impromisvoorstel na ondertekend xs strijd Algemenerrmmi Democratische Opening Molenkoog in teken WK voetbal evenwicht jutters en PARTUM^^m carmoon l fcH omt allen komt allen Irfotlï "Tp entatie belangrijk ort op TVO-avond VVV: kopje koffie bij treinkaartje Ouderenpostzegels LIJST 24 1 frisse wind door politiek Den Haag TEXELSE^" couRANT VEILING ..EN DRN Nü BESTE MENSEN, KRVEL 3^15" EN DflT BETREFT EEN R3K GEVULDE VQHERE, MET DE VOLGENDE VOGELS; DE iKkE-PIK, DE GROEN-ZWflRTE BREED-BEKSNRVEL.HET BLOND GELOKTE IDEE-EN DIEF DE, DE DDEL-TUlT, WET WELbEKEHDE OEI-OEI V0GELT3E.DE GROENE WALG-VOGEL EN TflL VAN ANDERF IDIOTEN EXOTEN.VOOR U BB v*> ELKflRR GEBRQCUT DOOR DE OP (TEXEL ZO GELIEFDE ORNITHOLOOG V-\W. vort RRP-WRT De grote uitverkoop GFT-compost ten onder aan succes? Extra lesruimte in Jacob Daalderschool Geslaagd Zwembad gaat oranjeseizoen in Texel wil ook meer politie Raadhuis dicht /O I rj Oosterender reisje: nog plaatsen over Andere uitslag bemiddelaar Van Rappard en Ten Have proosten op een behouden vaart. iroos en breekbaar is de vrede die dinsdagavond is snd tussen de jutters en de Stichting Texels Museum i, Hoewel alle partijen aanwezig waren bij de onderte- g van de samenwerkingsovereenkomst in het Mari en Juttersmuseum, barstte men bepaald niet uit in h. „Het zou me niets verbazen als we binnenkort met de haren overeind tegenover elkaar staan", aldus an de aanwezigen. «tenstaander snapt waar- jk mets van alle commotie, net als blijkt dat het qua iaat om slechts ƒ1200,-. it echte probleem zit veel Oe jutters zien de bestuur- in de STM als een stel bu iten, die door regeltjes de Iers" willen buitensluiten, obeert op haar beurt in ge- te blijven met de jutters, lilal haar betrokkenen gelijk jelen en dus geen uitzonde ren voor de Stichting Jut- jseunn (SJM). «ring bestaat al jaren en vorig jaar januari tot uit- De jutters voelden zich tl door de houding van het estuur en directeur Jan Kui- arnaast vonden ze dat ze fi ll werden tegengewerkt als voor het juttersmuseum (avond worden de resulta- ind gemaakt van twee on- len, die in opdracht van het ferbond van Ondernemers ijn uitgevoerd. Voor de bij- st, die wordt gehouden in ant Theodorahoeve aan de raat in Den Burg, bestaat belangstelling. B en w, den en vertegenwoordigers de Kamer van Koophandel resent zijn. De presentatie om 21.00 uur, na de pauze voorjaarsvergadering van is openbaar toegankelijk, ee rapporten zijn van evelijk het Instituut voor i- en Kleinbedrijf (IMK) en IOV (Koninklijk Nederlands lemers Verbond). Beide on- ken hangen samen met het Sociaal-Economisch Struc- derzoek, dat in opdracht gemeente wordt gehou- amens het IMK geeft Wim uitleg en namens het Rob de Vries. Ook is KNOV- mwoordiger Jan Blom aan- om eventuele vragen te 'oorden. wilden doen. De spanning liep zo hoog op dat werd gedreigd het museum leeg te halen. Jook Nauta, ex-voorzitter en erelid van de SJM trad op als bemidde laar, maar wist de partijen niet tot elkaar te brengen. Domme opmerking Begin dit jaar waagde burge meester Van Rappard een poging de patstelling te doorbreken. „Als nieuweling roep je niet snel irrita- De VVV doet heel wat meer dan reclame maken voor Texel, toe risten informeren en bemiddelen bij de verhuur van accommodatie. Nog te weinig is bekend dat de or ganisatie ook allerlei andere vor men van service geeft. Je kunt er ook als Texelaar informatie krijgen over andere vakantiegebieden, kaartjes reserveren voor theater voorstellingen in het hele land en treinkaartjes kopen. De VVV zal de schijnwerper rich ten op deze andere activiteiten. Om te beginnen wordt actie ge voerd om treinreizigers te bewe gen hun kaartje voortaan bij het VVV-bureau te halen en daar eventueel ook hun reis te plannen inplaats van in het NS-station. De mogelijkheden zijn gelijk en het is jn teken Van Veiligheid voor veel mensen prettig om niet (Foto Tessa de Groeft) tie op als je domme opmerkingen maakt. Niemand neemt je dat kwalijk." Van Rappard noemde zijn bemiddeling een snelle en leerza me kennismaking met twee zeer ver uiteenliggende groeperingen op het eiland. „Beiden spraken langs elkaar heen. Er werd wel veel gezegd, en maar weinig ver staan." Met de burgemeester als katalysa tor werd een