lieuw college verdeelt restant slaapplaatsen Geen knelpunten voor CDA en Texels Belang )een buffer, maar groei tot 47.000 carioon (RRRDlP Harmonieuze onderhandelingen TEXELSE COURANT Maaltijdservice zoekt bezorger WET WAS EEN ZACHT E1-T1E DIT KEERÜ! Vrolijk Pasen toeren mogen ook appartementen hebben b en w taken verdeeld College-programma ten „bevriezing" van het aantal toeristische bedden, iar een lichte groei toestaan tot het absolute maximum i 47.000. Aldus één van de belangrijkste voornemens het beleidsprogramma 1994-1998 van het nieuwe col- e van b en w. Van de nu nog resterende 2.000 slaap- atsen, die als buffer achter de hand werden gehouden, il een verdeling gemaakt: kleine logiesverstrekkers 600, tels en pensions 600, kamperen bij de boer 600 en on tzien 200. VRIJDAG 1 APRIL 1994 risch" kan worden aangemerkt, en dus de bestemming A-blok ver valt, zullen de appartementen toe vloeien naar de bestaande woningvoorraad. Het college hoopt zo iets te kunnen doen aan de heersende woningnood. Daar mee wordt het bestaande beleid - geen nieuwe permanente bewo ning in het buitengebied- los gelaten. „Dat klopt", erkent Schilling. „Maar de regeling sluit wèl aan bij de wens om het buitengebied agrarisch te houden. Het is vooral bedoeld om de boeren een com pensatie te bieden voor vermin derde inkomsten. Door de boeren een graantje van het toerisme te laten meepikken kunnen ze het misschien langer volhouden." De Warme Maaltijdvoorziening Texel zoekt een bezorger voor de route Den Burg/Oudeschild gedu rende één week per vier weken. De kilometer-vergoeding bedraagt ƒ0,50. De rondbrengtijd is van 11.00 tot 12.30 uur. De organisatie is verder op zoek naar reserve rijders, die worden opgeroepen bij afwezigheid van de vaste vrijwilli gers. Opgave bij de Stichting Wel zijn Ouderen Texel, Molenstraat 2, 1791 DL Den Burg, tel 12696. 0q( WOT HEbfceN V BELOOFD? Mop fir1iï~cvr\ jgesnund door Jos Timmer die als voorzitter bij de onderhandelingen optrad, presenteren burgemeester Willem van Rappard JdZZcè^l'eZ $Ch""n9 *Ch "S n"UWe <°"<*>°'°«en Hummer vier. Gerbrand Poïter Rnzetl Is verhinderd óm Foto Frans Hopman Enntueel vrijvallende slaapplaat- Bj worden toegevoegd aan het reurvoir onvoorzien. De twee co alitiepartners Texels Belang en CPA willen de regeling voor het iperen bij de boer verruimen, het aan hen ligt, zijn per erf rtaan acht in plaats van vijf en of caravans toegestaan, irnaast krijgen agrariërs de i om maximaal twee inpandi- appartementen te maken, r dat gaat dan ten koste van aantal kampeerplaatsen. bedelen in plaats van blokke- constateert de aanstaande louder van ruimtelijke orde- Daan Schilling. De wethou- die na vier jaar weer op deze terugkeert, vindt dat de ver- 9 van de gereserveerde 2.000 plaatsen niet indruist tegen ens van de Texelse bevolking, nd februari bleek uit een onder dat in opdracht van Teso on- le Texelaars werd gehouden, )'jna de helft van de onder- Jden het maximum van 50 teveel vindt. „Wat óók uit enquête naar voren kwam, dat het kamperen bij de boer ïn vrij onschuldige vorm van atie wordt beschouwd. Als er och nog enige groei mogelijk an het liefst bij kleinschalige ondernemers. Grootschalige pro jecten zijn niet in onze verdeling opgenomen." Mogelijkheden De verruimde regeling inzake het kamperen bij de boer is een com promis tussen de ideeën van Texels Belang en het CDA. Laatst genoemde partij toonde zich voor stander van het maken van inpandige appartementen in boe renbedrijven, bedoeld voor toe ristische verhuur. Texels Belang toonde zich een voorstander van uitbreiding tot acht kampeerplaat sen, het CDA wilde dit aantal handhaven op vijf. In de nieuwe regeling kunnen agrariërs kiezen uit de volgende mogelijkheden: a.van maximaal acht tenten of ca ravans („mobiele kampeereenhe- den"); b.twee inpandige appartementen en drie mobiele kampeereenheden; c.