Touroperators willen trekvakanties Wadden e Kruis Texel wil veel bloed zien... atenhove breidt uit n particulier groen Depot Boom levert medische zuurstof BecWjvig^é%/ Excursie naar de Oostvaarderplassen „Maak van uw klant een relatie" trekt tweemaal volle bak Sportvissersnieuws Koninkrijkszaal officieel ingewijd Biertapwedstrijd TEXELSE COURANT Wereldkampioen plat voor motorcrossbaan Ontsnapte pauw Overname hoveniersbedrijf Zoetelief Dansgroep uitbundig onthaald door Denen Bron maakt een buiging voor de fotograaf, óók een vorm van klantgericht handelen IFoto Frans HopmanI zelf klanten aan, zeker als het gaat om kleine klussen, zoals de jaar lijkse spitbeurt van een tuintje. Natuurprojecten Voor Tatenhove is het ook van be lang om zich op diverse onderde len van de groenmarkt te richten. De aanleg van het groen op grote parken zal afnemen doordat er geen nieuwe grootschalige projec ten meer op stapel staan. Een an der nieuw terrein dient zich echter al aan: natuurontwikkeling. Taten hove kan in dit verband o.a. Staatsbosbeheer tot de opdracht gevers rekenen. De Buitenmuy en de vijver in het Krimbos zijn er voorbeelden van. „Gezien de poli tieke opvattingen valt de komende jaren daarin nog veel meer werk te verwachten. Bij ons is in elk geval de kennis aanwezig om elk project aan te kunnen." Soms vergt dat wel enige aanpas sing van het personeel. „Bijvoor beeld kraanmachinisten die hebben geleerd de grond strak te trekken, moeten nu opeens slordig afwerken. Eerst leken de duintjes op Sluftervallei wel dijkjes, zo mooi recht waren ze..." Speeltoestellen „Geboren uit hobby en nog leuk ook." Zo omschrijven Willem van Tatenhove en diens rechterhand Klaas van der Duim de speel toestellen die het bedrijf in het pakket heeft genomen. De klim- rekken, wippen, schommels en dergelijke zijn bestemd voor o.a. campings, scholen en particulie ren. Ze zijn opgebouwd van hout en afgewerkt met kunststof ac cessoires, zoals een glijbaan, klim- touw, stuurwiel en schommelzitje. De toestellen, die als bouwpakket worden aangeleverd maar desge wenst door Tatenhove in elkaar kunnen worden gezet, zijn naar verhouding laag geprijsd. Tatenho ve is inmiddels dealer voor de im porteur van de speeltoestellen, die onder de naam Creative Play things worden verkocht. Het bedrijf van Hans Boom uit Oudeschild zorgt voortaan voor de distributie van cilinders met medische zuurstof op Texel. Dat is het gevolg van een landelijk contract dat zorgverzekeraar Uni- vé onlangs afsloot met Hoek Loos uit Rotterdam, een gassenleve- rancier waarvan Boom op het eiland dealer is. De speciale kwaliteit zuurstof wordt bezorgd bij Texelse patiën ten die thuis worden verpleegd. Momenteel gaat het slechts om In een vloek en een zucht van Texel naar Schier. Onder dat mot to hoopt projectbureau Wadden- trek Touroperating het fenomeen „trekvakantie" naar Nederland te halen. De initiatiefnemers willen de Nederlandse waddeneilanden met veerdiensten aan elkaar kop pelen en volgend jaar van start te gaan. De twee ondernemers achter „Waddentrek", die kantoor hou den in Assen, denken ongekende mogelijkheden voor actieve natuur- en cultuurvakanties te openen met de aaneensluiting van de waddeneilanden. „Die lopen nu de kans het profiel van avontuur lijk eilandenrijk te verliezen", aldus G.R. Nienhuis. Het bureau denkt aan een Wad- denfietsplan waarbij in ruil voor het op de vastewal achterlaten van auto een fiets wordt aangebo den. De eilandroute kan worden aangesloten op een kustroute van Den Helder naar Lauwersoog. Op langere termijn kunnen de tochten zich uitstrekken tot de Deense ei landen in een soort Euro-regio met dertien eilanden. De bagage van de reizigers wordt op het eind van de trip weer bij de oorspronkelijke vertrekhaven be zorgd. Bij boekingen op Texel zul len ze hoofdzakelijk gebruik