'exel moet 1,3 miljoen 1997 inleveren per 1 f* Nieuwe vleugel OSG officieel geopend Gemeente „dizzy" van de klap: unstroute in boekje trender ondernemers 1 Commotie over zomeropvang asielzoekers in De Koog car oon Texel weer een stukje schoner 1 TEXELSE^" couRANT Bedrijvigheid rchitect Beerling >pt klantenbestand rfiU2i£KP>tiT£^^0p 0 PLAATSEN DEZE OPTOCHT ZAL, MEE MOET NOG SMELLER DAN DIE VAN SINTER-KLAAS l<b DPT BEGREPEN, DUS KLQQR HF ff! Stichting tevreden over excursies in het winterseizoen p mtiïm Een (snelle) palm-pasentocht Maarten Koorn wil eilandhit scoren Cursus reanimatie zit nog niet vol VRIJDAG 25 MAART 1994 I gemeente suizebolt nog na van de klap. Woensdag ird bekend dat de gemeente waarschijnlijk vanaf 1997 er jaar 1,3 miljoen gulden minder krijgt van de rijksover- i Dat betekent honderd gulden per inwoner. ,,We zullen creatiever moeten worden dan we al waren", aldus ge- sntesecretaris Piet Zoon. leenten zijn voor een groot van hun inkomsten afhanke- ran het rijk. De helft van dit heidsgeld wordt gegeven in orm van doeluitkeringen. Aan geld hangt dus een kaartje ivoor het moet worden aed. Maar de andere helft be de „algemene uitkering" van dertien miljoen, die door de eente vrij mag worden uitge- Daar wordt nu 1,3 miljoen en op gekort. oogte van de rijksbijdrage is in wkundig tekenaar Jan Beet heeft het klantenbestand jenomen van architect Nico Heeringen, die zijn bedrijf beëindigd. Van Heeringen 15 jaar zelfstandig architect daarvoor samen met Jan en ontwierp tal van gebou- op het eiland. ling, precies een jaar geleden zichzelf begonnen, stelt hter vast dat de overname van JHeeringens archief niet bete- fedat diens klanten de deur van jntoor in Den Burg direct zul- blatlopen. „Want bouwen of juwen doen de meesten één keer. Bovendien kun je ilant niet kopen. Het archief, sief de tekeningen van Van jingen, bevat echter wel de je kennis over zijn ontwerpen, jie kan bij een verbouwing van pas komen, want dat it een stuk makkelijker." Beer- [verwacht er daarom toch de je klandizie aan over te hou- De ontwerpen die Beerling ft, varieren van stolpboerde- tot moderne woningen. „Er Jt weliswaar niet zoveel gebouwd op het eiland, wel flink vérbouwd", wijst orderportefeuille. Om die ^e kunnen heeft hij zijn kan- de Brouwerstraat alvast ïpast. Begonnen in de slaap- ^r, heeft de architect nu zijn genomen in een tot kantoor huwde garage achter zijn wo- het verleden vastgesteld aan de hand van een aantal criteria. Die moesten echter hoognodig wor den aangepast, want er zijn sche ve situaties. Zo hebben grote steden over het algemeen een slechtere sociale structuur, dat wil zeggen dat daar onder andere meer geld moet worden uitgege ven in de vorm van uitkeringen dan op het platteland. Ook zijn er zogenaamde centrumgemeenten, met voorzieningen waarvan ande re plaatsen meeprofiteren, maar niets aan hoeven te betalen. Het zou dus redelijk zijn als een nieu we verdeling werd gemaakt, waar bij de grote steden en centrumgemeenten iets meer geld kregen. Een donderslag De raad voor de gemeentefinan- ciën werkte al enige tijd aan een herschikkingsvoorstel. Bekend was dus dat er veranderingen op komst zijn. Maar het bericht dat Texel 1,3 miljoen moet inleveren, kwam als een donderslag bij hel dere hemel. „Iedere logica ontbreekt", aldus een beduuste gemeentesecretaris. „Er zijn grote gemeenten met een duidelijke centrumfunctie die fors moeten Inleveren, bijvoorbeeld Hil versum en Voorburg. Daarnaast zijn er ook relatief rijke platte landsplaatsen zoals Anna Paulow- na die er geld bij krijgen." Vergeleken met de rest van de lijst van Nederlandse gemeenten moet Texel vrij veel inleveren. Ameland is het tweede Waddeneiland dat een klap krijgt. Vlieland, Terschel ling en Schiermonnikoog krijgen echter méér rijksgeld, volgens het nieuwe systeem. Hoewel het een voorstel