Cfroen 2warL-Jéxels in het harL, 3roen-zwarte invulling cenmerkt nieuw beleid BGautyfarm verwent de gasten op z'n Tessels OPEN HUIS Diefstal van kluis Calluna opgelost anstaand college wil af van prikkeldraad Brakestein kweekt voortaan schoonheid 1 weer open. NIEUW! BRAKESTEIN" vanavond van 19.00-21.00 uur TEXELSE^COURANT UJimfDets ECHT TEXELS een PLUS KLUS folder van DOE-HET-ZELF-MARKT A. van der Vis GEZOND WELZIJN UUim (Tlets iVturm Ju. Oen 1 V ÏRDERXT wm JMumm 6f Paas-hobbymarkt 2 Alles over het nieuwe college-programma 5 Landbouwspecial, deel 2: agrarische alternatieven - zeeaster - biologische narcis - witlof 7 Tien voor Texel wil graag blijven steken 9 Gabor laat nu oog vallen op Manepias 9 Toch een atletiekbaan 11 •Horszel Wijs - „Boeskippemandje" Spoor IGlddG naar Rotterdam vol eilandprodukten Ruim f8000,- voor spelgelegenheden Invasie Jehovah's voor „snelbouw" IEEN KRANT ÏA PASEN ■GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10872 Uitgeven) Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Ji""aC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ertentie/abonnomenten telefoon (02220) 62600 actie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, foon (02220) 62620, faxnr, (02220) 14111. actie buiten werktijd Gerard Timmerman, oorlwal 11. Den Burg, telefoon (02220) - 14687. VRIJDAG 1 APRIL 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40. Eindelijk. Vrijdag 1 april (geen grap) 9®at TALK Or THE TOWN Ar Zaterdagavond 2 april tussen 24.00 en 01.00 uur: Paaseieren zoeken in de „Talk" o.l.v. d.j. Paashaas Kees Schoemaker. HOEVE (Zie onze advertentie elders in deze krant) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder en waardebonnen geldig vanaf dinsdag 5 april, met totaal ruim ƒ84,- voordeel van drogisterijen Weverstraat 1, Den Burg een brochure Maricoweg 6, Den Burg. en een folder van drogisterij r* W Vlaggen weg. Bij een horecage legenheid aan de Boodtlaan in De Koog zijn drie Heinekenvlaggen en een vlaggestok gestolen. gels Belang en het CDA streven de komende vier jaar zo el mogelijk naar een eigen invulling, passend bij de Texel- cultuur. Aldus bleek woensdagavond tijdens de ssentatie van de plannen van het nieuwe college. Tegen- er andere overheden zal de aparte eilandpositie met icht worden uitgedragen, in beheersplannen moet reke- ig worden gehouden met het „historisch medegebruik" inzake het milieubeleid dient de gemeente optimaal ge lik maken van de eigen beleidsvrijheid. ueger was het niet alleen al- 1 mooi weer, maar ging al- I ook veel beterI Flauwekul tuurlijk. Kijk maar eens naar onderhandelingen voor ons ■uwe college van B W. s moeilijk gedoe, maar me- m een helder programma in aar spijkeren, dat vooral is baseerd op wat „de men- n willen". Want die benade- 9 leidde tot het verkiezings- oces van Texels Belang, 'artkijkers roepen onmid- Hijk dat ze eerst nog eens leten zien of de dames en ren van TB en CDA hun be ien nakomen. Toch lijkt de 's van slagen erg groot, de marges waarbinnen werkt wordt, bijvoorbeeld aanzien van het aantal 'machtingsplaatsen, zijn perkt. Weinig gelegenheid m's te kleunen. En wil je stukje openbaar groen ko- n' dan zal men je geen stro- }ed in de weg leggen. Portunistisch inspelen op t de mensen nodig hebben, f°t problemen leiden. Ge- 9 zorgen de christende- oraten graag voor de juiste ans bij het afwegen van angen: de weg van het en Het nieuwe college 'a/ een beste beurt maken 6t oplossen van de zomer- '*n9 van de asielzoekers in Texel. Over wiens