Raadsleden willen niet korten op vervoerskosten r ««li Texelse Landbouw „Grotere spierballen anik wel gebruiken" Wet voorzieningen gehandicapten Texel: lerin Annie Hin-Hin telt geen uren Dichters en dialect TEXELSE f couRANT ielse landbouwer Bed op de hoogte Dressuurwedstrijd VVV langer open Wie heeft goederen voor Lions-veiling? Bijeenkomst over gehandicaptenwet Wat ik zeggen wou Een tien..., voor wie? Hefbrug kapot: boot even uit de vaart Aanrijding tussen Oosterenders KOET Texels Workshop percussie Sport Tocht naar Moskou bekroond met heli ■9S s SS® Pilaartoernooi Marius en Nellie Witte kampioen badminton Vier koppels boven 7000 punten-grens VRIJDAG 18 MAART 1994 Als de koeien naar de melkstal toeten of de kalveren voer nodig ibben, dan praten we er niet ens meer over. We doen het ge won." Voor boerin Annie Hin-Hin m „De Reiger" in Waalenburg is Éften in de melkveehouderij mzelfsprekend geworden. ,,Als 'tt niet nodig was. zou ik een nn zoeken." ■lie en Jaap Hin zijn beiden fir- ïant m het veertig hectaren tel- I e boerenbedrijf aan de I terboersweg. Behalve de Ickoeien telen ze een hoekje I ussen. „Een hobby van mij en mie kan zo goed pellen", grin- Jaap. Behalve bollenpellen en huishouden (ze hebben twee iren), heeft de vrouw des hui- Iwel wat meer in de melk te (kelen. Annie (44): „Ik doe de inistratie. Een héél karwei, behalve de financiën, hou- Jwe nu de mineralenboekhou- bij. Elke gram voer en •tmest die bij ons over de dam moeten we verantwoor- noteert ze de gegevens van |eren en kiest ze de stier waar de veestapel wordt uitge- I. „Ze heeft een goede kijk op fokkerij", prijst echtgenoot I Die kan het weten, omdat hij I aait voor het melken van de |ntl9 koeien en het zware Computer I 'oercomputer die op het bu- I staat te glimmen noemt Jaap I enorme aanwinst. „Sommige geven daardoor een kwart méér melk. Een produktie die ik niet voor mogelijk hield." De be diening van de computer gebeurt door Annie, die terstond een de monstratie geeft. Behalve de boekhouding schroomt ze niet de stal te schrobben of de kalveren van een oormerk te voorzien. „En als het nodig is stap ik op de trek ker om te maaien, hooien of te hel pen bij het afkalven, al moet het niet te zwaar worden. Wat dat be treft zou ik wel wat grotere spier ballen kunnen gebruiken." Uren De uren die ze maken houden ze niet bij. „Als er iets moet gebeu ren, blijf je toch niet bij de kachel zitten. Dan pak je het aan. Werk overleg? We spreken elkaar tijdens de koffie en onder het eten." De werklust vergaat Annie een en kel keertje als ze denkt aan de aanwijzing van een groot deel van hun land als relatienotagebied, („een uitsterfregeling voor de boe ren") en de ammoniak wetgeving, waardoor ze hun bedrijf niet kun nen uitbreiden. „Dat staat de op volging in de weg en drukt de waarde van de boerderij. Maar daar hebben de ambtenaren geen boodschap aan, want die denken dat we miljonair zijn dankzij de melkrechten. Mooi niet dus." Strijdlustig als ze is stelde ze zich kandidaat voor Texels Belang. „Het scheelde weinig. Ze zit als eerste reserve op de bank", aldus Jaap, die volledig achter haar poli- tiekeambitie staat. Annie: „Zelf houdt Jaap het bij zijn biljarta vondje." I "exelse landbouwer doet het jecht nog niet. Dat zeggen fi I jers, de accountant en de ichter. Ondanks de eilandpo- zijn ze doorgaans goed geïn- ïerd, zeker als ze van plan zijn teringen te doen. Die gaan de nemers niet uit de weg, al ze de laatste jaren wat gas genomen door afname van nst of een onzeker toekomst- Dat kan omdat in de goede het bedrijf is gemoderni- Onverantwoorde financiële s worden zelden genomen, omdat degeldverstrekkers in evallen geen leningen ver ten. Melkrechten gelden voor bobank niet als onderpand, 'jd tot tijd houden de land- ers ruggespraak met hun 'ouder, voorlichter en bank, 'het in sommige gevallen be nnen. Echte problepmgeval- JJJ er volgens de Rabobank waar zich financiële moeilijk- 1 voordoen, worden aflossin- Pde lange baan geschoven, de verhoudingsgewijs lage Wijzen (gemiddeld tussen de ^O.