Weekend Peuteropvang kind van de rekening VVV komt met video over Thijsse en Texel Film VOOR Agenda M Texels TEXELSE COURANT Ouders vragen extra aandacht gemeente Korting voor jongeren op Schindler's List? van 23 en 24 april 1994 Koninginnedag THREE MUSKETEERS Voorjaarsconcert vrouwenkoor Tsjechische pianis geeft weer conce New Age swin oud Papii VRIJDAG 22 APRIL 1994 Het jongste protest van Texel ontving het nieuwe college woensdag op de stoep van het raadhuis. (Foto Edo Kooiman) Het kinderdagverblijf en de peu terspeelzalen worden het kind van de rekening. De kosten voor opvang van peuters rijzen de pan uit. Met dat protest meldden de ouders en verzorgers zich met hun kroost op de stoep van het gemeentehuis. In een petitie aan het college vroegen ze om aan dacht voor hun zorgen. B en w zegden toe zich in de ingewikkel de materie te verdiepen. In het Kinderdagverblijf in Den Burg verblijven gedurende werktij den dagelijks zo'n 65 kinderen. Dankzij de opvang kunnen hun ouders, vooral vrouwen, blijven werken. Voor een aantal minder draagkrachtigen dreigen de kosten nu te hoog te worden. De tarieven zijn sinds de oprichting van de Stichting Kindercentra Texel (SKT) de laatste jaren meerdere malen (fors) verhoogd. De ouders wijten dit aan de korting op de subsidie door de gemeente aan de stich ting. Het kinderdagverblijf heeft een begroting van zo'n f600.000,- De raad besloot in 1991 de bij drage van 40 procent van de loon kosten van de begeleiders (1994 16 krachten op part-timebasis) en de vergoeding voor de administra tie en schoonmaakwerkzaamhe- den om te zetten in een vaste (raam)subsidie, die momenteel neerkomt op 33 procent van de loonkosten. Het resterende bedrag komt voor rekening van de ouders. Voor een kind dat vijf ochtenden in de week wordt ondergebracht moeten ouders bijvoorbeeld per maand ruim f400,- neertellen. „Omdat hen weer een forse verho ging wacht, moeten sommige ouders hun baan opgeven", aldus een verontruste moeder. „De kosten moeten zo over minder ouders worden verdeeld. Waar gaan we naar toe met z'n allen, vragen we ons af." Peuterspeelzalen Soortgelijk is de situatie in de peu terspeelzalen waar verdeeld over alle dorpen zo'n 200 kinderen el kaar één of meer ochtenden in de week ontmoeten en alvast kunnen wennen aan het schoolgaan. De kosten per peuter per ochtend zijn f30,- f35,-. Er zijn op part timebasis 16 peuterleidsters ac tief. „In een paar jaar tijd zijn de tarieven tweemaal met tien pro cent verhoogd en nu komt er weer zes procent bij. Voor sommige ouders dreigt het te duur te wor den. Jammer, want het is een po pulaire voorziening die we in elk dorp overeind proberen te hou den", aldus Meta Maas uit Ooster end, één van de 200 onder tekenaars. Omdat het rijk momenteel het leeuwedeel van de subsidie be taalt, vinden de ouders dat de ge meente hen tegemoet moet komen. Wethouder Nel Eelman (welzijn) vindt dat de ouders zich feitelijk eerst tot hun bestuur moe ten wenden, maar dat de bood schap toch duidelijk is over gekomen. Dirk Terpstra (PvdA) zou graag door middel van een gereduceerd tarief Texelse jongeren willen acti veren de speelfilm Schindler's List te bekijken. Tijdens de commissie Welzijn vroeg hij wethouder Nel Eelman-van 't Veer de mogelijkhe den hiertoe te bekijken. Jaap Vla ming stelde voor de werkgroep anti-discriminatie bij de zaak te be trekken. Volgens Corrie Heijne- Dros (Texels Belang) wordt de film over een week of twee op Texel verwacht. Kerkdiensten zondag 24 april HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg. 9.30 u. ds. J. ter Haar; Uitzending via De Lichtboei. De Waal: 9 30 u. ds H.R. Betting. De Koog: 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. Den Hoorn: 9.30 u. dienst in De Waal. Oosterend: 10.00 u. doopdienst. Ds. S. de Jong uit Balk, m.m.v. Maartens Cantorij. Oudeschild: 10.00 u. dienst in Oosterend. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.R. Betting. