,Ze kunnen die beesten niet iomaar de straat opjagen..." lelfs scheuren zijn met nagebootst... Hobbyboeren moeten van land gemeente af Nieuwe korte cursussen bij Open Leercentrum Texel TEXELSE^" coURANT i»-r« ogeberg voltooit schaalmodel vuurtoren 'arkeerplaatsen ichter Bijenkorf Originelen in raadhuiskelder wou. Onfatsoenlijk? Ziekenvervoer Gastgezinnen gezocht voor Georgische groep DINSDAG 19 APRIL 1994 loos? Ach, ik ben meestal nogal rustig. Overdonderd was wel." Willem ,,Hoekie" van Heerwaarden kreeg op 19 aart een brief van de gemeente dat hij op 20 maart van stukjes land aan de Keesomlaan/Pontweg af moest. En was niet de enige. Gerbrand Poster van Texels Belang séén van de raadsleden die begin deze week tegen deze ik in 't geweer kwam. Inmiddels zit hij aan de andere uit van de collegetafel en gaat hij de zaak heropenen. 1966 verkocht de familie Van waarden het bewuste land de gemeente. „We deden iets de prijs af onder de voorwaar-* dat we de grond mochten diten totdat de gemeente het nodig had", vertelt Willem, er bouwplannen zijn, moet ik Maar dat vind ik helemaal probleem. Ik heb dat al eer bij de hand gehad bij het VVV- itoor en bij de loods voor het ibedrijf- Als er moet worden ge- jwd, ga ik er zonder slag of ot af." werd een contract opgesteld xeen jaar. Verlenging ging jaar nagenoeg automatisch. „We iben er nooit problemen over Sinds twee jaar betaalt de irder ook de helft van de pol lasten. „Daardoor kwamen de üenal bijna op f500,- de bun- Onderverhuur? 19 maart liep het pachtcon- van de 3,20 bunder van Van srwaarden af. Die dag kreeg hij brief van de gemeente. Er was anstateerd dat hij het land on derhuurde. Dat mag niet, dus ld zijn pachtcontract per 20 irt opgezegd. „Ik wist niet wat I. Ze hebben me nooit ge- uschuwd dat dit eraan zat te nen. De beslissing dat ik er af Btis8 maart al genomen door loenmalige college van b en w. Maar ze hebben de brief pas 18 maart verstuurd. Geen tussentijds telefoontje, niets. Ik ben niet zo snel in paniek, maar ik ben wel maandag gelijk naar het raadhuis gestapt." Onkosten Van Heerwaarden heeft inderdaad ponies op het landje lopen die van anderen zijn. „Maar die heb ik in de kost. Gewoon omdat ik het aar dig vind. Da's héél wat anders dan onderverhuren. Dat zou het geval zijn als ik, zonder er zelf wat aan te doen, een huurprijs in rekening zou brengen. Maar ik zorg voor de heining, voor hooi, water en meer van dat soort zaken, voor niets an ders dan de kostprijs. De meiden waar de ponies van zijn kwamen geschrokken bij me toen ze ervan hoorden. Ik zei: rustig maar hoor, ze jagen die dieren niet zomaar de straat op." Eigen schapen Behalve de ponietjes heeft Van Heerwaarden er ook eigen scha pen. „Dertig lamschapen en tien enterlingen. Het is voor het land heel goed als je schapen en paar den kunt omweiden. Die schapen heb ik in de winter in de kost bij Veeger op Buitenlust. Kennelijk zijn ze in die periode van de ge meente wezen kijken wat er bij me liep, want dat ik ook schapen heb wisten ze helemaal niet! Dirk Terpstra was toen nog wethouder, die schrok er zelfs een beetje van toen ik dat vertelde." Van Heerwaarden legde uit dat hij de schapen, die momenteel aan het lammen zijn, niet la minuut kwijt kan. „Die kan ik nu niet naar de markt vervoeren. Dat begreep Terpstra en hij beloofde het grond bedrijf te waarschuwen dat ik er nog niet meteen af moest. Maar hij bleef wel bij de beslissing. Die ponies in de kost noemde hij com merciële opbrengsten. