Het Lichie van Troost toneelstuk van formaat Weekend BEZORGER Palmpasen op Texel Film Informatiemarkt ouderen voorziet in behoefte VOOR Agenda TEXELSE^? COURANT van 26 en 27 maart 1994 Jaarvergadering „10 voor Texel" DEN BURG AL PACINO in CARLITO'S WAY DE WAAL DE COCKSDORP OUDESCHILD Jozefschool wint poëzieprijs Diefstal uit schi Collecte reumafoi bracht f8300,-1 oud Papier Wij zoeken een M/V die voor ons de Texels Courant wil bezorgen i de route: VRIJDAG 25 MAART 1994 Ben Roest in stille bewondering voor het licht van Troost, dat al jarenlang niet meer zichtbaar is. Verder v.l.n.r.: Marian Zegers. Gea Kiewiet en Anne Kempen Foto March Hei/nen HeerhugowaardZit u daar hele maal? Nee, dat is me echt te ver weg", klinkt het beslist uit de mond van een Texelse bejaarde. Ze heeft net met veel belangstelling door twee loupen gekeken aan de marktkraam van Visio, een instel ling voor slechtziende en blinde mensen. De krantenlettertjes zijn te klein voor haar geworden. Zo'n loupe met een lichtje erin is eigen lijk wel een uitkomst. De standhoudster van Visio heeft uitgelegd dat de loupe kan worden besteld. „Of u moet even in Heer hugowaard langskomen om te zien wat we op dat gebied nog meer hebben. We kunnen op een markt niet alles meenemen wat we hebben." De Texelse verlaat weifelend de kraam. Het is wat. Om zo'n ding nu gelijk maar even te bestellen... Het is woensdag. De Koninghal staat helemaal in het teken van de oudere Texelaar en alles wat daar mee in hulpverlenende zin kan sa menhangen. Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is er, van in continentie hulpmiddelen tot een advocaat of notaris aan toe. Ver geetachtigheid en dementie staan centraal. Er zijn naar schatting zo'n 500 bezoekers die de stor machtige wind trotseren om langs de goedverzorgde kramen te wan delen en zich te laten voorlichten. Hoogtepunt Even na vieren kunnen niet ge noeg stoelen worden aanges jouwd voor het afsluitende deel, het toneelstuk „Het Lichie van Troost", speciaal voor de gelegen heid geschreven door Aris Bremer uit Oosterend. Het stuk gaat over een dementerende oudere man en het publiek gaat er echt voor zit ten. Het wordt snel stil. Die stilte wordt aanvankelijk hinderlijk on derbroken door snisterende gelui den van een paar opruimende kraamhouders. Ze krijgen enkele dodelijke blikken van toeschou wers te incasseren. Als die gelui den zijn verstomd is er nog de stormachtige wind, die vat pro beert te krijgen op een loszittend luik in het dak van de-zaal en met de regelmaat van de klok een rate lend lawaai produceert. De om standigheden mogen dan niet ideaal zijn, het publiek is niet van plan zich hierdoor af te laten lei den. Wat er op het podium ge beurt, is de aandacht ten volle waard. Prestatie Gewoon goed, gezien de storende omstandigheden zelfs een bijzon der goede prestatie. Zonder over drijven kan de voorstelling zo worden omschreven. Want hoe moeilijk is het niet de aandacht van het publiek drie kwartier lang vast te houden als het stuk zich afspeelt in een huiskamer waar vier mensen „alleen" maar met el kaar praten? Ben Roest, die de dementerende man speelde, deed dit erg knap. Moeiteloos schakelde hij van de ene gemoedstoestand over naar de andere. Ook als hij geen tekst had, bleef hij de aandacht van het publiek vasthouden. Zijn vrouw werd gespeeld door Gea Kiewiet, die een lieve, wijze en zich wegcij ferende echtgenote neerzette. Ma rian Zegers was te zien als dochter Lara, die de toestand waarin haar vader verkeert niet wil inzien. Het proces wat zij doormaakt, is één van de sterke kanten van dit to neelstuk. De vierde en laatste per soon van de familie, de schoondochter, werd