Cjrocn (2jwarL-J~exel$ in het hart. taatssecretaris broedt p variant eilandkorting N NIOZ boos over verkoop oceaanschip aan Syriër PTT Telecom wijzigt in 1995 telefoonnummers Texel moet van zich laten horen" Groen Zwart Tyro straks voor schapentransport ummer PAASVAKANTIEKRANT monisatiebesluit volgende maand J^jorszel Grens Jarige Nicky (12} plantte eerste boom Probleem? Weer gifzakjes op strand gevonden Gaskop: héél Texel in 1998 aangesloten VERDER IN DIT Bejaarden genoten van „Lichie van Troost" 2 w Korting 1,3 miljoen rijk klap voor gemeente 5 Opvang asielzoekers houdt gemoederen bezig 5 w Oosterender ondernemers bundelen kunstroute 5 w Bergers hekelen redders na stranding kotter 7 Tesseltjesdag Muiderslot 7 Lammerendief slaat weer toe GEEN KRANT NA PASEN Eetcafé ÜPaiiti TEXELSE^ COURANT Verschijnt vrijdag 8 april a.s. :r|CHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10870 VRIJDAG 25 MAART 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, /\C Den Burg. telefoon (02220) 62600 tentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. tit Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 tie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar Losse num mers ƒ1,40. tssecretaris Yvonne van Rooy van Economische Zaken st in april of Teso de eilandkorting voor vrachtvervoer handhaven. Die toezegging deed ze aan VVD-kamerlid Jan Blaauw, die de kwestie aan de orde stelde. De par- ntariër constateert dat andere fracties zich niet zo in- sseren voor de „anti-karteldrift" van de ndsvrouw. Volgens ingewijden overweegt Van Rooy [variant op het Texels tarief. jens Blaauw is vanuit Brussel I kritiek op de prijsafspraken llvorming) in Nederland. ,,De Jsecretaris is daar nogal drif- ie bezig en in de meeste ge- heeft ze wel gelijk. Maar Texel dreigt een erg kille ■tvorming. Het eiland is voor lilitici nu eenmaal ver weg. Ik |dat Texel wel van zich moet horen in Den Haag." aatssecretaris baseert haar deels op een TNO- :oek naar de gevolgen van ihaffing van het eilandtarief, il de conclusie tendeert naar misatie, wil ze haar stand - log niet bekendmaken, 'oorzitter Willem Bakker be- dat. „Je kan eigenlijk niets aar antwoord en dat zegt al g." Bakker is wel blij met de jging dat ook het college en w in het overleg wordt ken. „Want tot dusver ge- ai, ook het actuele pro lan de asielzoekers niet aan ons voorbij. Een el onderwerp. We willen rant zijn en niet voor racist den uitgemaakt, maar ook onze grenzen - 'rlijk en figuurlijk- duidelijk ttellenStel, je belandt in een situatie, waardoor edwongen bent asiel aan 'ragen in het buitenland, rvan zou je dankbaar ge- maken. In De Koog is last en schade ontstaan buitenlanders, die in Mo- Texel verblijven en men st dat het in het seizoen >n maar erger zal worden. !n we Lubbers idee en igen we hen onder bij par ieren of moeten ze daar blijven zitten? Ach, de- 'o die er het verst vanaf 'n zijn natuurlijk ver- gzamer dan de naaste bu- mkkelijk zat. Wil die Den zijn vermaarde naamge- in sociaal gedrag over- ten of gaat het alleen maar bet gewinAls ook ene N. ds weer opduikt krijg je misselijk gevoel. Ze glib- overal tussendoor en on9rijpbaar. Een groeiend al mensen lijkt zich tis vaker aan het „grote" 'idgebeuren te onttrek- dat verklaart voor een bet sukses van plaatselij- politieke partijen. Het is immers nader dan de maar nu staan we voor dilemma. De burge ster roept op tot een posi- bouding. Prima, maar de eente dient actie te on even naar WVC om tot aanvaardbare oplossing ven voor èlle be trok ke- Zelfs verdraagzame Tes- lrs trekken hun grens.... Horszei beurde alles achter gesloten deu ren in achterkamertjes", verwijst