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane 19.00 u. ds. J.J.N. Wil mink; Uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 ds. J.J.N. Wilmink. 19.30 u. ds. F.J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10 00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Kmpscheer; uitzending via Radio Texel. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. Ev. H. van Oenen. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10 45 u. koor Alkmaar, nevendienst, crèche. Oosterend: zo. 9.30 u De Cocksdorp: zo. 9.30 u., woord-communiedienst JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Is eeuwig leven ook voor u moge lijk?" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Jehova's geschil met de natiën". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter Barnard Van Dijk. Kotterstraat 24, Oosterend, telefoon 18234 Consult uitsluitend na tele fonische afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies. Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging; Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10 00 uur en 14 00-15.00 uur Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188, buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul) •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Dorps- of feestcommissies worden verzocht hun konin ginnedagprogramma, voor zo ver nog niet ingeleverd, voor uiterlijk maandag 12.00 uur aan de redactie van de Texelse Courant door te geven. In de krant van dinsdag verschijnt een aankondiging van alle ac tiviteiten op het eiland. Vrijdag 22 april In Cinema Texel draait om 17.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". In Het Eierlandsche huis wordt van 16.00 tot 18.30 uur fancy fair gehouden ten bate van de aanschaf van software voor de schoolcomputers van Durperhonk. Om 18.00 uur beginnen in Calluna zwemkampioen- schappen voor jeugd en seni oren. Deelname staat open voor ieder. Wielervereniging Texel houdt een tijdrit over 16 km; start om 18.15 uur bij de PEN- centrale Oudeschild. In de aula van de openbare scholengemeenschap neemt het Rode Kruis tussen 17.30 en 21.00 uur bloed af. De eerste avond van de Lions- veiling in het bedrijvenge- bouw te Oudeschild wordt gehouden van 19.00 tot 23.00 uur. Gelegenheid om te kijken van 17.00 tot 19.00 uur. In het zaaltje bij de Doopsge zinde kerk in Den Burg spreekt ds D. Zwanepoel over „Kerk in Zuid-Afrika". Toe gang vrij voor ieder. In het KTF-gebouw aan de Emmalaan verzorgt Amnesty Texel een culturele avond met een optreden van de Theater groep Purmerend en een film over het staatsterrorisme in Iran. Entree f5,-; jongeren f2,50. Zaterdag 23 april Van 10.15 tot 14.00 uur houdt de Muziek- en Dansschool Texel open huis. Inschrijffor mulieren voor het nieuwe sei zoen verkrijgbaar. In de ZDH-kantine in Den Hoorn wordt de rayon/regio vergadering veld- en zaalvoet bal gehouden; aanvang 11.00 uur. De Rangers van het Wereld Natuur Fonds verzamelen zich om 13.00 uur bij de Panda- boet bij De Koog. Programma: vogels kijken en een ver rassing. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Free Willy" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". Van 13.30 tot ongeveer 17.30 houdt dansschool Madira exa mens in De Lindeboom, vanaf 20.00 uur dansavond voor iedereen met live orkest. En tree f7,50 per persoon. Musicalvereniging Geen C te hoog viert het 10-jarig be staan in de Raadskelder; 14.00 uur. Lionsveiling in het bedrijven- gebouw te Oudeschild. Van 14.00 tot 16.00 uur kijken; daarna veilen. In het kader van de muziekuit- wisseling DEK-Hollandia (Bolsward) wordt om 20.00 uur een concert gegeven in dorpshuis De Waldhoorn. Tevoren bij goed weer een straatparade in het dorp, ca. 16.30 uur. De Algemene Democratisch# Partij houdt om 20.00 uur een bijeenkomst in Bosch en Zee vrije toegang voor iedereen. Zondag 24 april Om 14.30 uur begint in de Hervormde kerk van Den Burg een gezamenlijk concert van het Alkmaars mannenkop Orpheus met het Texels Vrou- wenkoor. Vanaf 10.00 uur worden bij manege Akenburg de finales gehouden voor de Jaap de Graaf-bokaal. Prijsuitreiking om ongeveer 16.30 uur. In Klif 12 in Den Hoorn i monstreert Kapsalon Qnipp haarbehandeling op natuurbj sis; 15.00 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Free Willy" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". Maandag 25 april In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „De drie musketiers". Hoogwater te Oudeschild te Oudeschild 40 en 18.15ii Hoogwater Vr. 22 5 Za. 23 6 Zo. 24 7. Ma. 25 9. Di. 26 9. Wo. 27 10. Do. 28 10. Vr. 29 11. 