betreft waar de regering nog over moet beslissen, is de angst dat de ideeën worden overgenomen groot. „Grote gemeenten die er een aanzienlijke hoeveelheid geld bijkrijgen omarmen het voorstel uiteraard. Maar wij gaan ons bera den op een reactie. We móeten iets ondernemen," De gemeente heeft al adhesie betuigd aan Voor burg, dat een protestactie is be gonnen. Zeilmakerij. „Zeilmakerij Texel maakte wel wat meer dan alleen maar spullen voor boten", somt Annelies Jansen de vele activitei ten op van haar bedrijf in Oude- schild. Het stukje over de nieuwe zaak van Switzer in Den Burg, suggereerde echter anders. „Al leen zfj maken zonwering, en dat doet Zeilmakerij Texel nu juist niet." Per 1 april kunnen onder auspi ciën van Staatsbosbeheer weer natuurexcursies worden gevolgd. Boekingen lopen via EcoMare. SBB neemt het roer over van de Stichting Natuurexcursies Texel, die in het „stille" seizoen (vanaf 1 september) belangstellenden rondleidde. Hieraan namen circa 1.200 mensen deel, een resultaat waarover de initiatiefnemers zich tevreden tonen. Totaal verzorgde de stichting het afgelopen half jaar 106 extra ex cursies. Piek was de herfstvakan tie, toen velen de vogeltrek wilden bekijken. Daarna zakte de animo in, maar in de krokusvakantie was De Slufter en de omgeving van De Koog zijn zaterdag gezuiverd van zwerfvuil. Totaal werd liefst 22 kuub afval opgeruimd, waaronder een ijskast. De vrijwillige schoon makers kwamen vooral veel lege blikjes bier en fris op hun weg te gen, vaak dichtbij afvalbakken. De actie was een initiatief van de Wildbeheereenheid Texel, in het kader van de Landelijke Schoon maakactie georganiseerd door de gezamenlijke wildbeheereenhe- den. Het was de derde maal dat Texel aan deze actie meedeed. Dit maal werden het Sluftergebied en de bermen, hagen, bosjes en bouwplaatsen aan de buitenzijde van De Koog aangepakt. De actie werd geleid door SBB- medewerker Marcel Tielemans, 'die het genoegen smaakte zijn ba zen, districtshoofd Klaassen en boswachter Van der Spek, op drachten te mogen verstrekken. *ws van het boekje met burgemeester Van Rappard in hun midden. landen van Willem Duvekot, hitter van de Oosterender err>emersvereniging, ont- burgemeester Van Rappard '•ren de elfde editie van sterend, Texels mooiste". De we, die is samengesteld Aris Bremer, Ger de Jong, l linker. Joke de Boer en srn Duvekot, bevat in het erlands en Duits uitgebreide rmatie over het dorp. I/.E Buiten alle „vaste" onderdelen wordt ieder jaar speciale aan dacht aan een onderwerp besteed. Voor dit boekje heeft Aris Bremer een aantrekkelijke „kunstroute" geschreven, die bezoekers door het dorp loodst, iangs bekende en minder beken de ateliers. Tijdens zijn toespraak uitte Du vekot ook een kritische noot iFoto Tesso do GroeitI richting de burgemeester. „We hebben op de voorjaarsverga dering van de ondernemersve reniging gemerkt hoe moeilijk het is om het bewonersaantal in dit dorp op peil te houden. Wij zullen er ons best voor blij ven doen." Ongezegd bleef dat dat ook wordt verwacht van het gemeentebestuur. Van Rappard liet merken het zeer te waarderen dat de on dernemers zich zo inspannen voor hun dorp. In restaurant De Rotisserie bewonderde hij eni ge voorwerpen van kunste naars langs wiens atelier de route in het boekje voert. alweer sprake van enig aanbod. Volgens mede-organisator Teun de Wit lieten de deelnemers positieve reacties horen. „Men was blij dat nu in een leemte wordt voorzien." De meeste van de tien excursielei ders van de stichting kunnen van af 1 april meedraaien als vogelwachter in de SBB-excursies. ZE HE BEEN DE SPIKES AL AAN Ook oud-boswachter Jan Zijm gaf acte de presence. Het aantal deel nemers van de jagerszijde viel te gen. Kennelijk was het te koud voor hen, zo stelde voorzitter Jan Feikema na afloop in zijn dan kwoord, waarbij hij zich ook richt te