0 Gestrande Everdina in Den Helder gerepareerd !alluna opgeknapt lieuwe seizoen in Tessel, Tessel en nog eens Tessel... Bergers voelen zich gepasseerd Deze week druk dankzij Duitsers TEXELSE y couRANT uk van Leeuwen bijna van het jaar Reanimatie Verzamelaarsbeurs Nog een lam weg Bedrijvig^/ Eetcafé Santé heeft foodline Spullen gezocht Nieuwe expositie Galerie Langewaal ilossale drijfeiland ..Oojermeflip" blijkt een schot in de roos VRIJDAG 25 MAART 1994 De TX 25 „Everdina" heeft aan de stranding dinsdagnacht bij de Slufter schade aan de schroef en het roer overgehouden. De garna- lenkotter slaagde er dinsdagmor gen tegen tienen in op eigen kracht en hulp van reddingboot Beursplein 5 vlot te komen. Het schip zette daarna koers naar Den Helder, om bij Scheepswerf Vis ser te worden gerepareerd. Ber gingsbedrijven, waarvan hulp werd afgeslagen, voelen zich ge passeerd. Kees Rijf van het gelijknamige sleep- en bergingsbedrijf van Ter schelling is niet te spreken over het verloop van de berging. „We hebben onze sleephulp aangebo den en waren met De Typhoon ter plaatse om te assisteren." Ook een sleepboot van Coastal Service uit Den Helder zette koers naar de iFoto Frans Hopman) Slufter, maar moest onverrichter r het gure weer en de start Duitse paasvakantie be de zwemparadijs Calluna een ke week. De badgasten (ten driftig gebruik van een isaal drijfeiland, de „Oojer- p Dit speelobject is pas weken in gebruik, maar nu al populair. Calluna hoopt dat lee de trend is gezet voor lsuccesvol seizoen. Om de Jekkingskracht te vergroten i in en rond het bad diverse Ure aanpassingen worden [gevoerd. randermgen zijn niet sensati- [I, maar alles bij elkaar gaat Texelse zwemparadijs opge- het nieuwe seizoen in. Zo het solarium, dat een beetje val was geraakt, er weer als uit te zien. Deze hoek levert tonnebanken in, maar wordt breid met een „zonnekanon" vorm van een groot tosti- |Ook in de sauna komt zo'n uiner te staan, unstpalmen en andere be- |ng, die nu een troosteloze in maken, worden vervangen, het interieur weer vrolijk bet. Kindvriendelijk v is verder de uitbreiding van antal kinderboxen. „Ons be- bestaat voor 40 procent uit ïen met kleine kinderen", bedrijfsleider Bert Bergsma. stellen eisen. Als de jeugd 'ar de zin heeft, vermaken de ik van Leeuwen van Moer- k Meubelhandel is net Collega van het Jaar" 'orden. Omdat hij wel ge sneerd was voor deze ti- kreeg hij uit handen van voorzitter Joh an Stekelen- van het FNV, de oorkon de bij de nominatie hoort, gebeurde tijdens een- tavond in Maarssen, waar uit de woninginrich- sbranche bijeenkwamen, wedstrijd was uitgeschre- docr de Centrale Bond Woninginrichters, als on- leel van de campagne „Je 'kt 't mooi in de woningin- ting". De criteria waren Manschap, klantvriende- e'd, collegialiteit en 'ice-gerichtheid. Op de fo- overhandigt Stekelenburg oorkonde aan Van Leeu- ouders zich ook. Vandaar dat we proberen in te spelen op de be hoeften van de kinderen." Belangrijk is dat de kinderen het niet koud hebben. Toen het zwem paradijs in 1988 begon, was de watertemperatuur 28 graden. Dat bleek als fris te worden ervaren, reden om de boel op te voeren tot 30 graden. Het kinderbad is zelfs nog twee graden warmer. Bergsma durft dan ook te stellen dat Calluna een kindvriendelijk bad is. Een onzichtbare verbetering be treft de vervanging van een filter. Als gevolg hiervan is ook de wa terkwaliteit verder verbeterd. De nieuwe filter zuivert in drie uur alle water, oftewel ruim een miljoen li ter. Bergsma: „Overigens was de waterkwaliteit al naar behoren. De afgelopen vijf jaar hebben onver wachte controles telkens goede resultaten opgeleverd." Aguajogging Een nieuwe activiteit is aguajog ging, waarmee Calluna komende donderdag (31 maart) wil starten. Dat is een rage die is overgewaaid uit