SPAARAKTIE POCO Bedrijfskleding De Poco Parédtraat GEMEENTE TEXEL ij -HIEMSTM MAG GEZIEN WORDEN. COLLECTIE KOMT NAAR ÏEXEL. OPEL OMEGA STATIONCAR 2.0i travel Tel. 02518-56647 1 TEXELSE CoURANT Demonstratieauto Veel extra's. Bouwjaar 1994. Speciale prijs. aGarage Rentenaar SPAARKAART VOL GRATIS EEN... IJSTAART GEMEENTE TEXEL KOM OP VERHAAL 88 HET OPEN BOEK Autoradio's Pioneer en Philips.Mét of zonder CD. Kom langs voor een demonstratie Vaste lage prijzen! COMBI BROUWER SUPERKOOPJES GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE TE KOOP BARKER'S Woningbouwvereniging Texel 4-kamer eengezinswonini GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40. 11,75. 14,10 16,45. 18,80. 21,15 23,50. DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BT VRIJDAG 18 MAART 1994 Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje? Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl. M Maduro. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen. Tel. 11230. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. ƒ7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, ed. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705 Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Partycentrum Restaurant Loodsmansduin. Geo pend op vrij., zat. en zon dag van 12.00 tot 22.00 uur. Tel. 19590, inl. M. Maduro. -Opel dealer - Oosterend. 02220 - 18227 Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369 Dagelijkse dienst. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend, tel. 18227. 2 Foto's voor de prijs van 1. Agfa Topfoto. Gratis al bum. Combi Brouwer, tel. 12294. Party Centrum Calluna, De Koog... Dat hoeft toch geen betoog, tel. 22145. Stretchspijkerbroeken, dames- en herenmodel t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Kinderspijkerbroeken v.a. maat 128 in 3 modellen v.a. ƒ39,95. Rabbit Habit. Voor een geslaagde party hoort Party Centrum Cal luna erbij. Tel. 22145. Voor een receptie groot of klein, moet u in Party Centrum Calluna zijn, tel. 22145. Prima aardappelen te koop. Irene en Bildstar. P.C. v. Groningen, Amalia- weg 11, P.H. Polder, tel. 19208 Grote maat spijkerbroeken t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Dit weekend onbep. kip- pebout eten, incl. frites en sla, ƒ15,50. Rest. Loodsmansduin, Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Hoera! Er is weer schape kaas. Schapenboerderij „De Noordkroon", Nieuw- landerweg 10. Open ma. t/m zat. van 14.00 tot 18.00 uur. 't Is geen kaas, 't is geen kwark, 't is dubbel zo lek ker. Texelse zachte room kaas van Sint Donatus. Al in Party Centrum Callu na geweest? Voor een ge weldig huwelijksfeest. Tel. 22145. eetcafé Bij besteding vanaf f5.- ontvangt u zegels, loop even binnen en haal zo'n spaarkaart. eetcafé Rob, Johnny, tel. 14890 De burgemeester van Texel maakt bekend dat hij, in verband met herhaalde overtreding van het sluitingsuur, op grond van artikel 13, derde lid van de Algemene Politieverordening Texel heeft besloten de sluitingstijd voor de horeca-mrichting „De Beerekuil", Dorpsstraat 80 te De Koog voor de weekeinden van: - 18 tot en met 20 maart en - 25 tot en met 27 maart te bepalen op 24.00 uur. De burgemeester voornoemd, Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: Vakantiecentrum De Krim voor het vernieuwen v.e. sanitair- gebouw a/d Roggeslootweg 6 te De Cocksdorp (ontvangen 7-3-'94); R. van Veen voor het gedeeltelijk veranderen v.e. winkelpand tot eetcafé a/d Dorpsstraat 146 te De Koog (ont vangen 8-3-'94); J. Feenstra voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Herenstraat 54 te Den Hoorn (ontvangen 9-3-'94), P.H. Klip