Verdeelde reacties op sluiting van Ferrever Wat ik zeggen wou... 120 Texelaars dansi af in De Lindeboon „Uitbreiding Beatrixzaai is oplossing" Texelaar was aan boord verdwenen onderzeeboot (ORT Texels MTexdj KORT Texels TEXELSE COURANT PvdA wil vraag en antwoordspel terug TX 52 Johannes-Jan wacht op sanering Jeu de boules mag in notaristuin blijven Voorlichting nieuwe partij Reactie GVT Het rotganzendrama Strand opspuiten hervat bij paal 9 Bednjvigheid Tuinmeubelenshow in kampeercentrum Knipkunst Fietsers tijde! via het autodi ANBO Texel tevn over gemeentel WVG-behandei Eerste boot om z VRIJDAG 22 APRIL 1994 In verband met de toekomstige sloop van de Ferrever sportzaal heeft Gym Vereniging Texel begin maart het voorstel gedaan de Beatrixzaai uit te breiden. Het zonder meer sluiten van de Ferre ver is volgens GVT een niet ver antwoorde beslissing. „Wij zijn een vereniging met 500 leden en twee leerkrachten in vaste dienst", aldus de gymvereniging. De reactie van GVT kon dinsdag avond tijdens de raadscommissie voor welzijnsbeleid echter niet aan de orde worden gesteld om dat het schrijven per abuis niet aan de raadsleden bleek door gegeven. Eén en ander werd duidelijk nadat Pieter de Groot (D66) de uitbrei ding van de Beatrixzaai aan de or de stelde. De aanwezige GVT-voorzitter C. Duin restte niet veel anders dan onverrichterzake huiswaarts te keren, want een reactie op het voorstel van zijn vereniging konden de niet- geïnformeerde raadsleden uiter aard niet geven. Dat konden zij wél op een brief van de Sportraad (namens een aantal betrokken verenigingen) in zake de sloop van de Ferrever, K. Hin (CDA) en E. Eelman-v.d. Kooi (VVD) verklaarden zich aan ver schillende zinsneden uit de brief te hebben geërgerd. De opmerking van de Sportraad dat de gemeente heeft meegewerkt aan verschillen de sportvoorzieningen in de bui tendorpen en dus het belang van actieve vrijetijdsbesteding in de di- „Misschien kunt u aan de toon waarop ik praat horen of een voor stel wel of niet mijn instemming heeft. In principe koppel ik echter eerst terug naar mijn fractie", al dus Dirk Terpstra (PvdA) in een reactie aan wethouder Nel Eelman-van 't Veer. Tijdens de raadscommissie voor welzijnsbe leid sprak de PvdA-vertegen- woordiger zijn ontstemming uit over het feit dat het „vraag en antwoord-spel" tijdens commis sievergaderingen aan het verdwij nen is. „In de eerste ronde komen de standpunten al naar voren, wat beslist de bedoeling is van deze bijeenkomsten niet is. Een dergelij ke vergadering is er om zoveel mo gelijk informatie te verzamelen en daarmee terug te gaan de fractie." De daad bij het woord voegend liet Terpstra zijn mening in het midden. Bram en Johan van Dijk van de TX 52 „Johannes-Jan" uit Oosterend staken hun vis- sersbedrijf. Ze hebben hun tien jaar oude kotter aan de kant gelegd en zijn van plan het bedrijf te saneren. „Het schip is eigenlijk te klein en daarom zien we weinig perspectief om nog door te gaan", aldus vader Bram van Dijk (55). Viel de haringvangst afgelopen winter nog mee, met de rondvis gaat het al een tijdje stukken minder. „De prij zen van kabeljauw en wijting zijn ronduit slecht." Omdat een gesaneerde kotter niet binnen de EEG verder mag vissen, zoeken ze buiten Euro pa een koper voor de hek trawler. Het schip heeft een vermogen van 600 pk en is geschikt voor zowel haring als rondvis. Van Dijk hoopt snel een koper te vinden voor het visquotum. De sanering