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk inscharen van vee. Dat gebeurt op boerderij en ook." Aparte hoekjes De gemeente vindt het wel goed dat de meisjes van wie de ponies zijn zélf een stukje grond huren van 30 are. „Da's natuurlijk niks", aldus Van Heerwaarden. „Dan zouden er allemaal aparte hoekjes moeten worden gemaakt. Theore tisch lijkt dat misschien wel wat, maar als je ter plaatse de zaak be kijkt blijkt dat er dan een paar compleet in het water staan! Kijk, nu ziet het er aardig uit, zo bij de ingang van Den Burg. Een beetje landelijk, dat je zegt: hoe is dit nog mogelijk in 1994...." Personeel van het gemeentelijke grondbedrijf benaderde Van Heer waarden na zijn gesprek met Terpstra, maar die hield aanvanke lijk de boot een beetje af. „Ik wilde even wachten op het nieuwe col lege van b en w." In de brief die Van Heerwaarden van de gemeente kreeg stond te vens dat de pachtprijs voor derge lijke stukken land omhoog gaat naar ƒ600,- per bunder. „Als in de toekomst ook nog de héle polder- lasten voor rekening van de huur der komen, ga je hard op weg naar de ƒ800,- voor een bunder." Grote stukken van het land staan in de winter onder water, of zijn zo nat dat ze niet bruikbaar zijn om dieren op te houden. „Dus als je de pachtprijs bekijkt, die voor het hele stuk geldt, zijn de kosten eigenlijk al hoog genoeg. Ik kan tenslotte maar een gedeelte echt gebruiken. Of ik moet eenden wil len houden...." Van Heerwaarden denkt dat de pachtkamer niet ak koord gaat met de aangekondigde verhoging. Meer brieven Van Heerwaarden is niet de enige die een brief van de gemeente Willem ..Hoekie" van Heerwaarden: ....Ik ben niet zo gauw in paniek.... (Foto Tessa de Graaft) heeft gekregen over pacht van grond. Ook Gerrit Terpstra en Ge rard de Porto ontvingen een exem plaar. Omdat Terpstra op zijn land alleen eigen ponies houdt, kon hem geen onderverhuur worden verweten. Hij werd dus alleen ge confronteerd met een forse huur verhoging en een nieuwe clausule dat er maar drie ponies maximaal per bunder mochten lopen. De Porto, die in het verleden al met zijn paarden van een landje bij de oude noodslachtplaats moest ver dwijnen, gebruikt nog een stukje in De Mars als hooiland, maar kreeg, naast de pachtverhoging, te horen dat dit als paardenwei te boek staat bij de gemeente en dus daarvoor moet worden gebruikt. „Dat is een argument dat ze ook nog maar pas hebben verzonnen", aldus De Porta Protest tegen de verhoging van de pachtsom is volgens Van Heer waarden misschien niet nodig. „Het grondbedrijf kwam zelf met het voorstel een deskundige van de pachtkamer een taxatie te laten uitvoeren. Op basis daarvan kan een rechtvaardige huurprijs wor den vastgesteld. Dat lijkt mij een prima plan, want dan wordt de zaak eerlijk bekeken. Maar mocht de gemeente hoe dan ook vast houden aan die hoge prijs, dan mogen ze de grond van mij hou den. Dat natte stuk raken ze aan niemand kwijt voor die prijs. En wat dan? Dan wordt het zo'n braa kliggend veld met stekels en brandnetels, dat af en toe door de Bolder moet worden gemaaid. Dan wordt het een kostenpost voor de gemeente." Broedertwist? Op de vraag wiens idee het eigen lijk was om de „hobbyboeren" aan te pakken, wordt bij de gemeente in alle toonaarden gezwegen. Op het vermoeden dat een twist tus sen de broers Dirk en Gerrit Terpstra er iets mee te maken heeft, wil nieuwbakken wethou der Poster geen commentaar ge ven. „Maar ik ga de zaak wèl heropenen. In de klachten van die drie mannen zitten gefundeerde opmerkingen. Ik kan er nu nog geen