Amerika. Deelnemers doen een band om hun middel en ma ken loopbewegingen in het water. „Aguajogging blijkt een goede methode om de conditie te verbe teren", aldus Bergsma. Volgens de bedrijfsleider is het „watertrimmen" in trek bij topsporters die van een blessure herstellen. „Je maakt zelf uit hoe ver je gaat. Door sneller of langza mer te bewegen bepaal je zelf de weerstand van het water." Voorlo pig staat aguajogging elke donder dag op het programma. Mislukkingen Calluna kan slechts hopen dat de ze nieuwe activiteit de gang naar de Schumakersweg zal bevorde ren. Er zijn al vaker nieuwe dingen uitgeprobeerd, maar meestal leid den die niet tot het gewenste re sultaat. Het arrangement sauna/gezichtsmassage trok aan vankelijk een kleine groep, maar is inmiddels verwaterd. Onlangs ga ven b en w geen toestemming voor het spel „paintball" op re creatieterrein 't Kerckeland, dat Calluna in erfpacht heeft. En het actieplan dat afgelopen winter met veel bombarie werd aange kondigd is wegens gebrek aan respons alweer afgeblazen. Optimistisme Toch is men bij Calluna voor het komend seizoen hoopvol gestemd. De begroting 1994 gaat uit van een positief eindresultaat. Ener zijds omdat wordt verwacht dat de veranderingen het bezoek sti muleren, anderzijds door een bete re kostenbeheersing (t.a.v. de administratie, afspraken met leve ranciers, energieverbruik). Een meevaller is dat sinds 1 januari een extra laag tarief in rekening wordt gebracht dankzij de toepas sing van warmtekracht-koppeling. Maar of de prognose werkelijk uit komt, is en blijft afhankelijk van het weer. „Goed of slecht weer scheelt in de zomer 10.000 bezoe kers per week. Reken maar uit. Een buitenbad erbij zou de zaak minder kwetsbaar maken. Het bestuur werkt keihard om de ex ploitatie te verbeteren, maar he laas ontbreken ons de financiën om alle wensen gerealiseerd te krijgen." De herhaling van de reanimatie- cursus is niet op 26 maart maar op 16 april. De bijeenkomst is tus sen 13.00 en 15.30 uur in het Ro de Kruisgebouw aan de Jonkerstraat. Kosten ƒ10,- per per soon, vooraf aanmelden is niet nodig. zaken terugkeren. Rijf: „De schip per heeft de sleephulp afgewezen, omdat de KNRM assistentie aan bood. Ik vind dat oneerlijke con currentie, want de reddingmaat schappij doet het bijna voor niets. En dat terwijl de verzekering de bergingskosten dekt. En het is niet de eerste keer dat ze aan onze broodwinning zitten. En dat terwijl er geen levensgevaar dreigde." Oneens Jaap Groen, schipper van de Beursplein 5, vindt de kritiek van de bergers onterecht. „Ik heb de eigenaar van de kotter gewezen op zijn verantwoordelijkheden en in overweging gegeven een ber gingsbedrijf in te schakelen om voldoende materiaal achter de hand te hebben als er iets mis gaat. Dat doe ik bij iedere redding sactie. Maar Blom heeft zelf besloten hulp van een berger af te slaan, want hij verwachtte op eigen kracht vlot te kunnen ko men. Wel vroeg hij ons stand by te blijven. Dat is geen punt, want we helpen elk schip dat in nood ver keert." Afgesproken werd dat de TX 25 eerst zelf zou proberen los te ko men. „Als dat niet lukte, zouden wij een lijntje overschieten. Dat is dus gebeurd." Vanavond komt de afdeling verza melaars van de historische vereni ging bijeen in De Witte Burcht. Liefhebbers van historische foto's, prenten en ander materiaal kun nen er terecht vanaf 20.00 uur. Naar aanleiding van een politiebe richt over de diefstal van een ooi lam deed een 44-jarige Oosterender eveneens aangifte. Hij mist ook een ooilam. Het dier is begin maart uit een weiland ver dwenen. De veipperploeg verleende dinsdagmorgen assistentie bij de stranding van de TX 25 bil de Slufter Iroto Geard Timmerman) Linda en Egbert van Egmond heb ben het restaurantgedeelte van het voormalige hotel Dijkstra in De