hij naar het gesprek tussen de Teso-directie en EZ op 22 januari. Ondanks zwaar aandringen mocht burgemeester Van Rappard, afge vaardigde namens het Overleg Or gaan Waddeneilanden, niet bij dit overleg aanwezig zijn. Van Rooy: „Er waren toen geen bestuur lijk- relevante beslissingen aan de or de." Bezorgd Teso-activist Willem Bakker is be zorgd over de inhoud van het TNO-harmomsatierapport. Van Rooy zegde Blaauw bij de bekend making van haar standpunt toe dit vertrouwelijke rapport openbaar te maken. Dat Teso zich in de Texelse Cou rant onlangs nadrukkelijk tegen de afschaffing van het Texels vracht tarief heeft uitgesproken, ziet Bak ker als een gunstige ontwikkeling. Volgens directeur Rob Wortel valt het prijsvoordeel dat de Texelse vervoerders genieten onder het bagatelbeginsel en wordt deels te niet gedaan door de excentrische ligging van het eiland. Ook vindt hij dat de Texelse landbouwers de korting hard nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Kamerlid Blaauw wreef de staats secretaris onder de neus dat veer diensten elders in Europa (Schotland en Noorwegen) eiland bewoners ook korting verlenen. Van Rooy beloofde de reductie die elders voor het zakelijke verkeer worden gegeven in haar besluit vorming te betrekken. Ondanks de antwoorden is Wllem Bakker met gerust op een gunstig besluit voor Texel. „Ik snap niet dat de vrachtvervoerders geen ac tie ondernemen. Want april komt dichtbij." Niet stilgezeten De vrachtvervoerders hebben vol gens F.C. Hopman van Hordifood allerminst stilgezeten. „We heb ben onze grieven bij alle instanties neergelegd. Bij de gemeente, Teso, bij Economische Zaken. We hoe ven niet de dezelfde argumenten opnieuw op tafel te leggen, want we hebben -zeker in deze tijd van het jaar- wel wat anders te doen. En in het verleden hebben we er al heel veel tijd ingestoken." Hopman laat doorschemeren dat in vertrouwelijk overleg met de veerdienst en Economische Zaken gewerkt is aan een compromis tussen afschaffing en handhaving van het Texels vrachttarief. „We hebben onze mening over deze va riant gegeven en daarmee wordt rekening gehouden." Jüi SSK „Planten jullie ook jeneverbes sen?" De vraag van pastor Kolkman werkte op de lachspieren van groep acht van de Jozefschool, die woensdag (boomfeestdag) 150 bomen plantte bij de Ey- ercoogh aan de Pontweg. De scholieren bereidden zich in de NJHC-herberg voor op hun vorming komend weekend. Ze aarzelden niet toen herbergier Rob van Oortmerssen hen uit nodigde bomen te planten op het omliggende terrein. Ze de den dat in aanwezigheid van burgemeester Van Rappard, die de jarige Nicky Ran (12) (zie foto) uitnodigde samen de eerste boom te planten. Geen jeneverbes, maar wel werden jonge eiken, vogel kers, hazelaar, liguster en an der soorten enthousiast aan de grond toevertrouwd. De jonge aanplant vervangt een singel zieke iepen, die vo rig jaar is gerooid. Totaal zijn in 1993 1800 zieke bomen op het eiland gerooid. Veel meer dan in de jaren ervoor, maar dat komt omdat er toen wei nig aan is gedaan. De ge meente plantte dit seizoen 10.000 struiken en 100 grote bomen. iFoto Gerard Timmerman) De „Tyro" van het NIOZ krijgt zijn oude functie voor het stukgoede- renvervoer weer terug. Het ocea anvaartuig is verkocht aan een Syrische reder, die er waarschijn lijk schapen mee gaat vervoeren. Inspanningen het onderzoekschip te behouden voor de wetenschap zijn mislukt. Zodra de apparatuur Door de verkoop van de Tyro vreest het NIOZ ten opzichte van buitenlandse instituten een tweederangs partner te zijn geworden. Redactioneel commentaar De asielzoekers blijven, of we het leuk vinden