maken van bestaande accom modatie. De ondernemers hebben zich te voren geïnformeerd bij instanties als gemeente en de VVV. Volgens Nieuwhuis heeft reder Sil Boon positief op het plan gereageerd evenals het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toe risme. Het NRIT vindt Waddentrek een aantrekkelijke vernieuwing, die goed aansluit bij nieuwe stra tegieën en markttrends. twee personen, die per week een handvol flessen nodig hebben. Landelijk bezorgt Hoek Loos vanuit vijf regiokantoren al jaren zuurstof aan huis. Het gaat om duizenden patiënten, voornamelijk mensen met longklachten die van hun spe cialist een zuurstoftherapie voor geschreven hebben gekregen. Het bedrijf heeft gespecialiseerde auto's die de zuurstofcilinders rondbrengen. Alleen in Zeeland en op Texel zorgen de depothouders met eigen materieel voor het rond brengen en installeren. Bij Boom hebben twee personen hiervoor een interne training gevolgd. Voor heen had Univé de distributie op Texel uitbesteed aan de Ambulan cedienst. Volgens een woordvoer der van Boom is nog wel geprobeerd die situatie voort te zetten, maar ging Hoek Loos er niet mee akkoord, omdat het werk dan over teveel schijven zou lopen. Nieuw is dat Boom ook draagset- jes met medische zuurstof levert, waarmee de bewegingsvrijheid voor de patiënten toeneemt. Door deze benadering kreeg men niet de kans de aandacht te laten verslappen. Of het seminar vruch ten afwerpt, moet uiteraard wor den afgewacht. Maar het eerste concrete resultaat was donderdag na afloop al merkbaar, want Bron had vrijwel iedereen aan het den ken gezet en velen gingen met een opgefrist gevoel naar huis. zijn blij met onze 350 trouwe jeddonors, maar het zouden er meer moeten zijn." Dat stelt Texelse Rode Kruis vooraf- and aan de halfjaarlijkse icdafname-avond, die op vrij- 22 april wordt gehouden, aedgevers kunnen tussen 30 en 21.00 uur terecht in de aula aan de Haffelderweg in Burg. Nieuw is dat Texelaars 25 of 50 keer bloed geven, aandenken krijgen. ■uwe donors kunnen in het bezit nen van een „donor- tenning", die voor dames itaat uit een broche en voor he- uit een revers-speldje. Na 25 krijgt men een zilveren, na 50 goud. Wie voor de tiende keer >d geeft, krijgt een blijk van irdering in de vorm van een nor-erkenningskaart De „erken nen" bestaan al langer, maar Rode Kruis Texel maakte er met eerder gebruik van. hoopt wordt dat het een extra nulans betekent om bloed af te an. Het aantal keer dat men tot iver heeft gegeven, telt uiter- mee voor het verkrijgen van broche of speldje. Noodzaak loed geven, een noodzaak. Bent jezond? Geef het dan!" is de gan waarmee het Rode Kruis naai probeert kandidaat-donors streep te trekken. Het ed is nodig voor operaties, ram en ter voorkoming van allerlei «es. De vraag naar gezond ed wordt steeds groter. Ener- komt dat door de grotere de van de medische weten die steeds méér uit bloed et te bereiden. Zo kunnen te- iwoordig méér patiënten wor- geholpen. Onder hen een erend aantal hemofilie- iénten. Bij hemofilie of bloeder- :te stolt het bloed onvoldoende bloedingen. Voor hun behande ld per jaar meer dan 200.000 plasma nodig. De resterende Neelheid van de jaarlijkse één joen liter die de Nederlandse eddonors geven, wordt ver over de ziekenhuizen, edóonor worden is weggelegd ieder gezond persoon tussen de 18 en 70 jaar. Mannen kunnen zonder problemen vier keer per jaar een halve liter missen en vrou wen drie keer per jaar. Op de bloedafname-avond op 22 april kan men zich aanmelden. Voor de veiligheid wordt eerst een klein bloedonderzoek gedaan, waarbij het bloed ook op de aanwezigheid van het aids-veroorzakende HIV- virus wordt getest. Het is de Vogelwerkgroep Texel gelukt om op zaterdag 7 mei een excursie naar de Oostvaarder plassen te organiseren. In de Oostvaarderplassen, één van de meest