Cjrocn 2u>arL-Jéxels in het hart. jutters en Texels Museum schudden elkaar de hand Bijzondere collectie speeldozen op Lions N 425 „Samenvoeging Texel met Den Helder ondenkbaar" Geslaagde bemiddeling burgemeester ummer Spoedig besluit over centrale Behouden vaart Hoornder rommeltjes lokken veel publiek Gewesten worden koekoeksjongen Ministerie geeft voorlichting over de Haneplas VERDER IN DIT »t Leerzame vaartocht met Alfons Boom 2 w Hobbyboer „Hoekie" moet van land af 5 n Vuurtoren klaar voor vertrek naar Terschelling 5 sh Veel bezoek voor Texelse musea 6 w Vijfde finale Jaap de Graaf-bokaal 7 Gebroken kaak door aanrijding Gemeente ziet niets in koop Polderhuis Geen bus wegens herinrichting Andere spreekuren college van b en w HONDA -gazonmaaierfolder DUINKER NR 10876 DINSDAG 19 APRIL 1994 kflava Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. Ivtrtentle/abonnementen telefoon (02220) 62600. -tie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, Joon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. rfictia bulten werktijd Tessa de Graaff. Pater Witteplein Oen Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ^49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40. iniim een jaar is er een compro- bereikt In het conflict tussen jutters en de Stichting Texels iseum (STM). Vanavond zullen besturen van de Stichting Jut- smuseum (SJM) en STM een mieuwde samenwerkingsover- nkomst ondertekenen. Dat ge urt in „De Wierschuur" op het rein van het Oudeschilder useum. jrgemeester W. van Rappard [ft een belangrijke rol gespeeld het tot elkaar brengen van bei partijen. Nadat in november j.l. overleg geheel was vastgelo- p, pakte de burgemeester begin de draad op. Als onafhan- ijk buitenstaander trad hij op als middelaar. Van Rappard slaagde i enkele nieuwe invalshoeken i te dragen, die het gesprek leropgang hielpen. In vrij korte kwam vervolgens een oplos- 8 in zicht. Over de inhoud hier- willen beide stichtings- orzitters, Gerard Zijerveld (SJM) Wim ten Have (STM) pas van- ind nadere medelingen doen. j hun commentaar blijkt dat het mpromis nog pril is en de zaak g altijd gevoelig ligt. Het enige «tekwijt willen is dat het gaat «ern vernieuwde reeks afspra- k waaronder een aantal toevoe- igen ten opzichte van het oude menwerkingscontract. Gehoopt jrdt dat het nieuwe contract (doende basis biedt voor een ede samenwerking de komende tn. Irritaties Iconflict dateert van 20 januari tg jaar. Toen barstte tijdens een in»n enkele weken wordt sloten over de verkoop van het Jouw van de electriciteitscen- le in Oudeschild. Het bureau I belast is met het vinden van bestemming voor het ge- uw heeft thans te maken met gegadigden, waarvan twee Texel. onderzoekers van Property nversion uit Amsterdam (onder- 'I van Business Creation Con- II hebben onlangs een sentijdse rapportage voorge- Jaan de gemeente, die het on- 2°ek laat uitvoeren met geld 'bet PEN. Naar aanleiding daar- 1 is een selectie gemaakt van Ifijven die aan de planologische waarden voldoen en die het este perspectief bieden voor de Btselijke werkgelegenheid. Dat Iste is voor de gemeente van irslaggevend belang en ook het heeft laten weten daarmee inmg te willen houden en niet en te zoeken naar de hoogste jfer. Gehoopt wordt dat het ad- rond het eind van de maand worden uitgebracht. I M. ADVERTENTIE flveau Blanc Demi-Sec n licht zoete, fruitige Franse He wijn of aveau Blanc Blancs Sec Een droge, tr toitige Franse witte wijn of aveau Rouge n fonde, fruitige Franse rode wijn s 075 liter voor 3 flessen voor no,- 'voor weer aanbiedingen onze yentie op pagina 4 gezamenlijke vergadering de bom. Het gevolg van reeds lang be staande irritaties onder de jutters over het optreden van directeur Jan Kuiper en het STM-bestuur. De jutters zeiden zich beledigd te voelen door hun houding en (fi nancieel) tegenwerking te onder vinden als ze iets voor het juttersmuseum wilden doen. Ze weigerden nog langer samen te werken met Kuiper en eisten te vens het opstappen van bestuurslid Margot Bik. Aanvanke lijk werd ook gedreigd met met weghalen van een deel van de mu seumcollectie. Uiteindelijk