uitspraak over doen, want ik begin net. Maar ze hoeven er niet morgen af. Zéker niet." Gerrit Terpstra is ervan overtuigd dat de kwestie uit de koker van zijn broer komt, met wie hij al ja ren in onmin leeft. „Gewoon pesterij. Ik huurde het land in na volging van mijn vader en had er een paardje lopen. Dirk wilde ook een paardje, dus ik liet hem op een hoekje. Hij wilde meer land en toen ik daar niet aan toegaf, liet hij me aanklagen wegens onderver huur aan hemzelf! Ik liet het er niet bij zitten en heb de gemeenteraad geïnformeerd. Het werd een sme rige zaak. Uiteindelijk wilde hij het laten zitten en de zaak terugdraai en naar hoe het was. Maar ik wil de hem niet meer op mijn land hebben. Tja, en dan krijg je dit." Ex-wetnouder Terpstra vindt dat de hele affaire veel te veel wordt opgeklopt. „Het grondbedrijf heeft geconstateerd dat men zich niet aan het contract hield. Is in de kost hebben iets anders dan on derverhuur? Ik kan niets met die kreten. Er is veel vraag naar stuk jes land voor het houden van paar den. Wij wilden die mensen ter wille zijn voor een redelijke prijs. En dan is ƒ600,- per jaar voor een stuk waar drie paarden kunnen lo pen niet duur. Maar laat anderen maar een besluit nemen. Als het nieuwe college meent dat het niet goed is, moeten zij het maar bekij ken." Terpstra zegt niet de intentie te hebben gehad om zijn familie dwars te zitten. „En als men dat niet geloofd, moeten de mensen maar denken wat ze willen. Ik heb geleerd me daar niet druk om te maken." Op verzoek van wethouder Poster zullen de drie gedupeerden de koppen bij elkaar steken en een brief met bezwaren opstellen. lef» 'm exact. Zelfs de scheu- litten precies op de goede als," Vuurtorenwachter Frans esens is apetrots op het ulmodel van de Eierlandse irtoren waaraan leerlingen van G De Hogeberg dezer dagen laatste hand legden. Het mwerk wordt vandaag over dacht naar Terschelling, waar met 24 andere torens een aisje krijgt op een fietsroute het eiland ter ere van het I-jarig jubileum van de Br and a- «f half januari zijn leerlingen 3 constructie- (bouw 3) en metaalafdeling (3 en 4) in de Maats in touw geweest de to- optijd gereed te krijgen. Onder eleiding van leerkrachten Fred mans en Ruud Barensma zijn bouwers uitgegaan van de ori- restauratietekening en is gespraak gehouden met Frans esens. De basis is gemaakt gelijmd beukenhout, dat goed wmbaar is. De kustwachtpost een karwei voor de metaalaf- evenals de machinekamer lichthuis. De koepel is van 'mend koper en de windwijzer van de echte te onderschei- scholieren kijken terug op een opdracht, die een aardige ant vormde op de reguliere [^opdrachten. Die schoten in, omdat de bouw van de to ten tijdrovend klusje was. Iar Wigmans en Barensma san ons wel", verwijzen ze de beoordeling van de op to- Vuurtorenkenner Dreesens z'ch alvast goedkeurend uit de toren, die met een hoogte ens de vergadering van de erender dorpscommissie en college van b en w onlangs, 9eopperd om extra parkeer- lSen te maken achter dorps- De Bijenkorf, dat binnenkort 'n9r'jpende verbouwing on- "t. Niet duidelijk was of dit ens het bestemmingsplan *'ln9 ruimtelijke ordening heeft 'gezocht en ontdekt dat er tewaren zijn. „Maar er wor den toezeggingen gedaan e'janciële bijdragen voor de 9 haast een gemeentelijke ^voerder zich te zeggen. van 3,5 meter tienmaal kleiner is dan de echte (36,40 meter). De constructie vergde de nodige inventiviteit van de bouwploeg, die zich voor tal van problemen zag geplaatst. Eén daarvan was de materiaalkeuze