Cjroen '2warL-J~exels het harL, Beginselverklaring gemeente-provincie „Betrokkenen snel met elkaar rond de tafel" Overleggroep bepaalt beheer natuurmonument CDA zal voor behoud eilandkorting pleiten Kamerlid stuit op spanningen in De Koog „Wip-team" politie wil aantal inbraken flink terugdringen TEXELSE'^COURANT VOORJAARSSPECIAL K.N.M.V. MOTOROPSTAPDAG A.s. zondag mdbou w zone ring, )dembescherming, latieno tagebieden, atuurontwikkeling en golfbaan Minder bootvervoer dan met Pasen '93 Tesselhuus bedankt trouwe weldoenster Wonder VERDER \T tNDIT w Paas-hobbymarkt werd zeer druk bezocht 2 w Snelbouw Jehovah's een klein wonder 2 sa Kermisklanten kunnen overnachten bij Calluna 2 w Oppositie afkeurend over collegeprogramma 3 v, Lubertischool ziet op tegen permanente opvang asielzoekers 5 w Politie optimistisch ondanks minder bijstand 5 ïh Sportvelden bespoten 7 w Beautifarm was grap 9 w Wat hebben Harry en Lubbers gemeen? 9 Opvang asielzoekers domineert werkbezoek •GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10873 VRIJDAG 8 APRIL 1994 iave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, - ac Oen Burg, telefoon (02220) 62600 jrtentle/abonnementen telefoon (02220) 62600 lactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, loon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. actie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Den Burg. telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar Losse nummers f\A0 d§3 k [QUfj'zrnnnsrfuin pj^) voor de Stichting Tesselhuus aanleiding de weldoenster uit gebreid in de bloemetjes te zetten. ,rMensen zoals zij ver zetten achter de schermen bergen werk en houden er vaak niet van voor het voet licht te treden. Daarom zijn we blij mevrouw Van der Berg nu eens in het zonnetje te zet ten", bedankte voorzitter Kees Graaf haar. De bloemen kreeg ze uit handen van Joke de Boer. iFoto Gerard TimmermanI Burgemeester Van Rappard wordt voorzitter van de beheersoverleg- groep die zich bezig gaat houden met de uitvoering van de Natuur beschermingswet op de Hors en andere natuurmonumenten. De oprichting van de groep is voor de gemeente reden het verzet tegen de aanwijzing op te geven. CDA-kamerlid Hans Huibers zal bij partijgenoot en staatssecretaris van Economische Zaken Yvonne van Rooy pleiten voor behoud van de eilandkorting voor vrachtver voer. „Door met de Wet op de Economische Mededinging in de hand de korting te verbieden, schiet ze met een kanon op een mug." De politie-eenheid Den Hel der/Texel is van plan méér in brekers in de kraag te vatten. Een speciaal team van zes politiemensen, onder wie de Texelaar Jos Berbée, is hier mee belast. Doel is het aantal woninginbraken met min stens tien procent terug te dringen en twintig procent van de zaken op te lossen. Het zestal zich bezig met de uitvoering van het Woning In braken Project, en wordt in politiekringen daarom het „Wip-team" genoemd. De teamleden zijn rechercheurs en allround politiemensen, die tot tenminste eind dit jaar voor het project zijn vrijge maakt. De politie beschouwt woninginbraken als een ern stige inbreuk op de privacy van mensen, die soms ingrij pende (psychische) gevolgen hebben. „We kennen er daar om een hoge prioriteit aan toe", aldus het Texelse uni- thoofd Jan Moorman. Het Wip-team richt zich ook op re creatiewoningen, en zorgt op Texel en in Den Helder voor het volledige onderzoek van alle inbraken. Door de betere coördinatie verwacht de poli tie meer aanhoudingen te kunnen verrichten, waardoor meer inbrekers achter de tra lies belanden en alleen al daardoor het aantal inbraken verder zal afnemen. Gehoopt wordt tevens het heling- circuit een slag toe te bren gen. Huibers had tijdens zijn werkbe zoek op het eiland een onderhoud met Teso-directeur Rob Wortel. „Ik heb begrepen dat de eilandkorting van belang is voor de werkgele genheid." De CDA'er beloofde een brief waarin zijn Texelse partijge noten bezwaar maken tegen Van Rooys' plannen persoonlijk aan de bewindsvrouw te overhandigen en ook kamergenoten voor zijn stand punt te winnen. De politicus kon de Texelaars geen inzage geven in het besluit dat Van Rooy deze maand bekend zal maken. „In ieder geval staat de korting op het personenvervoer niet ter discus sie." Volgens de Texelse CDA'ers is hun protestbrief niet aan de late kant. „Uit een eerdere briefwisseling be grepen we dat de korting niet op het spel staat. Nu dat wel het ge val lijkt, ondernemen we actie." Vissershaven Huibers voerde verder overleg met de Texelse vissers, waarin overna me van de haven door de gemeen te en de