Cjrocn 2 'wartrjexelsin het harL, rije toegang Haneplas nog allerminst zeker Ondanks pleidooi op hoorzitting: Landschapzorg handhaaft bezwaar fietspad paal 9 NaïjiA l/iijk streeft naar pp landbouwgrond ^orszel Politiek Raad gaat voorbij aan protest „Lange Ben" tegen openbaar toilet Kansen golfbaan De Krim stijgen „Gedoogsituatie Blom niet legaliseren" Ondanks afkeuring door politiek Vuurtoren past niet in helikopter.... Hobbyboeren houden landjes VERDER \T IN DIT INUmmer V) Jong protest op stoep gemeentehuis 2 j» Video Thijsse over Texel 2 w Jutters en stichting sluiten broos akkoord 5 r Zandsuppletie hervat bij strand paal 9 6 w Texelaar aan boord van onderzeeboot 6 n Harry als voetbalexpert 7 w Qnipp viert lustrum 7 w Tennistoppers bij Deuce 9 Buurt hikt aan tegen expansie Bremakker Buurt bezorgd over straling antenne UUim (Tlets 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10877 VRIJDAG 22 APRIL 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ntie/abonnementen telefoon (02220) 62600 j parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ^(02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. „tie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem Burg. telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. is nog maar zeer de vraag of wandelaars van de Hane- s kunnen genieten, als dat gebied onder de Natuurbe- lermingswet wordt geplaatst. Gisteravond tijdens een przitting in De Cocksdorp werd door diverse sprekers op ef medegebruik aangedrongen, maar ambtenaar man Uytdehaage van het ministerie van Landbouw en serij hield de boot af. enige dat Uytdehaage wilde tggen, was dat dit onder- p een punt van bespreking zal in de Texelse beheers- leggroep. die dit voorjaar naar tiding van de aanwijzing van tors wordt geïnstalleerd. De izitter van die overleggroep dt burgemeester W. van Rap- I. Duidelijk is in elk geval dat aanwezige natuurbelangen mogen worden geschaad. vrij toegankelijke paden is alleen toestemming nodig het rijk, maar ook van agrari- landeigenaren. Deze staan positief tegenover de van het rijk. 152 belangstellenden was de in het Eierlandsche Huis gis- duitstekend gevuld. Onder van burgemeester Van d/iad de hoorzitting een le ghorns scherp-kritisch doch lelijk verloop. aal stond de wens van het m het Haneplas-gebied Igele- L hè, deze keer niet wéér ppolitiek! We merkten me- i dat we een nieuw ge- intebestuur hebben en dat drie mei de Tweede Kamer gen kiezen, komt meni ën allang de keel uit. Maar Ito/na alles heeft met poli- f te maken, vooral die za- die ons allemaal raken. Er I mensen, die zich opwin- |J over de vermeende ge zinder van zo'n chuldig spelletje als „sjeu- Is het daar echt zo'n te herrie I kunt het je nauwelijks "stellen. De recreërende prc en ouderen zijn toch i ordinaire schreeuwers te/fde groep protesteert I wel luidkeels, omdat zij [ten/corr niet meer met hun Wies mogen rijden over 1 dee/ van de Randweg en Wbttevlakweg in De Den- Zo heerlijk rustig... Zij teen gesteund door het en Texels Belang. Onzin fogsmiddags ruik je die Jhoerlijke sigarenlucht, die r huiten dwarrelt uit de ogedraaide autoraampjes I de voorbijtuffende Grijze Dat willen we absoluut Im/ssen. Stap liever op de 7 en peddel naar Paal 9 K /e eigen nieuwe rijwiel- fterw/)'/ naast je de auto's jPij racen. Daarna door het Jnaar De Koog om een ha- te verschalken, terwijl iïrtner een plasje doet in i naastgelegen openbaar I: frappen over geurver- jVg verzint u wel ter plek- re/f u zich te oud voor al rotzooi? Richt dan uw ei- ËPartij op. Zo blijft alles po- Horszel veranderde hij razendsnel van me ning. De Natuurbeschermingswet gaat gen ten zuiden van De Krim) als staatsnatuurmonument aan te wijzen. In het kader van de in spraakprocedure was voorafgaand aan de bijeenkomst eerst overleg gevoerd met landeigenaren en - gebruikers. Vervolgens kreeg tij dens de