-en f25.000,-) liggen de produktiekosten op Texel iets lager dan elders. Gezien de opbrengst is het land gemiddeld vaak nog te duur. De veerboot geeft extra kosten en droogteschade drukt de opbrengsten. De verhouding eigen/vreemd ver mogen lijkt op Texel gunstiger dan elders. Het eigen kapitaal dat in het bedrijf is gestoken levert de boer echter tekort rendement. De Rabobank, die 80 procent van de agrarische markt claimt, heeft f 70 miljoen uitstaan in de land bouw. Het lage rentepeil speelt de boeren in de kaart. Het scheelt be drijven die boven het miljoen aan leningen hebben uitstaan vergele ken met een paar jaar gelden vele tienduizenden guldens. Ponyclub De Keppertjes en Lande lijke Rijvereniging De Waddenrui- ters houden zondag een dressuurwedstrijd in manege Akenburg. Om 9.00 uur wordt de eerste combinatie op de rijbaan verwacht. Eerst rijdt klasse B en later op de dag de klassen L, M en Z. De jury bestaat uit Tessa de Graaff, N. de Reus-Beets en G.J.L. de Reus. De wedstrijd duurt tot 18.30 uur. ie Hin kan goed overweg met de trekker, maar houdt tevens de administratie bij. „Vervoer is voor gehandicapten enorm belangrijk. Het is vaak de enige manier om sociale contac ten te onderhouden. Op die ver goeding moet je dus niet gaan korten", aldus Gré Zegers (PvdA). Omdat alle politieke partijen zich achter dit standpunt scharen, wordt de vervoersvergoeding op nieuw in het college ter sprake gebracht. Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de raadscom missie voor welzijnsbeleid, waar in de nieuwe verordening wet voorzieningen gehandicapten werd behandeld. Per 1 april is de gemeente Texel verantwoordelijk voor het aanpas sen van woningen, het verstrek ken van rolstoelen en het vergoeden van zogenaamde „leef- kilometers". Zaken die tot nu toe onder het rijk vielen. Hoewel de Texelse verordening zoveel moge lijk de bestaande situatie bena dert, is er toch sprake van een grote verandering: ook gehandi capten boven de 65 jaar vallen per 1 april onder deze regeling. Vervoer Omdat deze uitbreiding een ver dubbeling van het beroep op de vervoerskosten tot gevolg kan hebben, heeft het rijk de afgelo pen tijd al een bezuiniging doorge voerd van 30%. Het staat gemeenten vrij die bezuiniging verder door te voeren tot 50%. Omdat het wonen op een eiland een hoger bedrag aan reiskosten met zich meebrengt, wil het colle ge een tegemoetkoming doen en niet 50, maar 60?/{> vergoeden. Zo als uit het bovenstaande blijkt gaat dit de raadsleden echter niet Van Pasen tot en met de herfstva kantie zal het VVV-kantoor in Den Burg een half uur per dag langer open zijn. In juli en augustus is de VVV ook zondag twee uur open, waardoor toeristen en Texelaars er liefst 58 uui" per week terecht kun nen. De nieuwe openingstijden zijn beter afgestemd op de aan komsttijden van de boot. De ope ningstijden in de periode 1 april-1 november zijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.30 uur, zaterdag 9.00 tot 17.30 uur. In juli en augustus is het kantoor ook op zondag open, van 11.00 tot 13.00 uur. Buiten deze periode: maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur. Vanaf 19 maart is voorinschijving van goederen mogelijk voor de traditionele boedelveiling van de Lionsclub Texel, die dit jaar op 22 en 23 april wordt gehouden. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven spullen in te brengen, geldt een maximum van 25 kavels per verkoper. De organisatie gaat uit van totaal 700 kavels. De Lionsveiling is een niet meer weg te denken Texels evenement, waar koopjesjagers, gezelligheids- zoekers en anderen elkaar ont moeten. Onder het genot van een hapje en een drankje kan men zo- 1 wel actief als passief aan de vei ling deelnemen. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar te brengen, zijn de veilingvoor- waarden aangepast. In tegenstel ling tot voorgaande jaren zijn de inbrengers (verkopers) uitsluitend vijftien gulden inbrengkosten per kavel verschuldigd. Men hoeft als inbrenger dus niet meer 10 pro cent van de opbrengst als provisie té betalen. Kopers betalen 15 pro cent bij kavelopbrengsten tot ƒ1.000,-. Vanaf duizend gulden be draagt de veilingprovisie 10 pro cent. De veilmgcommissie verwacht dat hierdoor de kwaliteit (en dus de verkoopbaarheid) van de ingebrachte goederen nog ver der verbetert en dat de verkoop van de duurdere spullen door de geringe veilingkosten soepeler verloopt. Voorinschrijving kan bij C.D. Boer- sen, Loodssingel 15, Oudeschild, tel. 13016, bij Reisburo Texel, Warmoesstraat 23, Den Burg, tel. 12242, of bij P. Kikkert, Keidel- plein 14, De Cocksdorp, tel. 16600. Het inschrijfgeld dient men direct bij de voorinschrijving te voldoen. De inbreng van de goederen is zaterdag 16 april. De gehele opbrengst komt ten goede aan goede doelen, waaronder het Tesselhuus. ver genoeg. „Er is voorlopig geld voldoende", luidt het standpunt, „dus waarom houden we het niet gewoon op de huidige 70 pro cent?" Volgens wethouder Tine Krijnen-Baijs wil het college voor zichtig starten, omdat de totale kosten met goed zijn in te schat ten. Het geld dat de eerstkomende jaren overblijft, wil het college in een fonds storten om eventuele toekomstige tekorten mee te dek ken. De raadsleden lieten zich door dit argument echter niet van hun stuk brengen en bleven bij hun standpunt. Bureau Zorg Om te voorkomen dat gehandi capten van het kastje naar de muur worden gestuurd, wil de ge meente in samenwerking met Uni- vé (voor AWBZ-voorzieningen) één loket maken voor aanvragen en informatie. Univé heeft nog niet op het voorstel gereageerd, zodat een gezamenlijk loket vóór 1 april beslist geen haalbare kaart meer is. PvdA-raadslid Zegers zei één loket een goede zaak te vinden, maar vroeg zich af of er geen andere plaats denkbaar was dan onder brenging bij de afdeling sociale za ken. „Waarom bijvoorbeeld niet in De Buureton?" Ambtenaar Ger Praamstra vertelde dat met dit Maandag wordt in „De Buure ton" voorlichting gegeven over de wet voorzieningen ge handicapten op Texel, die 1 april in werking treedt. De bij eenkomst is georganiseerd door de Stichting Welzijn Ouderen Texel, in samenwer king met de gemeente. Er wordt voorlichting gegeven over de hoogte van eventuele eigen bijdragen en de soort voorzieningen die de gemeen te verstrekt en de omstandig heden waaronder. Voor het stellen van vragen wordt ruim gelegenheid gegeven. Aan vang: 14.00 uur. Ik lag onder een kale boom was ver weg en had een boze droom Er kwam iemand uit Petten die zei: je moet op de gemeente Texel letten Want zowel een keizer, GRAAF als admiraal Mont Rosa platgooien mogen ze allemaal Stammetje je moet niet klieren het kapitaal zal altijd zegevieren Plotseling schrok ik wakker en dacht: het komt nooit meer voor de bakker Al wordt het op