Cjroen ^warLr Jexels in het harL, 'ariefsharmonisatie lijkt van de baan VVD: „Reinigingsgeld kan f14,- omlaag" Schade aan wandelroutes door nat jaargetijde N mbtelijk advies aan Van Rooy lekt uit: SBB gaat illegale stort in het bos aanpakken 259 ummer Prïmera c. Mets COMBI BROUWER ixelaars halen igelucht adem xhtvervoerders igenaam verrast Bernhardlaan voelt weer nattigheid ONBEGAANBAAR VOOR WANDELAARS „Sommige stukken zijn volkomen aan gort getrapt" 355 Texelaars gaven bloed VERDER IN DIT s* Koninginnedagprogramma voor alle dorpen 2 Muziek: fanfares, koren, musical en muziekschool 5 w Swarthoff twintig jaar kroegbaas in Cocksdorp 7 w Sport: veel kampioenen in de bloemetjes 9 Korte zoekaktie Achterom krijgt opknapbeurt Verkeerscontrole TEXELSE'^COURANT UNOX CHEESEBURGERS of UIENBURGERS foliopak a 2 stuks van 319 voor SERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10878 DINSDAG 26 APRIL 1994 .Uitgeven) Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, A'C Qer> Burg, telefoon (02220) 62600. lentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620.. faxnr (02220) 14111 i buiten werktijd Gerard Timmerman, flwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs fA9,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. haffing van het Texels vrachtautotarief bij Teso lijkt de baan. Dat blijkt uit een uitgelekt advies van Econo- he Zaken aan staatssecretaris Yvonne van Rooy om anger aan te dringen op harmonisatie. Haar adviseurs en de eilandkorting niet langer concurrentie verval- iel de bewindsvrouw en de kamercommissie voor Ver en Waterstaat zich er nog iver hebben uitgesproken, is erschillende zijden verheugd gelucht gereageerd op het rc dat de eilandkorting voor twagenvervoer (dat van per- nauto's staat niet er discus stand kan blijven. Door is de afgelopen tijd druk uit end op Van Rooy af te zien armonisatie. ling voor de staatssecreta- eüandkorting ter discussie te was een klacht van een iider die niet meer voor de korting in aanmerking Die korting zou strijdig zijn Wet Economische Mede- jen dat gaf de staatssecre- Mfkding een onderzoek te m eventuele concurren- Bfeing. Teso-directeur Rob keerde zich onlangs open- ai de afschaffing van de ei- rfrg. „Met de Wet msche Mededinging schiet een mug op een olifant", ij op de 150 bedrijven die lenlijk een korting van 000,- incasseren. „Per be middeld maar een paar dui- )ulden. Het voordeel dat de genieten wordt teniet ndoor de ongunstige ligging el eiland en valt onder het ïlbeginsel." Landbouwbe- 1,die het toch al zwaar heb- e verduren, zouden extra Ivan de harmonisatie onder- i In overleg met Van Rooy Wortel aan op handhaving de „historische" eiland- Teso-criteria aggevend voor het stand van EZ is dat de veerdienst Mige tarieven voor elwagens en handhaving de Texelse meters, ik 'dat het waar is." Vracht- Wder F.P. Hopman van ffood is aangenaam ver- de eilandkorting tohijnlijk in stand blijft, in zijn hart koesterde nan twijfels over de af- ■■Het rapport van Teso de harmonisatie was ge slecht. De inhoud van leheime TNO-rapport ken I maar het komt uit de- hoek. Als Van Rooy 'P haar advies zou base- Maar het is kennelijk een sisser afgelopen." "an denkt dat harmoni- v°or een aantal bedrij nen was geweest hun war de vastewal te ver- ün, met alle nadelige 9en voor de werkgele ed van dien. „In mijn ge- vhet op jaarbasis op z'n tienduizend gulden heb- techeeld. En alles wordt er- Als een bedrijf aan 'euive wagen toe is, kan ,ef de reden zijn geen te nemen. Want de ,ftent/e in deze branche Bar." E*e/se vrachtvervoeders *l9eorganiseerd. „Maar wen als het nodig is de hij elkaar. We hebben waakhondfunctie." lang geleden al is begonnen met afschaffing van wat volgens Teso oneigenlijk gebruik is van de ei landkorting. Bedrijven (niet- Texelse) die volgens de Teso- criteria geen recht hebben op de korting, kwamen niet langer in aanmerking. Daardoor werd het bestand van vervoerders met kor ting aanzienlijk teruggebracht. Door