voor de lichtkoe pel. BASF en Stokvis Plastics stel den hiervoor acrilaatbuis (perspex) beschikbaar. IBS/Oele droeg bij aan de financiering van de bouw en Weikoop en Willem van Sam- beek zorgde voor materiaal. Peter Tromp graveerde de naamplaat bij de ingang. Graaf Autospuiterij schilderde de kustwachtpost en de Verenigde Schilders voorzag de rest van de toren van de juiste kleur. Voor de juiste tinten en om de exacte plek van de scheuren na te bootsen heeft dit bedrijf bij de echte toren een inventarisatie uit gevoerd. Saillant detail is dat oud- vuurtorenwachter Piet Nauta (nu op de Brandaris) lid is van de jury, die de 25 torens aan de fietsroute beoordeelt. De winnende school krijgt ƒ5000,-. Minister Maij van Verkeer en Waterstaat zal, wellicht in het bijzijn van koningin Beatrix, de^ route op 16 mei officieel ope nen. In de raadhuiskelder heeft wet houder Nel Eelman van Culturele Zaken haar debuut gemaakt met het openen van een tentoonstel ling. Het betrof „Texel, geknipt en geschreven" met de originelen van het gelijknamige boekje van Aja Coutinho. In november verscheen de uitgave met knipkunst, calligrafie en hai ku's over Texel. In alle werkstuk ken komt de liefde voor Texel tot uiting. De tentoonstelling is te bezichti gen tot woensdag 4 mei tijdens openingsuren van het raadhuis. Wie het boekje wil aanschaffen kan terecht bij Riekie van Dijk van afdeling Culturele Zaken. Dhr. R. Kuiper meent in de TC van 12 april de vloex met het vorige college van b en w aan te moeten vegen i.v.m. de door hen op 8 april samen met Gedeputeerde Staten ondertekende beginselverklaring. Daarin zijn procedureafspraken gemaakt voor verdere besprekin gen over landbouwzonering, bo dembescherming, relatienota en natuurontwikkeling, aangevuld met woningbouw, haven Oude- schild en een lokatie voor een golf baan. Zaken van groot belang voor ons eiland, waarbij ook de norma lisatie van de betrekkingen met GS een grote rol spelen en zeker geen zaken die zoals hij wil doen geloven, alleen de boeren aangaan. Er is niets anders gebeurd dan het vastleggen van de tot dan toe ge maakte afspraken. Volgens mij ge ven die een prima richting aan: nl. maximale invloed van de Texelse gemeenschap op de genoemde beleidsonderdelen. Dat is toch het punt waar het om gaat, mag ik ho pen. Natuurlijk wordt hierbij het nieuwe college niet voor de voe ten gelopen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid en hopelijk maken zij die waar zonder te ver vallen in de lijn zoals dhr. Kuiper die blijkbaar graag ziet. Mocht dit toch gebeuren dan is in ieder geval duidelijk wie daarvoor dan de ver antwoordelijkheid dragen. Als dhr. Kuiper daarnaast opmerkt dat het allemaal is gebeurd buiten de landbouw om, ziet hij hierbij twee dingen over het hoofd. 1. De landbouw is uiteraard als grote belanghebbende als eerste door het college ingelicht, terwijl een tweede gesprek door hen is geweigerd. Wie is er dan onfat soenlijk? 2. Het is niet alleen de landbouw die belang heeft bij de ruimtelijke ontwikkelingen op ons eiland. Dit laatste betekent dat het vorige college nadrukkelijk ook de toe ristisch/recreatieve sector, het Texelse Verbond van Onderne mers, de Werkgroep Landschap- zorg, 10 voor Texel e.a. bij de uitkomsten van het overleg heeft betrokken. Dit werd in hoge mate gewaardeerd en ik ga er vanuit dat deze groeperingen bij het overleg betrokken zullen blijven. Terug naar de door dhr. Kuiper gewaar deerde tijd van oud collega Baren- dregt (onevenredig veel invloed van de