(jroen ^wartsjexel s in het harL, feso buigt voor verzet [tegen de coöperatie N- Speciale lessen OSG om verslaving te voorkomen „Te weinig draagvlak zomeropvang motel" Texelse Arbodienst kan van start gaan VERSE KIPFILET 1398 brechtmatige stemmen niet aangevochten een krant timmer ledische post aker geopend A PASEN Onderhandelingen college verlopen heel voorspoedig VERDER IN DIT Brief aan burgemeester en WVC: Er is nog leven na De Vriendenkring 2 w Exposities: Galerie Tessel en Het Posthuys 2 w Sport: programma's en verslagen 3 Gezellig weekend voor hoogbegaafden 5 Hoge opkomst bij palmpasen-optocht Jehovah's bouwen zaal in twee dagen TEXELS E^COU RANT 3ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10871 Uitgeverij Langeveld de Rooy 8V, Parkstraat 10, rjc Den Burg, telefoon (02220) 62600. irtentle/abonnementen telefoon (02220) 62600. ictle Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. tie buiten werktijd Gerard Timmerman, jorlwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. DINSDAG 29 MAART 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. gaat de uitslag van de stemming over de omzetting in coöperatie niet voor de rechter aanvechten. Het besluit nadat onderzoek naar de afloop van een juridische pro ure uitwees dat de kans minimaal is dat de rechter ten iste van de veerdienst zal beslissen. Teso gaat zich nu aden over een andere beschermingsconstructie. juridisch onderzoek startte na de geruchtmakende aan houdersvergadering, waarbij tegenstanders met drie stem- i verschil de omzetting tegen- Jen. Controle achteraf wees dat een aantal uitgebrachte nmen ongeldig was. Volgens l waren er geen kwade bedoe lt in het spel, maar is de on- itmatigheid te wijten aan letendheid. De ongeldige men waren op twee handen tellen, maar één tegenstem teurRob Wortel:...niet naar de Mdlsche post in De Koog zal ende zomer ook in het week- geopend zijn. Toeristen kun- taterdag en zondag zelfs 24 per dag terecht. Door deze uimde openstelling wordt het lal artsen uitgebreid tot twee. et seizoen voor de medische 1st, die weer op dezelfde lokatie n de Nikadel komt, begint op 27 'len eindigt op 28 augustus, oor de week is de post 's avonds s nachts niet bezet, in het kend wèl. de huisartsen betekent de eiding een belangrijke verlich- van hun weekenddiensten. De ird-zuidregeling", die inhield telkens twee Texelse dokters it weekend paraat waren, kan en te vervallen. In principe en de huisartsen alleen met Ise patiënten te maken, terwijl oeristen in De Koog terecht len. Uitzondering hierop vor- n enkele weekenden dat Texel- uisartsen zélf bij toerbeurt als ristendokter" fungeren. Voor luidelijkheid zal één centraal oonnummer worden gehan- 27270. 'open weekend zijn afronden- esprekken gevoerd over de in- '9 van de post. Eén van de toeristendokters is een oud- ie, maar omdat de contrac- niet zijn getekend worden J^de personele invulling nog nadere mededelingen ge- IM ADVERTENTIE verband met het als irkdag uitvallen van iandag 4 april a.s. zal 1S(Jag 5 april géén tëlse Courant verschijnen. Directie ^ngeveld de Rooy stond gelijk aan tien vóórstanders. Teso achtte de kans groot dat de rechter de uitslag alsnog zou corri geren. Die verwachting is nu veranderd. „We vinden het onverantwoord een juridische procedure te star ten", verklaart directeur Rob Wor tel, die na overleg met de raad van commissarissen het besluit nam. Dat gebeurde nadat Teso-juristen zich in de materie hadden verdiept en ook bij andere rechtsgeleerden te rade waren geweest. Wortel: „Een dergelijke procedure is uniek en het is maar de vraag of die kan worden gevoerd. Daarnaast be twijfelen we sterk of de rechter ons in het gelijk zou stellen. Zeker weet je het nooit, maar onze kan sen lagen gewoon te slecht." Teveel onzekerheden dus voor Teso, dat wel vaststelt dat de be wuste stemmen formeel onrecht matig blijven. „Jammer, maar we leggen ons neer bij het verzet tegen de coöpe ratie." Wat nu? „Wat nu? Welke vorm we ook kie zen, het weegt niet op tegen de voordelen die de coöperatie biedt", verbijt Wortel zijn te leurstelling. De omzetting was Teso's antwoord op de Europese wetgeving, waardoor in de toe komst één stem per aandeel zou kunnen gelden in plaats van één stem per aandeelhouder, zoals nu het geval is. De invloed van grote re aandeelhouders zou daardoor ongewenst groot kunnen worden. „Ook al is de wet nu nog niet ac tueel, we