Cjroen Tjwartsjexeh het hart. Verbitterde oppositie aat van zich horen Tien voor Texel voelt zich bedonderd door college LiÉtf® mm ummer Dans Wethouders krijgen betaald voor bestuursfunctie gewest Schoolvoetbal door penalty's beslist IN DIT Scheepsramp afgewend door tijdige hulp I D*- 3K X Radiopiraat krijgt ongewenst bezoek w Afwisselend concert van Messengers A-Capabel 2 w Kanongebulder zorgt weer voor overlast 3 w Exposities in première tijdens museumweekend 5 w Rode kaarten bij ZDH-Oosterend 5 w Landbouw-special: - machine-verkoop - loonwerk - bedrijfsvoorlichting 7 w Schoolvoetbalteams trotseren harde wind 9 Enkel gebroken Aanrijding Rede afgesloten Texel té elitair voor kampeerders? r(CHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10875 VRIJDAG 15 APRIL 1994 Uitgeveri| Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600. ntle/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,102220) 62620, faxnr. (02220) 14111 b buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. raadsvergadering van dinsdag klonk accordeonmu- tan Frans Pieterse, maar aan de nogal grimmige sfeer leze bijeenkomst deed het weinig af. De partijen die ïebben meegedaan aan de collegevorming zijn boos srbitterd. Ze hebben aangekondigd het beleid in de ko- |e vier jaar „zeer critisch" te zullen volgen en gaven on direct een paar voorproefjes. tevige confrontatie is vol maand te verwachten als gedebatteerd over het col- ogramma dat door Texels en CDA is opgesteld. De itie heeft daar geen goed voor over en verwijt de col- irtijen het schenden van af in deze. jinsdag de wethoudersver- aan de orde werd gesteld, rde Peter Bakker van Groen raan dat vóór de verkiezin- afgesproken dat - ongeacht lag - alle partijen eerst geza- een collegeprogramma maken; pas later zou de mele invulling" komen. Op mier zou een programma in dat bredere steun zou dan alleen van de college- ide partijen. Geschonden Belang en CDA hebben de- ipraak geschonden door de wethoudersplaatsen te i en zélf het collegepro- lamte vullen. Andere partij- ochten een wensenlijstje en Texels Belang en CDA naar hun goeddunken gebruiken wat in hun epas kwam. Hiermee heb- xels Belang en CDA het ver- n verspeeld bij de andere acties", aldus Bakker, die onder andere opmerkte: heeft ervoor gekozen de werker Terpstra in te ruilen -vv V ta, fa, fa, fa taa! De vo- sdans is begonnen. On- rste vogelde wijze uil, achtige adelaar (of is hij slechts een fladderende ■rgast?) heeft de politie- nd gezet voor de komen- ndsperiode. De vleugel en zijn vertrokken en uit- 'aaid. De kalkedotters zijn 'et verkiezingsei gekro- Nog wat kaal en nauwe- 'h staat om te vliegen, wacht maar af tot zij vleugels helemaal uit- De pestvogel zit nu zelf glazen kooi en moet va- in snavel houden. Ook de 'ip wordt nauwlettend in laten gehouden. Geen ■m gescharrel, want mis- n is zij wel de kip met de en eieren. Hou je aan de de! Zit er deze keer ook walgvogel bij en zo'n 5e' die zijn kop voortdu- 'n het zand steektNa- niet, die komen op met voor. Hier en daar verdwaalde huismus en brutale zilvermeeuw: 1en, waf van jou is, is mj! Een paar vredesdui- vvat sociale spreeuwen, enzame paradijsvogel en exotische dwaalgast, van je je afvraagt of die h'er wel thuis voelt. Texel 'n vogelparadijs, maar met iedereen houdt van kwetterende volière. Ta, }a' te, fa taa. Haak in de feugeltjesdans. Het kemphanengevecht ïn we al gehad... Horszei voor de kretoloog Poster". Naar aanleiding van een en ander had Groen Links besloten zich niet be schikbaar te stellen voor de diver se commissies die die avond benoemd zouden worden (met uitzondering van de vier raadscommissies) en bij de wethoudersverkiezing een blanco stem uit te brengen op de voor gestelde candidaten. Een soortge lijke houding werd aangekondigd door Dirk