SI üsrona Qnipp bewerkt haar met natuurprodukten potheek misschien wel nodernste ter wereld... Smiles as big as Texels Kapsalon viert lustrum in Klif: Aardigheidje TEXELSE f coURANT jren en zwart-wit i één fotorolletje Bedrijvig<^^ ITexels Bednjvi gheid Groen licht voor aanleg atletiekbaan GeknipgK/ KdTexels Terrein-blusvoertuig grote wens brandweer Nieuw contract voor maatschappelijk werk Goedkeuring voor buitenterrein Bruinvisschool VRIJDAG 22 APRIL 1994 in de buitenkant van het ge- is hetzelfde gebleven. Voor ist is sprake van een verbou- die niet ingrijpender had en zijn. De Texelse Apotheek rging in 4,5 maand tijd een sdige metamorfose, waar- het bedrijf zich nu kan meten de meest geavanceerde van ind. „Misschien wel van de ldgrapt apotheker Gerrit niet eens uitgesloten want ig, inrichting, technische en neie voorzieningen zijn zoda- it wordt voldaan aan regelge- jie voor een groot deel nog ens van kracht is. zijn collega Pieter Wijnand, nee hij binnenkort een asso- aangaat, ontkennen niet dat ekomstgerichte verbouwing luurder is uitgevallen dan de ding was, maar het is nu wel i keer perfect. Regels Ireven is dat niet, want er tegenwoordig heel wat kij- iij medicijnverstrekking, niet kort maakt Nauta Foto in jurg gebruik van een nieuw fotopapier, waarmee het ijk is van een kleurennega- ok goede zwart-wit afdruk- maken. De foto's worden ardigd met al aanwezige inlab. dat voor dit procédé loeft te worden aangepast, .unnen in het lab voortaan af- en van zwart-wit negatieven gemaakt. Het nieuwe fo- iier is ontwikkeld door Kodak jet „Ektamax". uit jas. In een horecagele- !«j in de Zwaanstraat bleek nacht van zaterdag op zon- injas gestolen. Deze werd jruggevonden. Alle papieren 'eigenaar zaten er nog in, het geld (zo'n ƒ500,-) was mn. sen gestolen. Van een erf in lalderstraat werd in de nacht I op zaterdag een niet oten zwarte damesfiets, Riel, gestolen. De fiets, lom van een 15-jarig meisje, een nieuwwaarde van igavond tussen 20.00 en uur verdween een wèl op taande Gazelle damesfiets stalling aan de Haffelder- Alleen het mandje dat erop ird teruggevonden. De fiets m nieuwwaarde f600,-. irde diefstal van een fiets gisterochtend gemeld. De oten) mountainbike van een meisje uit Den Burg ver- tussen 10.15 en 11.00 uur stalling van de openbare ngemeenschap aan de Haf- jieg. in de laatste plaats omdat er geen land is waar de regelgeving op dat gebied zo streng is als Nederland. Volgens tekeningen van het archi tectenbureau KWA dat zich uit sluitend bezig houdt met het ontwerpen van apotheken, werd de benedenverdieping zodanig in gedeeld dat een sfeer van open heid is verkregen. Vanuit de voor het publiek bedoelde ruimte is er vrij uitzicht op de werkruimte, waar de assistentes zich bezig houden met de technische en ad ministratieve handelingen die ge paard gaan met medicijnverstrek king nieuwe stijl. De entree is bruikbaar geworden voor rolstoe lers en vlak daarbij is het afge scheiden kantoor, tevens informatieruimte, waar bezoekers inlichtingen krijgen over medicij nen en waar straks dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur een speciaal medicijnenspreekuur wordt ge houden. Alle mogelijke drukwer ken over medicijnen worden verstrekt. In de werkruimte is een aparte hoek ingeruimd voor incoti- nentiematerialen, beheerd door een assistente die vooral daarvan veel weet. Binnenkort komen er ook nog „afdelingen" bij met ma terialen voor diabetes- en carapa- tiënten. Medicijnen en hulpmiddelen die buitengewoon steriel moeten zijn (oogdruppels, infusen, bepaalde pijnbestrijdingsapparatuur) wor den verwerkt in een aparte steriele ruimte, die via gefilterde lucht op overdruk wordt gehouden. Ook is er een