45 en 19.15 45 en 20.15» 05 en 21.15» 55 en 22.10» 34 en 23.05» 15 en 22.24» 10 en 23.26 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon kon»; 24 april op om 6.23 u. en gaat ond* om 20.51 u. 19 april laatste kwart!? en 20 april Doodtij. Ter gelegenheid van het Thijsse- jaar 1995 laat de VVV Texel een natuurfilm maken over Texel. Dinsdag werd daarvoor een con tract gesloten met Videolux Pro ductions van John Smit uit Den Burg. De film moet in december klaar zijn, zal 45 minuten duren en in Nederlandse en Duitse ver sie worden uitgebracht. Met de productie is zo'n f80.000,- gemoeid. Dat bedrag komt voor rekening van de VVV, die het hoopt terug te verdienen door ver koop en sponsoring. Net als de thans verkrijgbare videofilm die de nadruk legt op de veelzijdigheid van Texel als recreatie-eiland, zal de op natuur gerichte Thijsse- video op tal van adressen te koop worden aangeboden voor om streeks f40,-. Hij kan ook worden geleend in bibliotheken. Verwacht wordt dat de film vooral door toe risten zal worden gekocht als sou venir en dan thuis aan vrienden en kennissen wordt getoond. De er varing heeft inmiddels geleerd dat veel mensen zo'n film kopen. De John Smit is al begonnen met de opna men voor de natuurfilm over Texel. IFoto Harry de Graat huidige „algemene" Texelfilm vindt nog steeds vlot zijn weg. Op grond daarvan wordt verwacht dat van de nieuwe film binnen be trekkelijk korte tijd zo'n driedui zend exemplaren over de toonbank zullen gaan, het aantal dat nodig is om uit de kosten te zijn. Script Het „verhaal" van de film wordt geschreven door John Smit en Toon Fey. Laatstgenoemde is auteur van het vorig jaar uitgeko men boek „In het voetspoor van Thijsse", waarin natuur en land schap van Texel worden beschre ven en waarbij vergelijkingen worden gemaakt met de tijd waar in de beroemde Dr Jac P. Thijsse op Texel werkzaam was als onder wijzer. Iets dergelijks gebeurt ook in de film, die naast recente kleuri ge beelden van de huidige levende natuur ook echte en pseudo- archiefopnamen zal bevatten. John Smit rekent erop dat hij de biologische kennis die nodig is om een verantwoorde film te maken, kan opdoen bij Texelse deskundi gen. Wat betreft samenwerking met hen heeft hij uitstekende er varingen. Hollywood op zijn Frans, dat kan haast niet. Wie zo'n 25, 30 jaar geleden de Franse d'Artagnan en de drie muske tiers heeft gezien, zal zich nog herinneren dat het authentiek Frans spektakel was. Zoals de spagetti-westerns Italiaans waren, de Romeinse en Griek se spektakels typisch Holly wood, zo waren de films over de Middeleeuwen en de Gou den Eeuw echt Frans. Maar in Hollywood wordt al les tegenwoordig ge'rema- ked', zo ook het Dumas- verhaal over zijn drie (vier) hel den die het opnemen tegen die slechte Richelieu... Natuurlijk staat de film bol van prettige aktie en gein, flit sende gevechten op degens, prachtige vlucht- en ont- vluchtpogingen, doortrapte liefdes- en politieke intriges, want dat kunnen ze daar wel, in dat Hollywood van de jaren 90. Zie het maar als een soort „Young guns meet Richelieu", want we zien bijvoorbeeld ook jongens als Kiefer Suther land en Charlie Sheen. FREE WILLY Free Willy draait nog een week op zaterdag-, zondag en woensdagmiddag, een spannende film voor jong en oud. De reusachtige Orca Wil ly zit gevangen in een veel te krap zee-aquarium en dreigt daar weg te kwijnen. De twaalfjarige Jesse, een pro bleemjochie, wees, wegloper en boefje, mag van zijn pleeg ouders in het aquarium gaan werken. Hij hoort dat de grote