Terpstra van de PvdA en Pieter de Groot van D66. Laatst genoemde deed cynisch over het collegeprogramma. Daar staat on der andere in dat het college zich niet verzet tegen de bestaande driedeling in het Nederlands bestuur en dat openbaar en bij zonder onderwijs gelijk zullen wor den behandeld. „Conclusie: het Texels college is niet van plan een staatsgreep te plegen en zal zich qua onderwijs houden aan de Ne derlandse grondwet. Dat geeft ons best vertrouwen. Maar op voor Texel belangrijke terreinen als sociale woningbouw, ouderen zorg, opvang van jongeren en vooral ook de toeristische ontwik keling, biedt het collegeprogram ma nog veel te veel onduidelijkheden". De Groot vroeg dan ook om een spoedig debat over het collegeprogramma in een eerstvolgende vergadering. De verklaring van Erna Eelman was minder afwijzend. „In de raad zal ik bij de besluitvorming in de eerste plaats rekening houden met de uitgangspunten in het verkie zingsprogramma van de VVD"., Ze kondigde aan niet te zullen streven naar opportunisme maar naar practische oplossingen. Bij de wethoudersverkiezing kreeg Daan Schilling 9 stemmen, 6 stemmen waren blanco. Nel Eel man en Gerbrand Poster kregen elk 10 stemmen; de rest was blanco. Schip In zijn dankwoord vergeleek wet houder Daan Schilling de lokale politiek van Texel met een schip, dat door de jaren heen bestuurd is door diverse ijverige bemannin- Lees verder pagina 5 Met als enige tegenstemmer Pie ter de Groot van D66 ging de ge meenteraad dinsdag accoord met een ontheffingsregeling, waar door ook onder het nieuwe wette lijke regiem salaris kan worden uitbetaald aan wethouders die zit ting hebben in het dagelijks bestuur van het gewest Kop van Noordholland. Het gaat om een vergoeding van f12000,- a f15000,- per jaar. Vol gens de wet mogen de wethou ders geen vergoedingen genieten, tenzij ze het geld in de gemeente kas storten. Het gewestbestuur vindt echter dat de functie zoveel tijd en inzet vraagt (1,5 tot 2 da gen per week) dat het redelijk is toch de vergoeding te geven. B en W denken er ook zo over, mede met het oog op het feit dat de Texelse wethouders hun functie part time uitoefenen. De Groot was tegen. Hij vond dat juist wethouders die zo critisch staan tegenover het gewest, geen salaris van die kant zouden moe ten willen. Hij zag meer in verho ging van het gewone wethouders salaris, als compensatie voor extra inspanningen die aan de functie zijn verbonden. Ook tegen on kostenvergoeding op declaratieba sis had hij geen bezwaar. Dick Drijver van Texels Belang bracht daar tegenin dat vergoeding rede lijk is omdat de betrokken wethou der zoveel tijd in het gewest moet steken dat het gevolgen heeft voor het gewone inkomen dat hij/zij als burger geniet. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat een Texelse wethou der zal worden benoemd in het Gewestbestuur, zodat de discus sie daarover een nogal theoretisch karakter had. De spanning steeg ten top woens dagmiddag tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. In de jon gensfinale hielden de Jozefschool en OBS De Bruinvis elkaar in even wicht (0-0), zodat strafschoppen moesten uitmaken wie zich kam pioen mocht noemen. Omzoomd door een haag toeschouwers mochten van elk team vijf spelers van elf meter op doel schieten. Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar: luid gejuich na een treffer tegenover een troostende schou derklop van de meester na een misser. In deze typische schoolvoetbal-entourage trok de Jozefschool tenslotte aan het langste eind. Bij de meisjes, die in Oosterend hun wedstrijden speel den, was het bijna net zo span nend. Het team van de School met de Bijbel bleef op doelsaldo De Bruinvis voor en werd Texels kam pioen. Voor een volledig overzicht van het schoolvoetbal zie elders in deze krdnt. IFoto Frans Hopman) De nieuwe gemeenteraad tijdens de beëdiging IFoto Harry de Graal) De vereniging Tien voor Texel heeft scherp en afwijzend gerea geerd op de „toeristische" passa ges in het collegeprogramma. De uitbreiding van toeristische ver- blijfsaccommodatie die het colle ge nog wil toestaan wordt onverantwoord gevonden en bo vendien in menig opzicht strijdig met wat de partijen die het colle ge hebben gevormd, hebben be loofd tijdens de verkiezings campagne. Ook vindt Tien voor Texel het kwalijk dat het college zich blijkbaar niets aantrekt van de bevolking, die blijkens een re cent onderzoek, afwijzend staat tegen tegenover toeristische groei. „We hebben het gevoel dat we be donderd worden. Niet alleen wij van Tien voor Texel maar ook de mensen die uit vertrouwen stem den op Texels Belang en CDA", al- Door problemen met de stuurma- chine raakte gistermorgen de gro te Russische vrachtvaarder „Istra" twaalf mijl ten noord westen van Texel in de problemen. Het schip dreef stuurloos in de drukke vaarroute. Om 08.00 uur kwam het noodsein binnen bij Kustwacht Eierland. Rond kwart voor één wist de sle per SmitUoyd 57 een trosverbin- ding tot stand te brengen met de op drift geraakte vrachtvaarder. Gehinderd door een flinke zeegang en harde wind werd koers gezet richting Den Helder, waar de Istra zal worden gerepareerd. dus het bestuur in een open brief aan het nieuwe college. Er wordt aan herinnerd dat in het verkie zingsprogramma van het CDA staat dat groeperingen binnen de gemeenschap vinden dat de over last van het toerisme te groot wordt, zodat het zinvol is om de 2000 reserveslaapplaatsen voor lopig niet uit te geven. Ook staat er dat de kampeermogelijkheden op agrarische bedrijven gehand haafd moeten worden op vijf een heden. „Om zitting in het college te kunnen nemen besluit het CDA nu om de ontwikkelingen maar niet af te wachten en nu al de re serve van 2000 slaapplaatsen uit te geven en het aantal eenheden te verhogen tot acht. We vragen ons af wat het betekent als het CDA ergens voor staat". Tien voor Texel herinnert ook aan de door haar georganiseerde politieke dis cussieavond, waar Poster en Schilling van Texels Belang uit spraken deden, die ze nu blijkbaar vergeten zijn. Poster verklaarde zich toen tegen appartementen bij de boer en zag veel liever uitbrei ding met tenten. „Dat geeft min der drukte op het eiland. Na zes weken is het landschap weer vrij, terwijl je met appartementen het hele jaar blijft zitten". En Schilling had daar verklaard: „Als je ont wikkelingen de kans geeft om badgasten te houden in boerderij en, dan geef ik je de verzekering dat we binnen 25 jaar Texel naar de knoppen hebben geholpen". Tien voor Texel: „Geacht college. Radio „Favoriet" is uit de lucht. Woensdagmiddag deed de Radio Controle Dienst (RCD) een inval in de radiostudio in De Waal. Eén van de discjockey's werd op he terdaad betrapt en de zender is in beslag genomen. De groep van tien jeugdige ether- piraten betreurt de actie. Naar eigen zeggen hadden ze hun uiter ste best gedaan om klachten van omwonenden te verhelpen Om een storing te verhelpen was het station zelfs enige tijd uit de lucht. Volgens de jongens was de laatste tijd geen sprake meer van storin gen. De inval, omstreeks 15.00 uur, gebeurde door RCD- medewerkers, geassisteerd door politiemensen. De aanwezige d.j., een 21-jarige Oudeschilder, kreeg een proces verbaal. Hij kan een schikking tegemoet zien, die door de hele groep zal worden betaald. De in beslag genomen zender heeft een waarde van meer dan 2.000,-. De radiomakers zijn vast van plan hun hobby voort te zetten, maar op een andere lokatie. Het kan nog wel een maand of twee duren voordat „Favoriet" weer te horen zal zijn. hoe denkt u een en ander te rijmen met