be- S gaat het eigenlijkEner- 's> underzijds... Horszei is bij RA-bestemmingen alleen ge schakelde bouw toegestaan. Voorwaarde blijft wel dat het aan wezige hoofdgebouw in stand moet blijven en dat de bouw moet aansluiten bij de bestaande situa tie. Voorts komen voor kleine lo- giesverstrekkers, hotels en pensions totaal 1.200 slaapplaat sen uit de huidige buffer vrij. Het hoofdstuk natuurbescherming krijgt ruime aandacht, waarbij tel kens de term „historisch medege bruik" terugkeert. In de aanloop naar de verkiezingen werd dit be grip veelvuldig door Texels Belang in de mond genomen. In het colle geprogramma staat: „Het histo risch medegebruik van de duinen, het wad, de kwelders en de zee Lees verder pagina 5 Voor de speciaal ingerichte kraam krijgt burgemeester Van Rappard het eerste ..Tesselse Goënga, voorzitter van de Texelse produktenstichting. De politie heeft enkele Rotter dammers aangehouden op ver denking van de spectaculaire diefstal uit zwemparadijs Calluna in augustus van vorig jaar. De in brekers gingen er ondermeer met de kluis vandoor. De totale buit bedroeg /30.000,-. Enkele Texel se jongens waren op de hoogte en hebben geld aangepakt. Behalve de kluisroof werden spee lautomaten opengebroken en ver dween een hoeveelheid sigaretten. Hoewel de lege kluis later werd teruggevonden in het bos bij hoeve Bispinckhof, ontbrak van de buit en de daders ieder spoor. De afgelopen weken kwam weer schot in het politie-onderzoek toen naspeuringen in Rotterdam nieuwe informatie opleverde. Naar aanleiding daarvan zijn in de Maasstad diverse personen gear resteerd. Uit het onderzoek bleek dat ook verschillende Texelse jon gens meer van de kluisroof af wisten en geld afkomstig van de diefstal hadden aangenomen. De politie heeft op het eiland nog geen aanhoudingen verricht. Ar restaties worden wel verwacht. Hangende het onderzoek wil de politie geen verdere informatie verstrekken. De VVV en de Stichting Texelse Produkten Promotie gaan samen werken. Eerste resultaat hiervan is het Tesselse boeskippemandje", dat voor f34,95 diverse, telkens wisselende eilandprodukten be vat. Het mandje is één van de trek pleisters in de kraam met Texelse produkten, die tot eind mei in de hal van het VVV-kantoor aan de Emmalaan te zien zal zijn. Als „openingsaanbieding" kunnen toeristen tot en met zondag de in de kraam uitgestalde waren ook kopen. De VVV hoopt met de sa menwerking het „Tessel-gevoel" bij de gasten te versterken, terwijl de stichting mogelijkheden ziet om produkten nog beter onder de aandacht te brengen. De betrok kenen worden op hun wenken be diend, want in juni zal damesblad Libelle voor de lezers een 3-daags fietsarrangement aanbieden, waarbij men kan kennismaken met de produkten die Texel te bieden boeskippemandje overhandigd door Willem IFoto Frans HopmanI heeft. Daarnaast staat in mei weer een fietsdag op het programma onder het motto „Rij de Texelse produktenroute Bij de bekendmaking van de sa menwerking, woensdag in het VVV-kantoor, werd tevens de ver nieuwde folder „Echt Texelsoffi cieel gepresenteerd. Het blad is niet meer in full color uitgevoerd, maar daar staat tegenover dat er meer redactionele aandacht aan de diverse producenten en verwer kers wordt besteed. „Echt Texels" verscheen al eerder dit voorjaar als bijlage bij de toeristische magazi nes „Texelgevoel" en Texeltoe- rist", maar is ook los verkrijgbaar bij de VVV. Directeur Joost van Linge gaf een korte toelichting op de derde editie van het VVV-informatieblad. Het