laboratorium voor kwaliteit sonderzoek van de eigen ge neesmiddelen. Een assistenten kamer met bijbehorende toilet groep biedt aan de werkneemsters gelegenheid voor lunch of andere werkonderbreking. Op de boven verdieping is onder meer een ver gaderruimte en archiefruimte gemaakt. Naast kant en klare geneesmidde len zijn er vrij veel middelen die ter plekke worden gemaakt. Dit ge beurt nu al volgens de zg. GMP- regels, die ook gelden voor de in dustrie. Het komt erop neer dat al les automatisch wordt gecontroleerd en geregistreerd, zodat ook achteraf kan worden bepaald wat er precies is ver strekt. De computer waakt ervoor dat het samenstellen op de juiste wijze gebeurt. Als er iets wordt vergeten komt er een waarschu wing. Dat gebeurt ook als een gif tige stof wordt verwerkt, waarvoor een der apothekers eerst toestemming moet geven. De computer helpt ook bij de fi nanciële administratie en houdt er bijvoorbeeld rekening mee welke medicijnen door de diverse verze keringen wel of niet worden vergoed. De verbouwing werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Duin. Verder werd meegewerkt door Installatie- bureau Schuijl, de Verenigde Schil ders, Veltkamp, Westerlaken (slopen en grondwerk), CVI (cen trale verwarming) en Bosma (stof fering). De vernieuwde apotheek. Vrij uitzicht op de werkruimte (Foto Harry de Graaft Blonderen, permanent en verf maken het kapsel leuk, maar ge zond voor het haar is het niet. De industrie is daarom bezig met de ontwikkeling van produkten op natuurbasis, in plaats van met chemicaliën. Precies vijf jaar na de start van haar kapsalon Qnipp aan de Waalderstraat is kapster Irene Penha er in geslaagd een compleet natuurlijk" assorti ment aan te bieden. Om tevens het eerste lustrum te vieren wordt zondag in theater Klif 12 in Den Hoorn een demonstratie ge geven, aanvang 15.00 uur. „Het is altijd al mijn streven ge weest om alle behandelingen op natuurbasis te kunnen doen. Fijn dat het nu bij het 5-jarig bestaan is gelukt", aldus Irene Penha. Blon deren op kleibasis en permanen ten op zijdebasis wordt al enige tijd toegepast, maar onlangs kwam fabrikant Sunglitz ook met vriendelijke haarverf op de markt. Het donkerder maken van het haar kan nu op waterbasis. De reacties van haar klanten zijn positief, aldus de onderneemster. „De mensen kiezen vrijwel alle maal voor permanent op natuur basis." Dit ondanks dat de natuurmethode duurder is dan de gangbare behandelingen, die ove rigens nog steeds mogelijk zijn bij Qnipp. Op deze manier probeert Qnipp zich te onderscheiden. In de eerste jaren, toen de zaak nog in een klein pand elders aan de Waal derstraat was gevestigd, probeer de men vooral met lage prijzen aan de weg te timmeren. Inmiddels hebben de tarieven een normaal niveau en is de zaak groter. De nostalgische jaren '50 sfeer is echter gebleven, en ook de gezich ten zijn vertrouwd, want de zusjes Clementien en Henriëtte de Wit werken er al vanaf het eerste jaar. Qnipp heeft een vaste klantenk ring, verspreid over het hele eiland. Ook menig toerist wordt er voorzien van een nieuwe coupe. Demonstratie Aan de demonstratie („het is geen show") van zondag werken 24 modellen mee. Zij ondergaan op het podium -soms spectaculaire- behandelingen, ondersteund door muziek. In de pauze is er een lote rij. Het lotnummer staat op de toe gangskaarten, die voor vijf gulden per persoon (inclusief versnape ring) verkrijgbaar zijn bij kapsalon Qnipp. „Komt de veiligheid van de voet ballers niet in het geding als er een betonnen rand rond de atle tiekbaan wordt geplaatst", wilde Dirk Terpstra (PvdA) tijdens de raadscommissie voor welzijnsbe leid weten. Volgens de gemeente kan daar geen sprake van zijn