of niet. Het is een vol dongen feit dat WVC het contract met Motel Texel heeft verlengd. En omdat het binnen de bestemming valt en er geen gevaar dreigt voor openbare orde kan de gemeente er ook niets aan veranderen. Einde bericht, dus eigenlijk. Of het imago van De Koog als bad plaats er daadwerkelijk schade van ondervindt, kan natuurlijk nie mand zeggen. Omwonenden die voorzichtig hebben laten weten toch niet zo blij te zijn met de zo merse opvang van vluchtelingen, krijgen het links en rechts om hun oren van andere Texelaars (zie de ingezonden stukken). Opvallend is wel dat de meest heftige mora listen ver uit de buurt van het mo tel wonen.... De vraag is of de omwonenden net zo hard zouden roepen als er herrieschoppende en schutting- vernielende toeristen in het Motel Texel komen. Dat brengt ons me teen op het kernpunt van het ver haal: als weldoenerDen Uijl, die veel verdient aan het verhuren van zijn accommodatie aan WVC, zorgt dat de schutting in orde is en er toezicht wordt gehouden, dan hebben we toch geen probleem? Iedere gemeente in Nederland heeft de plicht de asielzoekers tij delijk onderdak te bieden, of je nou een eiland bent of niet. Je kunt de mensen niet op straat la ten slapen. Van belang is nu hoe je er mee omgaat. Door de eigenaar van de opvangaccommodatie aan te spreken op zijn verantwoorde lijkheden en verder onze tolerante Texelse aard hoog in het vaandel te houden, kunnen we er wellicht juist iets moois van maken. Laat niet alleen de toeristen, maar ook die mensen die al zoveel ellende hebben meegemaakt en uit hun huis zijn verdreven, met een warm gevoel in hun hart kunnen terug denken aan ons eiland. Het „Texel- gevoel" is geen alleenrecht voor bewoners en toeristen. er uit is, zal het schip de NIOZ- haven verlaten. NIOZ-directeur prof. dr. W.G. Mook betreurt de verkoop van de Tyro door de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag, waaronder het NIOZ ressorteert. „We zijn nu afhankelijker van schepen van an dere landen en dreigen ten opzich te van buitenlandse instituten een tweederangspartner te worden." Een verkeerde conclusie, vindt dr. J.H. Stel, directeur van de stich ting voor Geologische Oceanogra- fische en Aardwetenschappen (GOA), een zusterorganisatie van het NIOZ en financier van het schip. „Een tweederangs natie word je alleen door een slechte wetenschap en gebrek aan mana gement. En die is prima, al moeten we met de nieuwe situatie effi ciënt omgaan." De handtekenin genactie van de wetenschappers richting Den Haag mocht niet ba ten. Het NWO besloot tot de verkoop, omdat deze instantie de kosten van de noodzakelijke opknapbeurt (geraamd op tien tot vijftien mil joen gulden) te hoog vindt. Vol gens Mook klopt dat bedrag van geen kant. „Wij vonden de werf Verolme bereid het schip voor 1,5 miljoen gulden zeewaardig te ma ken. Een andere reder zou eige naar worden van het schip. Wj konden de Tyro dan blijven huren." Deze reder eiste echter de garan tie dat het schip minimaal honderd dagen per jaar werd gehuurd. De kosten zouden ƒ20.000,- per vaar- dag bedragen. Dit zou moeten worden betaald door het GOA. „Daartoe waren ze niet bereid. Waarom niet? Ik probeer er al twee jaar achter te komen. Het lijkt me een prestigestrijd." Stel: „Nee hoor, het schip is ge woon te duur voor de weten schappelijke gemeenschap in Nederland. Tijdens onderzoek in de Indische Oceaan was en één en al storingen op het schip, er moest veel aan gebeuren. De „Pelagia", het kleinere schip van het NIOZ, is goed alternatief en we kunnen be schikken over het defensieschip „Tydeman". Bovenden gaan we grotere schepen uit het buitenland