gingen de jutters ermee akkoord om in klein comité aan een oplossing te werken. Lange tijd bleef het rustig, maar ondanks de hulp van o.a. Jook Nauta, ex-voorzitter van de TUssen dijk en duinenrij door Klaas Bonne Nog maar net zit onze nieuwe raad Onwennig op de stok Of de knuppel van de oppositie Vliegt al door het hoenderhok En zelfs Frans met zijn harmonica Kon het getij niet keren Ontdeed ontdaan zijn instrument Van dwarrelende veren En misschien zat in zijn repertoire „Ik schenk jou rode rozen" Maar dat was achteraf gezien Niet al te best gekozen Maar het oude vrachtschip ligt op koers Aldus de stuurman Daan En zelfs de ergste toeteraar Gunt hij een handje graan Maar vlinder Bakker zijn betoog Kon hij maar slecht waarderen Zou hem graag in echt kombuis Zijn angel amputeren Maar goed, 't is allemaal nog nieuw Het moet nog even wennen Voordat de scheepshond en de papegaai Elkaar wat leren kennen En hopelijk houdt de bemanning De deklast keurig bij elkaar En smelten op de brug de kaarsen Voor de projectontwikkelaar. SJM, strandde de poging. In no vember 1993 werden de gesprek ken afgebroken en op een laag pitje gezet. De tussenkomst van de burgemeester zorgde tenslotte voor een beslissende nieuwe impuls. Financiën De affaire draait om de samenwer kingsovereenkomst tussen beide stichtingen. Hierin staan afspra ken over o.m. de inbreng van de collectie van de jutters in het Mari tiem en Juttersmuseum (MJM), de verdeling van verantwoordelijk heden en financiële zaken. Ook zijn de taken en samenstelling van de stuurgroep omschreven, waar in de initiatiefnemers van het MJM zitten. Deze stuurgroep advi seert het STM-bestuur, die de ad viezen in principe overneemt en door de directeur laat uitvoeren. De overeenkomst is in 1988 op gesteld en liep in juni vorig jaar af. De jutters wilden enkele zaken wij zigen en vroegen om financiële ondersteuning, mede omdat SJM door enkele aankopen krap bij kas was komen te zitten. De commu nicatie hierover met de museumdi rectie verliep echter stroef. Toen directeur Kuiper vervolgens een opgevist kanon weigerde, was de maat vol en kwam het tot de veel besproken botsing. In de eerstvolgende Texelse Cou rant volgt méér informatie over de oplossing van het conflict en de inhoud van de samenwerkings overeenkomst. Voor jong en oud viel er veel te zien op de Hoornder rommeltjesmarkt. „Het is net een grote kringloop. Aan de spullen die wij hier aanbie den is behoefte. Ze worden door de mensen opgeknapt en weer echt gebruikt. Dat is toch prach tig?" Ferry Zwanenburg, organisa tor van de Hoornder rommeltjesmarkt, staat te glim men. De zaken gaan goed, deze zaterdag. Al ruim vóór de in de krant genoemde aanvangstijd van 9.00 uur struinden de eerste koop jesjagers de kraampjes op het boe renerf aan de Witteweg af. „We hebben een reputatie, dat hier échte koopjes te halen zijn", ver telt één van de 25 dames die als verkoopster actief is. „We krijgen erg veel spullen aangeboden, maar we zorgen ervoor dat alles goed wordt gesorteerd. Dat maakt het aantrekkelijk. Bovendien is dit een markt voor elke portemon nee." Rond koffietijd moeten de toe gestroomde Texelaars en gasten hun auto's ver uit de buurt parke ren. Rond de kraampjes is het ge zellig. Wie mets van zijn of haar gading kan vinden, weet nog wel een praatje te maken met één of andere bekende. Koffie en oliebol len zorgen dat de inwendige mens niets te kort komt. Intussen valt te zien dat de markt aanvulling krijgt. Een trekker met wagen stopt en een aantal nog gaaf uitziende stoelen en tafels wordt uitgeladen. Twee luie stoelen wekken meteen de interesse van een Duitser. Koopman Zwanenburg rekent snel IFoto Frans Hopman) en vraagt f75,-. „Even mijn vrouw erbij roepen", zo gunt de Duitser zich wat bedenktijd. „Je hebt er erg veel werk aan", praat Ferry Zwanenburg door. „Maar het is de moeite waard. De markt is nu een niet meer weg te denken evenement. Ik denk dat het ook komt door het goede doel. De opbrengst is voor de restaura tie van het Hoornder kerkje, en dat is toch zo'n beetje hét symbool van Texel." Vorig jaar leverden de rommelt- jesmarkten meer