verbreding van de ingang ter sprake kwam. „De onderhan delingen tussen rijk en gemeente staan nu op een laag pitje, maar de verbreding is wel nodig. Ik denkt dat nu de gemeente aan zet is." De politicus bezocht verder de schapenboerderij „De Waddel" van Piet Bakker op de Hogeberg en maakte een rondvlucht over het eiland. „Als ik rechtstreeks in de kamer wordt gekozen, maak ik een tandemsprong", grapte hij tij dens zijn lezing in de Dorpskelder in De Koog. Ruim twee jaar gele den beloofde de CDA'er collega Brinkman (destijds minister van WVC) warm te maken voor een onderwater archeologisch mu seum. „Ik heb Brinkman aan de kwestie herinnerd. Hij wist het nog." Tot actie heeft het verder niet geleid. De kans dat de Noordhollander, die 44ste staat op de kandidaten lijst, zijn belofte zal moeten inlos sen, lijkt met de dag af te nemen. De opiniepeilingen pakken nega tief uit voor het CDA. De bevlo genheid waarmee hij zijn bescheiden gehoor toesprak, was er echter niet minder om. „Ik ga ervan uit dat ik word gekozen." Door de status van staatsnatuur- monument kunnen voor de Hors en andere gebieden allerlei beper kingen gaan gelden Eén daarvan is dat honden niet meer vrij mogen rondlopen op de zandvlakte en dat broedgebiedjes van dwergsterns in het voorjaar worden gesloten. Om één en ander te regelen in overleg met de Texelaars is beslo ten naar voorbeeld van andere waddeneilanden een beheersover- leggroep op te richten. Gabor hoopt dat de problemen over de aanwijzing van de Hors daarmee tot het verleden behoren. De staatssecretaris stelt nadruk kelijk dat de overleggroep een bre dere taak heeft dan alleen uitoefening van de Natuurbe- schermingstaak en dat ook andere landschappelijke vraagstukken in de groep kunnen worden bespro ken. De groep zal naast mensen van het rijk, provincie en gemeen te bestaan uit vertegenwoordigers van de VVV, de werkgroep Land- schapszorg en direct belangheb benden. Inzake de Hors denkt de staatssecretaris aan bewoners van Den Hoorn. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van Rommelpot 29, Den Hoom S 19590 en de I.M. ADVERTENTIE M. A.B. club TEXEL voor jeugd van 5-14 jaar. Crossterrein: Hoofdweg- van 12.00 tot 15.00 uur. gemeente Texel en de provincie Noordholland hebben nmorgen in het provinciehuis te Haarlem een beginsel- rklaring ondertekend met afspraken over de bestuurlijke npak van landbouwzonering, bodembescherming, rela- notagebieden en natuurontwikkeling op Texel. Ook de igelijke locaties voor een golfbaan en de voorwaarden aronder deze zou moeten worden aangelegd, worden in overeenkomst genoemd en er staan tevens afspraken in er woningbouw en de ontwikkeling van de haven van ideschild. mens de provincie werden idtekeningen gezet door com- ssaris Van Kemenade en griffier rsteden en namens de gemeen te door burgemeester Van Rap pard en secretaris Zoon. De Hklaring die als overeenkomst kan worden gezien, is het vervolg op het overleg dat door de gede- ■teerden Tielrooij en De Zeeuw werd gevoerd. De verklaring vormt een tussenstap in het herstel van I bestuurlijke verhouding tussen «gemeente en de provincie. Zo als bekend was deze vertroebeld als gevolg van onenigheid over de unwi/zing van relatienotagebie- den op Texel. In januari klaarde de iosfeer op toen de provincie veel soepeler opstelde. Soepele afspraken jkens de nu getekende verkla- komt er een convenant tussen gemeente en de landbouwor- lisaties, waarin wordt vastge- (d hoe de doelstellingen effende duurzame landbouw, luur- en landschapsbescher- ig, bodembescherming en mluchtrecreatie kunnen wor- in bereikt. Gestreefd wordt naar afspraken met zo weinig mogelijk regels en verbodsbepalingen. De provincie steunt dit convenant op voorhand en verdedigt het ook je gens de rijksoverheid. Het is de bedoeling ook natuurbescher mingsorganisaties en recreatieon dernemers in deze beleidsover- eenkomst te betrekken. Grasland Bijzonder wordt de aanpak van het graslandgebruik in relatie tot wis selteelt. Gemeente en provincie willen dat tenminste de huidige oppervlakte grasland op Texel in gebruik blijft. Gewoonlijk wordt zoiets in het bestemmingsplan ge regeld, maar de agrariërs ervaren dat als te star en te streng. De doelstelling zal daarom via conve- nanten worden geregeld, waarbij de agrarische sector zelf de moge lijkheden tot wisselteelt beheert en zo een flexibele bedrijfsvoering voor de ondernemers mogelijk maakt. Zoals eerder gemeld zal bij de aan wijzing en begrenzing van relatie- notagebieden het „ruime jas"- model worden gehanteerd. Dat houdt in: aanwijzing van een land bouwgebied