeff in de bib., zo.middag, 14.00 uur. Te koop: 25 pak hooi. Tel. 19636. Verenigingen denkt U aan de inschrijving voor de ko- ninginnemarkt vóór 1 april. Tel. 14826. T.k.a. voor de loop of sloop: Fiat 127, t.ea.b. Tel. 14403. Te koop: Daf 44, bouw jaar 1973, in prima staat. Tel. 13806. Vrouw van 33 jaar zoekt begripvolle man tussen 35 en 60 jaar. Reakties, br.o.nr. 1544 aan buro Tex. Crt. Te koop: bromfiets, auto maat, weinig op gereden, redel. prijs. Tel. 12516. T.h.: woonruimte in centr. Den Burg, f600,- p. mnd. incl. Br.o.nr. 1543 aan bur. Tex. Crt. Is er leven na de pil? Na zat. 26 maart weet u het ook! De Vriendenkring. kaarten, tel. 19323. Jaarvergadering G.V.O. op 22 maart. Aanvang 20.00 uur in Strends-end. Inl., tel. 15434 Geopend vanaf 21 maart, ma. t/m zat. van 9.00 tot 18.00 uur: Viscentrum Al- bert Blom, Schilderweg 265, Oudeschild, tel 13170. Midweekvakantie met Texeltours naar Winter berg. 18 t/m 22 april. Tel. 15555. Kanocursus in Calluna. Diverse kanotechnieken met eskimorol. Beg. en gev. weekend 25-27/3, f110,-. Zeekanocentrum Texel, tel. 15066. Superkoopjes op onze zolder voor de helft van de reeds verlaagde prijs. Boetiek 22. Te koop: Opel Kadett cou pé, b.j. '79, rondom nw. remmen, 185/70 banden en radio, a.p.k. tot maart '95, vr.pr. f750,-. Tel. 12668 (na 18.00 uur). Te koop gevraagd: teken tafel met loopwagen of parallel. Tel. 18342. We zijn er weer, Paviljoen Vliezicht Paal 33. Te koop gevr.: p.c. en/of printer. Tel. 11600, b.g.g. 16434. Fanta Zie Collection. Puur katoen in moderne kleu ren. Alleen verkrijgbaar bij Milliner Mode, Burgwal 29. Te koop. jonge hennen te gen en aan de leg, f 10,- Tel. 11647 C.N.V. belastingzitting. Maandag 21 maart, 13.30 tot 17.00 uur in „de Schakel" C.N.V belastingzitting. Maandag 21 maart, 13 30 tot 17.00 uur in „de Schakel" De Poco-collectie komt naar Texel. Kijk voor meer informatie op pagina 4. Maandag om 20.00 uur spreekt de heer R. Süss in het Leerhuis. ledereen gelukkig op het happy hour op Texelpop. 18 en 19 maart in de Ko ninghal van 19.00-20.00 uur. Zondag 20 maart om 15.00 uur opent Art Gal lery het Posthuys de deu ren voor het nieuwe seizoen. De natuur staat centraal bij de kunste naars: Nico Bierlaagh, Frits-Jan Maas, Erik van Ommen, Auke B. Terluin, Guy Lioult en Ivet Thun- ntssen. „De Koninklijke Weg" (f3,95). Aktieboek 16/3-16/4. Het Olijfblad, Weverstraat 60. Jaarvergadering G.V.O. op 22 maart. Aanvang 20.00 uur in Strends-end. Inl., tel. 1543*4. Jaarvergadering G.V.O. op 22 maart. Aanvang 20.00 uur in Strends-end. Inl., tel. 15434. Geopend vanaf 21 maart, ma. t/m zat. van 9.00 tot 18.00 uur: Viscentrum Al- bert Blom, Schilderweg 265, Oudeschild, tel. 13170. Midweekvakantie met Texeltours naar Winter berg. 18 t/m 22 april Tel. 15555. Te koop. VW Golf, b.j. '80, a.p.k. tot aug. '94, f500,-. Mulderstraat 17, tel. 18616. De dokter zei: „U moet maar eens naar de kapper gaan!" Qnipp kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Zoek je kinderopvang voor 1 2 keer? Bel me dan eens, tel. 14607. 