Vv eekend li 4 Film VOOR Pasen 1994 CDA CDA TEXELSE COURANT Lezing kometen Nieuwe TX10 meert af in Oudeschild Natuurtochten van EcoMare Cursussen hondenclub Kerkdiensten 1, 2. 3 en 4 aprii 1994 Kamerlid Huibers 6 april op Texel FREE WILLY Agenda w VVV opent voor Texelai oud Papier Radio Texel IQQ.l Bijenhouderij belicht in Agrarisch museum ANWB in VW-kantoor Explosieven Paas-hobbymarkt in Eierlandsche Huis Paaseieren zoefl Del VRIJDAG 1 APRIL 1994 Prof. C. de Jager houdt zaterdag 9 april op uitnodiging van de volkssterrenwacht in EcoMare een lezing over „Botsingen van kome ten met planeten". De augustusk- nal en de verwachte botsing van de komeet Shoemaker-Levy met Jupiter komen ter sprake. De avond begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt f 5,- (gratis voor donateurs van de volksster renwacht). Gisterochtend voer de nieuwe 7X70 „Emmie" van Alfons Boom de haven van Oudeschild binnen. Het zal echter niet mogelijk zijn om met Pasen al met passagiers gamalentochten op het wad te maken. Aan boord moeten nog en kele kleine aanpassingen worden verricht. Boom krijgt daarbij hulp van scheepstimmerman Jan He melrijk, die in de kombuis bezig is, en van broer Hans, die het schip in zijn dok visklaar zal maken. De af gelopen tijd is het oorspronkelijk uit Harlingen afkomstige vissers vaartuig aan de stabiliteitseisen aangepast op de scheepswerf Vooruit in Zaandam. Voordat de „Emmie" uit mag varen, moet de Scheepvaartinspectie nog eind controle verrichten. Boom heeft goede hoop dat alles zeer binnen kort gereed komt, zodat de TX10 een feestelijke proefvaart kan ma ken. Het lange (41 meter) schip krijgt een ligplaats aan de „lange dam" in de buurt van de andere passagiersschepen in de Oude schilder haven. Fotograaf Bert Ko ning was er gisteren als de kippen bij om de binnenkomst op de ge voelige plaat vast te leggen. Vanaf 1 april houdt EcoMare ieder woensdag en donderdag tochten voor toeristen, die uitgebreid de natuur op Texel willen verkennen. Er zijn drie soorten natuurtoch ten, elke week een andere: „Vo gels", „Waden Waddenzee" en „Zee, strand, duinen". Op don derdagen wordt het begeleidend commentaar in het Duits gegeven. In verband met nieuwe cursussen houdt de Hondenclub Texel een theorie- en inschrijfavond. Dat ge beurt op woensdag 13 april in de kantine van Texelse Boys aan de Haffelderweg in Den Burg. Meer informatie is verkrijgbaar bij Heere Oosterhaven, tel. 18950, Hans Jansen, tel. 13272, of Marion Zijm, tel. 14205. Een natuurtocht is geen gewone excursie, maar een ontdekkings reis van vijf uur waarbij deelne mers zelf actief betrokken zijn. Met begeleiding van een veldbio- loog wordt bijvoorbeeld het ge drag van vogels met een telescoop bekeken, of op het strand wordt met een garnalennet gevist, of bodemdiertjes uit het wad gezeefd. Tijdens zo'n natuur tocht beleven belangstellenden de natuur op een andere manier, en wordt een schat aan informatie over het internationaal zo belan grijke waddengebied en de tegen strijdige belangen van natuur, recreatie, landbouw en industrie verkregen. De natuurtochten duren ongeveer 5 uur en ze kosten ƒ25,- per per soon, inclusief documentatiemap en ƒ10,- voor kinderen. De begin tijd is afhankelijk van het soort tocht en het getij. Bij elke natuur tocht hoort een uitgebreide infor matiemap. Meer informatie en opgave bij de balie van EcoMare, tel. 17741. Hans Huibers: twie is Tessels... HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: Vr. 