de toezegging van de veer dienst dat vrachtauto's met een lengte van minder dan 5,51 meter voortaan onder het personenver voer vallen, neemt de omvang van de eilandkorting voor vrachtwa gens nog verder af. De hoogte van de auto (hoger dan 2.10 meter vrachtvervoer) bepaalde tot dus ver de grens tussen vracht- en personenverkeer.Overigens heeft deze maatregel geen invloed op het tarief voor de betrokken ver voerders, die hierover nog door Teso worden geïnformeerd. Aanvaardbaar In de uitgelekte brief schrijft EZ: „Alles afwegende lijkt mij dit een aanvaardbare oplossing voor het probleem rond de tariefsverschil- len. Gelijkheid in concurrentiever houdingen is daarmee zoveel mogelijk hersteld, zonder de nega tieve gevolgen af te wentelen op economisch kwetsbare eilandbe drijven." Het standpunt was voor EZ een reden een gepland overleg met het Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW) niet door te laten gaan. Er is wel contact geweest met de be trokken gemeenten. Hoewel zowel de staatssecretaris als de kamer fracties nog hun instemming moe ten betuigen met het voorstel, is het onwaarschijnlijk dat deze zich tegen het ambtelijk advies zullen keren. Tevreden Het nieuws is door de Teso- directeur met tevredenheid ont vangen. „Goed voor Texel." Toch blijft hij voorzichtig. „De harmoni satie is voorlopig van de baan. Want in de politiek weet je het nooit. Ik vind dat we dit met z'n al len hebben bereikt", wijst hij op de actie die Texelaars tegen de invoe ring van de harmonisatie onderna men. VVD-voorzitter Willem Bakker, die in 1990 aan de basis stond van de actiereis naar Den Haag, heeft aan het nieuws een voldaan gevoel overgehouden. „Schitterend. Dan merk je dat je niet voor mets bezig bent geweest en actievoeren toch zin heeft. Als we toen niet naar Van Rooy waren gegaan, had Teso 1 januari '91 de harmonisatie al in gevoerd. Je kan wel bang zijn voor de juridische consequenties, maar het helpt dus toch als je de beuk Lees verder pagina 5 Het WD-raadslid Erna Eelman- van der Kooi komt in de raadsver gadering van 10 mei met een mo tie die tot gevolg moet hebben dat het reinigingstarief 1994 als nog met f14.- per huishouden wordt verminderd. Dit zou moge lijk zijn door de extra milieuhef fing ter grootte van dat bedrag die volgens de VVD in het tarief is verwerkt, te schrappen. Dat zou kunnen omdat de invoering van deze wettelijke heffing minstens een jaar is vertraagd. Het bedrag van f14,- zou dan ten onrechte aan de Texelse huishou dens in rekening zijn gebracht. De VVD vraagt de gemeenteraad nu om per motie uit te spreken dat de reinigingsrechten voor 1994 wor den verminderd met de milieuhef fing en b en w op te dragen deze motie zo snel mogelijk uit te voe ren. Daarbij wordt eraan herinnerd dat in het collegeprogramma 1994-1998 staat dat een „terug houdend" beleid zal worden ge- Bewoners van Bernhardlaan en Thijsselaan in Den Burg klagen weer over vocht. De grondwa terstand is zeer hoog, waardoor de huizen klam en koud worden. Mo gelijk houdt de rioolstank die in sommige woningen wordt gero ken, hiermee ook verband. Raadslid Gerard Weijers vroeg in de vergadering van de raadscom missie voor financieel, technisch en economisch beleid om ge meentelijk onderzoek en zonodig maatregelen. Jaren geleden was in hetzelfde gebied sprake van aanhoudende ernstige wateroverlast. Die leek afdoende bezworen nadat in de grond grindkisten waren gemaakt. Verondersteld wordt dat deze grindkisten beginnen te verzanden en daardoor onvoldoende water afvoeren. voerd ten aanzien van de plaatselijke belastingen. Onmogelijk? Volgens een gemeenteambtenaar die betrokken was bij de bereke ning van de reinigingstarieven is de motie niet uitvoerbaar omdat er niets te restitueren valt. Want de door de VVD bedoelde milieuhef fing heeft thans alleen betrekking op gestorte bedrijfsafval (dus niet op huishoudelijke afval). Het gaat om een bedrag van f28,50 per ton. Het schrappen van die heffing