dan f75.000,- op. Inclusief zaterdag zijn er dit jaar twee achter de rug. In het voorseizoen volgen er nog twee, waarna in de zomer op de Hoorn- der Donderdag een reeks van ne gen markten op het programma staat. Gemeenten laten gezamenlijk ta ken uitvoeren door het gewest. Het rijk decentraliseert taken naar het gewest. Gemeenten hebben zelf de gewestvorming ingevoerd. Het gewest dreigt echter een koe koeksjong te worden dat zijn pee touders uit het nest drukt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een dis cussiestuk gemaakt over de toe komst van gemeenten. De instantie constateert dat het ge west sluipenderwijs een vierde bestuurslaag vormt in de beslaan de driedeling: rijk-provincie- gemeenten. Als er volgens de VNG niets wordt veranderd aan de huidige situatie, zullen gewesten in de toekomst steeds meer taken van gemeenten overnemen, waardoor de zeg gingskracht van gemeenten „Nou Jan, zou je dat wel weg- waar van een kavel nummer doen? Da's toch zonde?" Twijfe- voorzien. lend kijkt hij nog eens naar zijn Zaterdag was de inbreng voor de boot. Maar dan wordt zijn nummer Lionsveiling, die vrijdag en zater- afgeroepen en wordt zijn koop- dag wordt gehouden. „Het moet Do Lionsveilingcommlssie bestudeert binnengebrachte goederen. IFoto Tosso de Graaft) weer een gezellige, georganiseer de chaos worden", aldus Jan Bloem van de veilingcommissie. „We hebben nog minder rommel dan de vorige keer. Kijk, de dozen „allerlei" blijven. Dat is leuk. Maar echte troep, rijp voor de vuilnis belt, zit er niet meer bij." Het aanbod is bijzonder geva rieerd: veel antiek, wel tien auto's, schilderijen, oude munten en bo ten. „Weinig fietsen, dit jaar", merkt Bloem op. Heel bijzonder is een collectie van vijftig speeldo zen, die op het laatste moment nog werd ingebracht. Deze zullen, verspreid over beide koopdagen, stuk voor stuk worden geveild. De veilingvoorwaarden zijn enigs zins gewijzigd. Jan Bloem: Voor heen betaalden de inbrengers f5,- en tien procent van de verkoop prijs. De kopers waren vijftien pro cent van de prijs verschuldigd. Dit keer waren de kosten voor de in brengers f15,- per kavel. Zo probe ren we te voorkomen dat er waardeloze rotzooi wordt aange boden. Kopers betalen bij een ver koopprijs tot flOOO,- vijftien procent en daarboven tien pro cent. Wij denken dat dat de ver koopbaarheid van de duurdere artikelen verbetert." Belangstellenden kunnen de koop waar bezichtigen op donderdag tussen 19.00 en 22.00 uur, vrijdag 17.00 tot 19.00 uur en zaterdag 14.00 tot 16.00 uur. De veiling wordt gehouden op vrij dag van 19.00 tot ongeveer 23.00 uur en zaterdag vanaf 16.00 uur. Veilingmeesters zijn Jo Roeper, Benno Bakker en Willem van Ta- tenhove. steeds kleiner wordt. Dat wil de VNG niet. Alternatief is gemeenten juist ster ker maken. Maar dat kan volgens deze instantie alleen door grote gemeenten te vormen met inwo nersaantallen als kriterium. Verschillende kleinere gemeenten in Nederland, die zich door deze stelling van de VNG bederigt voe len, zijn in het geweer gekomen tegen de nota. De VNG stelt ech ter duidelijk dat het slechts een discussiestuk is. Texel erbuiten Het Texelse college van b en w praat vandaag over dit onderwerp. Burgemeester Van Rappard heeft echter al een mening gevormd die erop neer komt dat hij niet afwij zend staat tegenover de stelling van de VNG, mits Texel buiten be schouwing wordt gelaten. Door de eilandpositie vindt Van Rappard het niet meer dan terecht dat Texel zelfstandig blijft. „Het zou absurd en onwerkbaar zijn als Texel werd samengevoegd met Den Helder of één van de andere Waddeneilan den." Hij kreeg gisteravond bijval van de leden van de raadscommissie voor algemeen en organisatorisch be leid. Hans Roeper (PvdA): „We moeten niet meehuilen met ande re gemeenten, maar de Texelse ei- landpositie hardmaken. We moeten alleen wel beseffen dat Texel misschien straks een kleine In verband met de voorgenomen aanwijzing van de Haneplas tot beschermd natuurgebied, wordt donderdag a.s. in het Eierland- sche huis een voorlichtingsbijeen komst gehouden, aanvang 20.30 Ingegaan wordt op de gevolgen van de