t Vaar- en vistochten met educatief tintje Italiaanse taferelen in nieuwe Worsteltent 1 uur 2 uur 3 uur TEXELSECOURANT Handtekeningen voor Texelse Arbodienst Geen vergadering Gift voor Tesselhuus FN V-bouwvakkers samen gehuldigd BecfrijVrgHeid Agenda Café's doen 1-2-3 sticker op de deur Culturele avond amnestygroep Commissie wl Texelaar in Gewestbestui Kd Texels DINSDAG 19 APRIL 1994 Grand-café Tijdens een bijeenkomst in grand- café De Kelder is het samenwer kingscontract getekend, dat de SBGD Noordholland verplicht om op Texel een Arbo-vestiging te openen. Doel is om op den duur te komen tot een volwaardige Texelse Arbodienst. Eind deze maand zal burgemeester Van Rappard de officiële opening ver richten. Woensdagmiddag zetten de vier initiatiefnemende partijen hun handtekening. Namens de SBGD was algemeen directeur K.A.H. Wielenga present, Ko Vinke onder tekende namens het Texels Ver bond van Ondernemers, Kees Duin namens aannemersorganisatie NVOB en de Ambulancedienst Texel was vertegenwoordigd door Nel Smidt-Ellen. Het contract loopt minstens tot en met 31 de cember 1995. In de tussenliggen de tijd moeten de vier contractpartners proberen vol doende draagvlak op het eiland te verkrijgen. Streefgetal is de helft van de Texelse werknemers bij de Arbodienst onder te brengen. De SBGD zorgt voor organisatie en uitvoering, de Ambulancedienst biedt faciliteiten en uren en TVO en NVOB adviseren hun leden om zich aan te sluiten. De komende weken zal een actie ve werving worden gevoerd. Be drijven die positief op de TVO-enquéte over dit onderwerp hebben gereageerd, krijgen een raamcontract aangeboden. Daar naast worden aa. andere bedrij ven benaderd en gesprekken gevoerd. De medische post voor spreekuur en keuringen komt defi nitief op het terrein tegenover de Ambulancedienst aan de Wilhel- minalaan in Den Burg. De initia tiefnemers toonden zich allen verheugd, vooral met het behoud van een stukje werkgelegenheid voor Texel. Volgens coördinator Jan Vonk is de veronderstelling van het con currerende bedrijf ArboNed, dat ook zij een Texelse vestiging kun nen opzetten met assistentie van de Ambulancedienst, niet juist. „We hebben een plezierig gesprek gevoerd, maar geen afspraken ge maakt. Blijkbaar is dat wel zo door ArboNed geïnterpreteerd. De Am bulancedienst kan echter niet voor allebei soortgelijke werkzaamhe den verrichten." De vergadering van de dorpscom missie van De Koog, die woens dag in de kelder zou worden gehouden, is tot nader orde uit gesteld. Over enige weken wordt een nieuwe datum geprikt. In het verslag van de ingebruikne ming van het persluchtriool en an dere voorzieningen op camping Kogerstrand maakten wij een fout. Het bedrag dat aan het Tesselhuus werd gegeven was f7500,- en kwam van de bedrijven IBS/Oele, Tatenhove en het bureau B M, dus niet van de firma Ranzijn. De vernieuwde Worsteltent. in Italiaans sferen Het telt zestig zitplaatsen. Het voormalige pannekoekenhuis De Worsteltent heeft tijdens de drukke paasdagen in vernieuwde stijl haar vuurdoop gehad. Uitba ters zijn de Texelaars Frits Keijzer en Rika van den Berg en het horeca-koppel Fons Griffioen en Wenny Steinmann uit Am sterdam. Voor de helft van dit kwartet is het werk nieuw. Om de plannen te kunnen realiseren verkocht recla mefotograaf Keijzer zijn studio in Amsterdam. Na tien jaar forenzen voor hem dè manier om zich volle dig bij zijn gezin op Texel te voegen en een andere richting aan zijn le ven