blijven kijken naar moge lijkheden om Teso op langere termijn voor Texel te behouden." Wortel waagt zich niet aan uit- OSG De Hogeberg start binnen kort met een speciale serie lessen over genotmiddelen. Op die ma nier hoopt de school leerlingen kritischer te maken ten opzichte van het gebruik. Aanleiding is de alarmerende uitslag van een on langs door de GGD gehouden enquête. In de enquête werden scholieren tussen 12 en 18 jaar gevraagd naar het gebruik van alcohol, ta bak, cannabis en naar hun gokge- drag. Texel scoorde in verhouding tot andere gemeenten tamelijk hoog op het gebied van soft-drugs en drankgebruik. De lessen maken onderdeel uit van een preventieproject dat leer lingen meer kennis moet bijbren gen over de genotmiddelen. Het thema is: de gezonde school en genotmiddelen. Het project is ont wikkeld door het Nederlands Insti tuut voor Alcohol en Drugs. De Brijderstichting Noordholland en de GGD Kop van Noordholland in troduceren het op verschillende scholen in de regio. Problemen Afgezien van de lessen wordt de komende drie jaar speciale aan dacht geschonken aan de regels die in scholen gelden. Ook wordt het begeleidingssysteem voor leerlingen onder de loep genomen. De bedoeling is dat jongeren met problemen in een zo vroeg moge lijk stadium worden opgespoord en geholpen. Het bijzondere van het project is dat ouders er direct bij worden be- Mogelijk zal al deze week het nieu we college van b en w worden ge presenteerd. De college-onder handelingen bevinden zich in een zeer vergevorderd stadium. De be trokken partijen (Texels Belang en CDA) zijn akkoord over zowel het beleid voor de komende vier jaar als over de invulling van de we- thoudersposten. Het collegepro gramma moet nog worden doorgenomen met burgemeester Van Rappard. De gesprekken met hem stonden voor gisteren en van daag op het programma. Als daar uit geen problemen voortvloeien, is de voorbereidingsfase afgerond en is het wachten op de installatie op 12 april. De onderhandelingen zijn bijzonder vlot verlopen. Vol gens schema zou eigenlijk pas vol gende week over de portefeuille verdeling worden gesproken. trokken. De jeugdarts van de GGD en een voorlichter van de Brij derstichting hebben al een specia le ouderavond verzorgd. Voordat de lessenserie begint, krijgen de ouders een boekje thuis waarin wetenswaardigheden staan over genotmiddelen, zodat zij daar met hun kinderen over kunnen praten. Daarnaast is een werkgroep ge vormd waarin ouders en leerlingen zitten. Deze werkgroep gaat regels bespreken die op school moeten gelden. spraken over welke constructie zijn voorkeur geniet. „De afgelo pen weken concentreerden we ons op de juridische zaak en heb ben ons niet kunnen verdiepen in andere beschermingsconstruc ties, zoals preferente aandelen." Voor zo'n wijziging moet Teso een nieuwe aandeelhoudersvergade ring uitschrijven. Niet negentig procent, maar tweederde van de stemmen moet vóór zijn, wil dit voorstel het halen. Overigens hoeft Teso's besluit om af te zien van juridische stappen niet te betekenen dat het laatste woord over de coöperatie is ge zegd. In de dagen na de stemming ondernamen aandeelhouders initi atieven om een nieuwe vergade ring te beleggen, waarin het weer tot een stemming zou komen. Op verzoek van Teso werd de actie echter voortijdig afgeblazen. „We verwachtten toen méér resultaat van een juridische procedure." Mochten aandeelhouders die mini maal vijf procent van het nominale Teso-kapitaal vertegenwoordigen een nieuwe stemming voorstellen, dan zal Teso daar gehoor aan ge ven. De statuten van de veer dienst verplichten Teso daartoe „Zelf nemen we geen initiatief tot herstemming, want de vraag is of je nu wèl kans van slagen hebt. De tegenstemmers zullen hun positie versterken. Alleen als meer dan twintig tegenstanders alsnog coöperatie-voorstander worden, denk ik dat de omzetting er nog kan komen." Laf Bert Weijdt, één van de initiatief nemers in januari, verwacht dat een nieuwe stemming zinloos is. „Er zijn inmiddels zoveel aandelen in handen van tegenstanders ge komen." Op de beurs noteert een aandeel van vijf gulden momen teel ƒ840,- gulden, terwijl de waarde lange tijd rond de ƒ600,- heeft geschommeld. „Een hoop geld en ik ben bang dat er héél wat naar de overkant verdwijnen, al remmen de notariële kosten van overschrijving de aandelenvlucht wellicht nog iets af. Ik zal nog wel m'n voelhorens