hoorzitting de bevolking de gelegenheid. Vooral door de in woners en ondernemers van De Cocksdorp en omgeving werd ge pleit voor de aanleg van paden, zo dat de toeristen in de drukker geworden noordkop méér ruimte krijgen om te recreëren. Enige tijd geleden meldde de Texelse Cou rant al het plan voor een recreatie ve invulling van het gebied tussen het Krim-vakantiepark en de Ha neplas. Gisteravond deed Meijert Boon namens het „actiecomité Ei- erland" een dringend beroep op het rijk om de Haneplas niet af te sluiten. Velduilen In eerste instantie leek Uitdehaage hier niet onwelwillend tegenover te staan. Hij veronderstelde dat het geen kwaad kon, gezien het feit dat in het gebied nu reeds drie paar velduilen broeden. Maar toen bleek dat het landweggetje door de Haneplas in de huidige situatie eigenlijk verboden is voor derden, Ondanks felle protesten tegen een openbaar toilet naast zijn vis winkel door Ben Gerritsen (Lange Ben) uit De Koog stemmen de partijen van de gemeenteraad in met de lokatie. Vorig jaar stuitte het toilet aan de Dorpsstraat ook op buurtprotesten. Volgens voorzitter Frits Agter is er vanuit het bedrijfsleven in de bad plaats nadrukkelijk vraag naar een openbaar toilet. „Niet zozeer voor de uitgaanders. Want in de café's zijn goede voorzieningen, maar wel voor het winkelend publiek." Wethouder Schilling, die na vier jaar afwezigheid de voorzittersha mer van de commissie ROH soe pel hanteerde, reageerde instem mend. „In mijn vorige periode had den we het er ook al over." Gerrit sen had z'n bedenkingen. „Als ik kilometers door Amsterdam loop, kom ik geen openbaar toilet te gen." Hij betitelde de voorziening als een „prestige object" dat een averechtse werking heeft. „Zet hem bij zo'n gele glasbak, want daar plassen ze toch tegenaan." Volgens de ondernemer trekt het toilet junks aan. „We hebben 's zo mers al genoeg overlast. Komt de gemeente elke dag de injectienaal den opruimen?" Gulden per plas Pieter de Groot (D66) maakte uit de opbrengst van vorig jaar op (f 250,- één gulden per plas), dat de nood in De Koog niet hoog is. „En die gulden is een extra reden tegen een pui te plassen." Jaap Vlaming (Groen Links) ver wees naar de openbare voorzie ningen in het buitenland en vindt een toilet daarom zeker op z'n plaats in de badplaats. „Ook al hou je altijd mensen, die ergens anders hun behoefte doen." De plek was gekozen in overleg met de dorpscommissie. Volgens Agter stuitten alle andere lokaties op protesten. „Maar je kan dat ding niet blijven verzetten." Gerard Weijers (Texels Belang) vond een duidelijke verwijzing naar het toilet noodzakelijk. Een golfbaan tussen vakantie park De Krim en de Haneplas wordt door het ministerie van Landbouw en Visserij niet bij voorbaat afgewezen. Dat zei rijksambtenaar Herman Uitde haage gisteravond tijdens een hoorzitting in het Eierland sche Huis. De eventuele aan wijzing van de Haneplas als staatsnatuurmonument hoeft volgens hem geen belemme ring te vormen voor de golf baan. Planologisch ziet hij geen bezwaar: „Het is goed in te passen als overgangsge bied tussen recreatie en dui nen." Het plan om het golfbaan-terrein te voorzien van nolletjes, waterpartijen en beplanting sprak hem aan. „Een goed beheer van de golf baan kan gunstig zijn voor de natuurwaarden", zo liet hij zich ontvallen. Het ministerie beslist weliswaar niet over de lokatie, maar is er wel bij be trokken als gesprekspartner van de provincie Noordhol land. Noord P u n t j. Krïmweg Vakantiepark De Krim Fietspad'/; Lokatie Golfbaan Hanenplas Duinen TEXEL Hanenölas Hanenplas Dume SECTIE A öllerP Terrein Het rijk wil de gearceerde stukken van het Haneplas-gebied onder de Natuurbeschermingswet plaatsen Moet je een gedoogde activiteit die in het verleden is gegroeid, le galiseren door een bestemmings wijziging? Die vraag stelden de politici zich na het verzoek