te geven. Ter voorbereiding werkte hij het afgelopen jaar bij di verse restaurants. Voor de echte know-how werden echter de com pagnons Griffioen en Steinmann aangetrokken. Grand-café Binnen vijf weken is het panne koekenhuis getransformeerd tot een grand-café in bourgondische sferen. Aan het uiterlijk van het monumentale pand kon niets wor den veranderd, maar Rika van den Berg benadrukt dat dit ook geens zins de bedoeling was. „Het pand is van zichzelf al prachtig, daar moet je niet te veel aan verande ren. We hebben gestreefd naar een losse sfeer die in alles terug komt: de aankleding van het be drijf, de menukaart en de manier van uitserveren. ledereen moet zich hier op z'n gemak voelen, of je nu speciaal bent aangekleed of in joggingbroek loopt." Onder leiding van aannemer Elko Vermeulen werd de beschikbare ruimte vergroot en het lage pla fond verwijderd. Alle oude balken zijn intact gebleven. Decoratrices Claire en Julan (onder andere be kend van decoraties in de Amster damse discotheek Soulkitchen) De bouw- en houtbond FNV hul digde vrijdag acht Texelse leden wegens jarenlange trouwe lid maatschap. De meeste aandacht ging uit naar de 77-jarige Gerard Witte, die al sinds 1933 lid van de bond is, maar al op zijn dertiende te werk ging. In eerste instantie was hij lid van de RK vakbond „St. Joseph", die later opging in de hui dige vakcentrale. Witte werkte als timmerman voor verscheidene Texelse aannemers, het langst bij Drijver en Gieze. Tijdens een feestelijke avond in restaurant De Graven molen haalde Witte met vijf andere jubilarissen en hun part- hebben met zeer oude verftech nieken alle muren warmgeel gesponst en het vele houtwerk van de kleine raampjes in dezelfde kleur geverfd. Om niet geheel te 'verzoeten' is het verhoogde pla fond transparant-lavendelblauw geschilderd. Scheepslampen Met veel durf, smaak en een ei gentijds gevoel voor stijl is het restaurant ingericht: bouwlampen aan het plafond, ijzeren scheepslampen aan de wand en een zeer gevarieerd interieur. De speciaal voor dit restaurant ont worpen tafels zijn van ongelakt grenen en als pikant detail is bijna geen stoel identiek. „De stoelen komen overal vandaan, onder an dere bij een Amsterdams bedrijf iFoto March Hai/ncn) Used and collected, waar we ze per vier of zes hebben gekocht." Het eindresultaat is sfeervol. Een sobere schoonheid, ontstaan door het gebruik van natuurlijke en gro ve materialen. De minimale ver lichting wordt aangevuld met kaarsen in gietijzeren lampen. Italiaans Dezelfde bourgondische sfeer is ook te vinden in de menukaart. Deze is gebaseerd op de Zuid- Europese keuken, met een voor keur voor Italiaanse gerechten. „Een uitsmijter kun je hier niet eten maar wel een pannini, een Italiaanse bol met bijvoorbeeld mozarella, basilicum en tomaat", vertelt Frits Keijzer. Volgens de nieuwe eigenaren is er onder de Texelaars behoefte aan een nieuw soort restaurant. „Niet steriel of overgedecoreerd, maar gewoon lekker zitten en een echte Italiaan se espresso drinken." De Worstel tent is vanaf tien uur 's morgens geopend. Het ligt in de bedoeling dat er zowel ontbeten als geluncht kan worden. Op zondagen wordt tussen tien uur 's morgens en twee uur 's middags een brunch geserveerd. (MW) Dinsdag 19 april De Muziek- en Dansschool verzorgt in de voorspeelruimte een openbaar voorspeeluur met koper, slagwerk en de eerste jaars speelklas; aan vang 19.15 uur. De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over