heeft geen verstrekkende personele gevolgen. (Foto Bert Koning) De gymvereniging voorziet ook problemen als de „buffer functie" die de Hoge Berg nu ten aanzien van de Koninghal heeft, in het gedrang komt. Uitbreiding van de Beatrixzaai kost ook geld, maar voorziet probleemloos in de uren van de huidige gebruikers van de Ferrever, aldus GVT. recte omgeving inziet, schoot Hin in het verkeerde keelgat. Hij me moreerde dat hier totaal voorbij werd gegaan aan de grote zelf werkzaamheid in de buitendorpen. „Hier wordt gewoon gesteld dat er vervangende accommodatie in Den Burg DIENT te komen. Zo praat je niet met elkaar." Krasse taal VVD-vertegenwoordigster Erna Eelman zei het met hem eens te zijn. „Ik vind het ook krasse taal als de Sportraad verklaart dat slui ting van de Ferrever tot het dood bloeden van een aantal verenigingen kan leiden. Met een beetje goede wil is er veel moge lijk." Beide raadsleden zijn het met Corrie Heijne-Dros (Texels Belang) De jeu de boulesbaan in de nota ristuin mag op de huidige plek blij ven. Volgens omwonenden geeft de baan overlast en is deze strij dig met de bestemming en moet daarom verdwijnen. De commis sie ruimtelijk en huisvestingsbe leid oordeelde van niet en steunde daarmee het college van b en w. De notaristuin kreeg vorig jaar een openbare bestemming waarin de gemeente de jeu de boulesbaan vond passen. Volgens de vier om wonenden, die advocaat mr. P.W.M. Traudes in de arm hadden genomen, brengt de baan flinke geluidsoverlast met zich mee en zou de vereniging de baan zelfs monopoliseren en anderen (spe lende kinderen) het gebruik verbie den. „De illegaal aangelegde baan moet worden verwijderd." Het viertal wil de baan verplaatsen naar sportcomplex Den Burg-Zuid. „Wat zijn we met z'n allen diep ge zonken", wees Pieter de Groot (d'66) op het juridische krachtver toon in deze kwestie. „Ik zie echt geen bloeddorstige bejaarden aan de rand van de jeu de boulesbaan staan." De Groot had navraag ge daan bij andere omwonenden. „Nou, het valt wel mee met die overlast." Om de buurt tegemoet te komen pleitte hij voor een rijtje struiken als geluidswal. Volgens Jaap Vlaming (Groen Links) is het verstandig toernooien elders te houden en heeft de jeu de bou- lesclub geen privileges. Wethou der Schilling (ruimtelijke ordening) zegde toe op een correct gebruik te wijzen. Eind vorig jaar is de Algemene De mocratische Partij opgericht. Deze ADP wil als partij democratisch zijn naar vorm en inhoud en vindt dat steeds meer mensen geen ge hoor meer vinden in de politiek. De ADP wil haar achterban, wanneer nodig, raadplegen met enquêtes en referendums. De partij heeft geen religieuze of levensbeschou welijke uitgangspunten, maar respecteert iedere levensover tuiging. Zaterdag wordt om 20.00 uur een bijeenkomst van de ADP gehou den op Texel. Dat gebeurt in Bosch en Zee in De Koog. ledereen die belangstelling heeft is welkom. eens dat er met de accommodatie in Den Burg nog wel wat kan wor den geschoven. Laatstgenoemd commissielid voorziet alleen daad werkelijke problemen voor de Ei- landschutters. Jaap Vlaming (Groen Links) en Pieter de Groot (D66) bleken een andere mening toegedaan. De Groot vraagt zich af of eventuele vervangende sportzalen wel die ruimte kunnen bieden op tijdstip pen die jongeren past en voelt daarom meer voor uitbreiding van de Beatrixzaai. Vlaming zei het te betreuren dat de Sportraad zo laat heeft gerea geerd. „Nu is een