samenwerkingsover eenkomst opgesteld, waarin zowel de jutters als het STM-bestuur zich konden vinden. Afgesproken is dat de spullen in het juttersge- deelte van het Maritiem en Jut tersmuseum zullen worden geïnventariseerd. Per voorwerp wordt vastgesteld wiens eigen dom het is. Bij twijfelgevallen wordt „gezamenlijk eigendom" genoteerd. Over uitbreiding van de collectie zal overleg tussen beide partijen worden gevoerd. Het beleidsplan van de STM zal door de jutters kri tisch worden bestudeerd. Het be leid wordt bepaald met inbreng van een stuurgroep waarin afge vaardigden van de STM, de SJM, Duikclub Texel, DETV en de dorps commissie van Oudeschild zitting hebben. Financiën Voor het beheer van het jut tersmuseum en het gebruik van de wierschuur voor het exposeren van de collectie, hoeft SJM geen vergoeding te betalen. SJM krijgt jaarlijks f200,- onkostenvergoe ding. Daarnaast krijgen de jutters een budget van ƒ1000,- voor akti- viteiten. Ze hoeven zich over de besteding van dit bedrag pas ach teraf te verantwoorden. Als het bij het stationsloket in de rij te hoeven staan. De VVV heeft in de computer een reisplanner, die op verzoek precies aangeeft hoe men van A naar B reist, waar en op welke tijden overgestapt moet worden, etc. De klant krijgt een (gratis) papiertje waarop het reis schema is afgedrukt. Voor het pro duceren van alle soorten treinkaartjes beschikt de VVV over een ticketprinter. Wie in de periode 25 april-6 mei a.s. een treinkaartje koopt bij de VVV krijgt een kopje koffie aan geboden. i M. ADVERTENTIE 'ichtingsavond zaterdag 23 april 20 uur in „Bosch ®e te De Koog. Het alternatief voor uw onbegrip en ••jagen. Het is tijd voor een frisse wind door politiek haag en een ander beleid. De landbouw, de Visserij, en' en Kleinbedrijf, de Jeugd, mensen die werken je geen werk kunnen krijgen, moeten weer gehoord De nieuwe serie zomer- en oude renpostzegels is vanaf 26 april weer te koop. Het thema luidt „veiligheid in de woonomgeving". Dat betekent dat in 1994 extra aandacht zal worden besteed aan allerlei initiatieven, die erop ge richt zijn om onderen een veiliger leefomgeving te verschaffen. Niet door zeven dubbele sloten op de voordeur, maar door bijvoor beeld het opzetten van telefoon cirkels of het aanstellen van een buurtconciërge. Ouderenpostze gels zijn postzegels die gewoon te gebruiken zijn, maar waarvoor men bovenop de frankeerwaarden een bijslag betaalt. Naast de ouderen postzegels is er jaarlijks een assortiment wens kaarten te koop, evenals de ver jaardagskalender van Marjolein Bastin. Het fonds zomerpostze- gels wijzigde vorig jaar haar koers en besloot de opbrengst uit de verkoop van de postzegels en kaarten volledig aan ouderenwerk te besteden. Dat verklaart de naam „ouderenpostzegels". In 1993 werd meer dan drie miljoen gulden aan ruim 250 projecten voor ouderen besteed. Wie ook vindt dat ouderenwerk hard aandacht nodig heeft, kan hieraan een bijdrage leveren door de ouderenpostzegels en de wenskaarten te kopen van het Fonds Zomerpostzegels. De speci aal hiervoor ingerichte verkoop stand bevindt zich in het Postkan toor in Den Burg. budget op is en er is toch nog geld nodig, moet vooraf overleg wor den gepleegd met STM. De jutters krijgen toestemming eigen inkomsten te verwerven. STM zal meewerken aan de ver koop van „juttersproducten" aan de bezoekers. De jutters mogen, in overleg met de beheerder, de wierschuur ge bruiken voor eigen bijeenkomsten. De schuld van ƒ4200,- die de jut ters nog hadden staan, wordt door STM overgenomen. De overeenkomst geldt drie jaar en wordt dan opnieuw tegen het licht gehouden. Poot stijf De strijdbijl lijkt begraven, maar niet erg diep. Tot een uur vóór on dertekening stond de samenwer king op losse schroeven, volgens SJM-voorzitter Gerard Zijerveld. „De basis is bijzonder wankel. Maar iedereen is hier aanwezig en dat vind ik een goed teken." STM-voorzitter Wim ten Have toonde zich openlijk niet erg ge lukkig met de overeenkomst. „De laatste vergadering bij Van Rap pard werd bijgewoond door Jan Kuiper, niet door mijzelf. Anders hadden we hier nu niet gezeten, want ik had beslist mijn poot stijf gehouden." Ten Have vindt dat de overeen komst precedenten schept. „De DETV, de