om dat de ruimte tussen het veld en de rand zeer ruim is bemeten. De realisatie van een atletiekbaan rond het B-veld van het Texelse Boys complex stuitte dinsdag avond tijdens de commissie wel zijn niet op problemen. In verband met de renovatie van de voetbal velden kan er nu tegen betrekkelij ke lage kosten een atletiekbaan van gras (400 meter lang) worden gerealiseerd. Het rooien van bo men en het verplaatsen van de af rastering kost de gemeente ƒ9000,-. De atletiekvereniging neemt de kosten van de betonnen rand (ƒ4.500,-) voor haar rekening. Door de renovatie van de voetbal velden komt een deel van het jaar lijks onderhoud van het Texelse Boys complex te vervallen. Deze besparing van ƒ10.000,- kan wor den aangewend om de kosten van de atletiekbaan te dekken. Voor uitlopend op het definitieve besluit in de gemeenteraad is nu reeds opdracht gegeven tot uitvoering van de werkzaamheden. Teveel herrie. Zo'n dertig jonge lui hielden zaterdagavond in een autobus aan de Schilderweg een feestja Omwonenden klaagden over de herrie, waarop de politie de jeugd verzocht de muziek wat zachter te zetten. Het Texels schapenras doet het goed in Australië. Dat valt op te maken uit het kranteknipsel dat de familie J. Hofman stuurde aan de familie P. Douma in De Koog. Hof man is getrouwd met oud-Texelse Grietje van der Vis en woont in de buurt van Sidney. In het artikel „Smiles as big as Texels" staat dat de broers Murray en Andrew Ro berts (zie foto) trots zijn op hun eerstgeboren Texelse lammetjes, waarvoor ze de embryo's hadden gekocht. Verder valt te lezen dat de 4000 Texelse embryo's, die naar Australië zijn geïmporteerd, inmiddels 1.200 1.500 lamme ren hebben opgeleverd. Als brand uitbreekt op het strand, in het duingebied of midden in het bos, dan kan de Texelse brand weer daar niet bij komen. De gro te wens van het eilandelijke korps is dan ook een vierwielaangedre- ven blusvoertuig. Het brandweer-jaarverslag werd door de raadscommissie van alge meen en organisatorisch met complimenten omringd. D'66-er Pieter de Groot wilde weten of er echt geen mogelijkheden zijn om de kosten van het uitrukken van de brandweer te verhalen. „Ik denk bijvoorbeeld bij het schoon maken van een vervuilde weg." Commandant Groote gaf aan dat dit juridisch nog steeds niet is ge regeld. „Zelfs bij brandstichting is het nog een probleem." Zijn verzoek om een terrein- blusvoertuig voor onbegaanbare delen van het eiland, werd met ge mengde gevoelens ontvangen door de commissie, daar de kosten relatief hoog zijn. „Wat kunt u met zo'n ding? Na een paar honderd li ter water is ie leeg", aldus Peter Bakker van Groen Links. Erna Eel- man van de VVD vroeg zich af of in voorkomende gevallen niet be ter een blusvliegtuig kan worden ingezet. Groote verklaarde dat het snel ter plaatse kunnen komen met een adequaat voertuig uitbrei ding van een brand kan voorko men. „Onze 4x4 hulpverlenings wagen is zó zwaar bepakt met materialen, dat hij binnen de kortste keren vast zit. Als een brand in een onherbergzaam ge bied al te ver is, heb je toch hulp van derden met tractoren en der gelijke nodig." Een blusvliegtuig wordt in Nederland alleen ingezet bij enorme branden. „We hebben wel eens gedacht over bewaking vanuit de lucht." MURRAY and Andrew Roberts (pictured), Hillside Pastoral Co, Cootamundra, have plenty to smile about with the arrival of their first purebred Texel lambs. Andrew Roberts bought 16 guaranteed embryos, of which seven are now on the ground. "I don't profess to be a big player, but I want to see how they go," he said. Andrew Roberts has been operating a Poll Dorset stud with 500 ewes since 1956 and produces about 4000 prime lambs each year. "We've