deel van de mo gelijkheden verloren gegaan." Hij zei het ook pertinent oneens te zijn met collega's die „katten" op sporters uit Den Burg die niet be- Gymvereniging Texel meldt in haar reactie op de sloop van de Ferrever dat sluiting van de zaal sportend Texel voor grote problemen zet. Het voorstel van het college om de gebrui kers over verschillende loca ties op het eiland te verspreiden, acht GVT in ver band met haar vele jeugdle den niet haalbaar. GVT vreest dat intensiever gebruik van de Hoge Berg zal leiden tot het maken van een aparte ingang en een vergro ting van de berging voor aan wezige toestellen. „Dit zal een aanzienlijk bedrag vergen, ter wijl alle problemen nog lang niet zijn opgelost." reid zijn eventueel naar de buiten dorpen uit te wijken. De gemeente wil te zijner tijd met de betrokken verenigingen om de tafel om een oplossing voor het probleem te zoeken. De Ferrever blijft in ieder geval nog tot 1995 in gebruik. In verband met de ver warming van de zaal wordt ge hoopt op een zachte winter. Het terugvinden van het vaartuig op 180 meter diepte, 75 km uit de zuidwestkust van Noorwegen, be tekent voor de familie zekerheid en klaarheid na meer dan 54 jaar. De nabestaanden hebben dinsdag be richt gehad van de marineleiding. De Nederlandse onderzeeër ver dween spoorloos rond 11 novem ber 1940, tijdens een patrouille- tocht vanuit het Schotse Dundee. Aan boord bevonden zich 43 Ne derlanders en drie Engelsen. Het was de vijfde patrouille van het vaartuig, dat op 10 januari 1940 te water was gelaten en tijdens de inval van de Duitsers onder escor te naar Engeland was gevlucht. Na de vermissing is nooit meer iets van de O 22 vernomen. Vermoed PIETER VAN DER WERF. Door bemiddeling van het Roode Kruis ontving Burgemeester Kamp Donderdag ti-ilcht van het overlijden van een plaats genoot en wel van de 21-jarlge Pieter van der Werf Dr., die als matroos 2c klas op een vaartuig der Kon. Ned. Ma rine dienst deed. Ds. N. J. van 't Hooft Li acht do droeve tijding aan de fomlllc ever. (Dcïo woont nabij Hotel „Callfor- nlè"). Morgen wordt ten huize van de familie onder leiding van Da. Van 't Hooft een herdenkingsdienst gehouden Ook op deze plaats betuigen wij de zwaar getroffen familie onze oprechte otelncming. Uit de Texelse Courant van 8 februari 1941. wordt dat hij op een mijn is gelopen. Tijdens onderzoek met een onder waterrobot ten behoeve van olie exploratie, stuitte het Norwegian Petroleum Directorate afgelopen herfst op het wrak. Uit archiefon derzoek bleek dat het van Neder landse makelij moest zijn. Door de Nederlandse marine kon dat wor den bevestigd. Dat het de verdwe nen 0 22 was, bleek bij vergelijking van de onder water gemaakte videobeelden met de bouwtekeningen van het schip. Het terugvinden van het wrak was voor Jaap Bakker een belangwek kend gegeven voor het archief dat hij bijhoudt over lokale oorlogs- historie. Bakker beschikte sinds 1989 over een lijst van beman ningsleden van de 0 22 waarop de naam van matroos II P. van der Werf voorkomt. Brieven van lezers Builen verantwoordelijkheid van de redactie Ook dèt hebben ze voor elkaar ge kregen met hun ontmoedigingsbe leid, dit ondanks alle waar schuwingen van agrarische in stanties. Het is nu zover dat wij op het noord-oostelijke deel van Texel geen wintergranen of graszaden meer hoeven te zaaien, want de rotganzen vreten toch alles op. Zelfs is de schapenhouderij hier nauwelijks nog uitvoerbaar, alle