kan dus voor 1994 niet tot verla ging van het reinigingstarief voor huishoudens leiden. In 1993 was er wèl sprake van een milieuhef fing binnen de huishoudelijke ta rieven, maar of die kan worden terugbetaald is nog niet te zeggen, omdat er bij de exploitatie ook te genvallers zijn geweest. Na geconfronteerd te zijn met de ze ambtelijke mededeling, liet Erna Eelman weten dat zij andere infor matie heeft. Volgens haar is in het huishoudelijke reinigingstarief van 1994 wel degelijk ten onrechte een milieuheffing van ongeveer f 14,- per huishouden opgenomen. Ze zal dan ook niet van haar motie afzien. Met behulp van deze bordjes licht Staatsbosbeheer wandelaars in over de slechte begaanbaarheid van de paden. iFoto Tessa de Graaffl De gestage regenval van de afge lopen maanden heeft schade ver oorzaakt aan een aantal wandelroutes in natuurreserva ten. Geld om de schade te repare ren heeft Staatsbosbeheer niet. Sporen die wandelaars, ruiters en (brom)fietsers hebben achterge laten zullen na een aantal jaren vanzelf verdwijnen. Wandelaars die graag in natuurreservaten ver toeven, hebben de afgelopen maanden de laarzen niet droog kunnen houden. ,,De paden in het Hogeberggebied zijn nog nooit zo slecht begaanbaar geweest als nu", meldt de familie D.J. van der Slikke uit Den Burg. „Sommige stukken zijn door rui ters volkomen aan gort getrapt. Ik ben twee weken geleden uitgegle den. Daarbij heb ik me zo ver schrikkelijk lopen opwinden, dat ik met een rood hoofd van woede thuiskwam", vertelt mevrouw van De bloedafname avond in de aula van OSG De Hogeberg- kenmerkte zich vrijdag door een gelijkmatig verloop. „Had den we anders wel eens met pieken te maken, ditmaal was het aanbod egaal verdeeld over de avond en hoefde men niet te wachten", aldus Marga Loos van het Rode Kruis, dat samen met het Centraal Labo ratorium van de Bloedtransfu siedienst (CLB) de bijeenkomst organiseerde. To taal 355 Texelaars, iets meer dan gemiddeld, stonden een halve liter bloed af voor hun medemens. Ze waren in goe de handen van de 22 mede werkers van de CLB, ruim dertig Texelse vrijwilligers, twee artsen en verpleegkun digen. In de aula stonden der tig bedden klaar. der Slikke. „Maar je weet hoe dat gaat. Nadat ik m'n schoenen had afgespoeld was de boze bui over. Ik heb een klacht overwogen, maar omdat ik niet precies weet bij wie ik moet zijn, is het er niet van gekomen." Ook een andere vaste bezoeker van het gebied, wonend op de Em- malaan, kwam enkele weken gele den op een modderig tuinwalpad lelijk ten val. „Wij lopen al jaren lang over de paden, maar zo erg als het er nu uitziet, hebben we niet eerder meegemaakt. De boel is gewoon kapotgereden. Zelfs po litieauto's zie je af en toe over de paden gaan. Met de klachten naar Staatsbos beheer? Nee, dat heb ben we niet gedaan. Misschien hadden we dat beter wel kunnen doen." „Wie zijn verstand gebruikt gaat toch niet bij langdurig nat weer door natuurreservaten met een mountainbike crossen?", vraagt T. Berndsen, ook een regelmatige bezoeker van het gebied, zich ver twijfeld af. „Vorige week nog zat hier een jong stel met een auto een uur lang vast in de modder op een tuinwallenpad. En die wielen maar draaien om los te komen. Als een voetbalveld een beetje nat is, wordt de wedstrijd afgelast. Want stel je voor dat de grasmat be schadigt. De schade die ruiters en crossers aanrichten op natte pa den, is enorm. Maanden later loop je nog te zwikken over de inmid dels opgedroogde geulen en ga ten. Ik heb Staatsbosbeheer wel gebeld. Om te informeren hoe het nu verder moet. Want je moet meer letten op waar je je voeten neerzet, dan dat je van de omge ving kunt genieten." Op twee gerede klachten na, zijn er verder geen meldingen over de toestand van de paden bij Staats bosbeheer binnengekomen. „Waarschijnlijk zijn de mensen zich er van bewust dat ze in een natuurreservaat lopen of vinden ze het op één of andere manier wel avontuurlijk", meent Maarten Stoepker van