hiertoe door vishandel de firma A. Blom en Zn. uit Oudeschild. „Het is on eerlijke concurrentie", hervond Erna Eelman (WD) haar vorm in de oppositiebank. „U slaat de spijker op zijn kop", er kende wethouder Schilling. Hij vreesde dat de kwestie hem zou gaan achtervolgen. Om er een eind aan te maken stelde hij voor via een artikel 19-procedure de ac tiviteiten binnen de wet te plaat sen. De huidige industriële bestemming is strijdig met de de tailhandel die Blom nu bedrijft. Le galisering van de gedoogsituatie ging Eelman te ver. „De grond heeft hij voordelig kunnen kopen en het gebouw krijgt meerwaarde door de aanpassing." Ze kreeg vanaf de volle tribune bijval van TVO-voorzitter Co Vinke. „Dit schept een precedent voor de rest, Straks mag Aad van Heer waarden gegrilde lamskoteletten in zijn nieuwe slachtplaats verko pen." Hij wilde de gedoogsituatie laten bestaan. Jaap Vlaming (Groen Links), keurde de legalise ring af. „Het is toch vervelend als mensen die zich niet aan de regels namelijk uit van voortzetting van de bestaande situatie. Uitdehaage concludeerde dat de (zeldzame) aanwezigheid van de velduilen wellicht juist te danken is aan de relatieve rust in het gebied. Ver scheidene aanwezigen wezen hem er echter op, dat de vogels zich ook op particuliere erven en recreatieterreinen vertonen. Bo vendien voert het drukke fietspad langs de Eierlandse duinen vlak langs de broedplaats. Inventarisatie Raadslid Dick Drijver nam met Uit- dehaage's conclusie geen genoe gen. Hij vond dat eerst maar door Lees verder pagina 3 De bezwaren van de werkgroep landschapszorg tegen een fietspad naar paal 9 worden niet gedeeld door de meeste gemeen teraadsfracties. Dat bleek tijdens de hoorzitting woensdagavond bij de raadscommissie ROH. Land schapszorg handhaaft het be zwaar toch, maar het is onwaarschijnlijk dat dit de aanleg zal vertragen. Het bezwaar van Landschapszorg wekte afkeuring onder Hoornders, die al jaren pleiten voor een fietspad. Na de toezegging dat de provincie ruim drie ton van de be nodigde ƒ600.000,- bijdraagt, leek de aanleg nog een kwestie van tijd, nu ook Staatsbosbeheer en gemeente het eens lijken te zijn. Het verlies aan duingebied is voor Landschapszorg niet de enige re den van het bezwaar. De werk groep vindt de besluitvorming te snel gaan en ziet liever verkeers drempels en een maximum snelheid van 30 km/uur. „Het fietspad heeft een averechtse werking op de verkeersveiligheid van de fietsers. Er zou een race baan kunnen ontstaan", lichtte Teun de Wit het bezwaar toe. „En waar blijven de wandelaars?". Volgens wethouder (en Hoornder) Daan Schilling (ruimtelijke orde ning) loopt er voor voetgangers een prachtig pad vanaf Loodsmansduin door de duinen naar paal 9. D66 had diep nagedacht over het bezwaar, zo liet Pieter de Groot weten. „Voetgangers zijn altijd be ter af langs een fietspad dan een Een grote groep belangstellenden vvas er dinsdagmiddag getuige van hoe vruchteloos werd ge poogd de maquette van de Texelse vuurtoren in de nagelnieune Search and Rescue helikopter van de luchtmacht te laden. Het goed verpakte schaalmodel bleek véél te groot. „Knullig ja, temeer daar op Terschelling de burgemeester nas opgetrommeld om het arrive ren van het Texelse nerkstuk mee te maken", aldus docent Wigmans van OSG De Hogeberg. Het idee om de toren per heli te vervoeren nas van één van de do centen en nerd door de OSG-ers met gejuich onthaald. Volgens Wigmans is duidelijk aan de lucht macht doorgegeven dat het om een ding van vier bij één meter gmg van zo'n honderd kilo. „Maar de pi loten zeiden dat ze door hadden gekregen dat ie tnéé bij één meter nas. Ze zijn zonder lading nog nel naar Terschelling gevlogen om de boodschap over te brengen." Dat het pakket niet mee kon nas al de tneede kink in de kabel. Aan vankelijk nas de bedoeling dat de heli dinsdagochtend voor het schoolgeboun zou landen. Dat za gen echter zoneI de luchtmacht als de gemeente niet zitten, zodat nerd uitgeweken naar het vliegveld. Voor het transport van de maquet te naar Terschelling, naar op 16 mei de opening van de ten toonstelling is, nordt nu terugge grepen naar het oorspronkelijke plan: varend met de Phoca van Staatsbosbeheer. Wigmans: „We horen dit neekend of dat kan. Zo ja, dan zullen ne het model in Ou deschild aan boord zetten." '..