baas het slecht voor heeft met de orca, dus moet Jesse zijn ruim 1000 kilo wegende vriendje bevrijden: Free Willy! En het is nog spannend ook! AGE OF INNOCENCE Voor de filmclubavonden wordt THE AGE OF INNO CENCE een weekje achterge houden op Texel. Een prachtige film als je van mooie plaatjes houdt, van fantasti sche kostuums en vooral van geweldig opgemaakte en op gedekte buffetten en diners. Als je fan bent van Michelle Pfeiffer is het een must, want ze speelt en streelt de sterren van de hemel. Als je echter een liefhebber bent van de films van Martin Scorcese, dan kom je nu bedrogen uit, want het is geen verhaal over mensen aan de zelfkant van het leven of over mafiosi, maar over de sociale boven klasse in het New York van de jaren 1870. (CvH) FREE WILLY, za./zo./wo. 14.00 uur THE AGE OF INNOCENCE, di./wo. 20.30 uur THREE MUSKETEERS, dage lijks 19.00 en 21.15 uur én za./zo./wo. 16.00 uur Kinderhulp. De collectanten die voor Kinderhulp vorige week de Texelse deuren langsgingen heb ben ƒ7880,- opgehaald, f275,- méér dan vorig jaar. Het geld is bestemd voor kinderinstanties, zo als tehuizen. Het Texels Vrouwenkoor onder leiding van Arie Groen verzorgt zondag om 14.30 uur een voor jaarsconcert in de Hervormde Kerk van Den Burg. Medewerking wordt verleend door het mannen koor Orpheus uit Alkmaar. De en tree bedraagt 5,- Het vrouwenkoor bestaat momen teel uit 46 leden. Naast dirigent Arie Groen zorgt Fred Jansen voor de pianobegeleiding. Tijdens het concert zint het koor werken van Gumpelzhaimer, Schubert, Deli- bes, Verdi, Nicolai, Badings, Sulli van, Fain, Sondheim en Berlin. Orpheus bestaat al sinds 1906. Het mannenkoor is in Alkmaar en omgeving een begrip. In de oorlog dook het koor in z'n geheel onder. Na de bevrijding brak de glorietijd aan met 160 leden. Na een mage re periode halverwege de zeventi ger jaren is men nu weer op de goede weg. De mannen zingen werken van Beethoven, Lortzing, Djesachar, Jaroff, Klos, Strategier en Van der Peet. Samen met hun Texelse gastvrou wen zingen ze „Zur Feier" van G.W. Gluck en „On the street whe re you live" van F. Loewe. De Tsjechische pianiste Jt Kozderkova geeft donderde april een pianoconcert in d'Q Ulo in Den Burg. Het optredf gint om 20.00 uur en de to» is gratis, wel wordt na afloo rekend op een vrijwillige bij< Jarmila Kozderkova heeft al ei malen een concert in d'Ouw; gegeven en zich op deze wijz* plaats weten te veroveren i harten van vele toehoorder* heeft ditmaal een programs mengesteld met werken van Benda, Smetana, Slavicky, zart, Vanhal, Dusek en -natwu Chopin. De pianiste staat W als een representante va* Praagsche School en kreeg bekendheid door het winner enkele internationale conco; Het ten gehore brengen van ziek van vooral Tsjechische! ponisten heeft haar beken doen groeien. Zelfs voor 6 musici is het echter zeer nx om in hun land in hun lever derhoud te voorzien. De gangsprijzen voor confl liggen voor de meeste inwofi hoog, waardoor het aantal a dens afneemt. Mensen me' talent zijn daarom op het hJ land aangewezen. In het fanfaregebouw Burg. De Koninghal wordt i dagavond weer een alternate boden voor de regi discotheek. Wie in een rooi ruimte vrij wil dansen of bert op „New Age"-dansmuzisi welkom vanaf 21.00 uur. Dj kan ook op blote voeten, of sloffen. De muziek gaat middernacht precies. Inliep P. van Mierlo, tel. 19706. Iedere zaterdag haalt Scfl Texel oud papier op. De n* wordt verzocht deze spullen 10.00 uur aan de straat te zr zodat ze vlot kunnen worden laden. Komende zaterdag oud papier etc. op volgende straten: 7. Wilhelminalaan, Thijsse!» Drijverstraat, Binsbergenstr# Brouwerstraat. DE WAAL In De Waal wordt deze roa^ oud papier niet op de laatste- dag opgehaald (vanwege ginnedag), maar al °P zaterdag (23 april). Leerling®1 ders en leerkrachten van d? mer IJskaschool komen 1 10.00 uur langs de huizen- papier kan ook worden ing* bij de schapenboet in De nj Den Burg, naast het gebouw (vóór 9.30 uur).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2