aanwijzing voor gebruikers en bezoekers van het terrein en op de mogelijkheden tot inspraak. Het voorlichtingsforum zal be staan uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij en als voor zitter fungeert burgemeester Ridder van Rappard. Er is ruime gelegenheid voor discussie. De bij eenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur. gemeente tussen de grote wordt. Dat kan een nadeel zijn." Hij waar schuwde dat bij de vorming van een nieuwe provincie het gebied niet té groot moet worden. „Qua activiteiten en landschap moet het een beetje bij elkaar passen." CDA-er Jan Koolhof vond dat de kleinste heus niet de zwakste hoefde te zijn. Het beangstigde Er na Eelman (VVD) dat door vor ming van grotere gemeenten het bestuur nóg verder van de bevol king af kwam te staan. „Natuurlijk moet veel worden samengewerkt met andere gemeenten om effi- ciëncyredenen, maar om prakti sche redenen kan Texel natuurlijk niet meedoen aan schaalvergro ting." Peter Bakker van Groen Links vroeg zich af wat het rijk nou eigenlijk wil. „Ik geloof heilig in de kracht van lokaal bestuur. Wat voor plan heeft de overheid eigen lijk? Tijdens de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen heb ben de plaatselijke partijen overal enorme stemmenwinst behaald. Dat is toch een duidelijk signaal?" Ook Pieter de Groot van D66 wil dat voor Texel een uitzondering wordt gemaakt. Hij is het met Eel man eens dat té grote gemeenten te ver van de burgers afstaan. „Wij willen de vertrouwde drie bestuurslagen houden en verder méér samenwerking tussen ge meenten. Dus beschouw het ge west als een bedrijf dat werk voor gemeenten kan uitvoeren." Paul Kikkert van Texels Belang hield het kort: „We moeten op Texel lokaal doen wat we lokaal kunnen rege len en regionaal doen wat we regi onaal móeten regelen." Een 21-jarige Oudeschilder wilde vrijdagnacht op het fietspad langs de Waalderweg met zijn bromfiets een groepje fietsers inhalen. Op hetzelfde moment kwam er echter een 16-jarige bromfietster uit Oosterend van de andere kant, waardoor een aanrijding volgde. Het meisje werd per ambulance afgevoerd met een op twee plaat sen gebroken kaak en een hersen schudding. De Oudeschilder had een wond aan zijn knie en een gekneusde pols. De gemeente heeft afgezien van de aankoop van het Polderhuis aan de Vismarkt. De exploitatie stuit op te hoge kosten en het (vo rige) college zag geen geschikte bestemming voor het gebouw. Waterschap Hollands Kroon bood de gemeente het recht van eerste koop, omdat men vond dat het ge bouw ten behoeve van de Texe laars in gebruik moest blijven. Het Waterschap geeft de verkoop nu in handen van een makelaar en gaf geen gehoor aan een verzoek van de Historische Vereniging, die het Polderhuis wil huren. Wel is toege zegd hen bepaalde zaken in bruik leen af te staan. Het oude archief van het Waterschap blijft in het gemeentehuis ondergebracht. Wegens de herinrichting in Den Hoorn wordt de Kerkstraat voor Goënga opgebroken. Vandaar dat er zo'n anderhalve week geen ver keer langs kan. De bussen van de NZH worden omgeleid via de Westerweg en de Kleiweg. Er wor den twee „noodhaltes" ingericht, één op de hoek Westerweg/Klei- weg en één op de hoek Klei- weg/Diek. Met het aantreden van het nieuwe college van b en w hebben ook de spreekuren een wijziging onder gaan. Voortaan kan de bevolking bij twee collegeleden met vragen en opmerkingen terecht op maan dag en bij de andere twee op dins dag. De verdeling is als volgt: burgemeester Van Rappard (alge mene bestuurlijke zaken) en wet houder Eelman-van 't Veer (welzijn en cultuur) dinsdagmid dag van 16.00 tot 17.00 uur. De wethouders Schilling (ruimtelijke ordening, milieu en recreatie) en Poster (financieel en economisch beleid) zijn maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur present. De spreekuren worden gehouden in het gemeentehuis. I.M. ADVERTENTIE TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een strand- en badfolder van Bmnenburg 1, Den Burg, 12258 en een van Watersportcentrum Heemskerckstraat 17, Oudeschild S 13831,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1