elkaar?" Gevolgen De vereniging schetst wat de ge volgen zijn van de 1800 slaap plaatsen die het college nu nog wil uitgeven: in het seizoen wordt de arbeidsmarkt nog meer overspan nen, de seizoenswerkloosheid wordt nog groter, de bestaande hotels en pensions zullen nog meer moeite krijgen om in voor- en naseizoen voldoende gasten te werven. Zeshonderd extra bedden in die sector maakt de spoeling nog dunner Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van bungalowplaat sen. „De Aegon moet nota bene een kostbaar overdekt zwembad aanleggen om zijn bungalows vol te kunnen boeken". Tien voor Texel vindt uitbreiding van slaap plaatsen bij de boer strijdig met de concentratiegedachte en duur zaam toerisme op basis van een aantrekkelijk landschap. Met ap partementen in boerderijen zal het hek van de dam zijn. Tien voor Texel wijst de afspraak die met het vorige college is ge maakt inzake de omstreden hotel toren in De Koog. Er zouden 125 slaapplaatsen blijvend worden ge reserveerd, maar daarover wordt door het college nu niet meer ge rept. Tien voor Texel wil binnen twee weken schriftelijk bericht dat de afspraken worden nagekomen, anders acht zij zich niet meer ge bonden aan welke afspraak dan ook. Verder betreurt de vereniging dat b en w geen visie openbaren inza ke het automobiliteitsprobleem en dat het Nationaal Park wordt afge wezen wegens vermeende beper kingen voor het toerisme. Wat het laatste betreft wordt opgemerkt dat de gemeente nu een kans mist met enorme promotionele waarde voor toeristisch Texel. „Er had een duurzame voorsprong mee geno men kunnen worden op de zo ge vreesde toeristische concur rentie". Een ongelukkige landing op de Hoofdweg na zijn eerste sprong, leverde een Britse parachutist dinsdagmorgen een gebroken en kel op. Hij werd afgevoerd naar het Gemimziekenhuis. Op de Kogerweg vond dinsdag een aanrijding plaats waarvan de toedracht enigszins onduidelijk is. Een 82-jarige man reed vanaf de Oude Kogerweg via de kruising in de richting van Den Burg. Hij zag wel een auto aankomen, maar dacht dat het nog makkelijk kon. Zo'n veertig meter nadat hij de weg was opgedraaid, werd hij van achteren aangereden door een 23-jarige Texelaar. Er werden geen remsporen aangetroffen. In verband met het leggen van de Pen-kabel is sinds gisteren de Re de voor alle verkeer afgesloten tussen de Amaliaweg en de Re doute. De werkzaamheden gaan zeker enige weken in beslag nemen. Het aantal kampeerplaatsen op Texel neemt af. Daarnaast wor den op de nog overgebleven cam pings steeds minder jongeren toegelaten. Wordt het eiland té elitair voor toeristen met een tentje? De gemeente maakt zich zorgen over deze vraag en zal vóór het zomerseizoen hierover praten met de Recron. Het probleem rond het kamperen wordt schrijnend duidelijk door het verslag van noodcampingbeheer- der Maas over het seizoen 1993. Daaruit blijkt dat het aanbod door de natte en koude weersomstan digheden weliswaar 45 procent la ger was dan het jaar ervoor, maar dat het aantai uvemacntingen (bij na 2300) evengoed nog aanzien lijk was. Het beheerdersechtpaar had meer moeite met het vinden van vrije campingplaatsen dan voorgaande jaren, vooral voor jongeren. Naar hun mening is met name het ver- scher pte opnamebeleid van het RST-terrein Kogerstrand daar de bet aan. „Wat moeten wij doen als mensen na één nacht de nood- camping niet willen verlaten, om dat ze wéten dat er wél plaats is op een kampeerterrein, maar dat ze er niet worden toegelaten?" Het beheerderspaar houdt het hart vast als het dit jaar wél een mooie zomer wordt. „Waar laten we de tenten die een paar jaar geleden nog terecht konden op Denne noord, Gortersmient, De Bol, De Bremakker, Prins Hendrik, Breg- koog en Sluftervallei?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1