been doing that for several generations." About 4000 Texel embryo packages have been bought by Australian investors and according to Mike Hermann, general manager of the Australian Texel Corporation.between 1200 and 1500 lamos have been born. Texel sheep arrived In New Zealand in February 1986 and in Australia in March 1993. The embryos were implanted in Corrledale ewes In the kirra quarantine station, near Keith, South Australia. Een dienstverleningscontract tus sen de Stichting Maatschappelijk Werk in de kop van Noord-Holland en de gemeente Texel kreeg dins dagavond de instemming van de raadscommissie voor welzijnsbe leid. De gemeente neemt een ba sispakket (kerntaken van het maatschappelijk werk) af, tegen een prijs van ƒ120.154,-. Volgens stichtings-directeur Ap pel, die bij de commissievergade ring aanwezig was om toelichting te geven, kan de stichting het best worden vergeleken met een win kel die „prestaties" of „produc ten" aan gemeenten levert. De gemeente bepaalt zelf welke dien sten er worden afgenomen. De commissie liet zich positief uit over het voorstel, dat langs moei zame weg tot stand is gekomen. Het is de bedoeling de nieuwe si tuatie na een jaar te beoordelen. De herinrichting van het buitenter rein van basisschool „De Bruin vis" in Oudeschild is dinsdag avond met instemming ontvan gen. Alleen de aan te brengen „vij ver" stuitte in verband met de veiligheid op de nodige tegen stand. Nadat gemeenteambtenaar Ger Praamstra echter had uitge legd dat het hier meer om een „natte plek" gaat - van wel bijzon der geringe diepte - leverde ook dit geen tegenstand op. 0 Jaap Vlaming (Groen Links) refe reerde aan de mogelijkheid om subsidie voor educatieve beplan ting aan te vragen. Het buitenterrein wordt zo inge richt dat het niet alleen als school plein, maar ook als openbare spelvoorziening (buiten schooltijd) kan worden gebruikt. De kosten, geraamd op ƒ75.000,-, worden gefinancierd uit het bouwkrdiet en uit het fonds stadsuitleg. oea's zijn gek op voetbal, je scholieren naar hun hob- 'raagt, zeggen ze bijna alle- i': se pak bola (voetbal), •rzieningen die ook maar istins lijken op het sport- plex Den Burg-zuid kennen iet, maar het enthousiasme "mee wordt gesport op al geimproviseerde trapveld- ls er niet minder om. Het 'twel op blote voeten, want fiand heeft geld voor voet- •choenen. Die voeten heb- het ondanks de dikke ag zwaar te verduren op bijna grasloze scherpe ko- Qruis. Het merendeel van de sures bestaat dan ook uit 'gesleten eeltlagen, je krijgt l(Jvel als je het ziet. Voetbal den staan dan ook hoog "iders verlanglijstje. van die trapveldjes ligt in verlengde van de startbaan jje internationale luchtha- frans Kaisiepo, dat in de arlandse tijd Mokmer heet st terrein hoort tot de kam- 9 Swapidobo. Het elftal van i'Pje zag ik daar voetbal- '®tterlijk onder de rook van 'ijgende en dalende vlieg- In- die je bijna kunt aanra- *0 laag scheren ze met erend lawaai over je hoofd. Ik was uitgenodigd door twee spelers die dankzij geld van Texel naar school kunnen. Het viel ze mee dat ik ook werkelijk was gekomen en het hele team was zeer vereerd met deze bui tenlandse belangstelling. In de rust kwamen ze allemaal om me heenzitten, druk pratend over voetbal in het algemeen en over de op handen zijnde we reldkampioenschappen in het bijzonder. Opnieuw merkte ik hoe zij zich betrokken voelen bij het Nederlandse voetbal. Ze hadden het over onze kansen op de wereldcup en bedoelden daarbij de kansen van Oranje. Wonderlijk, als je bedenkt dat geen van deze jongens de Ne derlandse tijd heeft meege maakt en de sympathie voor ons land dus van ouders en grootouders hebben overgeno men. Ontroerend. Wederzijds