gras wordt opgevreten. Als we dan toch nog schapen willen hou den, dan alleen op kleine perceel tjes vlak bij de boerderij. Voorheen hielden de schapen- en veehouders van februari tot begin maart de percelen grasland vrij en werden de schapen op kleine stukjes met hooi of kuilgras ge voerd. Dit om de grotere percelen rust te geven, want er is een ge zegde: „gras geeft gras". Nu ech ter vreten de rotganzen de grasplanten zo diep weg (een schaap of geit doet dat niet), dat de hergroei enorm wordt ver traagd, hetgeen een groot schade bedrag betekent. Op de graanpercelen vreten de ganzen de planten af, maar veel erger is het dichttrappen van de gronden. Met veel regenwater komen de percelen blank te staan en verstik ken de graanplanten. Er wordt gesteld dat er schade claims ingediend kunnen worden. Maar in de praktijk werkt dit niet omdat niet alle schade betaald wordt. Slechts voor een enkeling biedt dit enige uitkomst. Dan wordt er gesteld dat je meer aan zelfverjaging van de rotganzen moet gaan doen. Ongeveer 20 jaar terug werkte dit nog wel, maar je bleef ze verjagen naar de buren. De laatste jaren heb je een volledi ge dagtaak aan het verjagen. Je loopt de hele dag met een knalap paraat als je wat lekkers hebt te vreten. De palen met draden ge ven eveneens mogelijkheden om de rotganzen van de percelen te houden. Maar hierbij hebben we het probleem dat er geen schapen kunnen lopen als er palen met draad staan. In de praktijk houdt dit in: enkele dagen met schapen weiden, de schapen eraf en weer palen met draden plaatsen. Als het gras weer gegroeid is, alles weer opruimen en opnieuw palen met draden plaatsen. Dit geheel kan zich zo meerdere malen per jaar herhalen. Veel werk zonder dat er iets tegenover staat. Door de komst van de rotganzen zijn de weidevogels ook deels ver trokken. De rotganzen verdringen de weidevogels. Want dat zien we in het noorden van ons eiland: ganzen, meeuwen en kauwen. Een enkele keer slaagt een dappe re scholekster erin een nest te ma ken en daar eieren in te leggen. De door „deskundigen" geïmporteer de zwarte kraaien vreten deze eie ren dan wel weer op. Zelfs jonge vogeltjes en jonge haasjes worden door deze rovers verschalkt. We kunnen alleen nog genieten van vogeltjes die hun onderkomen hebben in nestkastjes. Dus diege nen die onbereikbaar zijn voor de rovers. Die vinden we ook in sloot kanten en aardappelpercelen, zo als rietzangers en kwikstaarten. Hoe meer ruimte er voor de rot ganzen beschikbaar komt, hoe be roerder wordt het totaal. Zorg dat „Zeeburg", speciaal vor de rotgan zen aangekocht, optimaal wordt van der Werf Aan boord van de onderzeeboot O 22, waarvan het wrak onlangs bij toeval werd gevonden, bevond zich een Texels bemanningslid. Het was de 21-jarige matroos tweede klasse Pieter van der Werf uit Everstekoog. Honderd meter ten noorden van het strandslag bij Paal 9 is aanne merscombinatie De Razende Bol begonnen met de tweede fase van de zandsuppletie aan de zuidwest kust. Dinsdagmiddag werd het eerste zand op het strand gespo ten en inmiddels ligt er al een aar dige „berg". Per keer voert de sleephopper Alpha B" ongeveer 3.000 kuub aan. Het zand wordt vanaf het koppelstation op zee door brede buizen richting strand Kampeercentrum Jimmink heeft de voorraad tuinmeubelen van Bakkers Ijzerhandel overgeno men. Bakker had de laatste jaren met ruimtegebrek te kampen en maakte gebruik van een grote tent op het nabij