ndernemers De Koog investeren miljoenen Ondanks mindere zomer 1993: car moon n^- i Sport TEXELSE^" cquRANT iets Strandnota het leven is al grijs genoeg. FEEL FREEFEEL SUZUKI OOSTEREND (TEXEL): Garage Westend, Oosterenderweg 52, 02220 - 1 83 96. Texelse schakers kiezen de aanval Eilandcompetitie volleybal fx glEigy SB Aanvang van een nieuwseizoen. Ruime zege Paal 12 in bowling-league Tevoko wint van DFC Voetbalprogramma Eilandschutters schieten prijs Zeilmakers Switzer thuis in zonwering Wederom winst voor Klif-dames VRIJDAG 18 MAART 1994 pe Koog wordt koortsachtig verkt. Aankomend weekend st de Duitse paasvakantie los gaat De Koog „open". Volgens iders wordt dit jaar meer dan t verbouwd, met name in de ecasector. Alleen al in eetgele- iheden worden 300 nieuwe >laatsen gecreëerd, en ook het ital barkrukken stijgt verder, aal investeren de Koger onder- ners voor vele miljoenen. serre is „in" en kenmerkend r het beeld in de Dorpsstraat, irgaande jaren heeft een aantal rijven zo'n glazen overkapping r de gevel geplaatst. Het voor- I van een serre is dat men in r- en naseizoen beschut en m zit, terwijl het glas 's zo- s gedeeltelijk verwijderd kan den zodat een terras ontstaat. »rse horecabedrijven bouwen nenteel een serre aan hun be- mde pand. De vraag rijst waar deze expansie drift vandaan komt, er vanuit- gaand dat het afgelopen seizoen niet bepaald goed kan worden genoemd. Desgevraagd heeft Jan Hennink, waarnemend voorzitter van onder nemersvereniging De Koog Bad plaats, wel een verklaring. Volgens hem is het slim om op het moment dat het aantal gasten terugloopt het bedrijf juist aantrekkelijker te maken. Bovendien hadden de eer ste serre's een voorbeeldfunctie. „Ze zien bij elkaar dat het werkt, ook tijdens echte Hollandse zo mers", aldus Hennink. Ook speelt mee dat de vergunning voor een dergelijke uitbreiding vrij eenvou dig te verkrijgen is. Opmerkelijk is overigens dat trendsetter Paul van der Vis, die de luxe uitgevoerde serre in De Koog introduceerde, de anderen weer een stap vooruit probeert te zijn. Hij is bezig de ser re van zijn bedrijf 't Vogelhuis van nóg meer modern gemak te voorzien. Kwaliteit Een andere reden voor de verbou wingen en aanpassingen is dat kwaliteitsverbetering definitief de trend is. Afgelopen zomer onder vond men in De Koog aan den lijve dat degenen die iets extra's wisten te bieden, het minst te lij den hadden van het slechte weer. Een verklaring hiervoor is dat toe risten met strandweer niet zo kies keurig zijn. Maar als het te koud of te nat is om te zonnebaden, heb ben de badgasten méér tijd om rond te kijken en hun keuze te be palen. Met name de hotels hebben geïn vesteerd in grotere kamers en méér comfort in plaats van méér bedden. Momenteel ondergaan drie hotels een ingrijpende verbou wing, die ook sterk is gericht op kwaliteitsverbetering: De Bran- is bepalen komend seizoen het beeld van de Dorpsstraat. ERVOLG VAIM PAGINA 1 Iste deel voor haar rekening |nen." Meer bezwaren is de vergadering bleek niet i de VST problemen te heb- fiet het derde concept. Klaas n, voorzitter van Kustzeilve- ng Westerslag vroeg waar- eze club niet is gelijkgesteld le Cocksdorper kustzeilvere- die een ruimere bebou- >mogelijkheid heeft volgens ta. Daarnaast was er een af- irdigde van een vereniging particuliere strandhuisjesbe- ^rs bij paal 12. Deze club is een leleden opgericht, heeft zich J gemeld bij de gemeente, sindsdien is nooit meer wat men. „Wij willen ook graag en uitgenodigd om mee te Briezend ^elman keek steeds ongeluk tijdens haar laatste Jissie-optreden als wethou- ">en ze tegen de boze exploi- opmerkte dat zij al eerder hadden genomen van de jd van dit concept en dat het jeen verrassing kon zijn. viel "Jen masse over haar heen. lochten het even inzien tij een overleg, maar meene em rustig te bestuderen was hij", brieste Nouwen. „In- J kennen