één inpandig appartement en vier mobiele kam peereenheden. Uitgegaan wordt van drie slaapplaatsen per tent of caravan en vijf per appartement. Op deze wijze worden voor het kamperen bij de boer maximaal 1.600 slaapplaatsen ingeruimd. De verdeling geschiedt onder het motto „wie het eerst komt...". De regeling is, net als nu, alleen van toepassing op A-blokken in het daartoe aangewezen gebied. Eventuele aanvragen moeten bin nen twee jaar na aanvraag worden gerealiseerd. Zo niet, dan vervallen de rechten en gaan deze terug naar de gemeente (in „onvoor zien"). Woningnood Als het bedrijf niet meer als „agra- Het nieuwe college van b en w is een feit. Geheel volgens verwach ting zijn Daan Schilling en Ger brand Poster (beiden Texels Belang) en Nel Eelman-van 't Veer (CDA) de wethouders voor de ko mende vier jaar. Evenmin verras send is de portefeuilleverdeling. Schilling krijgt ruimtelijk en huis vestingsbeleid, Poster financiën en economie, Eelman-van 't Veer welzijn en cultuur. Burgemeester W. van Rappard doet de algeme ne bestuurlijke zaken. Al op de verkiezingsavond, me teen na het bekend worden van de uitslag, was dit de meest voor de hand liggende combinatie. Omdat Texels Belang (zes raadszetels) het CDA (drie zetels) toezegde op ba sis van gelijkwaardigheid te willen opereren, was de coalitie al spoe dig een feit. De onderhandelingen over het te voeren beleid, die toen volgden, verliepen al even voortva rend. Op 9 maart kwamen de par tijen voor het eerst bijeen en afgelopen woensdag, 30 maart, kon het nieuwe collegeprogramma aan de pers worden gepre senteerd. „De onderhandelingen hebben zich in heel goede sfeer en harmo nie afgespeeld", aldus Jos Tim mer, die als voorzitter van Texels Belang de bijeenkomsten leidde. Timmer dankte gemeentesecreta ris Piet Zoon voor diens on dersteunende rol. „Voor een amateur-bestuurder zou het prak tisch onmogelijk zijn geweest, om zoveel werk in zo'n korte tijd voor elkaar te boksen." Ook toonde Timmer zich verheugd over de in breng van burgemeester Van Rap pard in het concept-programma. Open boeken Van knelpunten tussen de coalitie partners Texels Belang en CDA was volgens de betrokkenen geen sprake. „Discussiepunten is een betere term. Punten, waarover we overeenstemming moesten zien te bereiken", aldus Nel Eelman. Eén van de kwesties waarover veel is gepraat, is het kamperen bij de boer. Dat heeft geresulteerd in een uitgebreid, concreet compromis. „Als je de twee partijprogramma's over elkaar legt, zijn er heel veel overeenkomsten", vult Schilling aan. „We zijn de onderhandelingen ingegaan met open boeken. Wat dat betreft zat de spotprent van Antoon Goes nog in mijn hoofd: Wat hebben we ook al weer be loofd?... Maar in dit programma zijn veel wensen van beide partijen overeind gebleven. We kunnen ons er allebei goed in herkennen." Nadat Texels Belang en CDA tot één gezamenlijke versie waren ge komen. werden de programma's van de overige Texelse partijen er bij gepakt. Hier en daar leidde dat tot aanvullingen op het college programma. „Niet zo vreemd", zegt Schilling. „Met vooral PvdA en Groen Links zijn er principiële verschillen, maar over veel punten denken de partijen in dezelfde richting." Het nieuwe college benadrukt dat het samenwerking zal zoeken met de andere fracties. „Over beleids zaken zijn we van plan de fractie voorzitters te benaderen. We willen graag op een goede manier met de oppositie omgaan." VERVOLG VAN PAGINA 1 ïrdeling van taken binnen het ve college van b en w komt ote lijnen overeen met de hui situatie. Opvallend is wel dat >ortefeuille van wethouder Br (financiën en economie) meer gewestelijke zaken, otie VVV en milieu bevat, college stelt dat dit niet te n heeft met de persoon van ethouder, maar dat de inde- itsluitend berust op zakelijke aktische overwegingen. 