landbouw op het ruimtelijk beleid) moeten we niet, dit heeft niet meer opgeleverd dan een vastgelopen overleg en verstoorde verhoudingen. Een zeer slechte si tuatie voor de Texelse gemeen schap die nu gelukkig is opengebroken. Dhr. Kuiper mag natuurlijk best een eng blikveld hebben, daar is hij belangenbehartiger voor. Maar dat betekent niet dat het openbaar bestuur daar achteraan moet hol len. Daar liggen de verantwoorde lijkheden echt iets breder, zeker voor wat de PvdA-fractie betreft. Tenslotte de opmerking t.a.v. de uitkomst van de verkiezingen. De ze wil ik pareren met de constate ring dat dhr. Kuiper bij alle fracties die het vorige college vormden op de lijst heeft gestaan. De kiezers hebben bij deze kandidaat blijk baar goed in de gaten gehad dat er geen sprake is van een brede kijk op de plaatselijke gemeenschap. Een raadszetel zat er dan ook niet één keer in. Waarvan acte. RS. Hopelijk kunnen wij t.a.v. de kandidatuur voor de PvdA van een jeugdzonde spreken. Dirk Terpstra gemeenteraadsfractie PvdA, Den Burg. Na lang aarzelen heb ik besloten mijn klachten over het zittend zie kenvervoer in de openbaarheid te brengen. Omdat ik lichamelijk niet in orde ben, maak ik vaak gebruik van de „ziekentaxi". De afgelopen maanden heb ik enkele onaange name voorvallen meegemaakt. Nadat ik op een keer in het Gemi- niziekenhuis was afgezet, hoorde ik na mijn bezoek aan de arts, dat de chauffeur was vertrokken. Aan de balie had hij gemeld dat ik maar moest bellen als ik terug naar Texel wilde. Omdat ik in verband met mijn ziekte niet lang kan zitten nam ik onmiddellijk - het was 15.00 uur - contact op met Taxi Toon Smidt om te vertellen dat ik klaar was. Nadat er anderhalf uur later nog niemand was versche nen, meldde ik me om 16.30 uur weer. Toen kreeg ik te horen dat ik moest wachten op een taxi die zich ergens aan de vaste wal be vond en die me - als ik geluk had - met de boot van 18.30 uur mee terug zou kunnen nemen. Die be wuste taxi heb ik uiteraard niet af gewacht. Om 17.00 uur kwam er een andere taxi van Texel, waarin ik mee terug kon rijden. Het is ook eens gebeurd dat ze me helemaal niet kwamen halen, om dat ze vergeten waren het op te schrijven. Eenmaal werd ik opgebeld met de vraag of ik niet met een boot eer der meekon. Omdat ik niet lang kan zitten, antwoordde ik dat ik daar niets voor voelde. Mevrouw Smidt stelde vervolgens voor een poging te wagen om mijn afspraak een uur te vervroegen. Ze belde terug met de mededeling dat het voor elkaar was. Toen ik in het zie kenhuis arriveerde, bleek al snel dat mijn afspraak helemaal niet was verzet. Mevrouw Smidt had duidelijk te verstaan gekregen dat ze vol zaten en dat verzetten dus Bij het vak Nederlands is het mo gelijk in te schrijven op twee nieu we lesblokken. Belangstellenden kunnen hun keus maken uit een blok poëzie (havo niveau) en een blok functioneel schrijven (mavo niveau). Tijdens het blok poëzie worden een aantal gedichten gele zen en besproken, waarbij bepaal de klank- en vormkenmerken (o.a. rijm), beeldspraak en stijlfiguren aan de orde zullen komen. Kennis van deze poëtische middelen maakt het de geïnteresseerde le zer gemakkelijker een gedicht zo goed mogelijk te begrijpen. Het blok functioneel schrijven bereidt voor op het examenonderdeel schrijfvaardigheid. De cursisten oefenen in het schrijven van ver slagen, artikelen en brieven. Er wordt aandacht besteed aan op bouw, inhoud, taalgebruik en spel ling. Inschrijvers volgen de lessen tezamen met de cursisten die voor