dat ruimer is dan „er kende natuurwaarden" in strikte zin vereisen, waardoor voor alle in dividuele agrariërs meer keuzevrij heid ontstaat in deelname aan vrijwillige beheersovereenkom sten. De voorgenomen beheers overeenkomsten moeten natuur lijk wel leiden tot behoud van na tuurwaarden. Er zijn ook afspraken gemaakt over een golfterrein, dat wenselijk wordt geacht als aanvulling van het toeristisch-recreatief aanbod van Texel. Wat betreft gemeente en Gedeputeerde Staten komt er verruiming van plaatskeuze. Pro vinciale Staten moeten daarover nog worden gehoord, want het past (nog) niet in het in procedure zijnde streekplan Noordholland- Noord. Vergeleken met het paasweekend van vorig jaar (8 t/m 12 april), heeft Teso dit jaar ruim vijf pro cent minder personenauto's en bijna dertig procent minder cara vans overgezet. Teso vervoerde totaal 13.300 auto's (1993 14.067) en 598 cara vans (1993 833). Vrijdag was de drukte het grootst, toen 2993 auto's werden naar Texel werden overgezet. Het saldo vreemde auto's op het eiland bedroeg die dag 5180. Zaterdag waren dat er 5858. Op paaszaterdag vorig jaar waren dat er nog 6304. „Het begon met het maken van kleertjes voor mijn klein kind. Toen die genoeg had was ik dolblij dat ik voor het Tesselhuus met mijn hobby kon doorgaan." De creativiteit van Betty van der Berg lever de de stichting die zich inzet voor spierdystrofiepatiéntjes in de loop der jaren zo'n tien duizend gulden op Ze ver kocht haar spulletjes in haar winkeltje aan de Waal- derstraat. Haar besluit er na tien jaar mee te stoppen was mdat we allemaal uitgebreid de Texelse Courant lezen, ekwart van het eiland dage- ks de „Kabel" spelt en we ftendien op verjaardagen net nodige opsteken, weten alles van iedereen. Niets 'ft geheim, want vele cir cles en families overlappen 'kaar letterlijk en daarom ift niets verborgen. Won- dijk, dat je dan niet wist, er drie jaar lang in het ge- "ep ,s 9ewerkt aan de eerste he Tesselse Beautyfarm! er niet goed opgelet. Toch Jaar even gaan kijken, leuk datief en wat was het er le,,i9- Maar je kunt zelfs in dagen iets nieuws van 9rond krijgen. Als je erin lukt het ook. Hoe is J in...naam mogelijkAls 20 s,rnpe! kan, lossen we in één klap de hele wo- 9n°od op! Halleluja! Mis ken moeten we eerst nog bij Tien voor Texel te 'ebt, want stel je voor dat de bouw afschuwelijk vin- d welnee, die tieners gaat dlleen maar om de grote Jje?s' Nieuw college laat u blieft inspireren. Je weet 'f wie er op zondagoch- voor uw deur staat als er duidelijk en indringend l gebeld. Een wonder...? Horszei De spanningen rond de permanente opvang van asielzoe kers in De Koog zijn eerder toe- dan afgenomen. Problemen kunnen alleen worden opgelost door goed overleg tussen alle betrokken partijen. Die conclusie trok CDA-kamerlid Hans Huibers tijdens een rondgang door Motel Texel. In de badplaats heerst onvrede over het besluit ook 's zomers honderd asielzoekers te huisvesten. „De rek is er bij ons uit", vindt Frits Agter van de dorpscommissie. Uit overleg met het college van b en w leidde de Haagse politicus af dat de gemeente wél rekening had gehouden met de bewoners van de badplaats, maar dat er sprake zou zijn van onbegrip. „De partijen moeten snel om de tafel en er met elkaar zien uit te ko men." Door in te stemmen met de beslis sing met de helft, maar het hele hotel voor de opvang in de zomer te gebruiken, heeft Texel een be langrijke troef uit handen gegeven, verwijt logiesverstrekker Dirk Kuip de gemeente. „Bij een fifty-fifty verhouding asielzoekers en toe risten heeft de exploitant meer be lang bij een positieve uitstraling van het beeldbepalende gebouw dan nu het geval is. Maar de bur gemeester vond dét geen goede verdeling. Waarom heeft hij niet wat meer tijd uitgetrokken voor overleg met ons? Dan zou hij alles in een beter perspectief hebben gezien." Gegarandeerde opbrengst Volgens Kuip is het besloten over leg vorige week tussen belang hebbenden en gemeente minder glad verlopen dan is voorgespie geld, maar heeft het college tenslotte begrip getoond voor de bezwaren van de Kogers. Dirk Kuip zet vraagtekens bij de eigendoms situatie van het motel. Volgens ex ploitant mr. H.J. den Uyl uit Amstelveen is daar geen reden toe. Makelaar Paul Kuip van Texels Vastgoed bevestigt dat de vorige eigenaar (Notenbomer of diens curator) het motel aan Den Uyl Lees verder pagina 9 CDA-kamerlid Hans Huibers IrechtsI krijgt van motelexploitant Den Uyl Imiddentekst en uitleg over de asielzoekersopvang IFoto Gerard Timmerman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1