gelegen parkeer terrein om de meubelen in uit te stallen. Nadat de huishoudeljke De knipkunst van Aja Coutinho, die nog tot en met 4 mei in de raadhuiskelder is te bezichtigen, is ook te koop. Met eventuele vragen over de verkoop kan men terecht bij de afdeling culturele zaken van de gemeente (vragen naar Riekie van Dijk), of bij de kunstenares zelf. In de vorige krant werd gesteld dat men bij de gemeente ook voor de verkoop van het boek je „Texel, geknipt en geschreven" terecht kan, maar dat klopt niet. Wel is dit boekje van Aja Coutinho verkrijgbaar in de Texelse boek handels. beboerd. Daar kunnen bij volop gras de huidige aanwezige ganzen vreten en rusten. Maar het opti maal boeren voor rotganzen- beheer vraagt om deskundigheid op het gebied van graslandbeheer., En daar twijfel ik op „Zeeburg" nog wel eens aan. De graslanden zijn te snel kaal. Is met een inten siever gebruik hier niet meer van te maken? De ganzen gaan nu door de honger aan de haal. Onlangs werd ik aangesproken door een ambtenaar die mij ver weet dat wanneer ze de natuur aan de boeren over zouden laten „het een mooi zootje zou wor den". Deze theoretische benade ring sprak mij in het geheel niet aan. Want als je terug kijkt en denkt aan de vooroorlogse tijd toen iede re boer een jachtakte had om schadelijk wild te bejagen was het veel beter gesteld met de natuur dan thans. Het wordt hoog tijd dat er eens wat meer praktijkgericht wordt gedacht en dat niet alle the oretische benaderingen over de ruggen van de boeren worden uit gespeeld. Ik ben er zeker van dat de natuur en de vogelstand daar mee gediend is. Bij het invoeren van dergelijke gedachten-patronen zal de samenleving er wel bij varen. H.W. Stark De Cocksdorp Reconstructie. De reconstructie van het Achterom in Den Burg wordt uitgevoerd door Aanne mingsbedrijf Texel. Deze firma was met ƒ114.000,- de laagste in schrijver. Collegeprogramma. B en w heb ben het collegeprogramma offi cieel vastgesteld. Het wordt behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 10 mei. De vloer van de grote Lindeboom zaal ligt er glimmend bij, want za terdagmiddag komen er zestig Texelse dansparen in actie. Voor het eerst in het bestaan van Dansschool Madira hoeven de cursisten niet naar de overkant om af te dansen. Tot de deelne mers behoren ook de 55 -dansgroep van De Buureton en de Oudeschilder kottervissers. De 120 kandidaten leggen de danstest af in vijf groepen: brons ster, zilver, zilver-ster, zilver-latin en goud. Het examen zilver-latin (jive, chachacha, rumba en sam ba) wordt voor de eerste keer ge houden. In de overige groepen gaat het om de stijldansen Engel se wals, quick step, tango en slowfox. De deelnemers doen de test in se ries, waardoor ze de hele middag zoet zijn. Op de dansvloer komen niet meer dan vijf paren tegelijk, zodat er voldoende ruimte is om alle variaties te demonstreren. Voor publiek zal het hierdoor aan trekkelijk zijn een kijkje te nemen. Vanzelfsprekend kan men ook ko men ter morele ondersteuning van de dansparen, die meestal met ze nuwen te kampen hebben. De kandidaten worden beoordeeld door een examinator van het vasteland. In de zeven jaar dat Maaike en Dick Raateland uit Den Burg hun dansschool hebben, vond het af- dansen nooit op Texel plaats, maar gingen de deelnemers in bussen naar Heemskerk. Met de schouw burgzaal van hotel De Lindeboom is er nu een zaal beschikbaar, die groot genoeg is. Doordat het echt paar