draagt de titel „Gif op het strand; een ramp of niets aan de hand?" en gaat in op de rol van de media na het recente aanspoelen van duizenden gifzakjes op de Hol landse kust. Het blad is voor ieder een af te halen aan de VVV-balie. Om de Texelaars ondanks de druk te een kijkje in de beautyfarm te gunnen houden ze vanavond open huis. Om het „echt Texelse" imago te benadrukken zal Marja's echt genoot Maarten Koorn zijn pas op genomen lied „Texel, mijn eiland", ten gehore brengen. Voor iedere bezoeker staat aan de beautybar een (Texelse) borrel klaar. Méér over nieuwe initiatieven op het platteland verderop in de Texelse Courant. Aan spelvoorzieningen willen b en w ruim f8000,- uitgeven. Zo wordt op het weitje bij de Thijsse- laan een loopton geplaatst. Bij de Strijbosschool in Midden Eierland komt een klimwerktuig en in de De Wittstraat in Oudeschild een speelhuisje. Op het schoolplein van de Lubertischool in De Koog komt een basketballveldje. Vanochtend vroeg zijn de eerste werkploegen van de Jehovah's Getuigen aan de Noordwester be gonnen met de „snelbouw" van de nieuwe Koninkrijkszaal. Bedoe ling is om dag en nacht door te werken, zodat op Eerste Paasdag een volledig ingericht gebouw in gebruik kan worden genomen. To taal zullen liefst 200 vrijwilligers aan de spectaculaire bouw mee werken. Wie het wil zien kan van daag ter plaatse een kijkje nemen. Zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur volgt er een „open huis". I.M ADVERTENTIE I.M. ADVERTENTIE gen in vergelijking met het huidige collegebeleid. Momenteel wordt vastgehouden aan een buffer van 2.000 slaapplaatsen en hebben b en w geen haast om het absolute maximum van 47.000 toeristische bedden te bereiken. Het nieuwe college denkt daar anders over en geeft de kleinschalige recreatie ondernemers en agrariërs een kans. Voornaamste argument hier voor is de kwaliteitsverbetering, die noodzakelijk wordt geacht om een voorsprong te houden ten op zichte van concurrentie met het toerisme in de kop van Noordhol land. Doorn Richting kleine logiesverstrekkers doet het nieuwe college verschil lende handreikingen. Het is de ver huurders een doorn in het oog dat onderkomens van 70 m2 op de grote vakantieparken wél zijn toe gestaan, maar dat zijzelf niet gro ter mogen bouwen dan 35 m2. In de concept-wijziging van het bestemmingsplan buitengebied wordt uitgegaan van een verrui ming tot 45 m2, maar Texels Be lang en CDA vinden dat te weinig. Omdat inmiddels van provinciezij de signalen zijn vernomen dat uit breiding tot 70 m2 niet langer is uitgesloten, is dit als streven in het collegeprogramma opgenomen. Een andere tegemoetkoming is de mogelijkheid om recreatieapparte menten (RA) desgewenst vrijstaand te bouwen. Momenteel Voor de gasten van „Beautyfarm Brakestein" zijn verschillende be handelingen mogelijk. De gebruik te produkten zijn behalve Texels ook natuurzuiver. Voor het mine- raalrijke modderbad wordt water uit de Wezenputten vermengd met grond van Sint Donatus. De bd- boerderij levert tevens de melk voor het heilzame zuivelbad. Voor lichaamsbehandelingen gebruikt de beautyfarm extracten van krui denkenner Hans van Rossum, die onlangs achter de naburige zuivel fabriek zijn tuin heeft aangelegd. Voor een peeling van de huid maakt de schoonheidsspecialiste gebruik van schapewol en kaa- scompressen. De maaltijden die voor de gasten wordt bereid be staan voornamelijk uit Texelse in grediënten. Verbouwing Met de beautyfarm wordt aan de lange geschiedenis van de monu mentale