het maatschappelijk werk en de aanleg van een atletiekbaan. De Historische Vereniging Texel houdt in d'Ouwe ULO een bibliotheekavond, alleen toegankelijk voor leden; 20.00 uur. In Cinema Texel draait om 21.15 uur „The Age of In nocence". Woensdag 20 april Vijf tennistoppers waaronder Marcella Mesker, Huub van Boekei en Karin Moos, verzor gen een clinic op de banen van Deuce in Den Burg, aan vang 15.00 uur. Om 18.00 uur volgt een demonstratie, leder is welkom; toegang vrij. De raadscommissie voor Ruimtelijk en Huisvestingsbe leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Met hoorzitting over het fietspad Witteweg/Hoorn- derslag en het openbaar toilet in De Koog. De Plattelandsvrouwen van De Cocksdorp-Eierland ko men om 19.45 uur bijeen in Het Eierlandsche Huis. Jean ne Rommens met het pro gramma „In kannen en kruiken". In Cinema Texel draait om 21.15 uur „The Age of In nocence". Donderdag 21 april In Cinema Texel draait om 17.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". De raadscommissie voor fi nancieel, economisch en technisch beleid heeft om 19.30 uur een openbare ver gadering in het raadhuis. On der andere wordt gesproken over de inrichting van het ter rein rond school De Bruinvis, aankoop grond in Den Burg- west en de aanleg van een at letiekbaan. In zaal De Ferrever begint om 19.30 uur het open kampioen schap tafeltennis. In het Eierlandsche Huis wordt een voorlichtingsbij eenkomst gehouden in ver band met de voorgenomen aanwijzing van de Haneplas als beschermd natuurgebied, aanvang 20.30 uur. Vrijdag 22 april Van 16.00 tot 18.00 uur wordt in Het Eierlandsche huis de fancy fair gehouden van Durperhonk, ten bate van de aanschaf van software voor de schoolcomputers. In Cinema Texel draait om 17.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". In de aula van de openbare scholengemeenschap wordt de bloedafnameavond gehou den van het Rode Kruis, van 17.30 tot 21.00 uur. In Calluna beginnen om 18.00 uur open zwemkampioen- schappen voor jeugd en se nioren. In het bedrijvengebouw aan de Schilderweg in Oudeschild is de eerste avond van de Li- onsveiling. In het KTF-gebouw aan de Emmalaan wordt een culture Ie avond gehouden van de Amnestygroep Texel met op treden van theatergroep Pur. merend en een film over het staatsterrorisme van Iran. En tree f5,-; jongeren f2,50. Aarv vang 20.00 uur. In het zaaltje bij de Doopsge zinde kerk spreekt ds D. Zwa nepoel van de „zwarte tak" van de Nederduits Gerefor meerde kerk over „Kerk in Zuid-Af rika". Toegang vrij voor ieder. Hoogwater te Oudeschild Di. 19 1.07 en 13.55 u Wo. 20 2.05 en 15.00 u Do. 21 3.37 en 16.37 u Vr. 22 5.40 en 18.15 u Za. 23 6.45 en 19.15 u Zo. 24 7.45 en 20.15 u Ma. 25 9.05 en 2115 u Di. 26 9.55 en 22.10u Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 24 april op om 6.23 en en gaat on der om 20.51 u. 19 april eerste kwartier en 25 april volle maan. 20 april doodtij. Voor het komend seizoen zijn weer convenanten afgesloten tus sen de natte horeca en de ge meente inzake de „1-2-3 regeling". De deelname is minstens zo groot als vorig jaar. De afspraken zijn ge lijk aan voorgaande seizoen. Dat wil dus zeggen dat de exploitan ten vanaf 01.00 uur geen bezoe kers meer mogen toelaten, vanaf 02.00 uur de muziek zacht moe ten zetten en de lichten op norma le sterkte brengen en het csS de discotheek uiterlijk 03.00. leeg hebben. Nieuw is da' i deelnemend bedrijf een sped sticker (ontworpen door de hy. zelf) krijgt, die men op des moet bevestigen. De Amnestygroep Texel houdt vrijdag een culturele avond in het KTF-gebouw (achter de Koning hal) in Den Burg. De avond die om 20.00 uur begint bestaat uit een muziektheaterproduktie van de theatergroep Purmerend en een documentaire over de vraag in welke mate Iran zich schuldig maakt aan staatsterrrorisme. Ook is er een fototentoonstelling en werkstukken van het project mensenrechten, gemaakt door de leerlingen van 5 VWO. De theaterproduktie „Over mijn lijk" gaat over het verhaal van een verdwenen cirkusdirekteur. In een mengeling van fantasie en werke lijkheid geeft een ieder die achter blijft, een reactie op de mysterieu ze verdwijning van de directeur. Zij zijn op zoek naar het antwoord op een vraag die wellicht nooit beant woord zal worden. Niettemin moet het „circus" doordraaien. „Holy Crime" is een film over de lange arm van de Iraanse geheime dienst in West-Europa. De docu mentaire gaat in op de beweegre denen van de Iraanse regering om mensen te willen vermoorden in het buitenland, die op de zoge naamde „dodenlijst" staan. De maker van deze film - Reza Alla- mehzadeh - is een van de Iraanse ballingen die op deze dodenlijst voorkomt en is zelfs in Nederland zijn leven niet zeker. Net als de theaterproduktie en de film staat de fototentoonstelling in het teken van de wereldwijde campagne „Politieke moorden en verdwijningen". De leerlingen van 5 VWO hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een project over mensenrechten. In dit project zijn werkstukken ge maakt, waarvan een aantal deze avond bekeken kan worden. Entreeprijs voor deze vrijdagavond is f 5,- voor volwassenen en f 2,50 voor jongeren. Schagen heeft z'n burgemei voorgedragen voor het voorzit schap van het dagelijks best van het gewest Kop van Noordi land. De leden van de raadsca missie voor algemeen organisatorisch beleid vro?j zich af waarom Texel geen w dracht kan doen. Van Rappardl loofde hier snel op terug te kw Zes van de acht FNV-jubilarissen heffen het glas. Staand v.l.n.r. Dik Haker. Gerard Witte en Hamke Veenbaas. Gehurkt Hein van Heerwaarde. Willem Huizinga en Jan Zoetelief (Foto Frons Hopman) ners en het FNV-afdelingsbestuur herinneringen op aan zijn lange loopbaan als bouwvakker. „Hu mor op de bouw is het belang rijkst", luidt zijn devies. Districtsbestuurder Jan Walrecht was naar Texel gekomen om de bijbehorende speldjes uit te reiken. Dat ging gepaard met een gloed vol betoog, waarbij hij herinnerin gen ophaalde aan de tijd waarin de respectievelijke leden lid waren geworden. De overige jubilarissen zijn Hamke Veenbaas, Hein van Heerwaarde, Dik Haker (allen 40 jaar lid), Jan Zoetelief en Willem Huizinga (beide 25 jaar lid). Klaas Tuinder (40) en Henk Groen (25) waren niet aanwezig, maar kregen hun speldje thuis. Handboogschieten. Handboog schutter Henk Witte heeft het baanrecord van „De Ferrever" vo rige week aan stukken geschoten. De keizerschutter verbeterde zijn oude record van 290 van De Ei- landschutters met drie punten. Records bij handboogwedstrijden worden vastgesteld door series van dertig schoten. Parkeerplaats. Naast de apo theek in Den Burg zal een invali denparkeerplaats worden gemaakt. Parkeerverbod. Op het Schilde rend wordt, langs beide zijden van de weg tussen de Emmalaan en de Reyer Keyserstraat een par keerverbod ingesteld, met uitzon dering van de parkeervakken. Ecokar. Honderdzeventig perso nen