garage dros HET VOORJAAR WORDT PAS ÉCHT MOOI MET EEN HOUTSMA KEUKEN,, T i P r P 2,95#,- msuSS^met 3,4%,- 1 m 91 T -r -r L LSÏÏ"ET0F20"»»»»'' GEMEENTE DO m 'i "j' Italia EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF TELEFOONNUMMERS TEXELSE COURANT W 1 I TEXELSE COURANT 8e Klif zaalvoetbaltoernooi MEDEWERKERS m/v SLOGGI AKTIE Zonnehemels Palmbeach, Dr.Kern, Sunstar Philips enz. Laag geprijsd én gratis thuisbezorgd! COMBI BROUWER TE KOOP mf BARKER'S lQ!/ ijzerhandel TROUW REPORTAGES Fotograaf BOERSEN RENAULT Advertenties en abonnementen: 62600 i W>« 1 VRIJDAG 25 MAART 1994 Langs deze weg willen wij onze sponsors bedanken die het mogelijk gemaakt heb ben om het weer te doen slagen. Hartelijk dank aan: Cavo Latuco, Goënga, Jimmink Kampeer- centrum, Hordifood, Betsema en Gieles, Jos Kager, Paal 9, Vissers Bouwbedrijf, Mantje Sport, Verenigde Schilders, Ridder Keukens, Bakker b.v., Qnipp Kapsalon, Nauta Boek, De Wit Slijterij, Sportshop Texel, Rabobank, We- zenspyk, Automobielbedrijf Den Burg b.v„ LenR, Martin Tromp, Rijschool Wetsteen, De Ark, Bakker's Ijzerhandel, De Wit Installatie techniek, Klif 12 en Klif 23. Z.V.V. Klif Café - Restaurant - Pizzeria vraagt voor de bediening en de keuken, (ook voor de vakantieperiode) Dorpsstraat 11, De Koog. Tel. 02220 - 17574 GEMEENTE TEXEL In verband met Pasen zijn het gemeentehuis en de buitendienst gemeentewerken op vrijdag 1 april en vrijdag 4 april gesloten. De wekelijkse warenmarkt verschuift hierdoor één dag naar dindag 5 april. Wijziging huisvuil- en bedrijfsvuilophaaldienst: De route van vrijdag 1 april wordt verschoven naar don derdag 31 maart. De route van maandag 4 april wordt verschoven naar dinsdag 5 april. Wij verzoeken u uw huisvuil in verband met deze wijzigingen vroeger aan de weg aan te bieden. Extra legingen van bedrijfsvuilcontainers moeten voor donderdag worden doorgegeven. Destructor: op vrijdag 1 april kunt u uw destruc- tiemateriaal tussen 7.30 en 9.30 uur melden op telefoonnummer 12510. Maandag 4 april wordt geen destructiemateriaal gehaald. Calamiteiten, verstoppingen e.d. kunt u melden op het antwoordapparaat van de dienst gemeen tewerken (tel. 12510). De dienstdoende wacht man zal zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. LIJST VAN AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN/ GOEDGEKEURDE MELDINGEN Verleende bouwvergunning: Hondenclub Texel voor het plaatsen v.e. kantine/berging en 5 lichtmasten a/d Haffelderweg te Den Burg; J. Tromp voor het gedeeltelijk vergroten v.e woonhuis a/d De Ruyterstraat 24 te Oudeschild; J. J. Moerbeek voor het plaatsen v.e. schuur a/d Keesomlaan 34 te Den Burg, J Vlaming voor het vergro ten v.e woonhuis aan Klif 17 te Den Hoorn, E. Maas voor het plaatsen v.e woonhuis a/d Middelton 1 te Den Burg Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze beslui ten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL Met ingang van maandag 28 maart gaat de bui tendienst van gemeentewerken weer werken vol gens het zomertijdrooster. Dit betekent dat de openingstijden als volgt zijn: van 7.00- 9.30 uur van 10.00-12.30 uur van 13.00-16.00 uur U wordt verzocht uw vuilcontainers eerder aan de weg aan te bieden dan gebruikelijk. GEMEENTE TEXEL 2 HERENSLIPS A5,00 KORTING De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat het college van burgemeester en wet houders van Texel voornemens is vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestem mingsplan, door middel van toepassing van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan: - De Stichting medische post De Koog voor het tijdelijk plaatsen van containers, in te richten als medische post, op het perceel nabij de katholieke kerk aan de Nikadel te De Koog, De vrijstelling zal gelden voor de jaren 1994 t/m 1997 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober. Dit plan ligt vanaf 28 maart 1994 gedurende veertien dagen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, (kamer 0.121 Groeneplaats 1 te Den Burg. Gedurende de termijn van ter visie legging bestaat voor een ieder de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders voornoemd, schrif telijk bezwaar in te dienen. Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: P Veldman voor het plaatsen v.e. overdekt terras a/d Oorpsstraat 170 te Den koog (ontvangen 15-3-'94). P M Bakker Exploitatie Mij voor het veranderen v.e. voorgevel a/d Weverstraat 13 te Den Burg (ontvangen 15-3-'94l, T. A van Maanen voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Postweg 161 te De Cocksdorp (ontvangen 17-3-'94), J., Witte voor het plaatsen v.e. serre a/d Bernhardlaan 122 te Den Burg (ont vangen 21-3-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door D. Rosenberg voor het plaatsen v.e schuurtje a/d Krimweg 20te De Cocksdorp (ontvangen 14-3-'94l; J. A Kuijper voor het plaatsen ve berging a/d Vuurbaeck 18 te Den Burg (ont vangen 21-3-'94) De burgemeester van Texel maakt bekend dat burgemeester en wethouders van Texel op grond van art. 53a, lid 2 van het Bestemmingsplan „Buitengebied Texel" de volgende vrijstellingen hebben verleend voor het plaatsen van 1 kam peermiddel op het erf voor de periode van 15 maart t/m 31 oktober voor een termijn van 1994 t/m 1996, aan: J. C. Timmer, Rozendijk 30 te Den Burg I. Kok, Mokweg 4 te Den Hoorn A. J. de Smidt, Schorrenweg 48 te Oosterend W.R Meuleman, Ruigendijk 25 te De Koog M. Maas-Diemer, Rozendijk 24 te Den Burg R. M. Zegers, Pontweg 179 te De Koog De burgemeester van Texel maakt tevens bekend dat burgemeester en wethouders van Texel dat op grond van art. 53a, lid 4, van het bestem mingsplan „Buitengebied Texel" en art. 21 van de Kampeerwet de volgende vrijstellingen heb ben verleend voor het houden van een kampeer plaats t.b.v. kamperen bij de boer voor de periode 15 maart t/m 31 oktober voor een termijn van 1994 t/m 1998, aan: B. Bakker en M. Terwmdt, Hoofweg 34 te De Cocksdorp voor het plaatsen van 3 kampeer middelen Jo Zoetelief, Westerboersweg 8 te De Waal voor het plaatsen van 5 kampeermiddelen. C. J. Kikkert, Watermolenweg 12 te Den Hoorn voor het plaatsen van 4 kampeermiddelen E. J. Witte, Genteweg 2 te Oosterend voor het plaatsen van 5 kampeermiddelen A. van Zuilen, De Zeshonderd 9 te Oudeschild voor het plaatsen van 4 kampeermiddelen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze beslui ten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen be zwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. De bovenstaande besluiten liggen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, kamer 0.12 van het gemeentehuis. GEMEENTE TEXEL Met ingang van 1 april 1994 treedt een nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) werking. De gemeenten in het gewest Kop van Noord-Holland hebben alle hen bekende huidige gebruikers van de onder deze nieuwe Wet vallen de voorzieningen persoonlijk bericht gestuurd. Mensen die tot nu toe geen bericht van de ge meente hebben ontvangen en wel van voorzie ningen voor gehandicapten gebruik maken (met name diegenen die vervoersvoorzieningen heb ben), worden verzocht contact met hun gemeen te op te nemen. TV VIDEO HIFI FOTO Weverstraat 76-BO Den Burg 12294 Jm Zelfklevende teksten voor auto, gevel. reclameborden en bewegwijzering Keaze alt meer dan SO klearen en lettertypes ook met eigen logo Vte leveren