Koog overgenomen. Het bevat een klein restaurant, een bar, TV- kamer en poolbiljart en een deel terras. De verbouwing is volledig in eigen beheer uitgevoerd en vanaf vandaag open voor publiek. Het eetcafe 'vernieuwde stijl' zo als Van Egmond zijn zaak betitelt, zal een menukaart handhaven die gericht is op vlees van de grill. Van Egmond benadrukt dat kwaliteit een belangrijke plaats inneemt. Redelijk nieuw voor Texel is de 'foodline', een bestel en bezorg- service. Na een telefonische bestelling worden de maaltijden, die varieeren tussen de tien en vijfentwintig gulden, het hele eiland overgereden. Om de maal tijd daadwerkelijk warm te bezor gen zijn kosten nog moeite gespaard. Eetcafé Santé hoopt zo wel toerist als Texelaar van dienst te kunnen zijn. Marija Westerlaken Vluchtelingenwerk heeft voor de opvang van asielzoekers in Motel Texel dringend behoefte aan enke le zaken. Met name bruikbare naaimachines (hand- of electrisch) en spelletjes (vooral schaakspel len). Wie artikelen over heeft wordt ver zocht te bellen naar Ankie de Klerk, telefoon 17550; Nettie Adri aans, telefoon 13872; Méri Blan ken, telefoon 13012. Galerie Langewaal in De Waal pre senteert tot en met zaterdag 14 mei werk van de kunstenaars Walburgis Meyers, Cees Kok en Antoine Bouman. Van Walburgis Meyers is een vijf tiental schilderijen te zien. Zij is geboren en getogen in Groningen, waar zij ook haar opleiding volgde aan de Academie Minerva. De kunstenares is sinds 1989 bezig met de serie „vrouw in beeld". De schilderijen, gemengde techniek met als basis acryl op papier, ont staan naar aanleiding van schet sen en beelden die zij via de media heeft opgedaan. Walburgis Mey ers vormt deze beelden op het doek van „theatraal dramatisch" tot „lief". Zij exposeert regelmatig in de noordelijke provincies. Cees Kok volgde een opleiding edelsmeden aan de Vakschool in Schoonhoven. Een aantal jaren ge leden kwam hij in aanraking met glas en hij raakte in de ban van dit materiaal. Dit leidde er toe dat Kok met glas ging werken, zowel in sieraden als in objekten. Bij Frank van der Ham volgde hij een cur sus. Cees Kok is gefascineerd door het licht dat bij een glasob ject in hoge mate bepalend is voor de uitstraling van het kunstwerk. Zijn werken worden gekenmerkt door strakke, eenvoudige vormen, waarbij de herhaling een belangrijk onderdeel vormt. Cees Kok expo seerde eerder in een groot aantal galeries in Nederland. Sieraden Van Antoine Bouman is een aantal zilveren sieraden te bezichtigen in Galerie Langewaal. Bouman volg de een opleiding in Amsterdam en werkte als grafisch ontwerper op diverse reclamebureaus, onder an dere in Canada. In 1978 won hij de eerste prijs in de Nationale Siera- denprijsvraag. Zijn ontwerpen zijn vaak op de natuur geïnspireerd. Dieren, vooral kikkers, spelen een hoofdrol. De laatste tijd verschij nen ook strakke, meer grafische vormen in zijn werk. Antoine Bou man houdt zich ook bezig met kleinplastiek en met het ontwer pen van penningen. Naast deze nieuwe expositie zijn in Galerie Langewaal gedurende het hele seizoen aquarellen te zien, gemaakt door Will Keilerman. Galerie Langewaal is gevestigd aan de Langwaal 2 in De Waal. Alle 120 Tessels 1sommige kinderen met oudersI bijeen op 'de binnenplaats van het Muiderslot In de middelste rij staan tvveede en derde van rechts Matje Koov met haar z-jarige kind Tessel en de 20-jarige Tessel Roeper Ruud Nooy In het Muiderslot was het zater dag „Tessettjesdag". Uit heel Ne derland kwamen 120 personen Iwaarvan 118 vrouwen en meisjes! met de naam Tessel naar het be roemde kasteel, waar zij ter her denking van de 400e geboortedag van Maria Tesselschade Roemer Visscher een feestelijk programma kregen aangeboden. Onder hen twee „Tessels van Tessel": de 20-jarige Tessel Roeper en de 2-jarige