bekende „nieuwe" natuur terreinen, bevindt zich een grote aalscholverkolonie. Deze interes sante kolonie is één van de doelen van de excursie. In het gebied zijn natuurlijk ook ve le andere vogelsoorten te bewon deren. De kans dat in dit gebied zelfs de minder algemene soorten zullen worden gezien of gehoord is zeer groot. De excursie in de aal scholverkolonie staat onder lei ding van de plaatselijke beheerder. Ook enkele leden van de Vogel- werkgroep Texel zullen tijdens de excursie zo veel mogelijk vertellen over soorten, zang, herkenning, enz. Een excursie die is aan te be velen voor zowel gevorderden als beginners op vogel gebied. Het be gint om 10.00 uur. Het meenemen van een verrekijker, goede wandel schoenen, (laarzen alleen bij ex treem nat weer) is aan te bevelen. Het maximum aantal deelnemers bedraagt ƒ25,- dus vooraf bespre ken is nodig. De kosten bedragen f 30,- per persoon. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 april bij W. Witte, De Zes 8, Den Burg, tel. 13128. Texelaars en toeristen zullen dit seizoen opvallend vriendelijk tege moet worden getreden in winkels, horeca en andere bedrijven. Ten minste... als het succesvolle semi nar „Maak van uw klant een relatie", donderdagavond in hotel Opduin, in de praktijk een vervolg krijgt. Tachtig ondernemers en medewerkers van Texelse bedrij ven hingen enkele uren lang aan de lippen van managementtrainer Jaap Bron. De specialist was uit genodigd door accountantskan toor NBC en de VSB bank uit Den Burg. Dankzij de sponsoring van beide bedrijven konden Texelse geïnteresseerden voor slechts f65,- p.p. deelnemen. De belang stelling bleek zó groot, dat op 9 mei een tweede avond wordt ge houden. Ook die bijeenkomst is al nagenoeg „uitverkocht". Centraal in het seminar stond het thema „klantgerichtheid". Aan de hand van talloze sprekende prak tijkvoorbeelden gaf Bron aan dat er nog heel wat te verbeteren valt. Bijvoorbeeld simpele dingen als het taalgebruik in brieven, telefo neren en klanten helpen kunnen volgens hem veel beter. Positiever vooral. „Kopen is gunnen", aldus één van zijn stelregels. Bron toonde zich een gedreven verteller, die met directe humor de zaal diverse malen „plat" kreeg. Cor Huisman heeft zich zaterdag bij de selectiewedstrijden kustvis- sen te Wieringen geplaatst voor de eindwedstrijd op 15 oktober te Rockanje. Alle tien Texelse vissers hadden beet, maar alleen de 198 De nieuwe Koninkrijkszaal, die be gin deze maand in slechts twee dagen uit de grond werd gestampt, is afgelopen zaterdag officieel in gebruik genomen. De mwiidina oehenrde in aanwnzin- Koninkrijkszaal tijdens de inwijdingsplechtigheid van zaterdagmiddag. IFoto Frans Hopman) heid van tientallen overkantse en Texelse Jehovah's Getuigen, die de smaakvol ingerichte zaal vrij wel helemaal vulden. Met een toespraak van Rob Verschoor, ver bonden aan het landelijk bijkan toor Emmen, werd het gebouw 's middags ingewijd. Kern van zijn betoog was dat de zaal een cen trum voor aanbidding van God moet zijn. 's Morgens kregen de genodigden de gelegenheid het gebouw te be zichtigen. Dat was het tweede open huis", want al op Eerste Paasdag grepen vele buurtbewo ners en andere Texelaars de kans om het resultaat van de snel bouw van binnen en buiten te bekijken. Volgens spreker Luuk Gathier heeft de bouw de Texelse Jeho vah's veel sympathie opgeleverd. Niet alleen van de snelheid, maar ook de orde op de bouwplaats werd gewaardeerd. De predikers merkten dat de afgelopen weken tijdens hun huis-aan-huis bezoe ken. In zijn welkomstwoord riep Gathier zijn geloofsgenoten op het gebouw netjes te houden en goe de manieren te blijven bewaren, als permanente aanvulling op de goodwill die bij de Texelse bevol king is gekweekt. centimeter vis van Huisman (20ste plaats) volstond. De wed strijd trok 130 