tot de echtgenotes die de inwendige mens versterkten. Per soonlijk sprak Feikema later zijn teleurstelling uit over het feit dat natuur- en milieuorganisaties wei gerden hun medewerking te verle nen, terwijl men toch voor hetzelfde doel bezig is. Elders in Nederland verlenen deze organisa ties wél medewerking, terwijl ook veel scholieren meehelpen. Afge lopen twee jaar werden landelijk door ruim 200 wildbeheereenhe- den, met zo'n 20.000 leden, in sa menwerking met natuurbeschermers, scholieren, padvinders, sportvissers en ande ren liefst 80 treinwagons vol zwerfvuil uit natuur- en andere ge bieden verwijderd. De Wildbehee reenheid Texel hoopt dan ook volgend jaar op een bredere opzet en coördinatie. „Waarom zou dat op Texel ook niet kunnen?" T V' Maarten Koorn geconcentreerd aan het werk in de opnamestudio. Maarten Koorn uit De Koog is vrij dag de muziekstudio ingedoken voor de opname van een cd-single. Hij hoopt dat het lied „Texel, m'n eiland" komend seizoen op Texel tot grote populariteit zal stijgen. Bedoeling is de cd aan te bieden aan de Texelse horeca. „Als de vonk overspringt zou het lied in de café's best eens kunnen uitgroei en tot een lekkere meezinger. En voor de gasten is het natuurlijk een leuk souvenir", aldus Koorn. Samen met videospecialist John Smit uit Den Burg heeft hij het ini- De uitlatingen van enige omwo nenden over de asielzoekersop- vang in De Koog hebben de nodige commotie veroorzaakt. Er zijn Texelaars die zich onder ande re via ingezonden stukken distan tiëren van de uitspraken. De Koger dorpscommissie schaart zich echter achter de logies- verstrekkers gelijk. WVC heeft ondertussen besloten het con tract met het Motel definitief te verlengen tot 1 januari 1995. „Het is duidelijk minder halleluja dan is gesteld", aldus Frits Agter van de dorpscommissie. „Ik heb me misschien enigszins té gema tigd uitgelaten, maar wij als dorp scommissie zijn zéér terughoudend over de ontwikke lingen." Agter stelt dat de dorp scommissie de opvang van asielzoekers in de zomer van de hand wijst. „We hebben er ook ab soluut geen waardering voor dat, staande een vergadering, wordt besloten wél vluchtelingen in de zomer toe te laten en het aantal ook nog op te voeren van vijftig naar honderd." De dorpscommissie voorziet grote problemen bij de opvang van asiel zoekerskinderen in de zomerperio de. „Waar moeten ze naar toe? En wie moet de begeleiding op zich nemen? Allemaal vragen waar nog helemaal geen antwoord op is", aldus Agter, tiatief genomen. Het idee ont stond naar aanleiding van Koorns bruiloft, toen hij de sterren van de hemel zong voor zijn bruid Marja. Verder heeft Koorn weinig erva ring, maar de ,/Jemo" van de vrij dag gemaakte opnamen klinkt prima. Gebruik is gemaakt van de diensten van Ron Bijtel aar en Peter Mulder uit Zwaag, die beschikken over een professionele studio. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de compositie „Texel, m'n eiland". Gestreefd is naar een meezinger met stijl. „De tekst moest een echt eilandgevoel oproepen, waar van men zegt: hé, dat herken ik. Dat is goed gelukt, vinden wij." Koorn en Smit nemen een finan cieel risico van zo'n f8.000,-. Toch is het niet hun bedoeling om er iets aan over te houden. Om dat te benadrukken gaat van elk ver kocht exemplaar een gulden naar het Papuafonds van Harry de Graaf. John Smit koestert plannen om ook een clip bij de muziek te maken. Op de cd komen nog twee nummers, een lied over fietsen en een ballade. Asielopvang. Het ministerie van WVC heeft definitief het contract met Motel Texel verlengt tot 1 ja nuari 1995. Ook in de zomer maanden zullen maximaal honderd asielzoekers in de accom modatie verblijven. Door het afhaken van een groep kandidaten is er nog plaats over bij de cursus reanimatie. Deze wordt verzorgd door de Ambulance dienst Texel in samenwerking met een