100% zijden T-shirts, 2 kleuren, f39,95. Rabbit Habit. Te koop: Agria 3100 tuin- vrees en een houtversnip- peraar, 12 p.k. Garage Dros, tel. 11233. Wel eens een schaap ge zien met een versleten7 jas? Juist Martin Karlas heeft ze die sterke, vlotte, sportieve lamsjasjes. Te huur: 6 pers. vakantie bungalow (voorzien van c.v., kl.t.v., schotel) op re creatiepark De Luttenberg in hartje Overijssel. Inl. tel. 02220-17258 De Poco-collectie komt naar Texel. Kijk voor meer informatie op pagina 4. Maandag om 20.00 uur spreekt de heer R. Süss in het Leerhuis. ledereen gelukkig op het happy hour op Texelpop. 18 en 19 maart in de Ko ninghal van 19.00-20.00 uur. Zondag 20 maart om 15.00 uur opent Art Gal lery het Posthuys de deu ren voor het nieuwe seizoen. De natuur staat centraal bij de kunste naars: Nico Bierlaagh, Frits-Jan Maas, Erik van Ommen, Auke B Terluin, Guy Lioult en Ivet Thun- nissen. Kanocursus in Caliuna. Diverse kanotechnieken met eskimorol Beg. en gev. weekend 25-27/3, f110,- Zeekanocentrum Texel, tel. 15066. Superkoopjes op onze zolder voor de helft van de reeds verlaagde prijs. Boetiek 22. Kom luisteren en kijk mee met cineast P. Verhoeff. Lezing met filmfragmen ten in de bib., zo.middag, 14.00 uur. Sportieve sweaters voor hem en haar, M, L, en XL, f79,-. Benetton, We verstraat 3. Paviljoen Vliezicht bij Paal 33 is weer dagelijks geopend. Wij repareren alle merken radio, k.t.v., video, c.d., sa telliet, etc. Service Center Texel. tel. 11777. Het kén weer vanaf 1 april. Lekker zitten op het terras van de Worsteltent. Op wo.avond 30 mrt. start de cursus callanetics van 10 lessen in Den Hoorn. Inl.: Manda Bergsma (fysi otherapeute), tel 19708 Verhuisd naar St. Jan, ka mer 104. mw. P.C. Bakker- de Graaf. Te koop surfplank Hi-Fly 325, allround board, com pleet, pr.nxj.t.k. Tel. 18910 Koop nu uw zonwering en profiteer er de hele zomer van. Bel Meijert Laan, tel. 18664 Te koop. nieuwste Puch '94, 7000 km gelopen, van f3000,- voor f2000,- met snelle uitlaat. Tel. 14126. Stoffenboet. Nieuw: ro mantische bloemetjes, sportieve ruiten, stoere strepen, de nieuwste ba- ticstoffen en jeans in vele kleuren. Gasthuisstr. 14. Er zijn weer bloemkolen. Vers van het land. Bij P. van Heerwaarden, Bea- tnxlaan 17. Ook Violen!!! Kuukelehaantje Kippe kont. Een nieuwe druk. Voor f12,50 te koop in Het Open Boek. Koninginnemarkt voor verenigingen op de Groe- neplaats. Opgave, tel. 14826 Verhoeff in de bib. Zo.middag 14 00 uur, f5,- p.p. Met feestelijk muziek je en koffie Handige scholier gevr. voor bouw- en boeren werk, zat Tevens t.k.: Opel Kadett, loop of sloop. Gebr Lap, tel. 19555 Jonge leghennen te koop. Tel. 12676 De kunst van Kunsthandel Hans van der Klift is er niet alleen voor een kleine elite, maar ook voor de „gewone" Texelaar. Wie wil ons helpen met de administratie? Eén ochtend p. wk., (60+). Salaris in overl. Hotel 't Koogerend, tel. 13301, vragen naar mw. Ter Horst. Wir bringen Ihnen 15 Deutsche Femsehpro- gramme! Service Center Texel, radio, t.v., video, tel. 11777. Ben. Marleen en Suzanne Bakker-Terwindt zijn ver huisd naar Hoofdweg 34, 1795 JD De Cocksdorp. Tel. 11454. Met spoed woonruimte gezocht (omg Den Burg) voor jonge ondernemende vrouw met hond. Tel. 12640 (na 18.00 uur). U kunt weer genieten van het mooie uitzicht op Vlie land bij Paviljoen Vliezicht Paal 33. 