hoeve bij Oudeschild een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Voor deze bestemming heeft de boerderij van binnen een ware me- I M. ADVERTENTIE werkelijke punten in het colle- xogramma 1994-1998 zijn de wijzing van prikkeldraad als af- tering voor niet-agrarische ter- nen, het onderzoek naar vatisering van onderhoud jortvelden, de gedeeltelijke af- haffing van betaald parkeren in wintermaanden, vergroting van vakantiewoningen bij klein schalige recreatieondernemers tot 70 m2, invulling van de reste rende slaapplaatsen tot de |7.000-grens en verruiming van de regeling voor kamperen bij de boer (zie apart artikel). iral op het gebied van land- ap, natuur en milieu bevat het jramma een aantal ombuigin- verband met het als lerkdag uitvallen van lag 4 april a.s. zal ig 5 april géén selse Courant verschijnen. Directie Langeveld de Rooy In de aanloopfase kreeg het bedrijf steun van Business Creation Re sults, dat werkt in opdracht van de gemeente. „Het is iets totaal nieuws en puur Texels. We zijn blij met zo'n initiatief. Het is een goe de aanvulling op de bestaande be drijvigheid", aldus wethouder Dirk Terpstra (werkgelegenheid), wiens collega Erna Eelman-van der Kooi niet moeilijk deed over de beno digde bestemmingswijziging. Op zoek naar financiële steun vonden de ondernemers bij de Stichting Stimulering Texelprodukt een ge willig oor. Een Texelse ondernemer die onbekend wil blijven stelde zich financieel garant. Groeimarkt „Dit gaat lukken", wijzen de fir manten naar de snelgroeiende schoonheidsmarkt en de boekin gen. „Tijdens de paasdagen ver wachten we veel gasten. Gelukkig is alles net op tijd klaar." Het idee voor de beautyfarm be dacht de rossige eigenaar overi gens zelf. „Ik liep al tijden rond met vage plannen, maar echte vorm wilde het nog niet krijgen. Totdat Brakenstein te koop kwam. Toen wist ik het. Tegenover de We zenputten, Texelser kan toch niet. Texel heeft vanaf vandaag een echte beautyfarm. De schoon heidsboerderij is gevestigd in hoe ve Brakestein aan 't Skillepaadje. Initiatiefnemers Benno Beuving en schoonheidsspecialiste Marja Koorn-Wijnhoff maken voorname lijk gebruik van produkten en krui den van het eiland. Vanavond houden ze van 19.00 tot 21.00 uur open huis. Als openingsstunt kunnen Texelaars zich gratis laten verwennen. tamorfose ondergaan en is ook de achterliggende schuur aangepast. „We hebben kosten noch moeite gespaard", verklapt „beautyboer" Benno Beuving, die het pand drie jaar geleden kocht en de verbou wing grotendeels zelf heeft uitge voerd. „Maar ik sloeg geen spijker in de muur zonder ruggespraak met Marja te houden, want zij ver tegenwoordigt immers de know how in onze vennootschap." Schoonheidsspecialiste Marja Koorn-Wijnhoff is dik tevreden over het glanzende interieur. „Nog mooier dan ik had durven dromen. En dat in zo'n omgeving", wijst ze naar het Hogeberg-landschap. De Franse tuin naast Brakestein is in samenwerking met historicus Ge- lein Jansen in de oude glorie her steld. Op diens verzoek stelde de gemeenteraad 750.000,-subsidie beschikbaar. Het herinnert aan de Oostindië- vaarders." Een soortgelijke dag tocht voor pleziervaarders met eindbestemming Brakestein wordt verzorgd door Evenementenbu reau Texel, het bedrijfje van Harry Keizer en Cor van Heerwaarden. i - Schoonheidsspecialiste Marja Koorn-Wijnhoff geeft beautyboerBenno Beuving alvast een voorproefje van de Brakestein-behandeling. ifoto Gorerd Timmerman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1