IWNGSM[ Week-tip van de versbakker: KAMPEER- EN REKREATIESHOW /j(lMMINk KAMPEERCENTRU) t Gouwe Jooltj Help me! NaïtiA TEXELSE g couRANT Kies Livingstone voor eigentijdse architectuur JONGENS/ de kunst van het zien EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF LENTE KRIEBELS KRIJG JE BIJ ENTHOUSIASTE a.s. zaterdag 23 april van 0.OO tot 18.OO uur. GEVRAAGD GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE TROUW REPORTAGES atelier axis mundi „De Verliefde Kreeft" Versbakkers over heel Texel NIEUW: hazelnootschuimtaartje..9,95 Nieuw: <9 (g© VRIJDAG 22 APRIL 1994 WATEI GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL OPLEIDING /DE BINNEN' Meer en Vaart 1Amsterdam Telefoon 020 - 619 64 55 Al voor 58,- per dag even er tussenuit knijpen in je eigen Huur-Opel Waar u ook heen wilt. Happy-Rent wijst u de weg in 20 n comfortabele luxe Huur-Opel. Happy Rent voor h personen en bestelauto's ,cowuoc*n'oin OPEL DEALER GARAGE RENTENAAR Oosterend 02220 - 18227 Goedgekeurde meldingen: S. Westdorp voor het plaatsen van een berging aan de Noordwester 92 te Den 8urg; J. P. J. Kager voor het plaatsen van een serre aan de Bernhardlaan 109 te Den Burg, J A. Kuijper voor het plaatsen van een berging aan de Vuurbaeck 18 te Den Burg; M. Maas voor het vernieuwen van een ber ging aan het Hogereind 5 te De Waal, I R. M. Maas voor het plaatsen van een dakkapel aan de Schilpbanck 28 te Den Burg, R. van Sijp voor het plaatsen van een berging aan de Schilpbanck 38 te Den Burg; M. G. Zijm voor het plaatsen van een schuurtje aan de Korfbaeck 16 te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden: Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze beslui ten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan van: Winkelopenstelling op 30 april Evenals voorgaande jaren gelden er op 30 april, Koninginnedag, voor winkels andere toegestane openingstijden. De winkels in de gemeente Texel mogen op deze dag uitsluitend tussen 9.30 uur en 12.00 uur geopend zijn. Openstelling buiten deze tijden is verboden. Winkels in Den Burg willen wij er voor de volle digheid nog op wijzen dat het zowel binnen als buiten deze tijden niet is toegestaan een plaats in te nemen op de vrijemarkt voor particulieren dan wel een kraam voor hun winkel te plaatsen. GEMEENTE TEXEL In het najaar verschijnt alweer de tiende gemeen- tegids Wie-Wat-Waar Texel. Met de voorbereidin gen voor deze uitgave is reeds een aanvang gemaakt. Stichtingen en verenigingen waarbij een wijziging is opgetreden in het secretariaat verzoeken wij daarom zo spoedig mogelijk, en in dien mogelijk voor 29 april a.s., deze wijziging aan ons door te geven. Voor deze wijziging kunt u gebruik maken van de bon achter in de ge- meentegids. Elko Vermeulen Bouw B.V. Oosterend (Texel), Tel. 02220-18656 HET HUISMERK VAN DE BETERE AANNEMER. Als u plannen heeft tot het bouwen van een eigen woning, dan is Livingstone voor u de juiste partner. U kunt kiezen uit een scala aan moge lijkheden, die onze architecten voor u in petto hebben. Waarvan de bouw al via de Livingstone-aannemers in de praktijk beproefd is. Van moderne, eigentijdse huizen tot en met een meer nostalgisch karakter. Orienteren begint met de uitgebreide, kleurrijke Huizotheek, die voor u klaar ligt bij Livingstone in Breda 076 - 712 772 of bij de dealer. Neem de vakman, u mist nooit. Vraag naar de verschillende voordelen en mogelijk heden. Fotograaf BOERSEN Koningstraat 36, Hippolytushoef Telefoon 02279 - 1482 om hyacinten te koppen Fa. C. Schermer Zn. 14073 12451 De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste De fotograaf met ervaring en oog voor detail. £ninh De koffie staat klaar. Spinbaan 14, Den Burg. Dè speciaalzaak op het buiten-gebeuren overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. de heer N. Kikkert voor het vergroten van een re creatief opstal aan het Oude Dijkje 16 te De Koog. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is Daarnaast willen wij bedrijven en andere be langstellenden wijzen op de mogelijkheid om in de gemeentegids te adverteren. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de uitgever van de gemeentegids, Holland Advertising B.V., telefoon 02230-55666. Ook kunt u hiervoor ge bruik maken van de bon achter in de gids. kennismakingscursus start 3 mei t/m 14 juni 10 00 tot 12.00 uur kosten ƒ165,- all in Hogereind 25, De Waal Tel. 02220 - 13968 Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door: NIOZ voor het plaatsen van een opslag/laboratorium aan het Landsdiep 4 te Den Hoorn (ontvangen 12-4-'94), J Tromp voor het plaatsen van een dakkapel aan de De Ruyterstraat 24 te Oudeschild (ontvangen 12-4-'94); C. Kaczor voor het plaatsen van een autowashal aan de Keesomlaan 45 te Den Burg (ontvangen 13-4-'94); Garage Grisnigt voor het plaat sen van een luifel aan de Bernhardlaan 170 te Den Burg (ont vangen 13-4-'94); Middenweg Vastgoed b.v. voor het vergroten/vernieuwen van een garage/berging aan de Ooste- renderweg 34/34a te Oosterend (ontvangen 14-4-'94); C- J. Vinke voor het vernieuwen van een garage/berging aan de Hoofdweg 13 te De Cocksdorp (ontvangen 15-4-'94); P. Schuyl voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Duin roosstraat 9 te De Koog (ontvangen 15-4-'94); J. Groen voor het plaatsen van een woonhuis aan de Middelton te Den Burg (ontvangen 15-4-'94); P. Eelman/A. Pmkse voor het veranderen/vergroten van een woonhuis aan de Schorren- weg 19 te Oosterend (ontvangen 18-4-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. Lijst van afgegeven bouwvergunningen: Maarco-Bouw voor het vergroten van een werkplaats aan de Spinbaan 12 te Den Burg; T. Witte voor het plaatsen van een ligboxenstal aan de Ottersaat 1 te Oudeschild; PTT THecom voor het plaatsen van een manipulatiekast aan de Heems- kerckstraat (naast 41) te Oudeschild; Vakantiecentrum De Krim voor het vernieuwen van een sanitairgebouw aan de Roggeslootweg 6 te De Cocksdorp, J.C. Zijm voor het veran deren van een woonhuis aan de Dorpsstraat 264 te De Koog; J. van der Werve voor het vernieuwen van een gara ge/berging aan de Hoofdweg 39 te De Cocksdorp, J Tromp voor het plaatsen van een dakkapel aan de De Ruyterstraat 24 te Oudeschild; M. Hoogenbosch voor het vermeuw- wen/vergroten van een restaurant aan de Rozendijk 17 te Den Burg; C. J. N. Hoedjes voor het plaatsen van een wertui- genberging aan de Postweg 184 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 25 april 1994 gedurende 14 dagen voor een ieder ter in zage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel maakt bekend dat burgemeester en wethouders van Texel op grond van artikel 46 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aanlegvergunning hebben verleend aan: Hoofd Dienstkring DGW T., Nieuweweg 3 te Den Helder voor het verbreden van de Mokweg nabij de Joost Dourleinkazerne. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burge meester en wethouders indienen. Het bezwaar schrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om schrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de wer king van het besluit waartegen het is gericht. Het bovenstaande besluit ligt ter inzage op de af deling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12 van het gemeentehuis. Visrestaurant WEEKMENU Heldere tomaten bouillon met Royale, waarin basilicum. Buideltje van groene en witte asperges en witte wijnsaus. Rode poon met gebakken asper ges met een saus, waarin kruiden en olijfolie of Kalfsoester met Calvadossaus Citroenparfait met aardbeien. Koffie met bonbon f 59,50 Jeannette en Freek van der Beek Keuken geopend van 17 30 tot 22.00 uur. Maandags gesloten Warmoesstraat 2, Den Burg, telefoon 22155. Oosterend, De Cocksdorp en rijdende winkels; telefoon 18207 Sta-caravans: Nordstar 6.00x3.00 mtr.; Florida 9.00x3.30 mtr. Rotan, houten, kunststof-tuinmeubelen; kweekkasjes; barbecues en Mepal serviezen. De Randstad en Esvo tenten; Nomad slaapzakken; rugzakken; slaapmatten. Dit en nog veel meer is zeker een bezoek waard. PROT. CHR. SCHOOL VOOR DE RIJN- EN BINNENVAART EN DE KUSTVAART VERENIGING GEMEENSCHAP EIERLAND Op woensdag 27 april in het Eierland- sche Huis. Aanvang 20.00 uur. Een model die mee wil om te harsen. Examen a.s. woensdag 27 april. Moet veel haar aan de onderbenen hebben. Verdere inlichtingen M. Westerlaken, tel. 13257. Gratis bezorging over heel Texel. De aanbiedingen gelden vrijdag 22 en zaterdag 23 april Zelfde heerlijkste broodjes bakken! Bak thuis uw eigen broodjes: 10 minuten in de oven en eet smakelijk! Halfgebakken broodjes per 8 stuks,.. 3,95 Italiaanse bollen per 2 stuks... ƒ1,95 OVER WERKEN OP HET WATER VOOR JONGENS EN MEISJES VAN 12 - 17 JAAR EN VOOR EEN IEDER DIE ZICH TOT HET WATER AANGETROKKEN VOELT VOOR BINNENVAART DINSDAG 26 APRIL A.S. in OUDE SCHILD Texel Instructievaartuig "Prinses Chnsliw Ligplaats haven Oude Schild van 18.30 -20.30 uur Vanaf 1 augustus 1993 tevens school voor Basisvorming (BAVO) en Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) MET GRATIS BOEK. Vol wetenswaardigheden over nieuwe ontwikkelingen in de platenzaak. Plus een overzicht van meer dan 4400 interessant geprijsde video's en CD's.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8