z'n Frans of Spaans in de Emmalaan een historisch stukje Texel zal heengaan. Menno Stam, vanuit Sint Maarten(-svlotbrug). soort gevoelens rekening is ge houden. „We willen het loket daar om de naam „Bureau Zorg" geven. Maar als je wilt dat het da gelijks open is, ontkom je niet aan stationering in het raadhuis. Een dergelijk loket in De Buureton houdt in dat je gehandicapten ver plicht op één bepaalde middag in de week te komen." Vesting Volgens Gré Zegers is het raadhuis op zich voor veel gehandicapten nog steeds een bijna onneembare vesting. „Om te beginnen liggen de invalidenparkeerplaatsen te ver weg. Het is voor veel gehandicap ten ondoenlijk om vanaf Moerbeek of de Chinees te komen lopen." Vervolgens laat de lift te wensen over, omdat „het regelmatig voor komt dat mensen vast komen te zitten tussen de deur." Gelein Jan sen zei het met deze kritiek eens te zijn. Ook hij vindt het gemeen tehuis nog steeds slecht toegan kelijk. CDA-raadslid Cees Hin pleitte voor een zo kort mogelijke termijn tus sen aanvraag en toekenning en een goede voorlichting rond de nieuwe verordening. Keuring De gemeente voert op het ogen blik overleg om medische keurin gen in de toekomst op Texel zelf te laten plaatsvinden. Met de GGD in Den Helder wordt de mogelijkheid van een Texelse dependance besproken. Een keuring is ver plicht wanneer een gehandicapte een vergoeding vraagt die de drie- Wegens een uit de schijf gelopen hijsdraad kon de brug van Teso op 't Horntje gisteren enige tijd niet op en neer. De afvaarten van 08.05 en 08.35 uur gingen daar om niet door Om 09.05 uur werd de dienstregeling hervat. Een 64-jarige Oosterendse wilde dinsdagmorgen het Meijertebos inslaan, maar miste de afslag. Ze reed schuin achteruit en deed een nieuwe poging. Op dat moment werd ze echter ingehaald door een 38-jarige plaatsgenote, waardoor een aanrijding volgde. Beide wa gens raakten zwaar beschadigd. De auto van de 38-jarige vrouw moest door een takelwagen wor den weggehaald. duizend gulden overstijgt. Over het algemeen verandert er voor gehandicapten door de nieu we wet weinig, was de indruk van de raadsleden. Ook op financieel gebied is de verordening - op de vervoersvergoeding na - goed ont vangen. Goedkeuring kwam er ook van de publieke tribune, waar enkele gehandicapte Texelaars de behandeling van de verordening volgden. De politieke partijen zouden graag zien dat gehandicapten op Te*el bij eventuele evaluaties van de verordening worden betrokken. Gré Zegers wil gehandicapten ook graag raadplegen bij de herinrich ting van straten. „Als ik achter een rolstoel loop, beland ik iedere keer weer in de goot. Daar moet toch iets aan te doen zijn." Schoolmeubilair. De aanschaf van meubilair door de basisscho len Durperhonk, CV O en Strijbos- school levert geen problemen op. De raadscommissie financiën stemde er gisteravond mee in. Al leen vroeg Gerard van der Kooi (VVD) zich af waarom de tafels en stoelen bij de ene school duurder moesten zijn dan bij de andere. Hij stelde voor om bestellingen voort aan te combineren, waardoor één, lagere prijs kan worden bedongen. Ook de bijzondere scholen, die een autonoom bestuur hebben, zouden hierbij moeten worden be trokken. Zaterdag 16 april zal, evenals vo rig jaar, een cursus percussie (di verse soorten slagwerkinstru menten) worden georganiseerd door de Texelse Muziek- Das- school. De cursusleider is Jan Luc van Eendenburg. Jan Luc van Eendenburg is zeer er varen op het gebied van latijns- amerikaanse ritmes. Hij heeft de studierichting „Latin Percussion" gevolgd aan het Rotterdams Con servatorium, studeerde bij