Staatsbosbeheer. „In ieder geval horen wij er weinig van." De regenval is ook van invloed ge weest op paden in De Geul, De Bollekamer en De Muy. „Als het publiek op een onbegaanbaar stuk stuit, redt het zich door sluipweg getjes te zoeken. Meestal gebeurt dat correct - via de kortste weg - zodat zo min mogelijk schade aan de natuur wordt aangericht. Op het ogenblik loopt er in De Bolleka mer echter zo'n sluipweggetje door een vogelbroedgebied heen. En in het Hogeberqoebied hebben wandelaars hun weg vervolgd door dwars over een tuinwal te lo pen. Dat is natuurlijk minder mooi Om dergelijke zaken te voorkomen - en ter informatie, want wande laars lopen af en toe volkomen vast - hebben we bij de Leemkuil- weg en bij 't Skillepaadje een bordje geplaatst met de tekst 'on begaanbaar voor wandelaars'. Die borden worden binnenkort verwij derd, want door het fraaie weer van de afgelopen weken is het in- Lees verder pagina 2 Veel Texelaars waagden de stap en gaven bloed. (Foto Monique de BoerI „Hele bergen liggen er. De onder begroeiing is compleet gestikt." Erik van der Spek van Staatsbos beheer vertelt dat het illegaal storten van met name tuinafval in het bos de laatste jaren zo is toe genomen, dat SBB ertegen gaat optreden. „Vooral in de buurt van De Koog is het bar en boos." SBB heeft er niet zoveel proble men mee als tuinafval in de vorm van takken in het bos wordt ach tergelaten. „Als het een beetje wordt verspreid over de onder grond, gaat het wel in de natuurlij ke kringloop mee. Maar wat nu gebeurt is met de beste wil van de wereld niet meer natuurlijk te noe men. Er worden gewoon bergen grond gestort." Niet alleen verstikt grote hopen rommel de begroeiing eronder, het trekt ook allerlei ongedierte zoals ratten aan. „Bovendien zitten er vaak zaden of bollen in van plan tensoorten die eigenlijk niet in het bos thuishoren, dus dan ontstaat oneigenlijke vegetatie" Grofvuil Van der Spek wijst erop dat het af val, voor zover het niet in de groe ne container of de composthoop past, in hoeveelheden van minder dan een kubieke meter gratis met het grofvuil mee kan. Wie grofvuil wil laten afhalen kan de gemeente bellen via telefoon 12510. De dins dagen dat de groene containers worden geleegd, zijn tevens de op haaldagen voor grofvuil. „En mo menteel kunnen takken uiteraard ook naar de Meierblissen", vult Van der Spek aan. Vuilstorters die de komende tijd in het bos worden betrapt kunnen rekenen op een dikke bekeuring. „En die is hoger dan het legaal storten van vijf ton afval bij De Hamster...." -W". De reddingboot Siegfried Egmun- dis is vanmorgen rond 06.00 uur uitgerukt voor een zoekaktie op het Wad. Vanuit Den Helder was namelijk een vuurpijl gezien. De Siegfried (de Texelse reddingboot Beursplein 5 is wegens onderhoud tijdelijk uit de vaart) kreeg as sistentie van de Suzanna uit Den Helder, de Wipperploeg van De Koog en een heli van de Koninklij ke Marina Om half negen werd de aktie afgeblazen, er was niets aan getroffen. Het Achterom, tussen de We verstraat en de Wilhelminalaan, krijgt een opknapbeurt. Het asfalt verdwijnt en er komen straatklin kers voor in de plaats. Doel is het verkeer veiliger te maken en het dorpskarakter van dit gedeelte van Den Burg te verfraaien. De kosten van het werk bedragen ruwweg ƒ200.000,-. Aannemersbedrijf Texel BV is maandagbegonnen aan het karwei dat tot begin juni zal duren. Het Achterom zal tot die tijd zijn afgesloten. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is op de Pontweg en Postweg snelheidscontrole en technische controle van voertuigen gehou den. Tien bekeuringen werden uit gedeeld aan hardrijders Twee keer werd een verbaal opgemaakt we gens de slechte technische staat van aanhangwagens. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de onderstaande folders Openingsfolder ran de nieuwe uit De Koog WK-aktiefolder van TV VIDEO HIFI FOTO I.M. ADVERTENTIE VAN DE T V Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1