met verve gespeeld door Anne Kemper. Deze laatste tracht de ogen van dochter Lara te openen, geen eenvoudige opgave. Als dit ondanks herhaalde pogingen weinig lijkt op te leveren, zorgt vader er ongewild zelf voor dat de ogen van zijn dochter wor den geopend. Ontroerend toneelspel, telkens Kerkdiensten zondag 27 maart HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; uitzending via De Lichtboei- De Waal: 10.00 u. dienst in Den Hoorn. De Koog: 9.30 u. dhr. M. D Kuiper; 11.30 u. Deutsche Ev. Gottesdienst. (Herrn. Brauer). Den Hoorn: 10.00 u. ds. H R. Betting, samen met De Waal. Bevestiging ambtsdragers. Oosterend: 9.30 u. ds. H. K. Fibbe m.m.v. Maartens Can- torij; uitzending via Radio Texel. Oudeschild: 11.00 u. ds. H. K. Fibbe m.m.v. Soli Deo Gloria. De Cocksdorp: 10 00 u. dhr. B. Guiljam. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. J. W. Kuipers uit Dokkum; 19.00 u. ds. J.J. N. Wilmink; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10 00 ds. J. J. N. Wilmink; 19.30 u. ds. J. W. Kuipers uit Dokkum. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u dienst. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg. 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer, viering Palmpasen. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. Joh. Tensen uit Emmeloord. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. herenkoor; Woord gebedsdienst; uitzending via De Lichtboei, zo. 10.00 u. Heilig Vormsel, The Gospeltrain, crèche. De Koog: zo. 9.30 u. Oosterend: za. 19.30 u„ De Cocksdorp: zo. 10.00 u. oecumenische Palmpasen viering. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. za. 26 mrt. 19.30 u. Avondmaal, gedachtenis Jesus' dood. Openbare lezing: zo. 10.30 u. „Blijf groeien in uw ver houding tot God". Wachttorenstudie: 11.20 u. „Wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid". Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter R. A. van de Bent en dokter Hoekstra, Kikkertstraat 12, De Cocksdorp, telefoon 16234. Aan vragen visites s.v.p. tussen 9.00 en 10.00 uur. Zater dag en zondag apotheek geopend en spreekuur van 12.00-12 30 uur en van 17.00-17.30 uur, zonder af spraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp: spreekuur zaterdag en zondag 's avonds om 18.00 uur precies op het adres: Hogereind 10 te De Waal. Bij ongevallen en nabloedingen: tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreek uren. 14152. Spreekuur na het weekend maandag 8-00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9 00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren. 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270 •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9 00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. weer. Regisseuse Nettie Molenaar verdient een compliment voor de respectvolle wijze waarmee zij met het gegeven is omgegaan. Juist de onderkoelde wijze waarop zij het stuk gestalte heeft gege ven, heeft aan het niveau bijgedra gen. Emotie leefde er onder het publiek daarentegen voldoende, menigeen verliet aangedaan de zaal. Schrijver Aris Bremer, die het begrip dementie - met de nodige verwikkelingen daaromheen - niet duidelijker had kunnen beschrij ven, toonde zich na afloop tevre den. Aangedaan was hijzèlf niet. „Nee, dat is een stadium dat je tij dens het schrijven al doorloopt. Ik heb vanmiddag op andere dingen gelet. Het is een beetje eng als je daar zit terwijl het doek opengaat. Het stuk is niet meer van jou, an deren hebben er bezit van geno men en er wat mee gedaan. Je moet je overgeven op zo'n mo ment. Maar ik ben hier niet werke lijk bang voor geweest. Ik heb tweemaal een repetitie