1/4 19.30 u. H. Avondmaal, ds. J. ter Haar. Za. 2/4 9.00 u. morgengebed. Zo. 3/4 6.00 u. Paaswake; 9.30 u. ds. J. ter Haar, ds. L. Knipscheer, ds. F. Daane, Paasdienst. De Waal: zo. 3/4: 9.30 dhr. B. Guiljam. De Koog: vr. 1/4 19.00 u dhr. B. Guiljam. Zo. 3/4 9.30 u. ds. Betting; m.m.v. koperblazers. De Koog: So. 3/4, 11.30 Uhr, Deutsche Evangelische Gottesdienst, Herrn F. Braüer. Den Hoorn: vr. 1/4 20.30 u. dhr. Guiljam en ds. Betting. Zo. 3/4 9.00 u. Paasontbijt; 11.00 u. ds. Betting m.m.v. DEK Oosterend: Vr. 1/4 19.30 u. in Geref. Kerk Oosterend. Za. 2/4 22.00 u. SOW-dienst, ds. H. K. Fibbe en Wil mink. Zo. 3/4 9.30 u. ds. H. K. Fibba Oudeschild: vr. 1/4 19.00 u. H. Avondmaal, ds. H. K. Fibba Zo. 3/4 11.00 dhr. B- Guiljam. De Cocksdorp: vr. 1/4 20.00 u. ds. H. K. Fibbe, Heilig Avondmaal, zo. 3/4 11 00 u. ds. H. K. Fibbe. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: Vr. 1/4 19.30 u. ds. F.J Daane en dhr. J. Oosterhof m.m.v. de cantorij. Zo. 3/4 6.00 u. Paaswake Ned. Hen/, kerk Den Burg; 10.00 u. ds. F.J. Daane, m.m.v. Singers of the Lord. 19.00 u ds. Daane; uitz. „De Licht boei"; Jeugdpaasviering afsluiting katechesejaar. Oosterend: vr. 1/4 19.30 u., ds. J. Wilmink. Za. 2/4 22.00 u. in Ned. Herv. kerk Oosterend. Zo. 3/4 10.00 u. ds. J. Wlmink; Uitz. Radio Texel; 's avonds geen dienst.. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. Vr. 1/4 19.00 u. dienst. Zo. 3/4 10.00 en 16.00 uur dienst. Ma 4/4 19 00 uur stud. G. J. Baan. Do. 7/4 19.00 u. ds. J. Baaijens. GEREFORMEERDE KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg. zo. 3/4 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE (Kogerstraat, Den Burg) vr. 1/4, 19.30 uur Avond maalsviering. Zo. 3/4 6.00 u. Paaswake in Herv. kerk Den Burg. Zo. 3/4 10.00 u. Paasdienst ds. L. Knip scheer; uitzending via De Lichtboei. BAPTISTEN GEMEENTE TEXEL (Julianastraat, Den Burg) vr. 1/4 19.00 u. ds. J. Vis ser. Zo. 3/4 10.00 u. ds. J. Visser ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Vr. 1/4 20.00 u. Plechtigheden, herenkoor. Za. 2/4 20.00 u. Paaswake, dameskoor, uitz. Licht boei. Zo. 3/4 10.45 u. herenkoor. Ma. 4/4 10.45 u. The Gospeltrain. De Koog: zo. 3/4 9.30 uur. Oosterend: ma. 4/4 9.30 u. Gezinsviering. Oudeschild: zo. 3/4 9.30 u De Cocksdorp: za. 2/4 20.00 u Paaswake. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg: zo. 3/4 OPEN HUIS, 14.00 - 17.00 u. n.a.v. snelbouw zaal. Schilderend 19. Zo. 3/4 Openbare Lezing: 10.30 uur. „Wat schuilt er achter de geest van opstand?". Wacht torenstudie: 11.20 u. „Zeg ons, wanneer zullen deze din gen zijn?" Opgave voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdag voor 12.00 uur worden ingeleverd Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot zondag 18.00 uur: Dokter H. van Dijk. Kotterstraat 24, Oosterend, telefoon 18234. Consult uitsluitend na te lefonische afspraak. Van zondag 18.00 u. tot dinsdag 8.00 uur: Dokter W. Vos, Schilderend 38, Den Burg, tel. 12023. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp: spreekuur zaterdag en zondag 's avonds om 18 00 uur precies op het adres: Hogeremd 10 te De Waal. Bij ongevallen en nabloedingen: tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreek uren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8-00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188 Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen Excursie Mokbaai. De Wadden winkel organiseert voor de jeugd donderdag 7 april een speels- educatieve excursie in de Mok baai. Aanvang 10.00 uur, opgave in de Waddenwinker. Het inschrijf geld bedraagt ƒ4,-. Tweede Kamerlid Hans Huibers (CDA) brengt woensdag 6 april een werkbezoek aan het eiland. De politicus was ruim twee jaar geleden ook al eens bij zijn Texelse partijgenoten op bezoek. Hij heeft een onderhoud met het college van b en w, Teso, DETV en zal de asielzoekers in Motel Texels bezoe ken. De kans is overigens klein dat Huibers na de verkiezingen terug keert in de Haagse kamerbankjes, omdat hij als 44ste op de kandida tenlijst is geplaatst. Misschien wordt Huibers op zijn reis naar Texel vergezeld door een collega- parlementariër. Een lekkere tranentrekker, of tewel zoals het in het Engels zo mooi heet tearjearker, is de (familie-)jeugdfilm FREE WILLY, die deze week bij Ci nema Texel vertoond wordt. Het verhaal gaat over de vriendschap tussen een reu sachtige orka en het 12-jarig jochie Jessy. De orka zit in een veel te krap en vervallen zee-aquarium „gevangen" en de direkteur heeft slechte plannen met hem. Het joch is een wees, wegloper, diefje, kortom ook een probleemge val. Totdat hij van zijn pleeg ouders in het aquarium mag werken. Uiteraard sluiten de twee vriendschap en om de orka uit de boze handen van de direkteur te redden zal Jesse zijn 1000 kilo wegende vriendje moeten bevrijden! Gewoon een prima film met prachtige opnames en goed acteerwerk - en het wordt al lemaal nog erg spannend ook! CARLITO'S WAY Voor de tweede week de Bri an de Palma film CARLITO'S WAY. Een sterke gangsterfilm met prachtige rollen van Al Pacino als een gangster op zijn retour en Sean Penn als zijn gladde advokaat die maar niet van ophouden weet. Ook tijdens de filmclub-avonden (dinsdag en woensdag) zal deze film vertoond worden. Leden krijgen dan hun gebrui kelijke korting van ƒ5,00. TOM JERRY De populairste kat en muis van de tv voor het eerst sa men in een larjge tekenfilm in de bioscoop, geheel Neder lands gesproken. Het is de laatste film die vertoond wordt in de serie Kinder Film Festival. Door een aantal on gelukkige omstandigheden belanden Tom Jerry op straat. Daar komen ze twee door de wol geverfde dieren tegen: het pnverwoestbare straathondje Bennie, en zijn piepkleine vriendje Frankie. In de eeuwige strijd tussen kat en muis proberen zij de beide rivalen wat goede raad te ge ven. Een heerlijke tekenfilm voor jong en oud. (CvH) FREE WILLY, dagelijks 14.00 uur en 18.45 uur TOM JERRY, dagelijks 16.00 uur CARLITO'S WAY, dagelijks om 20.45 uur (gewijzigde aanvangstijden i.v.m. de leng te van de laatste film) Vrijdag 1 april Om 7.00 uur start de snel bouw van de Koninkrijkszaal van de Jehova's getuigen aan de Noordwester. In Cinema Texel draait om 14.00 uur Free Willy, om 16.00 uur Tom en Jerry, om 18.45 uur Free Willy en om 20.45 uur Carlito's Way. Van 19.00 tot 21.00 uur houdt „Beautyfarm Brakestein" open huis. Gratis verwen beurt, Texelse borrel en pre sentatie cd-singel van Maarten Koorn. Zaterdag 2 april Om 20.00 uur start bij vol doende deelname in het Eier- landsche huis een soundmixshow. In Cinema Texel draait om 14.00 en om 18.45 uur Free Willy, om 16.00 uur Tom en Jerry en om 20.45 uur Carli to's Way. Van 18.00 tot 20.30 uur wor den aan de Ottersaat sport viswedstrijden gehouden voor het Texels kampioenschap. Zondag 3 april Wielervereniging Texel houdt vanaf 11.00 uur het Rabo- jeugdtoernooi aan de Wieler baan. Om 13.00 uur wordt de paas haas binnengehaald in De Koog. Na afloop