is het niet want de meeste Neder landers zijn de Papoea's al lang vergeten. Een door mij meege nomen nummer van Indone- sië's grootste sportmagazine Bola met een grote kleurenfoto van Marco van Basten op de voorkant, ging van hand tot hand. Van Basten wordt be wonderd, maar Gullit nog meer. In het elftal zaten twee jongens die hadden geprobeerd op hem te lijken door hun haar is rasta staartjes te vlechten. De voetballers beschouwden mij als expert en informeerden in koor naar mijn prognoses wat betreft de wereldcup. Heel vervelend, want op voetbalge- bied ben ik een volslagen oen. Slechts één keer in mijn leven heb ik als actieve speler op het veld gestaan. Dat was in schoolverband in 1953 en het was tevens de laatste keer. Ik trapte de bal telkens de ver keerde kant op, zodat mijn me despelers me tenslotte van het veld schopten. Die gebeurtenis viel samen met een bijna totale zonsverduistering. Dat moet toeval zijn geweest, maar het maakte de herinnering aan deze dag extra zwart. Sindsdien heb ik mij verre gehouden van deze sport. Het viel dus niet mee om tegenover die Papoea's de Gro te Deskundige uit te hangen, maar het lukte toch door een beetje op de vlakte te blijven en door misbruik te maken van de taalbarrière. Een vraag waarop ik geen antwoord wist, begreep ik gewoon niet. Verder zei ik meermalen dat je nooit weet hoe de bal rolt, dus dat alles, maar dan ook élles mogelijk was. Ze hingen aan mijn lippen, wat moed gaf om gevaarlijker dingen te zeggen. Ik uitte mijn twijfels over de kwaliteit van de trainer van Oranje, want ik had kort voor vertrek uit Holland ge lezen dat daar iets over te doen was geweest. Ik wist zelfs dat die trainer Advocaat heette en vertelde dat advocaat ook de naam is van een typisch Hol landse alcoholhoudende drank. Drank en sport gaan niet sa men, dus het kon nooit wat worden. En over de balbehan deling van Koerpan deed ieder een nu wel zo opgetogen, maar ik had daar mijn eigen gedach ten over en moest het allemaal nog zien. Zo kletste ik een eind weg, blij dat er geen Nederlan ders meeluisterden. Het zweet brak me uit, want in het maleis is zo'n discussie een zware be valling, maar de spelers knikten ernstig en trainer Demmy Wa- kum riep zelfs betul!, een teken van instemming. Een jaar eerder had ik al met Wakum kennis gemaakt tijdens een toernooi en toen gehoord hoe belangrijk voetbal is voor deze merendeels werkloze jon gens. Ze worden ermee van de straat gehouden. Groepsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef worden erdoor aangewakkerd, waardoor andere gezamenlijke activiteiten ook beter uit de verf komen en het helpt ook nog om drank, criminaliteit en vrouwen (in die volgorde) bui ten de deur te houden. De Christen-Evangelische kerk van Irian Jaya (waar vrijwel alle Pa poea's in noordelijk Nieuw- Guinea bij zijn aangesloten), staat er dan ook helemaal ach ter. Demmy klaagde echter dat het elftal was gehandicapt door gebrek aan schoenen. Dat gaf duidelijk nadeel bij wedstrijden tegen beter gesitueerde clubs. En uniforme sportkleding zou heel mooi zijn. Het oog moest toch ook wat hebben. In een zwak moment beloofde ik toen om volgend jaar voet balschoenen mee te nemen voor het hele team. Ik had er di rect spijt van, maar terugkrab belen kon niet meer. Demmy viel me dankbaar om de hals en bezorgde me nog dezelfde avond een lijstje met de namen en schoenmaten van zijn kese- blasan (elftal). Het project kon alleen door sponsoring rondkomen, want ik mag voor zo'n aardigheidje na tuurlijk geen geld uit ons stu diefonds halen. Terug op Texel zocht ik contact met Adrie Mantje, die het wel leuk vond om dat zwarte elftal aan de an dere kant van de wereld in de nieuwe