bijge woond - dat kan ik nou eenmaal niet laten - en vanaf het begin ge voeld dat het wel goed zat", aldus de schrijver. „Het Lichie van Troost" verdient het om nogmaals te worden opge voerd, zodat ook de mensen die niet in de gelegenheid waren 's middags aanwezig te zijn, het kun nen zien. Op een dergelijk goed produkt van eigen bodem, waarin Lia Coutinho en Lucy Zijm overi gens als grimeuse en souffleuse optraden, kan Texel gerust trots zijn. Ook de informatiemarkt lijkt voor herhaling vatbaar. Gezien de be langstelling voorziet een dergelijke middag duidelijk in een behoefte. Of die er ook komt, is nog onzeker. „We gaan eerst de zaken maar eens op een rijtje zetten en daarna zien we wel weer", aldus Liesbeth Rijk, één van de organisatoren. Uitslag prijsvraag: 1. Dekbed TWO. V Zijm-Zoeteltef, Den Burg. 2. Diner-cabaret Klif 12: J. van Houten-Ribbens, Den Burg. 3 Boekenbon: J. Heijnen-van 't Veer, Oudeschild 4 Tele foontoestel: A. Huizinga-Kalis, Den Burg. De vereniging Tien voor Texel houdt dinsdag a.s. jaarvergadering in d'Ouwe Ulo, aanvang 20.00 uur. Belangrijkste punt op de ver gadering is het bestuursbeleid, waarbij zowel de afgelopen als de komende periode aan bod komen. De leden wordt gevraagd zich uit te spreken over het gewenste toe komstige beleid. Gedacht wordt o.a. mogelijkheden om actiege- richt bezig te zijn, variërend van een referendum en politieke lobby tot het houden van protestbijeen komsten. Het bestuur streeft voorts naar uitbreiding van het le dental om het draagvlak te vergro ten. Op de agenda staat ook een bestuursverkiezing. Tot nog toe is nog niemand bereid gevonden de functie van voorzitter te vervullen. Vrijdag 25 maart In d'Ouwe Ulo wordt tussen 10.00 en 12.00 uur een kle- dingbeurs gehouden voor asielzoekers op het eiland. Ook boeken en spelletjes zijn welkom. In de Buureton kunnen 55 plussers vanaf 14.00 uur gra- 'tis hun belastingpapieren la ten invullen. Op de Groeneplaats is tussen 10.00 en 16.00 uur de reizen de tentoonstelling De Groene Keuken te zien over milieu vriendelijk huishouden. In het Maritiem en Juttersmu- seum is om 20.00 uur een op treden van een gelegenheids koor wegens de 400ste ge boortedag van Maria Tessel- schade. Arthur Oosterbaan verzorgt tekst en uitleg. En tree gratis. De volgende films draaien in Cinema Texel: 18.45 uur The Addams Family, 20.45 uur Carlito's Way. In het RTL4 programma „Tine ke en het paranormale" is om 21.25 uur de Texelse Hanneke Westenberg te zien. De uit zending gaat over de invloed van de geest op het lichaam. De afdeling verzamelaars van de Historische Vereniging komt om 20.00 uur bijeen in De Witte Burcht. Zaterdag 26 maart De Rangers van het WNF ko men om 13.00 uur bij hun boet bijeen om handvaardige activiteiten te verrichten. Om 14.30 uur gaan de deelne mers met de fiets onder bege leiding naar schapenboerderij De Noordkroon. Rangers die per auto zijn gekomen, wor den door vrijwilligers ver voerd. De bijeenkomst eindigt om 16.00 uur bij De Noordkroon. De triathlon-trainingsgroep houdt een run-bike-run wed strijd, start om 14.30 uur op de Wielerbaan. De jeugd be gint om 14.15 uur. Schapenboerderij De Noord kroon houdt een open dag. Van 14.00 tot 18.00 uur kun nen lammeren worden bekeken. In het kader van het milieu weekend ruimt Scouting Texel de Slufter op. In Den Burg zijn kramen ingericht waarin een overzicht van de activiteiten wordt geboden. De volgende films draaien in Cinema Texel: 14.00 uur Alad din, 16.00 uur Gremlins, 18.45 uur The Addams Family 2, 20.45 uur Carlito's Way. Om 20.00 uur begint in dorpshuis De Wielewaal een bingo-avond. Toneelvereniging De Vrien denkring speelt om 20.00 uur