Raateland de zaal (voorlopig) exploiteert, was dit een I keuze. „Met onze dansscha ben we er het hele seiztt draaid. Nu willen we N afmaken ook." Om te wenn de zaal hebben ook de ktf sers en 55-plussers er inr geoefend. Publiek heeft 's middags toegang. De eerste serie om 13.30 uur, de laatste d om ongeveer 17.30 Avonds is de diploma-uit en vanaf 20.00 uur is ere savond voor iedereen metL' muziek. Deelname kost fl persoon. Gebruikers van de fietsopgf veerhaven 't Horntje moet; gende week via het be autodek de Teso-boot maandag tot en met dof wordt de rechter fietsopg^ reisrichting Texel-Den Held^ melijk geschilderd, waardoo tijdelijk dicht moet. De wert heden aan de brug van ginrichting worden uitgevo opdracht van Rijkswa'? Texel. ..'/.inrinn inM Riolering. De riolering m trixlaan wordt vervangen de Jonkerstraat en de Kogf Hiermee is ƒ250.000,- g^ Herstraten. De Bernfo tussen de Maricoweg en' gerstraat wordt herstra* kosten bedragen zo'n f2vm geperst. Binnenkort krijgt de Alp ha B" gezelschap van sleephopper „Argonaut", die een capaciteit heeft van 2.000 kuub. Bij voor gaande Texelse suppleties werden grotere schepen ingezet. Bedoe ling is het strand eerst circa 1.400 meter in zuidelijke richting te ver hogen en vervolgens hetzelfde naar het noorden toe. Naar ver wachting duurt het werk zes we ken. Dan wordt de aandacht verplaatst naar het kustvak tussen de Slufter en de vuurtoren, waar vanaf half juni de volgende supple tie op stapel staat. IFoto Frons HopmanI afdeling van het bedrijf werd op gedoekt heeft Bakker het kam peercentrum benaderd, want om het assortiment van Texel te laten verdwijnen zou „een verarming van het aanbod zijn". De overname is voor Jimmink een passende uitbreiding van het be staande assortiment. „De tuin meubelen die we al hadden zijn meer gericht op de recreatie. Met deze uitbreiding bieden we meer keus." Dit weekend is op de bo venverdieping van het kampeer centrum aan de Spinbaan een tuinmeubelenshow waarin 300 vierkante meter zitcomfort, in kunststof, rotan en hout is te zien. Dit zal gedurende de hele zaterdag plaatsvinden. (MW) Vernieling. De spiegel van een aan de Haffelderweg geparkeerde grijze Audi is in de nacht van zater dag op zondag vernield. De wagen is van een 68-jarige man uit Bennekom. Vernieling. In het weekend werd voor f200,- schade toegebracht aan een auto die aan de Haffelder weg was geparkeerd, de antenne werd afgebroken. Anbo Texel wil geen subs vraag bij de gemeente i om de deskundigheid of» op het gebied van de Wetl ningen Gehandicapten groten. De gemeente kreeg onlanj delijk) het verzoek een de aanvraag te honoreren. Tijd commissie Welzijn liet ra M. Leegwater-Klimp nam Texelse afdeling van de ANI ten dat de ouderenbond zo den is met de gemee behandeling van de nieuw dat een dergelijke subsidie» dig wordt geacht. „Wij zip overtuigd dat de gemeenli altijd een open oor zal I voor onze vragen", aldus dr den ANBO-vertegenwoonfi Teso vaart met ingang volgend weekend volgens zomerdienstregeling. Dat tekent dat de eerste atv vanaf 't Horntje op zon- feestdagen om 7.05 uur? vanuit Den Helder om 1 uur. De zomerdienstregeb geldig tot en met zaterdaa september. Omdat het gende week zaterdag ka ginnedag is en deze nationale feestdag geldt, de eerste boot op 30 aprdi om 6.05 uur, maar om' uur vertrekken. Zondag 1 gaat de eerste boot een vroeger: 7.05 uur in pl van 8.05 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6