Steve Boston, J.L. Hartong, Hans Cloo, Amanicio Bata, Fodé Youla (Gui nee bissau), Paulo Prata (Brazilië) en Justo Pelladito (Cuba). In 1987 en 1988 maakte hij studiereizen naar Cuba. Van Eendenburg heeft een uitge breide staat van dienst als het gaat om optredens in binnen- en buitenland en plaatopnames. Mo menteel is hij als docent Latin Per cussie verbonden aan het Conservatorium te Hilversum, het Muziekpakhuis in Amsterdam en de Wereld-Muziekschool in Utrecht. De reakties van de cur sisten die vorig jaar deelnamen aan de workshop waren dermate positief dat besloten werd de cur sus te herhalen. Wel komen er nu andere ritme-elementen aan de or de dan vorig jaar, zodat er ook voor de mensen die al een keer hebben meegedaan weer wat nieuws valt op te steken. Doel van de workshop is de deel nemers kennis te laten maken met diverse Latijns-Amerikaanse rit mes met de daarbij behorende in strumenten, met name die uit Cuba en Brazilië. De workshop is bedoeld voor alle belangstellen den. Het is niet nodig noten te kunnen lezen. Alle ritmes worden op het gehoor (auditief) ingestu deerd. De workshop zal bestaan uit drie blokken van elk ongeveer anderhalf uur. Om vijf uur zal een presentatie worden verzorgd in een vrijblijvende sfeer voor alle be langstellenden. Ook voor kleine kinderen bleek deze presentatie vorig jaar zeer boeiend te zijn. De bijeenkomst is in het K.T.F.- gebouw en belangstellenden kun nen zich bij de muziekschool aan melden tot 8 april. Aen den gheleerden heer Jacob Cats "De pen most zijn versneenen 't pennemes was plomp. In plaets van pen sneet m mijn hant een diepe slomp. 't Dampier sloegh claddigh deur. in d'mc was gom noch luyster" fragment uit een gedicht van Anna Roemer Visscher 1584 - 1651 Zij was de zuster van Maria Tesselschade Roemer Visscher Wanneer de laatste zin in 't lessels geschreven moet worden is er bijna geen verschil met de bovenstaande regel uit de 17e eeuw 't Dampier sloeg klöóddig deur. in de ink way gom nach luuster Tijdens een bliksembezoek aan Moskou heeft Ed de Bruyn van het Vliegveld Texel een helikopter aan geboden gekregen. Het toestel, van het type Mil Mi-24, blijft voor lopig nog in de Russische hoofd stad, maar wellicht komt het nog dit jaar naar Texel als eerste in een reeks uitwisselingen. De Bruyn was samen met lucht vaartcollega Coert Munk afgelo pen weekend in Moskou op uitnodiging van de Federation of Amateur Aviators in Russia. Doel van de reis was met de Russen te praten over samenwerking op ver schillende gebieden van de histori sche luchtvaart. De Federation houdt zich onder meer bezig met de restauratie van historische vliegtuigen en is op zoek naar or ganisaties die zich op dit front be- Een delegatie poseert voor de historische Lisunov Li-2. een door de Russen gebouwde versie van de bij ons zeer bekende Dakota. V.l.n.r. Coert Munk. Federatie-voorzitter Oleg Lyakishiv. Ed de Bruyn en tolk Alexander Melikov. geven. Zo werden reeds contacten gelegd met de Amerikaanse AO- PA. De Bruyn en Munk werden uit genodigd wegens hun contacten en kennis op luchtvaart-gebied. Gedurende het bezoek bleken zich méér mogelijkheden tot samen werking voor te doen dan vooraf was verondersteld. Een ontmoe ting met Alexander Bobrounikov, directeur van het luchtmachtmu seum op Knodinka, leverde veel op. Overeengekomen werd dat De Bruyn en Munk op deze luchtha ven een opzet maken naar Texels model". Momenteel heeft het mu seum een grote collectie vliegtui gen, die in de buitenlucht wordt tentoongesteld. Doel is dit om te vormen tot een voor Rusland nog onbekende combinatie van lucht