in de Waldhoorn te Den Hoorn „Is er leven na de pil...." De maandelijkse swingavond in het KTF gebouw is van 21.00 tot 24.00 uur. Er kan .vrij en ongedwongen worden gedanst op ritmische muziek. In het Eierlandsche Huis wor den de springwedstrijden van de Texelse gymverenigingen afgewerkt, 's Ochtends vanaf 9.00 uur de jeugd van 6-10 jaar, 's middags tot circa 15.30 uur de oudere jeugd. Zondag 27 maart ledereen met een Golden re- triever, flatcoated retriever of labrador wordt om 11.00 uur verwacht bij paal 9 voor een ongedwongen bijeenkomst. Om 14.00 uur start naast zwembad Molenkoog een kiemplantenexcursie door het IVN. ledereen mag mee, ook niet-leden. In de Buureton houdt het IVN om 16.00 uur een gratis toe gankelijke fototentoonstelling over lente op Texel. Het programma voor Ciner Texel is hetzelfde als zaterda Elders in deze krant staat uitgebreide aankondiging y palmpasenoptochten in divt se Texelse dorpen. Maandag 28 maart Op Nederland 1 is om 19.; een uitzending van „Weg de Snelweg" over het eilar Texel. In Cinema Texel draait o 18.45 uur The Addams Fami 2 en om 20.45 uur Carlito Way. Dinsdag 29 maart In de Doopsgezinde kej houdt de federatie van Texeij zusterkringen om 19.00 u, een paasmaaltijd. De jaarvergadering van Ti< voor Texel is om 20.00 uur d'Ouwe Ulo. Op het progran ma staan onder ande bestuursverkiezing bestuursbeleid. De vrouwenbond FNV hou om 20.00 uur een bijee komst in de Buureton. Deze verzorgd door het eendag bestuur. In Cinema Texel draait 14.00 en 20.45 uur Belle v Zuylen en om 18.45 uur Ti Addams Family 2. Hoogwater te Oudeschl Vr. 25 Za. 26 Zo. 27 Ma. 28 Di. 29 Wo. 30 Do. 31 Vr. 1 06.15 en 18.5S 07.24 en 20.25 09.24 en 21.34 10.15 en 22.24 11.10 en 23.26 11.45 en 23.54 11.47 en - 00.35 en 12.01 Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water. De zon komt 27 maart op om 7 26 eni gaat onder om 20 03 u. 27 r volle maan; 29 maart springtij Op de Groeneplaats start zondag de palmpaasoptocht om 12.30 uur. Het opstellen gebeurt om 12.15 uur. Alle deelnemers worden verzocht vooraf op de trap van het raadhuis een nummertje te halen. Tegen inlevering daarvan krijgt men na afloop een verrassing. Vooraf gegaan door het fanfare wordt een ronde van ruim een half Al Pacino (vorig jaar uiteinde lijk Oscar-winaar nadat hij voor de achtste keer genomi neerd was) is weer terug aan het front van de misdaad. Hij speelt een ex-bajesklant die bijna bekeert is, temidden van een nieuwe generatie patsers, pooiers en pushers. De ex- dopedealer wil, nadat hij vijf jaar in de lik heeft gezeten, voorgoed naar een palmenei- land vertrekken met zijn oude liefde. Zijn advokaat en ver trouweling (Sean Penn) wil echter dat hij nog één akke fietje voor hem opknap, nog één klusje en wel op de voor hem zo bekende manier.... Regisseur Brian de Palma heeft er een vrij spannende en romantische film van ge maakt die toch tot de climax de bloedsomloop behoorlijk op gang weet te houden. ADDAMS FAMILY VALUES Het bijzonder geslaagde ver volg op het eerste deel met de formidabele Angelica Huston als Morticia en Raul Julia als Gomez. Het verhaal is nog leuker dan de eerste afleve ring. Uncle Fester valt als een blok voor het goed bedeelde, beeldschone kindermeisje, dat door de familie is aange trokken om op de langver wachte baby Pubert te passen. Een huwelijksfeest geheel in stijl: een blitse bloedstollende bruiloft. De kinderen verwoesten en pas sant nog even een zomer kamp. Een zeer geslaagde film met tegendraadse en licht perverse humor. BELLE VAN ZUYLEN Voor de tweede week in de filmclub-cyclus de Nederland se stijlvolle film Belle van Zuy len van Digna Sinke. Een soort van stijlbloem