sportvissers. Zondagmorgen werd de vierde wedstrijd om het kampioenschap gevist bij de Kaap. Ook hier haal den alle 12 deelnemers vis op het droge. De totale lengte van de 64 vissen bedroeg 20,72 meter. Eer ste werd Piet Kingma met 9 vis sen (295 cm), tweede Ton Dorst met 9 vissen (290 cm) en derde Map van der Zwaag met 9 stuks (277 cm). De volgende wedstrijd is op 30 april, aanvang 18.30 uur rechts van de Kaap. De Texelse voorronde van het na tionaal kampioenschap biertappen is ditmaal op woensdag 27 april. Plaats van handeling is hotel De Lindeboom in Den Burg, aanvang 13.30 uur. De prijsuitreiking wordt omstreeks 17.30 uur verwacht. In schrijving is mogelijk in de catego rie individuelen, waarbij één persoon zowel tapt als serveert, of in de categorie teams, waarbij tap pen en serveren gescheiden zijn. Een bekwame jury beoordeelt wie het mooiste pilsje weet te tappen. Ook wordt gelet op het uitserve- ren en de presentatie van de deel nemers. De winnaars mogen meedoen aan de grote landelijke finale, die tijdens de Horeca vakbeurs in Amsterdam wordt ge houden. DINSDAG 19 APRIL 1994 Wereldkampioen motorcross enduro (rally) Gerard Jimmink is op spectaculaire wijze winnaar geworden van de Garage Rente naar clubcross van de MAB. De voormalig Nederlands kampioen ging op de vernieuwde baan „plat" door de bochten en vloog in één sprong over het vijftien me ter lange „wasbord". De komst van de Noordhollander, die door plaatsgenoten was opge warmd voor Texel, was een aange name verrassing voor organisatie en publiek. Ze werden door de ral- lyrijderademloos in de ban gehou den. Toch kreeg hij zijn overwinning niet cadeau. Richard Drooge wist hem de eerste man che voor te blijven. Later zakte deze rijder naar een tweede plaats. Johan Kistemaker reed stabiel naar een derde plaats. Nico Bakker en Ronald Zijm stre den om de vierde en vijfde plaats en werden „gelapt" door beide ko plopers. Ook in de 125cc-klasse werd fel gestreden. Koploper Simon Hoen- son en Arjan Schouten waren niet te kloppen. In hun kielzog vochten Marco Witte en Otto Goënga een verbeten strijd, die in het voordeel van Witte eindigde. Bij de 125cc junioren maakte Ben Rentenaar na blessureleed zijn rentree. Een sterk rijdende Stefano Siebeling won beide manches. Pa- blo Brandenburg moest genoegen nemen met een tweede plaats. Hij deelde de punten met Richard van Baaren, die derde werd. Willem Johan Bakker werd in opvallend goede stijl vierde. In de 60/80cc- klasse won Jan van der Vis, werd Arjan van Maldegem tweede en Joost de Winter derde. Dirk Bijker werd vierde. De 80cc groot was opnieuw voor Christian Landman. Tweede en derde werden de ge broeders De Jong. In de liefheb bersklasse sloeg de vermoeidheid snel toe. Uitgezonderd Ed Stoop, die wegens een blessure drie maanden rust had gehouden. Hij reed gelijk op met Hans de Winter, die in de tweede manche onderuit ging. Snelste was Menno ter Wol- de, gevolgd door Hans Adams en Cor Boomakker. De volgende cross is od 16 mei. De Texelse politie zat zondag met een ontsnapte pauw in de maag. Het dier dwaalde over het Schilde rend. Om te voorkomen dat het dier werd overreden, werd het zo lang bij een bewoner onderge bracht. Na een oproep via Radio Texel meldde zich een vrouw van de Maricoweg, die eigenaresse bleek van de vogel. nemersbedrijf firma Tatenho- N blijft actief op de „groen"- h Texels grootste groenvoor- 8r nam onlangs het hove- sbedrijf van Jan Zoetelief De Waalder, die veel op- toen uitvoerde in de particu- sector, is bij Tatenhove in lst getreden. Verder introdu- Tatenhove houten speel den, die inmiddels bij o.a. eatieparken en scholen blijken slaan. Zijn bedrijf beoogt een compleet pakket te bieden, zowel wat be treft aanleg als onderhoud. De overname van Zoeteliefs hove niersbedrijf moet in dat licht wor den gezien. Zoetelief had veel particulieren als klant, waarvoor hij o.a. maaiwerk deed, tuinen spitte en bomen snoeide. Ondanks dat zijn bedrijf jaarlijks groeide, besloot Zoetelief er na vijf jaar een punt achter te zetten. Kwetsbaar „Een eenmansbedrijf is kwets baar. 