9ewest is een coördinerende die derhalve het best past in Ttefeuille bestuurlijke coördi- - Ücht burgemeester Van 5fd toe. Behalve de geweste den worden aan zijn pakket e promotie VVV en public re- toegevoegd. Milieubeheer f komende vier jaar onder de doording van wethouder n9 (ruimtelijk en huis- 9sbeleid). „Ook dat is lo- Milieu-eisen spelen een rol verlenen van vergunningen, r is een duidelijk raakvlak J|mtelijke ordening. Vroeger nilieu overigens al eens on- Jracht bij RO.' Portefeuille van Poster is en taak toegevoegd: strand- r Wethouder Eelman-van 't welzijn en cultuur) neemt het takenpakket van haar voor gangster wethouder Krijnen-Baijs volledig over. Portefeuilles De verdeling is als volgt: Burgemeester mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard: Algemeen en orga nisatorisch beleid. Bestuurlijke coördinatie en representatie; wet telijke taken als burgemeester zo als politie, brandweer, openbare orde en strandvonderij; personele zaken, organisatie, automatisering en voorlichting. Toegevoegd: ge westelijke zaken, promotie VVV en public relations. Wethouder D.F.G. Schilling: Ruim telijk en huisvestingsbeleid. 1e loco-burgemeester; ruimtelijke or dening; volkshuisvesting; verkeer en vervoer; verkeersveiligheid; mo numentenbeleid; natuur- en landschapsbeheer. Toegevoegd: milieu. Wethouder N.D.K. Eelman-van 't Veer: Welzijnszaken. 2e loco burgemeester; welzijn; cultuur; onderwijs en educatie; volksge zondheid; sociale werkvoorziening en sociale zaken; sociaal gerichte werkgelegenheid; sociale recreatie (sport). Wethouder G. Poster: Financieel, economisch en technisch beleid. 3e loco-burgemeester; financiën; economie; gemeentewerken; eco nomische werkgelegenheid (marktgericht), promotie Texels produkt; recreatie (economisch). Toegevoegd: strandbeheer. wordt krachtig ondersteund. Me degebruik dient te worden erkend in de beheersplannen van o.m. Staatsbosbeheer." Met SBB hebben b en w straks nog meer hete hangijzers te bespreken. Elders in het program ma wijst het college het voorne men om bepaalde boswegen voor verkeer af te sluiten, van de hand. „Bos- en natuurgebieden moeten blijvend toegankelijk blijven, met name voor ouderen en minder- valide inwoners en toeristen." Ook afschaffing van het prikkeldraad zal ter sprake worden gebracht. Aanstaand wethouder Daan Schil ling (ruimtelijk en huisvestingsbe leid): „Mensen achter prikkeldraad houden is niet meer van deze tijd. En als per se een afrastering nodig is, valt vast wel iets anders te be denken." Nationaal Park „Ondanks plaatsing van De Hors en de Razende Bol onder de Na tuurbeschermingswet dienen de bestaande gebruiksmogelijkheden door middel van gemeentelijke re gelgeving te worden behouden", zo vermeldt het programma letter lijk. De aanwijzing van de duinen tot Nationaal Park wordt -als verwacht- afgewezen. „Zolang hieraan onaanvaardbare beperkin gen zijn verbonden voor recreatie, landbouw en historisch medege bruik." Het „ruime jas"-model, de thans uitgewerkte variant op de 2e fase relatienota, wordt niet met zoveel woorden genoemd. Wèl wordt gesteld dat bij het maken van be leid inzake natuur en landschap vooraf door provincie en gemeen te bindende afspraken dienen te worden gemaakt over de te berei ken doelen. Met belanghebbende organisaties moet overleg worden gepleegd over de invulling. „Ad hoe aankopen" van cultuur gronden door terreinbeherende in stanties worden in principe afge wezen. Verder wil het college een rol spe len bij de bescherming van voor Texel karakteristieke weidevogels. Bestemmingsplannen Het college wil geen ongewenste vestiging van bedrijven in het bui tengebied. Wèl behoren eventueel vrijkomende agrarische gebouwen binnen de bestaande bebouwing een passende bestemming te krij gen. Gedacht wordt aan kleine ambachtelijke bedrijfjes of opslag. In elk dorp zal de ontwikkeling van een bedrijventerrein min of meer mogelijk moeten zijn. Bij de voorbereiding van bestemmings- en herinrich tingsplannen moét de bevolking maximaal worden betrokken. Her kenbaarheid van Texel vormt het uitgangspunt van het ruimtelijke ordening-beleid. Dat houdt in dat het typisch eigene van Texel ten minste moet worden gehand haafd. In het bestemmingsplan buitengebied moet een regeling worden opgenomen, die het plaat sen van milieuvriendelijke gaas- kassen mogelijk maakt. Openbaar groen De uitgifte van openbaar groen, het stokpaardje van Gerbrand Poster, de aanstaande wethouder financiën en economie, zal makke lijker worden gemaakt. Uitgangs punt is het zoveel mogelijk verkopen aan, in gebruik geven aan of