over het leven en de hartstochten van een vrouw in de tijd van de Franse Revolutie. Ze heeft een hefti ge relatie met een veel jonge ren minnaar, terwijl haar huwelijk werkelijk niets voor stelt. Wil van Kralingen slaagt erin de gemoedstoestand van die vrouw voelbaar te maken, ingehouden, bijna gefrus treerd maar hevig verlangend en toegevend om vervolgens in een diepe teleurstelling te geraken. GREMLINS In de serie van het kinderfilm fes tival kunnen we gaan kij ken naar Gremlins I. Grismo mag geen televisie kijken, hij mag niet teveel eten en mag zeker niet in bad, want dan gebeuren er gevaarlijke din gen met hem. Hij doet dit alle maal toch en belandt middenin een warenhuis in de gekste situaties. Grismo is schattig, maar ook best wel griezelig af en toe! ALADDIN Nog niet gezien? Toch maar doen, desnoods zonder kinde ren, want dat kunt u toch niet hard maken! (CvH) ALADDIN, za./zo./wo. 14.00 uur GREMLINS I, za./zo./wo. 16.00 uur ADDAMS FAMILY VALUES, da gelijks 18.45 uur CARLITO'S WAY,do. t/m ma. 20.45 uur BELLE VAN ZUYLEN, di.14.00 uur, di./wo. 20.45 uur uur door Den Burg gelopen. Deel name is gratis. Eveneens vooraf gegaan door de fanfare KTF gaat in De Waal om 13.30 uur de optocht van start. Het begint op het schoolplein. In het meest noordelijke dorp van het eiland begint de palmpasenop tocht om 12.15 uur bij het Eier- landse Huis. De palmpasenoptocht van Oude schild start om 14.15 uur op het schoolplein. De route die wordt gelopen is: Loodssingel, Heems- kerckstraat, Barentszstraat, Hout manstraat en terug naar school. Bij hevige regen en wind würdt de route aangepast. Na afloop kun nen de deelnemertjes in het bossie op 't Doolhof eieren zoeken. Zes leerlingen van de Jozefschool hebben in Het Land van Ooit te Drunen de schoolprijs in ont vangst genomen van een poëzie wedstrijd, georganiseerd door de Stichting Werelddag voor Kinde ren en Poëzie. Gedichten, allemaal gebaseerd op het thema „samen" konden indivi dueel of groepsgewijs meedingen. Naar aanleiding van de wedstrijd is een reizende expositie gemaakt,, waar alle winnende inzendingen en andere mooie ingestuurde za ken zijn te zien. De prijs voor de Texelse school bestond uit een boekenpakket. Tijdens of na de theaterw^i uit OSG de Hogeberg tm rastafels verdwenen, diet geleend van strandpaviljoen 9. De tafels hebben een v van f100,- per stuk. Bij de pd aangifte gedaan. De inzameling van het Na?i Reumafonds heeft op f8356,55 opgebracht, bijre honderd gulden méér dan jaar. Voor de collecte gingen week van 13 tot 19 maart ve willigers langs de deur Texelse dorpen. De opbreng dorp is als volgt: Den f4555,70; De Koog f753,8: deschild f583,65; De Cocl f604,25; Den Hoorn f5! Oosterend f1016,20; De f244,75. Wie de collect heeft gemist, maar alsnog es drage wjl overmaken, to" doen op postgiro 324, offe 7070.70848 t.n.v. het Nab Reumafonds in Den Haag. De Waal In De Waal wordt zaterdag oud pa pier opgehaald. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9.30 en 10.30 uur langs de huizen. Oud papier kan ook worden ingeleverd bij de schapenboet in De Mars te Den Burg, naast het Kotex- gebouw (vóór 9.30 uur). Keesomlaan, Pontweg, W-c weg, Akenbuurt, Driehui» Hemmerkooi, Westerweg, Bakkenweg, Jan Ayeweg. Hier wonen ongeveer 52 abonnees. Het bezorgen is het een« digst voor iemand die in f omgeving woont. De kranten moeten dinsdag vrijdag even na 15.00 uur in< ze drukkerij aan de Warmer straat worden afgehaald. Geïnteresseerden kunnen w nadere inlichtingen terecht de receptie van de drukkffi Uitgevcnj Lange veld en de fe Pïirkstraat 10. Telefoon 02220 Fax 02220 1«H al

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2