's Zomers had ik het te druk, vooral met tuinen en maaiwerk, maar 's winters was er vaak te weinig werk. Bij Tatenhove valt dat beter te spreiden", aldus Zoetelief (51). Al zijn klanten ontvingen een brief met toelichting. „Praktisch iedereen is overgegaan. Ze krijgen gewoon weer met mij te maken, want ik kan hetzelfde werk blijven doen. Alleen kon ik de afgelopen jaren vóór de koffie soms niet aan de gang, maar valt er nu genoeg te doen." Zoetelief neemt ook nog ^planting van plantsoenen Achting van vakantieparken snoeien van heggen bij par- ler®n. Al dit werk valt onder ^voorziening", waarmee Ta- hove z'ch op Texel al enkele de- 113 bezig houdt. Van het totale jpakket kan 60 tot 70 procent e 9roen-sector worden gere- Het verschaft aan ongeveer 'D mensen (van de totaal 35) Een ontwikkeling van de ;te jaren is de groei van de par- 'ere markt. er Was gewend zijn eigen erf 'Jouden. Maar nu is de ten- dat mensen méér geld aan Jfn besteden. Men kiest bij- "e'd voor sierbestrating in l^Vaneen tegelpad. De tuin is n9er de sluitpost bij het bou- een huis", stelt Willem enhove. De speelobjecten zoals Tatenhove die levert zijn In trek bij schooljeugd. Foto Frans Hopman) Het bezoek aan Denemarken door de Dansgroep Oude Dansen is een onvergetelijke ervaring geworden. Op uitnodiging van de folklore- dansgroep „Silkeborg og Ome- gens" brachten de Texelse dan sers een lang weekend op Jutland door. De Denen zorgden voor een bijzonder gastvrij onthaal en een leuk en boeiend programma. De Texelse groep bestond uit 35 deel nemers, waaronder elf dansparen en enkele muzikanten. De groep overbrugde de 900 km per bus en deed daar ongeveer elf uur over. Na aankomst werden de Texelaars ondergebracht in gast gezinnen. Omdat tevoren een voorkeur voor Duits of Engels sprekenden was opgegeven, vormde de taal in de meeste geval len geen onoverkomelijk pro bleem. In één gastgezin verliep de communicatie echter met handen en voeten. „Tante" Door van Sambeek-Schrama, die dit over kwam, heeft er echter enorm om moeten lachen en had het achter af gezien misschien wel het meest getroffen. Op Jutland werd een bezoek ge bracht aan enkele bezienswaardig heden, zoals de oude stad „Den Gamle By" in Arhus en een bota nische tuin. Zaterdag werd het 53-jarig bestaan van de Deense dansgroep uitbundig gevierd. Het^ begon met een optreden in de openlucht. Op de markt was het eerst de beurt aan de Texelaars en vervolgens gaven de Denen nog een show. De publieke belangstel ling hiervoor was groot, 's Avonds was er groot feest in de plaatselij ke sporthal, dat begon met een zelfgemaakt lopend buffet. Daar na volgden optredens van DOD en de Denen. Om middernacht werd het programma afgesloten, maar hoewel de Texelaars de volgende ochtend al heel vroeg moesten af reizen, duurde het feest bij de gastgezinnen nog door tot in de kleine uurtjes. De Denen zijn uitgenodigd om een tegenbezoek te brengen aan Texel; vermoedelijk komen ze volgend jaar. Komend najaar heeft DOD zélf een feestje te vieren, als de groep 25 jaar bestaat. Nieuwe le den zijn overigens welkom om mee te dansen tijdens de wekelijk se oefenavonden, elke woensdag van 20.45 tot 22.00 uur in d'Ou- we Ulo. Morgenavond is er geen repetitie, maar wordt vanaf 20.00 uur nagepraat over het bezoek aan Denemarken, waarvan tevens vi deobeelden te zien zijn. Dansen op het marktplein van Silkeborg. De Deense dansgroep nodigde daarbij om standers uit In het midden leidt Kees Zijm -in Texels danskostuum- een Deense dame. Foto Dansgroep Oude Dansen)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9