bij andere aan- deelhouders uitsteken, maar bij mij is het enthousiasme er wel vanaf." Weijdt noemt het „laf" dat Teso nu besluit van juridische stappen af te zien. „Ze gaan voorbij aan al die aandeelhouders die vóór de coöperatie zijn. De rechter zal Teso wel onzorgvuldigheid verwijten bij het uitdelen van de stembewijzen en dat er daardoor in de hectische drukte mensen doorheen zijn geg lipt. Want Teso is te goed van ver trouwen geweest. Maar niet geschoten is altijd mis." Voor de opvang van honderd asielzoekers komende zomer in Motel Texel bestaat, zoals de za ken er nu voorstaan, in De Koog onvoldoende draagvlak. Tot deze conclusie komen omwonenden, dorpscommissie en de Luberti- school in een gezamenlijke brief, die eind vorige week is overhan digd aan burgemeester Van Rap pard. De brief zal ook naar het ministerie van WVC en de vaste kamercommissie Vluchtelingen beleid worden gestuurd. Vluchte lingenwerk Texel heeft de brief niet ondertekend. De brief is opgesteld naar aanlei ding van de bijeenkomst vorige week maandag in het gemeente huis, waarbij een afgezant van WVC de betrokkenen uit De Koog informeerde over de stand van za ken. WVC deelde mee dat de op vang van asielzoekers in het motel wordt verlengd tot 1 januari 1995. Dus geen „seizoenstop" van 1 ju ni tot en met de herfstvakantie, zoals vorig jaar nog het geval was. De gewenste duidelijkheid was met deze mededeling een feit. „De manier waarop met de door ons aangevoerde bezwaren is omge gaan, keuren we echter af", stelt Dirk Kuip, initiatiefnemer van de brief. Knelpunten De ondertekenaars voeren een aantal knelpunten aan, waarvoor een oplossing moet komen. Onder meer roepen ze op tot goed over leg met de mensen in De Koog. „Pas dan kun je bepalen voor welk aantal asielzoekers draagvlak bestaat en in welke periode ze op gevangen kunnen worden. Hun komst heeft gevolgen voor o.a. de vrijwilligers en de school." Verder wordt verzocht om een goed aan spreekpunt, iemand die door WVC (of de gemeente) is aangesteld en eventueel zelf maatregelen kan nemen als er problemen zijn. Ook willen de briefschrijvers inzicht krijgen in het beleid op langere ter mijn. Motel Texel staat te boek als tijdelijke opvang, maar als de ter mijn telkens wordt verlengd zal in de praktijk sprake zijn van een per manente situatie. „Hoe tijdelijk is tijdelijk?", zo luidt de vraag. Kuip benadrukt dat het er niet om gaat vluchtelingen uit de bad plaats te weren. „We zeggen niet: ze moeten weg. Wèl zeggen we: als ze komen, moet het goed gere geld zijn. Zoals het nu gaat, zijn we niet op hun komst voorbereid." Het bestuur van Vluchtelingen werk Texel was ook gevraagd om de brief te ondertekenen, maar besloot daarvan af te zien. Vol gens Kuip kon men zich wèl achter de brief scharen, maar bleef een handtekening uit omdat nog rug gespraak moest worden gehou den met andere bestuursleden. Bram Guiljam van Vluchtelingen werk stelt echter dat hij zich me teen al niet geheel kon vinden in de brief. Na overleg met twee an dere bestuursleden is besloten om van ondersteuning af te zien. „We kunnen ons het gevoel van de om wonenden wel voorstellen, maar Vluchtelingenwerk wil geen partij kiezen. Volgens onze statuten mo gen we dat zelfs niet. Wij zijn er voor de vluchtelingen, terwijl de brief deels is gericht op het verde- Omdat voldoende bedrijven be langstelling hebben getoond, is SBGD Noordholland bereid een Texelse Arbodienst op te zetten. Er wordt samengewerkt met de Ambulancedienst Texel, die als meldpunt fungeert en arbeid le vert. Ondernemers kunnen zich vanaf heden aanmelden, zodat de dienstverlening uiterlijk 1 mei van start kan gaan. Het Texels Ver bond van Ondernemers adviseert werkgevers zich hierbij aan te sluiten, omdat een „eigen" vesti ging praktische voordelen oplevert. Uit een door TVO gehouden en quête blijkt dat een Texelse Arbo dienst op tenminste 1.500 werknemers kan rekenen. Het streefgetal voor de SBGD was 2.000, maar de getoonde animo was al voldoende om de oversteek te wagen. TVO heeft wel de ver plichting om te bewerkstelligen dat voor 31 december 1995 minstens 50 procent van de Texel se werknemers bij de SBGD zin aangesloten. Dat komt neer op een aantal van ongeveer 2.500. Afgelopen week werd een stap in de richting gezet, toen ook de Texelse horecabranche positief reageerde (500 werknemers erbij). TVO nam het initiatief samen met de Texelse