30 April een kraam op de Groeneplaats. Verenigin gen bel. 14826. Open Boekenweek. Kom Op Verhaal en Poèzie Cen traal in Het Open Boek. „Ranonkelstruik", bloe men geel, april/juni. Ook geschikt in de schaduw, f8,- Zaterdags geopend tot 16.00 uur voor de op Texel gekweekte tuinplan ten. Boomkwekerij 'Texel- endje, Rozendijk, tel. 13612. Te koop: Rana met buiten boordmotor, Mecury 25 pk met trailer. Tel. 13806. Jaarvergadering G.V.O. op 22 maart. Aanvang 20.00 uur in Strends-end. Inl., tel. 15434. Geopend vanaf 21 maart, ma. t/m zat. van 9.00 tot 18.00 uur: Viscentrum Al- bert Blom, Schilderweg 265, Oudeschild, tel. 13170. Midweekvakantie met Texeltours naar Winter berg. 18 t/m 22 april. Tel. 15555. C.N.V. belastingzitting. Maandag 21 maart, 13.30 tot 17.00 uur in „de Schakel". De Poco-collectie komt naar Texel. Kijk voor meer informatie op pagina 4. Kom een avondje lachen bij de Vriendenkring. Zat. 26 maart in De Wald hoorn. Voor kaarten, tel.19323. In tegenstelling tot eerde re berichten zijn wij maan dags geopend. Cathari- nahoeve, tel 12156. Wie wil ons in de tuin hel pen grasmaaien etc., 1 x twee weken. Hotel 't Koo gerend, tel. 13301, vragen naar mw. Ter Horst. Te koop gevraagd: cavia- hok. Tevens t.k.a.: compu ter MS DOS met printer en alle floppy's, prijs n.at.k. Tel. 15469. na 18.00 uur Gezocht: stallingsruimte voor mijn motor, omge ving „De Mars". Tel. 15906, na 18.00 uur. Of u de Worsteltent nog kent, 1 april. Tricotrokken in div. kleu ren. S, M, en L, f49,- Be- netton, Weverstraat 3. De schilderijen en aquarel len van Kunsthandel Hans van der Klift hebben wer kelijk internationale alure. Paviljoen Vliezicht Paal 33 De Cocksdorp wenst alle Texelaars en toeristen een zonnige zomer toe 14 dgn. geleden aan komen lopen cyperse ka ter, erg lief. Rozendijk 26, tel. 14881. Regisseur P. Verhoeff in de bib. Zondagmiddag, 14 00 uur, lezing met film fragmenten. Hoera us Age 50 jaar 20-6. Even bellen, tel. 072-61153. Voor de mooiste Violen en Primula's naar Peter van Heerwaarden, Beatrixlaan 17, tel. 12573. Strandrestaurant Pavil joen Vliezicht begint weer aan een nieuw seizoen. Te koop: Gulko narcissen- kopmachine, in prima staat. Tel 17674. Te huur: kamer met ge bruik van badkamer met bad en grote keuken. Tel. 15123. Geef haar in goede han den!! Qnipp kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Tot ziens in Paviljoen Vlie zicht Paal 33 De Cocksdorp. Te koop: woonhuis. War moesstraat 53. Tel. 14191, na 18.00 uur: 14154. S.C.T., satelliet, t.v. Tel. 11777. De Worsteltent. Op 1 april gaan we ervoor! Fons, Wenny, Frits, Rika. Pieter Verhoeff in de bib. Zondagmiddag, 14.00 uur, lezing over de film wereld. Vrolijk gekleurd en gunstig geprijsd is onze voorjaarscollectie. Benet ton. Weverstraat 3. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?7 Bremer! Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit. Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Kopieën van perfekte kwaliteit maak je voorde lig bij Nauta boek. Vergro ten, verkleinen, ook op gekleurd papier en altijd met gratis hulp en advies. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog. (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3