we deze nota. Er pers geen fluit in veranderd". I.M ADVERTENTIE De Suzuki Vitara is er nog even op grijs kenteken voor de kleurrijke prijs van f 31.853,-. Inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en zolang de voorraad strekt (Foto March Heijnen) voegde Hoogenboom Eelman toe. Omdat na eerder overleg tussen de gemeente en de strandexploi- tanten" de problemen niet opgelost bleken, hebben enkele commissie leden het laatste overleg bijge woond. Daarbij zijn notulen gemaakt. Nouwen: „Er is toen pre cies uitgesproken wat er moest worden veranderd. Maar wij heb ben die notulen nooit gekregen." De commissieleden ook niet en zelfs wethouder Eelman had geen idee waar die aantekeningen wa ren gebleven. Eelman deed nog een poging de gemoederen tot bedaren te bren gen. „Het is absoluut niet de be doeling dat u in de knel komt. We willen uitgaan van de bestaande situatie." Ze kon echter niet uitleg gen waarom de wijzigingen niet in de nota zijn overgenomen. Cor Kuip reageerde bits: „U zegt nu wel allemaal dingen toe, maar die staan niet in deze nota. Het is mij liever dat we nog een seizoen vol gens de oude regeling werken en de tijd nemen om dit verhaal goed en grondig op te stellen. Haast werk leidt tot niets." Fonds Is er een mogelijkheid dat de ge meente de strandexploitanten fi nancieel bijspringt inzake de verplichte aansluiting op de riole ring? Deze vraag stelde VVD- raadslid Gerard van der Kooi gis teravond tijdens de vergadering van de raadscommissie financiën. Hij opperde dat de investering kan worden opgenomen in het twee jaar geleden door de gemeente in gestelde „riool-egalisatiefonds". Volgens wethouder Terpstra leidt dat echter tot een enorme verho ging van de storting in het fonds. Terpstra dacht dat een tussenop lossing in de vorm van opslag tanks wellicht mogelijk is. B en w zullen eerst het overleg van de Noordhollandse kustgemeenten met de provincie afwachten. Dankzij de gedurfde speelstijl van de spelers beleefden de schakers van 'En Passant' weer een ener verende avond. Hoogtepunt vormde de partij tussen Piet Bake- laar en Thijs Witte, die uitgroeide tot een magistrale pot, maar he laas eindigde met een anticlimax. Ook de partij tussen Ferry van Ta- tenhove en Martien Witte mocht er wezen. De aanval van Van Ta- tenhove bleek iets te roekeloos, maar daarom niet minder smaak vol. Dat geldt ook voor de partij tussen Taeke van Lingen en Ali Naderi. Hier trok de aanvaller ach ter wel aan het langste eind. Piet Bakelaar en Thijs Witte plaatsten een orthodox damegam biet op het bord, dat geheel vol gens de regelen der kunst werd uitgevoerd. Bakelaar koos op zeer strategische wijze de aanval, het geen hem een behoorlijk ruimte voordeel opleverde. Hierdoor kon hij wat beter manoeuvreren en dat had tot gevolg dat hij eerst één, en later nog een tweede pion op kon peuzelen. In zijn hardnekkige po gingen om de subtiele opmars van Bakelaar te weerstaan, beging Witte een voor schakers vreselijke misser. Hij liet zijn dame in staan en die werd door Bakelaar even kloek als meedogenloos van het bord verwijderd, waarna Witte meteen opgaf. Lefgozer Taeke van Lingen is misschien wel de grootste lefgozer van de club. Hij doet nimmer concessies aan zijn aanvallende speelstijl en dat levert altijd interessante partijen op. Dit maal werd Ali Naderi over bluft door de agressieve Schotse opening en hij kon weinig anders doen dan trachten zich te verdedi gen. Hij was daar in zoverre suc cesvol in, dat het nog lang duurde voordat Van Lingen hem definitief op de knieën kreeg. Ferry van Ta- ding, De Strandplevier en Opduin. Een en ander hangt samen met het feit dat De Koog niet meer sec als vakantieplek voor jongeren wordt gepromoot en dat het ver anderende publiek een ander ei senpakket heeft. De middenstand en de campings leunen beduidend minder op jongeren dan vroeger. Een direct