voor het plaatsen v.e. woonhuis met garage a/d Klimpstraat 30 te De Cocksdorp (ontvangen 9-3-'94); C.J.N. Hoedjes voor het plaatsen v.e. landbouwwerktuigenberging a/d Postweg 184 te De Cocksdorp (ontvangen 11-3-'94); J. Eelman voor het plaatsen v.e. berging a/d Schoorwal 5 te Den Burg (ontvangen 11-3-'94); D. Lap voor het plaatsen v.e. berging a/d Keesomlaan 26 te Den Burg (ontvangen 11-3-'94). Tevens is een melding van bouwvoornemen inge diend door: Gemeentewerken Texel voor het plaatsen va abri aan De Naai te Den Hoorn (ontvangen 10-3-'94); S. Westdorp voor het plaatsen v.e berging a/d Noordwester 92 te Den Burg (ontvangen 11-3-'94) Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. LIJST VAN AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN/ GOEDGEKEURDE MELDINGEN Verleende bouwvergunningen A. H. Bonne voor het veranderen v.e bedrijfsruimte tot bier brouwerij a/d Schilderweg 214b te Oudeschild; G. N. Tim merman voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Schoorwal 11 te Den Burg; Stichting Bejaardenzorg Texel voor het plaatsen van twee woonhuizen a/d Wilhelminalaan 5a en 5b te Den Burg; R. E. Dob voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Wester- weg 14 te Den Burg; M. C. Meskers en M. J. A. van Grieken voor het plaatsen v.e. garage a/d Sluyscoog 77 te Den Burg; J. Koomen voor het veranderen/vernieuwen v.e. maga zijn/koeling a/d Parkstraat 36 te Den Burg; W. J Reuvers voor het plaatsen v.e. stal a/d Ruigendijk 22 te De Koog. Goedgekeurde meldingen: P. H. de Porto voor het plaatsen v.e. schuurtje a/d Wilhelmi nalaan 13 te Den Burg, A. C. J van Heerwaarde voor het plaatsen v.e berging a/d Kogerstraat 65 te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan van: Drijver Bouw B U voor het plaatsen van 6 wo ningen a/d Buijsstraat 2 t/m 10a te De Cocksdorp. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 21 maart 1994 gedurende 14 dagen voor een ieder ter in zage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12 van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Buitengebied Texel" medewerking te verlenen aan een bouwplan van: de heer G. van der Star te De Cocksdorp voor het plaatsen van een zomerhuis aan de Zanddijk te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 21 maart 1994 gedurende één maand voor een ieder ter in zage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeentesecretarie, ka mer 0.12. Gedurende de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid schriftelijk bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wet houders voornoemd. Mepal serviezen. Ook voorraaddozen, div. de cors. Jimmink kampeer- centrum. Nieuw! Zachte Texelse roomkaas. Hij is lekker trouwens. Dit wordt ver nomen uit betrouwbare bronnen. Een nieuw dyna misch produkt van Sint Donatus. Te koop bij de vaste verkooppunten en gratis te proeven op de boerderij. Dinsdagmiddag, donderdag en zaterdag geopend. Gekleurde damesspijker broeken met ritsje onder aan pijp, ƒ49,95. Rabbit Habit. Sieme Wuis brengt de aardappelen bij u thuis. Ook onbespoten soorten. Van het land naar de klant: bel 18885. De rooie zijn verbleekt. Wij hebben straks alleen nog maar dynamische blanke piepers van Sint Donatus. Zelfs onze super bonken (aardappelen) wassen we voor u. Ver krijgbaar aan de boerderij. Narcissen ƒ1,- per bos. Veeger, Grensweg 5, tel. 12229. Maak het autorijden met te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel. 15588. Te koop: eiken biels, afge haald 2.60 m. vanaf ƒ37,50. Fa. Frans Zegel, Oudeschild. Tel. 12719. Tuinhuisjes in alle maten. U kunt ze door ons ook la ten zetten Jimmink kam- peercentrum. Een Russische schoon heid, een verhaal van Vladimir Nabokov, uit de bundel Ultima Thule. U krijgt het gratis in De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat de gemeenteraad van Texel, gebruik makende van artikel 19, derde lid van de Wet opd e Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aanhet bouwplan van: de heer G. J. J. Weijers voor het plaatsen v.e. ga rage a/d Heemskerckstraat te Oudeschild. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemminsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 21 maart 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12 van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. TV VIDEO HIFI FOTO Weverstraat 76-80 Den Burg 12294 op onze zolder voor de HELFT van de reeds verlaagde prijs. De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste ZalfkWwnde teksten TOOI auto, gevel. reclameborden en bewegwijzering si Keaxe alt meer dan SO klearen en lettertypes ook met eigen logo \t« lewn blnntn 24 aar IJZERHANDEL Ursusgaas. Bij afname van 3 of 5 rol fikse kor ting. Creosootpalen bij 50 stuks afname. 5% korting; puntdraad, krammen, hekschroten enz. Fa. Frans Zegel, Oudeschild, tel 12719. Zuivere zuivel van Sint Donatus, natuurlijk lekker. T.k open haardhout. Leve ring ook aan particulier. Tevens containervervoer. Sijm Brandhouthandel. Tel. 02242-1865. TUINHUISJES, GARAGES, SCHUREN, PAARDEBOXEN, PRIEËLEN enz. SCHUTTINGEN OP MAAT GEMAAKT. Verkrijgbaar als BOUWPAKKET in COMPLETE ELEMENTEN of door ons GEPLAATST Bij aankoop van een bouwpakket de standaard fundering door ons geplaatst OUDE HAARLEMMERWEG BEL VOOR INLICHTINGEN 77A 1901 ND CASTRICUM EN DOCUMENTATIE: Dit weekend onbep. kip- pebout eten, incl. frites en sla, ƒ15,50. Rest. Loodsmansduin, Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Voor het vakkundig men van uw hond Dierenpension salon Slufterweg 11477. Vervoer kan geld worden. Vrij per 15 april 1994 NOORDWESTER 46 DEN BURG Huurprijs ƒ613,36 per maand. Indeling van de woning beneden: woonkamer met open keuken, hal, toilet inpandige berging. Boven: 3 slaapkamers, douche en vlizotraj I Leden die gehuwd zijn dan wel tenminste I jaar samenwonen en als zodanig staan m geschreven bij de gemeente Texel, kunne zich uitsluitend schriftelijk, onder vermé K ding van hun lidmaatschapsnummer me den bij het secretariaat, Postbus 100, 179C| AC Den Burg, tot 25 maart 1994. Het bestuif Uw personeel vormt het visitekaartje van uw bedrijf. Bedrijfskleding is daarbij het belang rijkste element in het contact tussen be drijf en klant. Dat is zo in elke branche. Poco bedrijfskleding is een bedrijf dat inhaakt op uw behoefte. Styling en kleurstelling van de collectie weer spiegelen het concept dat bedrijfskleding aantrekkelijk en sfeervol moet zijn. Dat willen wij u graag laten zien. Daarom komen wij graag op afspraak vrijblijvend naar u toe. Met een collectie van meer dan 50 modellen in ruim 75 kleuren en kleurcombinaties. Als u een keuze heeft gemaakt kunnen wij in ca. 5 weken leveren. Nabestellingen in hetzelfde model en kleur is vrijwel altijd mogelijk. Poco levert ook T-shirts, polo's, sweaters, truien, ves ten, jacks, body-warmers, shawls, strikjes en stropdassen. Desgewenst kunnen wij uw naam of logo op de kle ding inweven. Geïnteresseerd? Bel dan voor informatie of een afspraak met Poco Bedrijfskleding, telefoon 01608 13740, telefax 01608 18074. TEXELAAKTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). f Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Naam: Adres Postcode/plaats- Plaatsen Dp: )bAdvertentie i x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4