het vak Nederlands het hele mavo- of havoprogramma volgen. Elk blok wordt daarom afgesloten met een toets. De wekelijkse lessen van anderhalf uur beginnen op dinsdag 26 april om 18.30 uur (ha vo) en donderdag 28 april om 20.30 (mavo). De lessen worden gegeven in het gebouw van de O.S.G. De Hogeberg, Haffelderweg 24. De toetsen zijn Cs avonds) op dinsdag 5 juli (mavo) en donder dag 7 juli (havo). De kosten bedra gen f40,- (cursusgeld) en f27,50 (boekpoëzie) of f32,90 (boek- functioneel schrijven). Inschrijven kan op de eerste lesavond. De do cent is Niek Groot (tel. 15234). Opgave s.v.p. vooraf bij hem of bij Coos Ampt (tel. 14259). Spaanse literatuur Geïnteresseerd in Spanje en de Spaanse literatuur? Het Open Leercentrum Texel biedt een bij zondere kansl Van 28 april tot en met 7 juli kan op donderdagmid dag in „d'Ouwe Ulo" samen met de havocursisten een lesuur litera tuurgeschiedenis van de 20e eeuw worden gevolgd. De lessen starten om 14.15 uur. Er worden gezamenlijk een aantal gedichten van Federico Garcia Lorca, in het Spaans, gelezen en besproken. De kosten bedragen f40,-. Opgave s.v.p. vooraf bij Coos Ampt (tel. 14259). niet mogelijk was. Op dat moment was het half tien, mijn afspraak stond op kwart over elf. Dit zijn maar een paar incidenten, ik kan er nog veei meer opnoe men. Mijn klachten, die ik van zelfsprekend steeds onmiddellijk bij Taxi Toon Smidt heb gemeld, hebben niet tot verbetering geleid. Ik wil eigenlijk weten of ik de eni ge ben met klachten over het zie kenvervoer. Als er meer mensen met dergelijke ervaringen zijn, zou ik die graag willen bundelen om ermee naar Univé te gaan. Uw naam hoeft - zeker naar de ver voerder toe - niet bekend gemaakt te worden. Eventuele klachten kunnen anoniem worden gemeld, voorbaat dank, E. Hage 't Buurtje 13 1792 BE Oudeschild tel. 10174. Naschrift redactie: Wij hebben Taxi Toon Smidt om commentaar gevraagd. Om niet in een welles- nietes spelletje te belanden, willen zij van die gelegenheid geen ge bruik maken. „Wij houden ons aan de regels die ons door Univé zijn opgelegd", aldus mevrouw Smidt. De Georgische dansgroep Imereti komt naar Texel voor een optre den en het bijwonen van de her denking op de begraafplaats op de Hogeberg. Er worden gastge zinnen gezocht die deze veertig mensen twee nachten onderdak willen bieden. De veertig dansers en muzikanten van Imereti komen op 4 mei aan op Texel. Ze worden om kwart over twee ontvangen in d'Ouwe Ulo, waar ze kennis kunnen maken met hun gastgezinnen. In de na middag wordt de dodenherden king bijgewoond. Op 5 mei verzorgen ze een optreden, waar na ze op 6 mei 's ochtends weer vertrekken. Bij het onderdak verle nen hoort dus ook het verstrekken van twee maaltijden en twee keer ontbijten. Imereti komt uit een Georgische provincie met dezelfde naam. De groep is in 1974 opgericht in de plaats Tertjola. Tijdens de optre dens worden Georgische dansen getoond, maar ook dansen uit an dere delen van het land. Imereti is van 29 april tot 9 mei in Nederland. Er wordt een tegenbe zoek gebracht aan het folklore- orkest Stroop uit Westzaan, dat in 1992 Georgië bezocht. Maar de gelegenheid wordt aangegrepen om langs Texel te gaan. Wie zich wil aanmelden als gast gezin of meer informatie wil, kan bellen naar de Welzijnsstichting, telefoon 15582. Vuurtorenwachter Frans Dreesens (midden), docenten Fred Wigmans (rechts), Ruud Barensma en leerlingen poseren trots bij het schaalmodel. (Foto Gerard Timmerman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5