effect hiervan is dat een uitgaansbedrijf als discotheek De Boulevard het onderspit heeft moeten delven. De kwaliteitsverbetering is ook doorgevoerd in het cafébedrijf. Di verse cafe's ontwikkelen zich als disco en beschikken over een dansvloer en de benodigde lich tinstallatie om het publiek dat na een uur 's nachts nog meer wil, naar een discotheek bijvoorbeeld, op deze manier binnenshuis te houden. Binnen de Koger horeca zijn de di verse sectoren ruim vertegewoor- digd, dit in tegenstelling tot de middenstand. De kledingbranche vormt een uitzondering, deze staat behoorlijk onder druk doordat in de Dorpsstraat kledingzaken in rui me mate aanwezig zijn. In de hore ca zou overigens nog wel ruimte zijn voor een buitenlands restau rant. Het culinaire aanbod is mo menteel 'overwegend hetzelfde'. Over de wintersituatie kunnen de ondernemers van de badplaats het nog niet eens worden. Een project als het Stappeland brengt jaar- toerisme met zich mee en met de eerder genoemde kwaliteitsverbe tering tracht ondernemend De Koog daarop in te spelen. Echter, niet alle bedrijven kunnen het hele jaar door open blijven. De zeshon derd inwoners van het dorp moe ten het 's winters doen met de supermarkt, de bakker, de kapper en enkele café's. Echtgenote Marijke Hennink: „Dit jaar was zelfs de drogist gesloten. Moest je voor een pakje asperines naar Den Burg." De bedrijven die deze winter wel open zijn geweest hebben het koude seizoen als slecht ervaren. Debet hieraan zijn een aantal grote hotels die in deze periode worden verbouwd, waar door er minder gasten waren, wat flink zou schelen in de omzet. Wenselijk blijft volgens de betrok kenen dat langzaam naar een si tuatie wordt gegroeid waarin De Koog een jaarbedrijf wordt. Volgens Hennink ligt de kracht van badplaats De Koog in het feit dat het een klein concentratiegebied is waarbinnen veel mogelijkheden zijn voor veel en vooral verschillen de mensen. Maar eerst moet voor de paas het werk af, „want de tijd dringt." (MWI Programma dinsdag 22 maart: Veld A mannen: 18.30 u. Tatenh. 1-ABN/AMRO DGM 19.12 u. DGM-Paal 9 Tatenh. 1 19.54 u. Sportsh.-Graaf Sp. Maarcob. 20.43 u. Maarcob.-Meubelh. Sportsh. 21.30 u. Fitt-Tex. Autoc. Meubelh. 22.18 u. Slock 2-RWS Tex. Autoc. Veld B vrouwen en gemengd: 18.30 u. Klif-NBC Zandloper 19.12 u. Zandloper-Tatenh. 2 NBC 19.54 u. Ecomare-LenR Tatenh. 2 20.43 u. Waayer-Super Ecomare 21.30 u. Wiersma-Smash Bremak. 22.18 u. Bremakk.-Slock (v)Wiersma Veld C vrouwen: 18.30 u. de Vlier-Zeilmakerij NIOZ 19.12 u. NIOZ-Texéle Zeilmakerij 19.54 u. Leydekkers-Bremer Texéle 20.43 u. Klif 12-Vespertinal. de Boer 21.30 u. Question-I. de BoerVespert. 22.18 u. Eierl.-Westerlaken Question Wedstrijdleiding: Frans en Guus, tel. 14171. Uitslagen: Handicap '94-Teso 0-3; RWS-Tex. auto centrale 0-3; Fitt-Graaf spuiterij 2-1; Maarco bouw-Grooten Slock 2 3-0; Stuc v.d. Woude-Paal 9 3-0; Paal 28/De Krim-P.H Oranjeboom 2-1; Timmers bakkerij-Cohen 3-0; Bremakker-de RivalO-3; Ecomare-Tatenhove 2 3-0; Waayer-LenR 3-0; NBC-Super 3-0; Kobeko-Cocky's Kapsalon 2-1; Durper Drup-Westerlaken 0-3; Eierlandsche Hhuis-Mantje 3-0; Haarstudio-Slagerij I. de Boer 3-0; Vissers bouwbedrijf-7 pro vinciën 2-1; Top Tien-Ass Bremer 3-0. tenhove heeft een voorliefde voor de zogenaamde 'open spelen' die direct een aanval op de vijandelijke koning met zich brengen. Martien Witte, meer een tacticus, liet de storm van Van Tatenhove uitrazen en zag verheugd toe hoe zijn te genstander er iets te wild in ging en daar een vol stuk bij inleverde. Omdat Witte zijn verdediging fier staande kon houden, moest Van Tatenhove zijn roekeloze aanvals drift bekopen met een nederlaag. Een aanwinst voor 'En Passant' is de Armeniër Mardanian Kolia, die door Rinus Vittali op de proef gesteld werd. Vittali moest alle re gisters open trekken om deze landgenoot van wereldkampioen Gary