hebben maandag bij de Eco kar 1172 kilo klein chemisch afval ingeleverd. Deze hoeveelheid ligt iets boven het gemiddelde. De Ecokar komt weer langs op 6 juni. Alfons Boom uit Oudeschild gaat morgen van start met zijn „edu catieve" vaar- en vistochten op de Waddenzee. Zijn doel is de passagiers niet alleen kennis te la ten maken met de technische en sociale kanten van het visserijbe drijf, maar vooral met het leven in de Waddenzee. De mensen zullen uitgebreid worden geïnformeerd over de gevangen organismen en over hun onderlinge samenhang. Ook de allerkleinste dieren, die worden gevangen met een plank- tonnet krijgen aandacht. Tot de inventaris van de TX 10 „Emmy" hoort dan ook een micro scoop, waarmee platvislarven, zeevlooien en nog kleinere diertjes kunnen worden bekeken. Het suc ces hangt voor een groot deel af van het verhaal dat schipper Al fons Boom en zijn meevarende zoon Robert Frido (23) erbij vertel len. Zij moeten op boeiende wijze duidelijk maken hoe de voedselke tens in elkaar zitten, dus hoe de ene diersoort afhankelijk is van de andere. Ze moeten niet te weinig, maar ook niet teveel vertellen, re kening houdend met de achter grondkennis en de belangstelling van het publiek dat op dat mo ment aan boord is. Een voordeel is dat de TX 10 kan opereren in bijna droge delen van de Waddenzee dank zij een diepgang van slechts 50 centimeter. Het is de bedoeling met een happer bodemmonstens te nemen om ook het leven in de wadbodem te kunnen bestuderen. EcoMare EcoMare gaat samenwerken met Boom. Een vaar- en vistocht met zijn schip zal praktijkonderdeel zijn van een van de educatieve pro gramma's, waaraan vooral door scholen wordt meegedaan. Les sen met levende voorbeelden bij de hand blijken zeer indringend te zijn. Mensen die aanvankelijk nau welijks belangstelling hadden voor biologie, raken enthousiast als ze de planten en dieren waarom het draait zelf levend in handen krijgen en vol spanning afwachten wat de volgende vangst boven water zal brengen. Tot en met de Herfstvakantie ver wacht Alfons Boom dagelijks te kunnen varen. Er gaan maximaal 150 passagiers mee. Die hebben op de 41 meter lange voormalige kokkelvaartuig alle ruimte, zoals zondag j.l. bleek toen met 130 ge nodigden een feestelijke proef vaart werd gemaakt. Borden De TX 10 vist niet met boomkor ren, maar met één sleepnet dat is voorzien van scheerborden. Die borden houden het acht m brede net onder water open systeem was in de beroepsve gebruikelijk totdat rond 1960< meen werd overgeschakeld op boomkorsysteem, waarbij weerszijden van het schip t netten worden voortgesleept De genodigden konden ze" met eigen ogen zien hoe hetï dennet te water werd gelater na verloop van tijd weer aanb: werd gehaald. Het net (ontwei door Hans Daalder) was bi# goed geconstrueerd, want i< korte tijd vissen hadden zich' doende garnalen, zeenaa) platvissen, knorhanen etc. verschalken en leva gespreksstof op. Dat gold voor de inhoud van het planfc net met mazen van een halver meter, waarin onder andere jonge harinkjes bleken te De vangst werd met de spo^ teermachine gescheiden en garnalen werden gekookt en gegeten. Het echtpaar Boom nam velep de wensen en geschenken int vangst. Broer Willem ft overhandigde mede namens bi en vrienden een wimpel naam „Emmie" die onmiddeÖj top werd gehesen. De TX 10 „Emmy" tijdens de „proefvaart" die zondag met genodigden werd gemaakt. ffiHoWn'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2