inhuren." Te klein Voor een onderzoek in de Golf van Biskaje wordt de „Charles Dar win" bijgehuurd van een Engelse organisatie. Mook: „Maar dat is niet wat we prefereren, want dat schip is veel kleiner. Er kunnen niet genoeg mensen aan boord." Noodgedwongen zullen buiten landse onderzoekers die aanvan kelijk in het programma waren opgenomen, nu niet mee kunnen. Volgens Mook heeft afstoting van de Tyro geen gevolgen voor de werkgelegenheid op het NIOZ. Een toerist heeft op het strand na bij De Koog gifzakjes aangetrof fen. Hij nam één exemplaar mee naar het dichtstbijzijnde strandpa viljoen. De gewaarschuwde politie stelde Rijkswaterstaat in kennis, waarop de zakjes werden ver wijderd. De aansluiting van het buitenge bied op het aardgas zit op sche ma. De winter vertraagde het werk iets, maar de achterstand is niet van betekenis. Dit jaar zijn de Laagwaalderweg, het Waalenbur- gerdijkje, de Stengweg en de Ka- dijksweg aan de beurt. Het gasbedrijf verwacht dat eind 1998 het hele eiland is aan gesloten. Gebieden die qua organisatie het goedkoopst zijn aan te sluiten, staan boven aan de lijst en de meest onrendabele gebieden ko men als laatste aan de beurt. De kosten van de aansluiting komen grotendeels voor rekening van het gasbedrijf, dat het zelfde aansluit- tarief hanteert als in de dorpen. In 1995 volgen de Marsweg, Maaikeduinweg, Slufterweg, Veenselangweg en Spangerweg. In 1996 zijn deLaagwaalderweg, Nieuwlanderweg, Hemmerweg, Zwinweg, Eendrachtweg, Hoorn- derweg, Mokweg en Pontweg (Den Hoorn) en Amaliaweg aan de beurt. 1997: Nieuwlanderweg, Muyweg, Zanddijk, Spangerweg, Lageveld, Hallerweg en de Zes honderd. In 1998 volgen de Krim- weg, De Staart, Stengweg, Hemmerkooi, Ottersaat, Pontweg (Den Burg), Rommelpot en Ro- zendijk. I.M. ADVERTENTIE Opnieuw heeft de lammerendief die de laatste dagen op Texel ac tief is toegeslagen. Een 28-jarige Oosterender mist een jonge ooi uit een weiland aan de Schilderweg. I.M. ADVERTENTIE In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 4 april a.s. zal dinsdag 5 april géén Texelse Courant verschijnen. Directie Langeveld de Rooy I M ADVERTENTIE TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van ~-S^e~Fo, 'od ane Nikadel 7, De Koog. 27428 de en een folder van o O o 11| BAKKER'S IJZERHANDEL Texelaars moeten vanaf 10 okto ber volgend jaar wennen aan een nieuw telefoonnummer. Er komt dan één cijfer vóór het bestaande abonneenummer. Welk nummer is nog niet bekend. Bij lokale gesprekken moeten voortaan zes cijfers worden gedraaid. Bij het netnummer verdwijnt de laatste nul. Het volledige nummer blijft uit tien cijfers bestaan. PTT Telecom voert de wijziging door om technische redenen. „We moeten wel, want we raken vol", licht een woordvoerder de maatre gel toe. De telefoondienst pakt de zaken grootschalig aan, want in het hele land worden de nummers gewijzigd. De telefoondienst start in april van dit jaar een campagne om er meer bekendheid aan te geven. Vanaf 7 april wordt een 06-nummer ge opend (06-0096) waar men voor verdere inlichtingen terecht kan. Verder wordt een informatiekpak- ket uitgegeven dat op aanvraag verkrijgbaar is. Een tijdige bekend making is nodig voor mensen die telefoon- en faxnummers op hun briefpapier of mailings vermelden. Cjncn ^ujrL'Jrveh in bet harL i Een special over mode, onderhoud en inrichting van woning en tuin en actuele zaken uit de autobranche. Inleveren advertenties: t/m dinsdag 29 maart aan de balie van de Texelse Courant. Voor een afspraak: vraag naar onze vertegenwoordiger Kees Klaassen. Uitgeven) Langeveld en de Rooy F^rkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1