huisarts op de dinsdagen 26 april en 3 mei. De deelnemers le ren hartmassage en beademing in theorie en praktijk. De kosten be dragen ƒ50,-. Opgave en inlichtin gen bij de ambulancedienst, uitsluitend tijdens kantooruren via tel. 22122. Enkele maanden nadat leerlingen en leraren er al waren ingetrok ken, zijn vrijdagmiddag de nieuwe lokalen van OSG De Hogeberg of ficieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door nie mand minder dan Sint Nicolaas, die met een Zwarte Piet naar Texel was gekomen. Door de nieuwbouw beschikt de school over zes ruime lokalen, waar voor namelijk praktijklessen plaatsvin den. Voornaamste reden voor de ver traging was dat de nieuwe tafels en stoelen niet eerder binnen wa ren. Tot voor kort moesten de scholieren het doen met de sterk verouderde schoolbanken uit de voormalige huishoudschool en landbouwschool. Door de sloop van beide gebouwen kwam een einde aan een tijdperk. De nieuwe vleugel, die afgelopen jaar werd vastgebouwd aan het praktijkge bouw aan de Emmalaan, was dus hard nodig ter vervanging van de verloren gegane lokalen. Totaal verdwenen dertien lokalen. Dank zij de nieuwbouw en door elders in de OSG-gebouwen inpandige ver bouwingen te plegen, kon het aan tal lesruimtes weer op peil worden gebracht. Al blijft het vaak passen en meten. Van elk lokaal wordt zeer intensief gebruik gemaakt, vrijwel geen uur blijft onbenut. Hoewel de leerlingen door de ver dwijning van twee gebouwen min der heen en weer hoeven fietsen, blijven de afstanden tussen de lo kalen nog een probleem waardoor lestijd verloren gaat. Winkeltje Aannemersbedrijf Draaisma uit Makkum heeft met de nieuwbouw een fraai resultaat neergezet. Lo kalen en gangen zijn royaal opge zet en door het vele binnendringende daglicht is het er aangenaam toeven. Op verschil lende plaatsen is gebruik gemaakt van dakkoepels. De kleurstelling is vrolijk. Opvallend nieuwtje is het winkelt je, dat in één der lokalen is inge richt. Leerlingen van de afdeling verkoop kunnen hier alles dat met de detailhandel te maken heeft in praktijk brengen. Bijzonder is dat niet met nep-artikelen wordt ge werkt, maar dat er écht wordt in gekocht en verkocht. Niet toevallig vond de opening door Sinterklaas dan ook in deze winkel plaats. Wellicht zullen in de toekomst spullen worden verkocht, die door andere schoolafdelingen zijn gemaakt. Samenwerking De ingebruikname van de nieuwe vleugel luidt het begin van een nieuwe periode in, zo bleek vrijdag tijdens de receptie voor medewer kers, bouwers en genodigden. Na de fusie tussen Rijksscholenge meenschap en het Lager Beroeps Onderwijs, en na de overname door de gemeente is dit de eerste gezamenlijke stap richting toe komst. Volgens rector Henk de Vries is de nieuwbouw een voor beeld hoe kleinere scholen de door het ministerie ingezette decentrali satie het hoofd kunnen bieden. „De samenwerking tussen school en gemeente is ons uitstekend be vallen. Dit vraagt om een vervolg", aldus De Vries, die het overigens niet kon nalaten kritische kantte keningen te plaatsen aan het adres van „Zoetermeer", waar het ministerie van Onderwijs en We tenschappen huist. „Zoetermeer bepaalt, maar_bij problemen valt moeilijk tot hun kringen door te dringen. Deze afstandelijke hou ding schept een vervelende situa tie." Wethouder Tine Krijnen-Baijs, die zich vanaf het moment dat ze als wethouder aantrad op de school- fusie en -overname heeft gestort, toonde zich eens met deze conclu sie. „Inderdaad is het moeilijk roei en met de Haagse riemen. Des te groter is het compliment voor de OSG, dat alles in zo korte tijd is gerealiseerd. De nieuwe vleugel is een verrijking voor de hele school." Speciaal voor de opening van de OSG-nieuwbouw waren Sinterklaas en Zwarte Piet uit Spanje overgekomen Foto Frans Hopmani

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5