anderszins onderhouden van openbaar groen door de inwo ners van Texel. Wel zal rekening worden gehouden met belangen van omwonenden. Bepaalde per celen komen niet voor verkoop in aanmerking. Huisvesting Leegstand van woningen die bestemd zijn voor permanente be woning wil het college voorko men. Vaste bewoning van recreatiewoningen en apparte menten in de dorpskernen moet daarentegen mogelijk worden ge maakt. Om verdere woningnood te lenigen zal bij het rijk worden nagegaan of extra budget kan worden verkregen voor huis vesting van Nioz-medewerkers. Door agrariërs gerealiseerde in pandige appartementen in het ka der van „kamperen bij de boer", die later vrijkomen als gevolg van bedrijfsbeëindiging, zouden even eens voor bewoning beschikbaar moeten komen. Om te zorgen dat de gemeente in het gewenste tempo nieuwbouw kan plegen, zal een actiever beleid ten aanzien van grondaankopen moeten worden gevoerd. „Lokaal doen wat lokaal kan en re gionaal doen wat regionaal moet" is de houding die tegenover de in tergemeentelijke samenwerking in de „Kop" zal worden aangeno men. Volgens Texels Belang en CDA heeft Texel voldoende kwali teit en draagvlak om op eigen wij ze antwoord te geven op de bestuurlijke vragen van de jaren '90. „We zullen ons positief- kritisch opstellen ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen", aldus Nel Eelman-van 't Veer, die straks wethouder welzijn en cultuur wordt. „Het is altijd beter om vooraan te staan en mee te pra ten." In het programma staat evenwel dat de huidige bestuursstructuur van het gewest moet worden ge wijzigd. Inzake de eventuele over dracht van bestuursbevoegd heden is een pas op de plaats gewenst. De samenwerking met andere Waddeneilanden dient waar mo gelijk te worden uitgebreid als dat een versterkende werking heeft richting andere overheden. Drempel De hedendaagse tendens dat, o.a. door schaalvergroting, het ge meentebestuur steeds verder van de eigen inwoners komt af te staan, valt op Texel wel mee. „Eer der is het tegenovergestelde het geval", zo wordt in het voorwoord geconcludeerd. Toch houdt het college de vinger aan de pols en wil maatregelen nemen om de veelbesproken drempel" tussen politiek/gemeente en burger te verlagen. Goede communicatie en heldere procedures zijn daarbij be langrijke elementen. Opvallend is de opmerking dat „van het perso neel een houding wordt verwacht, passend bij de 'cultuur' van de ei landbevolking." Schilling: „Het moet klikken. Er is ons veel aan gelegen dat ambte naren van hoog tot laag zich zo dienstbaar mogelijk opstellen je gens burgers." Dat het nu slecht is, wil het nieuwe college daarmee niet zeggen. „Wel dat het beter kan." Verkeer In de kernen van alle dorpen wil men het autogebruik terugdrin gen, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. Het nieuwe college wil een overleg starten met logiesverstrekkers om te bevorderen dat het toeristisch autogebruik op Texel wordt ver minderd. Verder is het de bedoe ling parkeerplaatsen te maken aan de rand van de dorpen. Tijdens de periode 1 oktober tot 1 april zal het systeem van betaald parkeren op de parkeerterreinen Elemert en Nikadel worden afgeschaft. Te vens wordt onderzocht waar dat 's winters ook kan. Texelaars met parkeerproblemen kunnen, voor nog nader te bepalen lokaties, in aanmerking komen voor een parkeerkaart (tarief nog onbekend). Gedacht wordt bijv. aan de bewoners van de Wilhelmi- nalaan. Ook willen burgemeester en wet houders in overleg met NS, NZH en Teso komen tot een betere aan sluiting van de boot-bus op de trein en zal worden geijverd voor de invoering van het Waddenbiljet via de NS. Werkgelegenheid Stimulering en eventuele uitbouw van Texelse produkten ziet het col lege als een belangrijke taak. Voorts zal het gemeentelijk aan koopbeleid meer dan voorheen worden gericht op het laten leve ren of uitvoeren door het Texels bedrijfsleven. Hiertoe zullen meerjaren-afspraken moeten wor den gemaakt. Deze stelling bete kent overigens niet dat bij aanbestedingen geen overkantse bedrijven meer worden uitge nodigd. De gemeente zal zich actief