Kasparov te bedwingen. De uitslagen: J de Wijk-A. Terpstra 1-0; K Bruining-R. Riegman 0-1; F. van Tatenhove-M. Witte 0-1; T. van Lingen-A. Naderi 1-0, P. Bakelaar-T. Witte 1-0; M. Kolia-R. Vittali 0-1. KUNT T>RRR WEL GRRti ZiTTEfi MRRR HET t* NOC NRT OEN h6b de koqsr r om DIK Nte» lE ut DRkpBNnt ooV. RFCESToFo IEUWE WRS Wfcl HRRR S^pTtErfO£t? y KRMEN NIEUWE dicht. NRTuuqL^W TX>Ê. oe. ohderKrnï Oük DAAR WEUnE. ook tnMER* BAO-CASTfcW f I I l l I II f I V V v V (/f/rrs. \CHftHG WISSEL HIER UW MARKEN FRANCE POHDEM LIRE'S o PESETA'S o DOLLARS VEN S o o KrlxiFn q o Guldens q o WfiuScti fcCU b t i i v Het bedrijf Service Dekker stond in de Texelse bowlingcompetitie onder grote druk te spelen. Nieuwkomer Bart Witte gooide een mooie serie van 637, maar dat bleek niet genoeg tegen het fel strijdende team van Paal 12. Petra Trap zette een mooie game neer van 169. waardoor Paal 12 vier punten in de zak stak. Ook de dames van Onder de Pomp waren niet te stuiten. Met een mooie serie van 631 van Hanneke van Laar stuurden ze hun tegen standers, de Deurdouwers, met één punt naar huis. De dames van TZN en EVA waren aan elkaar ge waagd, maar met een klein ver schil ging toch het team van TZN met de overwinning strijken. Het zag er naar uit dat de Champ Sisters met een sterk gooiende Hanneke Veldman zouden gaan winnen. De dames van De Som- meltjes gingen echter beter gooien naarmate de wedstrijd vorderde en pakten toch nog drie punten. Gery Verseput van Verseput verze keringen en dochter Ludmilla ston den beiden sterk te gooien. Met series van resp. 629 en 638 kon den ze nog twee punten pakken van het geroutineerde team van hotel Tatenhove. Na een tweetal nederlagen tegen respectievelijk Schoorl en Madjoe 3 was het herenteam van Tevoko er op gebrand om weer eens wat aan het thuispubliek te laten zien. Met het één plaats hoger staande DFC uit Enkhuizen hadden de he ren nog een appeltje te schillen. De uitwedstrijd ging kansloos ver loren, binnen drie kwartier was het 3-0. Zaterdag leken de rollen omgekeerd, na een 2-0 voor sprong wonnen de Texelaars in iets meer dan een uur met 3-1. Door het ontbreken van de beste speler van DFC kon Tevoko door ri sicovol serveren en gevarieerd aanvallen de eerste twee sets ge makkelijk naar zich toe trekken. De eerste set eindigde in 15-9 en de tweede set kwam DFC niet ver- dan dan zes punten. In de derde set veranderde Tevoko de opstel ling iets. Hierdoor was de organi satie zoek en DFC profiteerde en liep al snel uit naar 10-4. Ook een time-out en een wissel konden op dat moment het tij niet keren. Te voko verloor deze set dan ook met 15-5. In de vierde set startte Tevo ko weer met de vertrouwde basi sopstelling. Net als in de eerste twee sets liep Tevoko nu weer over de tegenstander heen en met 15-6 was de derde setwinst een feit, 3-1 voor Tevoko. Met nog vier wedstrijden te gaan is er nog een hele kleine kans dat Tevoko nog voor P/D wedstrijden in aanmer king komt. A.s. zaterdag staat de inhaalwedstrijd tegen Boemel op het programma. Zaterdag 19 maart: De dames van WBZ waren te sterk voor de Pins, die hun draai niet konden vinden en drie punten aan hun tegenstanders lieten. De da mes van de Bloopers en de T. Fords waren aan elkaar gewaagd en deelden dan ook de punten. Uitslagen: Onder de Pomp-Deurdouwers 4-1; Tabakshop-Baanbrekers 1-4; TZN-EVA 3-2; Champ Sisters-Sommeltjes 2-3; Piama-Hotel de Strandplevier 1-4; 't Pruttelhuus-Gruisi 5-0;drog. Mets-Hotel de Wael 0-5; Verseput verz.