spullen te steken. Maar Adrie is een voorzichtige in vesteerder en wist iemand bij wie het nog beter lije kon: zijn zakenvriend en Texel-liefhebber Coen de Rooij, directeur van het bedrijf dat sportartikelen van het Italiaanse merk Lotto importeert. Die was er na een overtuigend telefoontje van Adrie voor te porren en schonk zonder aarzelen 12 paar voet balschoenen van dik over de honderd gulden per paar en deed er ook nog broeken en shirts bij. Adrie hoefde alleen nog maar te zorgen voor kou sen, zodat zijn bedrijf er niet door in moeilijkheden kwam. Bij Langeveld de Rooij drukten ze in fraaie letters de naam van het elftal op de shirts en Jan Hennink deed er een paar voet ballen bij. Toen Bob Bakker er van hoorde, wilde hij niet achterblijven en gaf me alle pakken van het Bakkers Ijzer handel zaalvoetbalteam. Sa men met mijn andere bagage woog het hele zootje bijna vijf tig kilo, maar als goede relatie van Garuda kreeg ik gedaan dat dit gratis werd vervoerd. In Ja karta deed de douane nog even moeilijk over die koffer met twaalf paar gloednieuwe voet balschoenen omdat ze dachten dat ik wilde gaan handelen en invoerrechten moest betalen. Maar toen ze de papieren die ik erbij toonde om het tegendeel te bewijzen, letterlijk tegen het licht hadden gehouden en ook nog even een Hogere Chef had den geraadpleegd, mocht ik met het vrachtje het land in zonder dat er een steekpenning aan te pas was gekomen. Het geen mij als zuinige Texelaar al tijd opperste voldoening geeft. Toen ik de spullen enkele dagen later in Swapidobo op Biak be zorgde, was het groot feest. Op initiatief van de kepala desa (dorpshoofd) werd op het sportveld een plechtige over handiging georganiseerd, waar voor de hele kampong uitliep. Afgesproken was dat we daar ten gerieve van de sponsors twee foto's zouden maken: een van het elftal in de haveloze vodden waarin ze doorgaans spelen en de volgende met de nieuwe pakken aan. Dat was blijkbaar verkeerd begrepen, want de Swapidobo-jongens waren naar het veld gekomen met de mooiste kleren die ze hadden kunnen vinden, ge leend van familie en kennissen. Zo zou van het beoogde con trasteffect weinig terecht ko men. Wakum begreep dat en liet ze toen maar in hun blote lij ven op de kiek zetten. Even la ter poseerden de jongens voor de de tweede foto in hun nieu we outfit, trots als pauwen. De schoenen pasten gelukkig pre cies, maar de shirts niet, want die waren allemaal „XL". Dat was voor de meesten te groot, maar niemand vond het een probleem. De overdrachtsplechtigheid - naar Indonesisch gebruik met meerdere langdurige toespra ken - viel gedeeltelijk in het wa ter. Toen het mijn beurt was om het woord te voeren, begon het tropisch te regenen, een wolk- breukje dus. Hoewel ik zelf droog bleef omdat een lief meisje een paraplu boven mijn hoofd hield, werd de plechtig heid toch maar voortgezet in de kerk, die spoedig stampvol zat met drijfnatte mensen, stijf naast elkaar op banken. Ze be gonnen met een kerkdienst met veel gezang en schriftlezingen. Ik mocht pas binnenkomen toen iedereen zat. Voorafge gaan door het dorpshoofd, de predikant en leden van het kerkbestuur met beheerste pas naar de speciale stoelen met pluche zittingen, die inderhaast nog even met Chinese rozen waren versierd. De rij van spre kers werd daar besloten door de dominee die enkele Neder landse zinnen in zijn preek had verwerkt, de Texelse sponsors met name noemde en een dankgebed uitsprak. Hij zei daarin zeker te weten dat ik door God was gezonden en dat ik de goedheid zelve was. Op Texel hoor ik meestal anders. Als ik nu verbeelding krijg, we ten jullie waarvan het komt. Harry.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7