Tessel Veltkamp. Hun an dere Texelse naamgenoot Tessel van Mil 11 jaar) uit Oudeschild stond op de wachtlijst en moest thuisblijven. Voor verdere Texelse inbreng zorgde Mery Smidt Witte, die voor alle aanwezigen haar Tesselschade-likeur inschonk. „Wel grappig", oordeelt Tessel Roeper over de dag. „Toch raar als er 'hé Tessel' wordt geroepen en iedereen opkijkt." De Tessels (in leeftijd variërend van 0 tot 50 jaar) werden na ontvangst in drie groe pen verdeeld: 0-4 jaar, 5-12 jaar en 13 /aar en ouder. Deze laatste groep kreeg een interessant cultu reel programma voorgeschoteld. Eerst hield dr. Mieke Smits-Veldt een boeiende lezing over het leven van Maria Tesselschade. Van me vrouw Smits verscheen deze week het boek „Maria Tesselscha de: leven met talent en vriend schap". Zij wisselde haar voordracht af met gedichten door en over de 17e eeuwse dichteres, die voor de vrouwen van haar tijd een lichtend voorbeeld was. Door intimi werd Maria Tesselschade overigens ook „Tesseltje" genoemd. Tweede onderdeel was een talks how, gepresenteerd door Tessel Blok, bekend van de VPRO. Diver se Tessels werden ondervraagd en dat leverde soms punten van her kenning op. Tessel Roeper: „Ik kwam erachter dat ik niet de enige ben die wel eens voor Vlielandje is uitgescholden. Ik heb lang ge dacht dat dat alleen op Texel ge beurde. Lange tijd vond ik mijn naam zó bijzonder, dat het eigen lijk helemaal niet meer leuk was." Het programma werd besloten met muziek en dans van vier eeu wen geleden. De jongsten konden zich verma ken met spellet/es, maar voor de ouders was er weinig gelegenheid om van gedachten te wisselen, al dus Marja Kooy, moeder van Tes sel Veltkamp. „Met al die trappen in de buurt moest je de kinderen voortdurend in de gaten houden." Het was haar opgevallen dat de 2 li-jarige Tessels de grootste groep vormden. Ook viel op dat de naam Tessel het populairst was in bovenmodale kringen. „Het was in het Muiderslot bepaald geen af spiegeling van de Nederlandse be volking." De meeste aanwezigen waren naar Maria Tesselschade vernoemd, maar bij sommigen had ook de band met het eiland Texel een rol gespeeld. Eén meisje had zich in een 17e eeuws kostuum gestoken. Mery Smidt deed goede zaken. Zij had zes dozen a twaalf flessen Tesselschade meegenomen, en die gingen allemaal van de hand. Enkele flessen schonk ze onder de aanwezigen uit. De likeur, die eind december j.l. door haar op de markt werd gebracht, is tot nog toe een groot succes. „Uit het hele land krijgen we aanvragen. Ook werd het drankje positief ontvan gen in enkele vakbladen en ver schenen er artikelen over in o.a. Opzij, Het Parool, NRC Handels blad en regionale kranten. Verder kregen we heel veel respons op een actie bij de Tesselschadevere- niging „Arbeid Adelt", een alge mene vrouwenvereniging met 11.000 donateurs." De „Tesseltjesdag" werd besloten met een groepsfoto op de binnen plaats. Daarbij werden alle aanwe zigen getracteerd op een reusachtige taart in de vorm van het eiland Texel. Het NOS-journaal maakte opnamen van deze vrolijke plechtigheid. Gisteravond kreeg de Tesselschade-herdenking een vervolg met de opening van een IFoto Roeland de Bnjyn. Amersfoort) tentoonstelling in de aula van de Universiteit van Amsterdam. De expositie is op het adres Singel 411 te zien tot en met 20 mei, op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur. Vandaag wordt ter nagedach tenis aan Maria Tesselschade een plaquette onthuld, aangebracht op de buitenmuur van het pand Gel dersekade 16, het vroegere woon huis van de familie Roemer Visscher, waar de Hollandse lite raire elite van toen regelmatig bij eenkwam. Kinderen verdringen zich om de enorme taart in de vorm van het eiland Texel (Foto Roeland de Bruyn. AmersfoortI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7