binnen 24 oor Niiheiminoioon 55 - 1 791 AM Des tuig Tel 02220-12346 - foi 02220-13700 De fotograaf met ervaring en oog voor detail. Neem de vakman, u mist nooit Vraag naar de verschillende- voordelen en mogelijk heden. Koningstraat 36, Hippolytushoef Telefoon 02279 1482 Het is geen toeval dat FUNCTIONEEL OOK MOOI KAN ZIJN. Streven naar het ware rijden. Dat was dc opdracht die de ontwerpers van Renault zich stelden Het resultaat: de Laguna. Een nieuwe generatie die geen compromis kent tussen vorm en funktie. Zijn fraaie, ovale lijnen geven de impressie van beheerste kracht. Een lijnenspel dat zich doorzet tot in het interieur. Dc temperamentvolle techniek maakt de Laguna tot een pittige auto met een onberispelijk weggedrag. Bovendien voldoet de Laguna ruimschoots aan alle eisen die we tegen woordig stellen aan veiligheid, standaard gordelspanncrs en verstevigingsbalken in de portieren Verder zijn alle uitvoeringen leverbaar met ABS en airbag. En wat het milieu betreft, dc Laguna voldoet met verve aan de huidige strenge milieu-eisen. Kortom, de Laguna breekt op alle fronten met het traditionele en alledaagse. Rciltllllt. Ecu Villi It'VCH. Nieuw. De Laguna van Renault. Vanaf 36.995,-* Inclusief airbag f38.3~0.- Prijs en ipecificalicwijzigingcn voorbehouden. Renault .«lviaeerr Elf Oliën 8j«ar plnncwerkg*r»ncic. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE I 1992/1993 ft' Oorsprongweg 3, 1795 LA Eierland-Texel Tel. 02220-11233/11423 - ook motorloos verknigbaar SCHOUWWASEMKAP 90 cm bread en een capaciteit van ca. 600 m3 per uur. kleur zwart. In roestvrijstaal 545,- Inkl. BOSCH VAATWASSER t.w.v. 2348,- jeha LAUSANNE Zeer chique kassettekeuken in MDF. Kleur alpine wit. Afm. 330 cm. Inclusief Bosch vaatwasser, type SMI 3042 (wit) of 3046 (grafiet) t.w v. 2348,-, en... inklusief alle vermelde inbouwapparatuur. GASK00KPLAAT van bekend merk Met vonkontstekinall i RONDE SCH0UI capaciteit 600 m3 per uur. Kleur zwart In roestvrijstaal 895, KERAMISCHE KOOKPLAAT m jeha BADMEUBEL LAUSANNE Zeer chique badmeubel. Totole breedte 175 cm. MDF cassette deurenl 8 mm. Kleur Alpine wit, 2 hoae kasten, 1 onderkast. Duropal werkblad, kleur naar keuze Inbouwwastafel, 3 deurs spiegelkast met luifel, waarin 3 halogeenspots met trafo. jeha BIANCO QUATTRO Een jeha keuken met MDF deuren 4-zijdig afgerond in alpine wit. Afmeting 270 cm. Inldusief alle vermelde inbouwapparatuur. binnen 14 daaen ZIT d,en nodi9- be'ekenl bi< Houlsma 4 CM DIKKE WERKBLADEN 160 LITER KOELKAST GASK00KPLAAT en" 10 jaar garantie op hang- en sluitwerk. VAATWASSER volgeïntegreerd. Sup« silent. 60 cm.Uitgevoen met 1 gehele deur. jeha SAPPORO Moderne klassieke keuken. Afm. 280 x 160 cm. Inldusief alle vermelde inbouwapparatuur. BOSCH VAATWASSEK silence in wit (SMI 3 042) of grafiet (SMI 3046) van 2348.- voor Wjzlglngen m afbeeldingen, levertijden en prijzen voorbehoeden WIERINGERWERF**: Werlstraat 5 (in hal centrum achter de RK Kerk) tel. 02272 - 2001 ZAANDAM": Peperstraat 34 - 42 tel. 075 - 352544 PURMEREND". Wagenweg 16b tel. 02990-71554 ALMERE-BUITEN"": Centrum Doe-Mere, Washingtonslraat 33 tel. 036 5320228 HILVERSUM": Bussummerstraat 58-60 tel. 035 - 243894 (tussen C&A en de A.N.W.B AMSTERDAM": 2e Kostverlorenkade 105 - 108 tel. 020 T 6129558/6185382 Zeeburgerstraat 6-12 tel. 020 - 6224797/6255779 en Cemtuurbaan 282 - 284 tel. 020 - 66211 AMSTERDAM-NOORD": Praxis 1e etage. Draaierweg 9 tel. 020 - 6362921 Filialen open v a. 9.00 uur. Amsterdam/Ceintuurbaan en Zaandam 's maandags gesloten Overige lilialen 's maandags geopend v a. 13.00 uur. Donderdag koopavond 'Vri/dag koopf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6