Duikclub en de vrijwilli gers in de oudheidkamer kunnen nu ook wel zo'n overeenkomst met bijbehorende vergoeding eisen. Kijk, als je dik in de plus staat is het geen probleem. Dan laat je iedereen meedelen in je winst. Maar op het Maritiem en Juttersmuseum moet jaarlijks twee ton worden toegelegd. Het grootste deel daarvan is subsidie, gemeenschapsgeld dus. En ik heb er moeite mee dat een deel daar van wordt opgeëist voor iets dat eigenlijk de hobby is van een paar mensen." Minder subsidie? De STM-voorzitter zegt de waarde van de jutterscollectie voor het museum niet te onderschatten. „Maar ik hoor te vechten voor de vaste medewerkers van het mu seum. Als de financiële problemen té groot worden, staan hun banen op de tocht." Ten Have verwacht in de toekomst wel weer pittige discussies met de jutters. „Maar deze over eenkomst is de eerste aftrap voor samenwerking. Dus in die zin ben ik er toph wel blij mee." Hij vindt de musea op Texel be langrijke slecht weervoorzienin- gen, waar de gemeente niet omheen kan. „Maar ondanks dat zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om voldoende subsidie binnen te halen. De ge meente wordt door het rijk ook steeds meer geknepen, dus zwaaien met flappen is er niet meer bij." VRIJDAG 22 APRIL 1994 De compostering van GFT en an der groenafval verloopt voorspoe dig. Het succes is zelfs zó groot dat de landelijke compostmarkt overvoerd dreigt te raken. Een pleidooi van de Milieufederatie voor meer compostgebruik door de gemeente werd door de com missie ROH sceptisch ontvangen. „Wees kritisch met datgene wat van het vasteland komt", aldus Jan Koolhof (CDA). Koolhof doelde op eventuele ver vuiling van de compost met zware metalen. „GFT ligt bij velen zwaar op de maag." Volgens wethouder Schilling (gemeentewerken) wis selt de kwaliteit van de compost, maar wordt steeds beter. Jaap Vlaming (Groen Links) vindt dat bij een slechte afzet de kosten ver haald moeten worden op de leve ranciers. Gemeentewerken kan de zwarte teeltaarde van grof groe nafval van het eiland voor eigen gebruik kwijt. Het wordt gebruikt in plantsoenen en voor onderhoud van grasvelden. Een deel is ver kocht aan een aannemersbedrijf op het eiland, die het onder andere aan particulieren afzet. De GFT- compost wordt elders afgezet. Volgens Erna Eelman (VVD) en Jan Koolhof staat de akkerbouw- niet te trappelen het overschot aan compost af te nemen en is de bemesting aan grenzen gebonden. Als retourvracht is het transport van de compost naar Texel vol gens Schilling niet het grootste probleem. „Maar voor de boer blijft het een kwestie van rekenen. Als het een goede bodemverbete raar is zal het wel lukken." Gefor ceerde afzet mag volgens Gerard Weijers (Texels Belang) niet ten koste gaan van de bedrijven in die sector. Politiek gezien is er geen bezwaar tegen een aanvullende lesruimte in de Jacob Daalderschool te Oosterend. De school heeft een verzoek ingediend om extra ruimte te scheppen door het plaatsen van een tussenwand in de gang. De kosten (ƒ1.082,81) kunnen laag worden gehouden door gebruik te maken van materialen van „De Kooterkeet" in Oudeschild, die op het punt van sloop staat. Dirk Terpstra (PvdA) bracht tijdens de raadscommissie voor welzijnsbe leid gekscherend het advies uit haast te maken waar het de her te gebruiken materialen betreft. „De mannen van Oudeschild kennende Die kunnen nog wel eens voor tvarend met de slopershamer te werk gaan." Om het aanbod van GFT-afval in te dammen overweegt de gemeente mensen die zelf willen composte- ren ter wille te zijn. Momenteel composteert een kleine 20 pro cent van de huishoudens op het eiland, een aantal dat langzaam afneemt maar nog altijd een stuk hoger is dan elders. Oorzaak van de afname is overlast door vlieg jes, ongedierte en stank. Hoewel de wereldkampioen schappen voetbal pas over twee maanden beginnen, heeft de WK- koorts in zwembad Molenkoog al toegeslagen. Om die reden zullen bijna alle Texelse voetbalpupillen aanstaande vrijdag meewerken aan de opening van het nieuwe zwemseizoen. Vooraf gegaan door fanfare KTF gaan de voetbal lertjes in een parade naar het ge meentelijk openluchtbad. De pupillen zijn gekleed in voetbal tenue en beelden de landen uit, die aan