in spannen om bedrijven naar Texel te halen en proberen het industrie terrein in Oudeschild in te vullen. In overleg met de visafslag Den Helder wordt bekeken of ook vis in Oudeschild kan worden aange land, mogelijk in de vorm van een dependance. Onderwijs In elk dorp tenminste één (open bare) basisschool, eventueel als nevenvestiging. Mogelijk kunnen leerkrachten worden uitgewisseld, in plaats van een aanstelling per school. Gestreefd wordt naar een grotere zelfstandigheid voor ouders, bestuur en directie bij het beheren en besturen van openbare basisscholen. Het onderwijsbeleid van de gemeente zal via deelno- ta's worden geformuleerd. Actief overleg tussen onderwijs en be drijfsleven is nodig: mogelijk leidt dit weer tot het creëren van leer- lingenwerkplaatsen. Sport Actieve sportbeoefening voor ge- handicapten moet worden bevor derd. In overleg met de verenigingen wordt bekeken of de clubs zelf méér onderhoud en be heer kunnen doen. „Dat kan alleen als er een draagvlak voor is", al dus Nel Eelman. Ook wordt onderzocht of privati sering tot kostenbesparing kan lei den. Dit betekent tevens een taakvermindering voor gemeente werken. „Maar het is niet de be doeling dat er dan ambtenaren weg moeten", stelt Daan Schil ling. „Je moet denken aan geleide lijke invoering, en dan alleen als de gemeentelijke organisatie er niet minder van wordt. De achterlig gende reden is duidelijk: de subsi dies van het rijk nemen af, dus we moeten ons wapenen om de za ken zo goed mogelijk draaiende te houden." Het college wil de zwembaden Molenkoog en Calluna behouden, maar wenst een onderzoek naar privatisering en samenwerking. Het college wil het systeem van raamsubsidies handhaven. De historie van Texel zou in de musea extra tot uitdrukking moeten wor den gebracht. In overleg met Eco- Mare zal worden aangedrongen op het onder aandacht brengen van cultuur en oude gebruiken van de Texelse bevolking. De realisering van een luchtvaartmuseum door middel van particulier initiatief wordt ondersteund. Uitleen van kunst dient onder bepaalde voor waarden mogelijk te zijn. Sociale voorzieningen De mogelijkheden tot kwijtschel ding voor zowel burgers als onder nemers zullen maximaal worden aangegrepen. De bestaande nota ouderenbeleid wordt aangepast n.a.v. actuele ontwikkelingen, zo als de thuiszorg. Voorts wordt gestreefd naar renovatie van wo ningen nabij Jan Dirkszoord en het realiseren van „woon-zorgcom- plexen". Bij de huisvesting van asielzoekers in de gemeente zal het rijksbeleid loyaal worden uitgevoerd, maar wel in goed overleg met belang hebbenden. Door de aanwezigheid van de noodopvang in De Koog voldoet Texel ruimschoots aan de normen. Pas als de tijdelijke op vang van de baan is, zouden wel licht meer woningen beschikbaar moeten komen voor de huis vesting van vluchtelingen. Afval Onderzocht wordt of het mogelijk is een gedifferentieerd tarief voor de reinigingsrechten in te voeren. Algemeen beginsel is „de vervuiler betaalt". Het principe van kosten dekkende tarieven wordt niet zwart op wit genoemd. Dat zal elk jaar bij het vaststellen van de be groting worden bekeken. Schilling: „Uiteindelijk is er maar één oplos sing: de afvalberg moet kleiner." Verder zal het college bekijken of particulieren op bepaalde tijdstip pen grof vuil direct bij De Hamster kunnen aanleveren. Tijdens de college-onderhande lingen kregen de coalitiepartners een teleurstelling te slikken. Het rijk kondigde aan om met ingang van 1997 ƒ1,3 miljoen minder uit te keren, een korting op de jaarlijk se bijdrage van liefst tien procent. De politieke keus tussen belasting verhogen of taken afstoten wordt vooralsnog gemaakt in het voor deel van de portemonnee van de burger. Bedoeling is een terughou dend belanstingbeleid te voeren. Burgemeester Van Rappard teken de aan, dat de forse rijkskorting in feite een gevolg is van het lage onroerendgoed-tarief op Texel. Of dit inhoudt dat de komende jaren aan de OGB wordt gesleuteld, wordt niet vermeld. „Eerst maar", eens knokken tegen deze korting."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5