afdeling van het NVOB (Nederlands Verbond van Onder nemers in de Bouwnijverheid), waarbij de meeste aannemers op het eiland zijn aangesloten. Hun plannen sloten aan bij de nood zaak van de ambulancedienst om de exploitatie te verbeteren. De ziekenvervoerders hadden hier voor bedrijfsadviseur Jan Vonk uit Den Burg ingeschakeld. Benadrukt wordt dat de construc tie met is bedacht om de ambulan ce door de Texelse ondernemers te laten bekostigen. Voor de uitvoe ring van het Arbo-werk moet de SBGD personeel inhuren; of deze medewerkers afkomstig zijn van de ambulancedienst of elders, maakt niet uit. Voordeel is even wel dat men met de ingeschakel de verpleegkundigen direct over geschoold personeel beschikt, ook al zal nog een aanvullende cursus nodig zijn. Keuringen De ambulancedienst zal fungeren als telefonisch meldpunt en loket. Een centrale dus voor ziekmeldin gen, aanvraag van controles, plan ning van het spreekuur en het verrichten van aanstellingskeurin gen. Voor spreekuur en keuringen komt er een volledig ingerichte medische post, vermoedelijk op het terrein tegenover de Ambulan cedienst aan de Wilhelminalaan in Den Burg. Werkgevers kunnen zich aanmelden bij Jan Vonk (tel. 14928), het TVO-secretariaat (18900) of de SBGD in Alkmaar. Het mooie weer heeft zondag veel ouders en kinderen op de been ge bracht voor de jaarlijkse palmpasen-optocht. Het tempo van de rondgang was in Den Burg traditiegetrouw stevig.... Ook in de andere dorpen was de opkomst hoog. Mede door het aangename zonnetje, was de sfeer gemoedelijk. Behalve versierde stokken vielen ook veel bijzonder opgetuigde fietsen en karren te bewonderen. (Foto Monique de BoerI digen van individuele belangen." Schouders eronder Op enkele punten kan Vluchtelin- genwerk de brief wèl onderschrij ven, zoals de wensen inzake blijvend overleg en een aanspreek punt. Maar in tegenstelling tot de anderen stelt het bestuur de zo meropvang van 100 asielzoekers niet ter discussie. „Dat heeft geen zin, het gegeven ligt er en daar mee moeten we aan de slag. In derdaad is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers ook van be lang, maar daar moeten we op Texel nu maar samen een oplos sing voor proberen te zoeken. Dus solidair zijn met de vluchtelingen en met elkaar de schouders eron der zetten." Burgemeester Van Rappard wilde nog geen commentaar geven op de brief, maar deze eerst vandaag aan de orde stellen in het college van b en w. De nieuwbouw van de Jehovah's Getuigen aan de Noordwester is momenteel niet verder gevorderd dan de fundering. Maar met Pa sen zal de nieuwe Koninkrijkszaal er al staan. De snelbouw wordt vrijdag en zaterdag uitgevoerd door circa 200 vrijwilligers, die dag en nacht zullen doorwerken. Begonnen wordt vrijdag om 7.00 uur en als alles meezit is de klus in de nacht van zaterdag op zondag geklaard. Zowel de zaal als de in pandige woning zullen dan volle dig klaar zijn. Gewerkt wordt volgens een uitgekiende organisa tie, die in den lande al enkele ma len is beproefd. De Texelse groep Jehovah's krijgt hulp van één van de drie regionale bouwcomité's in Nederland. Op Texel zijn de voor bereidende werkzaamheden ver richt, van de overkant wordt gezorgd voor het benodigde bouwpersoneel. De 200 mede werkers gaan niet gelijktijdig aan de slag, maar zijn verdeeld over di verse werkgroepen. Eerst wordt het houten skelet neergezet, ver volgens rondom de muren, het dak en uiteindelijk het interieur. Bedoeling is in de avond- en nach telijke uren het geluidarme werk te doen, zoals schilderen, behangen en stofferen. Voornaamste motief voor de snel bouw is tijdwinst. De Jehovah's Getuigen willen liever hun krach ten bundelen in één weekend, dan de energie, die eigenlijk nodig is voor het evangelisatiewerk huis- aan-huis, te verdelen over een lan gere periode. De verhuizing naar de Noordwester is nodig omdat het onderkomen aan het Schilde rend te klein was geworden, voor al door de grotere animo in het toeristenseizoen. Voor alle belangstellenden is de nieuwe Koninkrijkszaal zondag 3 april voor het eerst te bezichtigen. Van 14.00 tot 17.00 uur is het open huis. Zaterdag 16 april volgt de officiële inwijding. I.M. ADVERTENTIE Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I.M. ADVERTENTIE /ui Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van Stenenplaats 6, Den Burg, 15479

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1