de WK deelnemen. Alle maal dragen ze een bord, maar ook zijn vlaggen, spandoeken en andere „toeters en bellen" moge lijk. Van het „Nederlands elftal" wordt uiteraard verwacht dat ze in het oranje zijn gehuld. Muzikanten en pupillen stellen zich op om 18.50 uur op het par keerterrein naast het SV Texelveld. Tien minuten later arriveren ze aan de poort van het zwempark, dat al helemaal in WK-sfeer vertoeft. De offiële opening bestaat uit het schieten van ballen op waterpolo- spelers die in het bad moeten pro beren een doelpunt te maken. Circus Molenkoog is van plan de komen de maanden meerdere activiteiten in het teken van de WK voetbal te houden. Verder is er een uitgebreid programma, met elke maand ten minste één bijzonder evenement. Nieuw is het circus-weekend, dat groot wordt opgezet in samenwer king met de Welzijnsstichting en de Texelse scholen. De jeugdtri- athlon, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden, beleeft in sep tember de tweede uitvoering. Aqua-fitness Een andere nieuwe ontwikkeling is aqua-fitness. Deze oefeningen in het water (niet te verwarren met aqua-jogging, dat onlangs in zwemparadijs Calluna van start ging) staan onder leiding van Ca- tharina Witte van Sportschool Texel. De lessen zijn ondermeer gericht op spierontwikkeling en de oefeningen worden gedaan op muziek. De eerste serie van tien lessen (elke woensdagochtend) begint op 11 mei. Informatie en opgave vanaf 30 april bij Molen koog. Terug van weggeweest is badjuf Janny de Koning, die de na vorig seizoen vertrokken bad meester Ronald Fischer opvolgt. Abonnementen De voorverkoop van abonnemen ten is volgende week maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Het nieuwe seizoen is het laatste in de huidige accom modatie. In oktober wordt het hoofdgebouw en de kiosk afge broken en verrijst een volledig nieuw complex. Voor het diploma machineschrij- ven zijn geslaagd: Marieke van Beurder uit Den Burg (met lof), Su zanne Bruin uit Den Hoorn en Mar leen Boon uit De Koog. Het diploma tekstverwerken WP 5.1 werd behaald door Joanna Beens uit Oosterend. Allen werden opgeleid volgens de normen van de VSLM bij instituut Typotex. Gemeente Soest heeft door de po litiereorganisatie veel minder agenten dan voorheen. In een mo tie wordt hiertegen geageerd. Ook Texel is een „krimpgemeente" en is daar uiteraard niet blij mee. Toch wilden de leden van de raadscom missie voor algemeen en organisa torisch beleid gisteravond nog geen adhesiebetuiging naar Soest sturen. Woensdag is namelijk een regiovergadering, waarin met poli tiemensen wordt gesproken. Daar zal deze klacht ook aan de orde komen, daar alle gemeenten in de regio tot de zogenaamde krimpge- meenten behoren. Burgemeester Van Rappard voeg de toe dat momenteel een onder zoek loopt naar de effecten van de reoganisatie. „Eén van de doelstel lingen was méér agenten op straat, maar het lijkt er sterk op dat dat er alleen maar minder zijn geworden. De conclusie is dus nu al dat meer geld beschikbaar moet komen voor uitbreiding van de hoeveelheid politiemensen." Het raadhuis is gesloten op 5, 6, 12 en 13 mei. Dat is we gens bevrijdingsdag, hemel vaart en ATV. kplao-+< □Oil "L Plattegrond van het nieuwe hoofdgebouw van Molenkoog, dat komende winter wordt gebouwd. De nieuwe accommodatie is veel compacter dan de huidige en komt op de plaats waar nu de kiosk staat. De Oosterender reisvereniging maakt op 1 en 2 juni een reis naar Utrecht en omgeving, waarbij di verse bezienswaardigheden wor den bezocht. Overnacht wordt in een hotel in IJsselstein. Op de te rugweg wordt onder andere het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen aangedaan. Vertrek op 1 juni met de eerste boot. De totale kosten bedragen f180,- per persoon. Er kunnen to taal vijftig personen mee. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie daar voor belangstelling heeft, kan con tact opnemen met de dames Kingma (tel. 17505) of Beuving (10306). In de krant van dinsdag j.l. is bij de voetbaluitslag van de wedstrijd ZDH-Oosterend per ongeluk de score van de wedstrijd van de re creanten van beide teams weerge geven. De juiste uitslag was: 2-1 in het voordeel van ZDH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5