haven, museum, hotel-restaurant, etc. Ook is gesproken over samen werking op museaal gebied en airshows. Onder het genot van pannekoe ken, kaviaar en wodka was het Bo brounikov die als blijk van waardering de helikopter aanbood. De zeer geslaagde reis werd nog opgeluisterd met een vlucht met een oerdegelijke oude Yak-18, die opsteeg vanaf een als ijsbaan be vroren startbaan... Voor de zevende keer houdt bas- ketballvereniging De Mareis op zondag 10 april het pilaartoer nooi. Dat gebeurt in sporthal Ons Genoegen, aanvang 10.00 uur. Als er voldoende belangstelling voor is, zal dit jaar ook een juniio- renpoule worden gehouden Alle deelnemende teams moeten, net als voorgaande keren, weer minimaal twee dames in de gele deren hebben. Aanmelden kan via deelnameformulieren, die verkrijg baar zijn bij drogisterij Mets in de Parkstraat. Deze moeten vóór za terdag 2 april worden geretour neerd. Dan dient tevens het inschrijfgeld van 730,- te zijn voldaan. Wie meer inlichtingen wil hebben, kan zich wenden tot Ria van Mal- degem, telefoon 15695. Marius en Nellie Witte zijn op nieuw kampioen badminton ge worden in het enkelspel. De geroutineerde broer en zus bleken te sterk voor de concurrentie tij dens de maandag in sporthal Ons Genoegen gehouden clubkampi oenschappen van Badmintonclub Texel. Nellie Witte rekende in een span nende finale in de dames A-poule af met haar traditionele rivale Mar griet Reij. In de derde set pakte zij de winst. Christa van Heerwaar den eindigde op de derde plaats. In de B-poule won Vera Zoetelief, gevolgd door Janny Lexmond en Hannie de Haan. Tijdens de voorronde op 7 maart hadden zich zes heren geplaatst voor de A-poule. Achter Marius Witte eindigden maandag Anne v.d. Velde als tweede en Ruud de Vries als derda In de B-poule eiste Leo Maas de eerste prijs op, Piet v.d.Werken legde beslag op de tweede plaats en Willem Stolte werd derde. Een extra wedstrijd bracht de beslissing in de C-poule. De jonge Jaldert Dirksen moest na een enerverend duel tenslotte zijn meerdere erkennen in Mark Fonds. In deze poule eindigde Jos Bokma op de derde plaats. Vier koppels zijn op de 23e avond van klaverjasclub Den Burg boven de 7000 punten geëindigd. Johan Vinke en Jelle Wiersma behaal den de hoogste score: 7843 pun ten. Hierdoor stegen ze van de negende naar de zevende plaats in het totaalklassement. Met flink verschil volgden de da mes Tiny veeken en Jo Keizer op de tweede plaats met 7273 pun ten, maar het leverde ze geen plaats winst op. Theo Stoelinga en Nico Barhorst (invaller Aad Win ters) speelden goed, maar met 7207 punten werd hier ook geen winst plaats geboekt. Dat geld ook voor Martien en Marja Bake- laar (eerstgenoemde werd weer prima door Ron Kamminga vervan gen). Met 7115 punten bleven ze op de dertiende plaats staan. Peter van Heerwaarden en Wil Derksen stegen wél; ze gingen van de vijf de naar de vierde plaats met hun 6914 punten. Stand Totaal na 92 partijen: 1. R de Ruwe-F. Hopman 157429; 2. echtp. F Veeger 153494; 3jc. Bos-R. de Zwart 152939; 4 P. v. Heerw-W. Derksen 151415, 5. c. Koomen-Gu. Smit 150312, 6 E.J. Geus-P. de Porto 149978; 7. J. Wiersma-J. Vinke 149788; 8 C. Vinke-H. Bakker 148922; 9. R Caspers-K. v. Heerw 148901; 10. echtp. J Spaans 147511 Derde periode: 1 C. Vinke-H Bakker 37130; 2. R de Ruwe-F Hopman 36886; 3 P. v Heerw.-W. Derksen 36844; 4 A. v. Heerw-J. Kloosterm 367l34, 5. C. Bos-R. de Zwart 36463; 6. F.R. Boer-Fr.Bos 36257, 7. echtp. M Bakelaar 36248, 8. J. Witte-D. v.d. Slikke 36241; 9 E J. Geus-P. de Porto 36139; 10, C. Koomen-Gu. Smit 35906.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7