paaseieren zoeken. Bij het paviljoen paal 28 kun nen kinderen om 13.00 naar paaseieren zoeken. Deelname gratis. Van 14.00 tot 17.00 uur hou den de Jehova's Getuigen open huis in hun nieuwe Ko ninkrijkszaal aan de Noord wester. In Cinema Texel draait om 14.00 en om 18.45 uur Free Willy, om 16.00 uur Tom en Jerry en om 20.45 Carlito's Way. Maandag 4 april Om 9.00 uur gaat aan de kan tine van het LBO de lammet- jestocht van Wandelsport- vereniging 't Gouden Boltje van start. Aan het Wezenland begint om 13.30 uur de MAB-puzzelrit. Van 10.00 tot 13.00 uur wordt in Oudeschild de paas- wedstrijd voor sportvissers gehouden. Om 10.00 uur start het Va- nentoernooi van judovereni ging Shima in de Ferrever. In het Eierlandsche Huis wordt van 11.00 tot 17.00 uur een hobbymarkt gehouden. Alles is te koop en de op brengst wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen. Toegang gratis. Om 13.00 uur begint het Paastoernooi van de cluble den van Jeu de boules Texel te Oosterend. In Cinema Texel draait om 14.00 en om 18.45 uur Free Willy, om 16.00 uur Tom en Jerry en om 20.45 uur Carli to's Way. Dinsdag 5 april Tussen 10.00 en 12.00 uur kan kleding worden gebracht in de Schakel naast de NH- kerk. In Cinema Texel draait om 18.45 uur Free Willy, om 20.45 uur Carlito's Way. Woensdag 6 april Tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur kan kle ding worden gebracht in de Schakel. Tweede Kamerlid Hans Hui bers (CDA) bezoekt Texel. Om 18.30 uur geven de red dingboot en kanoërs een de monstratie voor het reddingboothuis in Eierland. In Cinema Texel draait 14.00 en om 18.45 uur Willy, om 16.00 uur Tom Jerry en om 20.45 Cark Way. Zeekanovereniging de Vy jakkers houdt op Schoor 59 om 20.00 uur de alge; ne ledenvergadering. Om 19.30 uur houdt Ac Nederland een voorlichti avond in De Lindeboom. De gespreksgroep van ouö van verslaafden houdt 20.00 uur een bijeenkom? d'Ouwe Ulo. Inl. J. Hoogert de, tel. 14897 of 19413. Donderdag 7 april Tussen 9.30 en 12.00 uuil 14.00 en 16.00 uur kan tJ dehands kleding worden F kocht in de Schakel naasi| NH-kerk. Het Open Texels kampij schap mah-jong begint j 19.30 uur in 't Koffiecentii in de Weverstraat. Deelnaf ƒ2,50. De Waddenwinkel houdt 10.00 uur een excursie kinderen in de Mokfo Kosten ƒ4,-, opgave in Waddenwinkel. In Cinema Texel draait 14.00 en om 18.45 uur F Willy en om 16.00 en 2i uur Mrs. Doubtfire. Vrijdag 8 april In Cinema Texel draait 14.00 en om 19.00 uur Willy en om 16.00 en uur Mrs. Doubtfire. za 'Va Hoogwater te Oudesc! jj| Hoogwater te Oudesd 1 00.35 en 12.0 01.00 en 12.5 Vr. Za. 2 Zo. 3 01.34 en 13.3fL Ma. 4 02.20 en 14.5 Di. 5 03.30 en 15.5P Wo. 6 04.50 en 17.3L Do. 7 06.37 en 18.<f Vr. 8 07.45 en 20.01 Aan het strand is het ongeveeu uur eerder hoog water. De zora eni 3 april op om 7.09 en en gaaifl jj om 20.16 u. 3 april laatste kwr 29 maart springtij; 4 april doodi Fer Kaczor (77) richtte in het Agrarisch museum een expositie in over de bijenhouderij. Voor het doorgeven van accommodatie kunnen huurders voortaan de ha rechtstreeks bereiken ve|11 telefoonnummer 10054. bestellingen kunnen op#n wijze worden gedaan. Bi kunnen inspreken op bandje, dat later door medewerkers wordt draaid. Met deze service wacht de VVV Texei I sneller van dienst te zijneil gasten actueel bijgewerlo formatie te biedei Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 4. Molenstraat, Weststraat, Hol- lewal, Lijnbaan, Gasthuisstraat en De Zes. Oudeschild: In Oudeschild