-Hotel Taten hove 2-3; I.B.S Oele-Timmers Tearoom 4-1; All Stars-Paal 9 5-0; Last Minnet- Stunt Team 2-3; Paal 12-Bedrijf Serv. Dek ker 4-1. Huisvrouwen: Matico-Klavervier 3-1; Bloopers-T. Fords 2-2; De Pins-WBZ 1-3. Jeugd: Taxi Grootjen-Kioskpad Opduin 13; Hotel de Strandplevier-De Butenriggel 0-4; Ho tel Juliana-Hotel de Weal 1-3. Handboogschietvereniging De Ei landschutters heeft met succes deelgenomen aan de door Noord- kopA/VSOV in Den Helder georga niseerde wintercompetitie. Deze competitie, waaraan 72 schutters verdeeld over acht verschillende klassen op „recurver" deelnamen, strekte zich uit over een periode van tien weken. In deze periode werden vijf wedstrijden verscho ten, waarvan de twee slechtste re sultaten mochten afvallen. Afgelopen zondag vond de laatste wedstrijd plaats. De Eilandschut ters namen deel met een equipe van negen leden. In het eindklas sement vielen vier Texelaarts in de prijzen. In de „Veteranen klasse 2" wist Evert van Bockom Maas beslag op de eerste plaats te leg gen. Henk Witte veroverde de tweede plaats bij de „Heren klasse 1" en in de „Heren klasse 2" wist Willem Vlas zich als derde te plaatsen. In de „Junioren klasse 1"veroverde Anika Tïjsen eve neens de derde plaats. „In principe kunnen we alles van zeil en bekleding maken." Zeilma kers Henk en Miriam Switzer ope nen maandag hun gelijknamige winkel/werkplaats aan de Wilhel- minalaan. Vooruitlopend op een mooie zomer specialiseerden ze zich in zonwering. „Of het nou een overkapping is voor een terras, markiezen boven de entree of een eenvoudig rolgor dijn, we maken èn installeren het." Henk Switzer (35) deed ervaring op als zeilmaker in het familiebe drijf in Amsterdam, maar gaf er de voorkeur aan zich op het eiland te vestigen in de „oude schuur van Het damesteam van Klif kwam voor de tweede keer in de compe titie oog in oog te staan met ZVV Koning. De Hoornse ploeg, mo menteel onderaan de ranglijst te rug te vinden, wist in het begin van het seizoen een overwinning op Klif te behalen. Nu werd al snel duidelijk dat de Texelse zaalvoet balseters zich niet zou laten ver rassen. Het eerste doelpunt was al snel een feit en kwam voort uit een prachtige overname tussen Irene Penha en Natascha van der Vis. Laatstgenoemde ging er met de bal vandoor en zette scherp voor op Lilian Koning, die de bal keurig in de hoek schoot. Het duurde tot ver in de eerste helft voor de tweede treffer viel. Een afstands schot van Anita Witte werd van richting veranderd en belandde buiten bereik van de keepster in het doel. De tweede helft liet het zelfde beeld zien; de Klif-dames namen het initiatief en „maakten" het spel, ondanks pogingen van ZVV Koning om het tempo te drukken. Janien de Bruijn ver prutste bijna een kans toen ze een voorzet nonchalant met de hak wilde intikken, maar Carolien Rey was ter plekke om alsnog te sco ren. Dezelfde Carolien gaf even la ter een splijtende pass door het midden die door Natascha vn der Vis goed meegenomen en afge werkt werd; 4-0. De laatste goal viel tien seconden voor het eind signaal. Janien de Bruijn had bal bezit en alle ruimte van de wereld, omdat Irene Penha en Carolien Rey een gat trokken. Een gericht afstandsschot werd mogelijk en trof ook doel;hiermee werd de eindstand 5-0 in het voordeel van Klif. Collecte. Simavi houdt volgende week (van 20 tot 26 maart) col lecte op Texel voor drinkwater voorzieningen in derde wereldlanden. Maas". De ondernemers denken met service en scherpe prijzen een klantenkring te kunnen opbouwen en voelen zich geen concurrent van de zeilmakerij in Oudeschild. „Want wij maken niets voor zeilbo ten." De vaste klanten die hij uit Am sterdam en omstreken overhield, houdt hij aan. „Ik werk veel in op dracht", toont hij een door hem beklede zitbank. Momenteel werkt hij aan een serie tenten voor een kindercircus. De klant kan bin nenkort ook bij hem terecht voor wedstrijdvliegers. Voor de doe het zeivers heeft hij los canvas in alle soorten en maten en fournituren. Pupillen: Texel D2-Wiron D2 11.30 u. Zondag 20 maart: Schagen 7-Oosterend 2 14.30 u. BKC 5-Tex. Boys 3 14.00 u. Miriam en Henk Switzer zijn in hun zeilmakerij van alle markten thuis. Foto Gerard Timmerman!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5