-.Vi -iT"" De hobbyboeren die stukjes land van de gemeente huren, hoeven er niet af. Ook de aan gekondigde pachtverhoging gaat niet door. Dat is dinsdag besloten door het college van b en w. Met de belanghebbenden wordt na de zomer gepraat over hun contracten. „Moch ten we volgend jaar wat wil len wijzigen, dan gebeurt dat in overleg met hen", aldus wethouder Poster. ..Hebben ze geen grotere helikopters bij de luchtmacht iFoio Tesse de GraaW houden ervoor worden beloond." Wethouder Schilling hield vast aan het voorstel en kan in de komende raadsvergadering het nodige ver zet tegemoet zien. weg." Hij verbond er één voor waarde aan. „We gaan alleen ak koord als aan de Witteweg verkeersremmende maatregelen worden genomen." Natuurbouw Scheiding van verkeersstromen verhoogt volgens Gerard Weijers (Texels Belang) de verkeersveilig heid. Het verlies aan duingebied vond hij met van betekenis. „Als je ziet wat er onlangs voor natuu rontwikkeling in de duinen is ge beurd..." Erna Eelman (VVD) reageerde instemmend. „Natuur is prachtig, maar het gaat hier om de veiligheidvan de mensen." Jaap Vlaming (Groen Links) vond de vergelijking met de natuur bouw in het Natte Vlak niet ge past. „Spitten is spitten voor de VVD en Texels Belang." Hij deed het fietspad af als een prestige object en pleitte voor verkeers remmende maatregelen. De Wit van Landschapszorg informeerde voorzichtigjes of ook brommers op het fietspad worden toegelaten. Schilling zag onderhandelings ruimte. „Kijk, nou gaan we de goe de kant op..." De uitbreiding van camping „De Bremakker" met een hectare ter rein, heeft tot protesten geleid. Omwonenden zijn bang dat dit ten koste gaat van hun uitzicht en rust gaat en vrezen waardedaling van hun woning. Volgens exploitante Jannie Koning is die angst onge grond. „Er komt een stukje natuur terrein en er wordt alleen buiten het seizoen gekampeerd. In het hoogseizoen is het speel- enpar- keerterrein. Hun huizen worden juist meer waard." Wethouder Schilling (ruimtelijke ordening) zal beide partijen tot elkaar proberen te brengen. Zijn belofte ontging een Duitssprekende bezwaar- maakster, die onder grote hilariteit pas door toeschouwer Gerard Zoetelief tot zwijgen kon worden gebracht. De antenne die PTT telecom op het dak van Hotel Juliana in De Koog wil plaatsen, ver ontrust buurtbewoners. Ze vrezen dat de straling ten koste van hun gezondheid gaat. Jaap Vlaming (Groen Links) vroeg de gemeente om opheldering. Navraag leert dat het om een enkelvoudige sprietantenne voor verbete ring van het Europese autote lefoonnet (ATF 4) gaat. De zendmast zal dertig tot vijftig meter boven het hotel uitste ken. De bouw van een soort gelijke zendmast in Duitsland is volgens Vlaming onlangs stilgelegd. Volgens PTT Tele com levert de antenne geen enkel gevaar voor de volksge zondheid. „De straling is mini maal en zelfs lager dan een gewone radio-uitzending." De zegsvrouw wist niet wanneer de antenne wordt geplaats. De buurtbewoners stellen zelf een onderzoek in. 1 M ADVERTENTIE TEXELS F:'$1COllRA\ï Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de onderstaande folders Openingsfolder MOLENKOOG van het zwemseizoen 1994 TORO-motorgazonmaaier-folder van GARAGE DROS -moederdagfolder van drogisterijen -folder van kampeercentrum A.s. zaterdag: grandioze kampeer- en recreabeshon: Voordeelboekenkrant van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1