wordt dinsdag 5 april vanaf 15.30 uur door „De Bruinvis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tij dig gebundeld aan de straat te zetten. Radio Texel heeft in verband met de paasdagen het programma ge wijzigd. Op zaterdag wordt om 20.30 uur de familiequiz „1001 Vragenspel" uitgezonden. Zondag (eerste paas dag) van 16.00 tot 18.00 uur ver vang een sportkwis het programma „Sportlokaal", Op tweede paasdag (maandag) van 16.00 tot 18.00 uur wordt de re guliere „Sportlokaal" uitgezon den. Er is maandagavond geen uitzending van „Rond de boerderij". Het Agrarisch en Wagenmuseum dat eerste paasdag de deuren opent, heeft een tentoonstelling ingericht over de bijenhouderij. De expositie is samengesteld door Fer Kaczor (77), die er zes bijenvolken op nahoudt. Behalve een bijenkorf staan er diverse oude en moderne attributen voor de bijenhouderij en om de honing te winnen of te be handelen. Aan de hand van afbeel dingen en een beschrijving kunnen de bezoekers zich een beeld vormen van de bijenhoude rij. Verderop in het museum heb- Reizigers die wegenkaarten, boek jes of andere zaken over hun va kantiebestemming nodig hebben kunnen die bestellen via ANWB om ze zaterdagmiddag af te halen bij het VVV-kantoor aan de Emma- laan. De ANWB-vestiging in Den Helder heeft er de komende zater dagen tot 23 april van 12.30 tot15.30 uur een stand ingericht als service aan de Texelaars. Er lig ger allerlei winkelartikelen uit gestald. Gistermiddag zijn op het strand nabij paal 8 diverse explosieven aangetroffen. De politie werd in kennis gesteld, waarna de projec tielen veilig zijn verborgen in af wachting van de duik- en demonteerploeg van de marine. ben de vijftien vrijwilligers een tentoonstelling ingericht over de bloembollenteelt. Om meer bezoe kers te trekken is een glazen wand in de voorgevel gemaakt, zodat de passanten naar binnen kunnen kij ken. Glazen deuren uit de gesloop te landbouwschool geven in het museum hetzelfde doorkijk-effect. De hobbymarkt die maandag (tweede paasdag) van 11.00 tot 17.00 in het Eierlandsche Huis wordt gehouden, is ook leuk voor kinderen. Er zijn kramen met hou ten speelgoed, figuren van brood deeg, origamie, kalligrafie, poppen en andere. Er is tevens ruimte in geruimd voor konijnen, kuikentjes en een cavia-racebaan. Voor kin deren zijn er speelse activiteiten, zoals het verven van gezichten. De opbrengst besteden de hob byisten aan materiaal. Bij paal 28 is zondag hettr nele eieren zoeken. Jeugd vanaf 13.00 uur aanmeldeni paviljoen. Meedoen is grak Achter het paviljoen zijn verstopt van verschillende Wie drie verschillende klem elkaar heeft, krijgt een verr< sei. De vinder van het wacht een speciale belonf| zijn paashazen aanwezig kinderen te begeleiden. Onder auspiciën van ooi mersvereniging De Koog er| afgegaan door Dm Voorwaarts Mars maakt haas zondag (eerste paasdl 13.00 uur zijn entree in dl plaats. Kinderen zijn welk| worden geschminkt tot jes. Aan het eind van de J gaan de kinderen op zoekn gouden paasei. I.M. ADVERTENTIE Uitnodiging aan alle Texelaars Op woensdag 6 april houdt Hans Huibers, 2e kamerlid, voor het CDA een spreekbeurt. Naast de plaatselijke problemen, zoals de huisvesting van asielzoekers en de haven van Oudeschild, zal de heer Huibers het verkiezingsprogramma van het CDA voor de komende 4 jaar toelichten en verdedi gen. U bent van harte welkom om 20.00 uur in „De dorpskelder", Boodtlaan 8 te De Koog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2