Cjrocn c^wartxjexeh in het hartL, TVO presenteert toekomstvisie: kinkels en horeca moeten investeren in kwaliteit Bestuur weggestemd door ongeruste investeerders N S3 "0 Villa-eigenaren Beachpark gaan zelf werven timmer Vanwege de HEROPENING op 4 mei van uw vernieuwde HEMA met koffieshop, AOT-vervoer voor tussenboot door taxi-busje A^orszel Hart Studiereizen naar Oost-Duitsland Gemeente betaalt deel filmkaartje Golfers moeten geduld bewaren tot 12 mei „Tien voor Texel" vraagt om tips IN DIT Georgisch koorwerk op Texel in première 2 w Burgemeester roept op tot maken van keuzes 3 sw Dennenbos krijgt „natuurlijk hart" 6 w Moeder der dekbedden wordt 80 jaar 6 Eilandcompetitie viert 25-jarig bestaan 7 sw Reportage: bescherming nesten weidevogels 9 Juttersvoorzitter legt functie neer TEXELSE'^COURANT Attence -folder van n drogisterij THEO DE DRAAF zijn wij dinsdagmiddag vanaf half 1 GESLOTEN. •éRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10879 VRIJDAG 29 APRIL 1994 _i Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10. iC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ■jntie/abonnementen telefoon (02220) 62600. L parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, I0222O) 62620. faxnr. (02220) 14111. j buiten werktijd Gerard Timmerman, tf|Wal 11. Den Burg. telefoon (02220) 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers /1.40. uwe investeringen, betere presentatie, uniforme en rui- ipeningstijden, meer samenwerking van ondernemers erling en van ondernemers met de gemeente, concen- je van winkel- en horecavoorzieningen en maatregelen instandhouding van het winkelaanbod in de dorpen mo pe te maken. Aldus een greep uit de actiepunten die zijn gelegd in het rapport „Texel, toekomstvisie detailhan en horeca" dat na een omvangrijk onderzoek werd ver- i door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ipdracht van het Texels Verbond van Ondernemers. zogenaamde distributieplano- onderzoek werd door zo- gemeente als ondernemers dzakelijk geacht om te bepa- welke ruimtelijke en economi- mogelijkheden er zijn voor ihandel en horeca in het licht de sterk gewijzigde toeristi- perspectieven. De gemeente gegevens vooral nodig te kunnen bepalen welke mo theden en beperkingen de imingsplannen voor deze itakken moeten bieden en ndernemers zelf wilden we- zij moeten doen om in de :e blijven. De resultaten het onderzoek worden ver in het grote Sociaal Econo- iStructuuronderzoek van de ente. m er al gegevens waren, deze uit de zeventiger en waren daardoor hopeloos derd. Om dat laatste op lu- wijze te onderstrepen wer- dinsdagavond bij de natie van het rapport in dora-hoeve de verouderde m in de papiervernietiger pt. De betrokken onderne- zijn ervan overtuigd dat zij nieuwe gegevens goed uit oeten kunnen. Er is nu meer houvast en een basis voor samen werking met de gemeente. Die ge meente zelf onthield zich dinsdag nog van commentaar. Wethouder Daan Schilling juichte het streven naar samenwerking met de ge meente toe, maar herinnerde er aan dat de gemeente ook andere belangen dan die van de onderne mers moet behartigen en de zaken dus moet afwegen. Ook temperde hij het optimisme dat de gemeen te met een buidel geld klaar staat om de realisatie van de actiepun ten te helpen bekostigen. De op handen zijnde wijziging van de verdeelsleutel bij de toewijzing van rijksgelden aan de gemeenten, pakt voor Texel zeer ongunstig uit. Het komt neer op een korting van 1,3 miljoen gulden. „Maar de sig nalen zijn niet aan dovemansoren gezegd". Het onderzoek heeft bijna f164.000,- gekost. De gemeente betaalde daarvan f97.552,-, het Ministerie van Economische Za ken f46.760,-en de Texelse bedrij ven f19.468,- Het rapport verschaft aanbevelin gen wat betreft de omvang, sa menstelling en situering van winkels en horeca op zodanige wijze dat zowel toeristische als plaatselijke consumenten een goed voorzieningen niveau wordt geboden en de ondernemers in staat worden gesteld goed rende rende bedrijven in stand te houden. Lees verder pagina 5 imm Voor talrijke belangstellenden sloegen Bob Coutinho en Patric Baraské de eerste ballen op „Driving Range De Krim" (Foto Frans Hopman) Vanaf vandaag verzorgt bu sonderneming AOT ook open baar vervoer in aansluiting op de tussenboten. Als Teso een extra boot inzet, zal voortaan een achtpersoons busje klaarstaan van Taxi 12000 dat, tegen openbaar ver- voerstarief, pendelt tussen de Elemert en de veerhaven. Het is een experiment dat tot het eind van dit jaar duurt. De „tussenbussen" vertrek ken om kwart over heel vanaf de Elemert en op het halve uur vanaf de veerhaven. Het is een non-stop dienst, dus er wordt niet gestopt bij tussen- gelegen haltes. Als de proef slaagt, wordt be keken of de tussenbus defini tief zal worden ingevoerd. De verouderde rapporten gaan de papiervernietiger in. (Foto Horry de Graot) tig jaar geleden hadden op Texel een eigen stede- uwkundig adviseur. Fan- tisch, wat waren we daar fs op, want zo'n figuur was te tijd absoluut onmisbaar toch alleen maar een sta- 'Symbool van ijdele stuurders?). Onverwachte sprankelende adviezen fo rte hij de argeloze Tesselaar or, die als onmondige kleu- 's aan zijn lippen hingen: *9 met die ouwe rotzooi op Groeneplaats, weg met dat ■ekte raadhuis, weg met smerige pomp, weg met suffe winkeltjes, slopen handel en ruimte schep el Het schaarse protest td onmiddelijk de kop inge st. Zo lanceerde die man het unieke plan voor een torondweg om het ei- w. Dan kon de dagjestoerist ten ruk Texel doen! Hoe be- je het. Gelukkig wist ln dat nog net te voorko- nHadden we toen een vi- Nee, natuurlijk niet, roept ween nu, achteraf. De teneplaats lijkt voor eeu- verpest. Het vermoeide t van Den Burg moet mini- a' gedotterd en compleet 'tvalideerd. Een duur on- noek bevestigt weer eens we allang weten: die Xneplaats deugt niet! Mom nu actie. Groen moet |r groen. Die plaats moet het bruisende en trots 'Ppende hart van Texel Men.. Horszei Uit onvrede over de verhuur van de villa's heeft de Vereniging van Huiseigenaren van het Beachpark in De Koog het oude bestuur weg gestemd. Vrijwel unaniem koos de ledenvergadering zaterdag ze ven huiseigenaars in het bestuur. Verdeeld over vier commissies gaan ze proberen de exploitatie te verbeteren. De eigenaars willen voortaan ook zelf huurders wer ven voor hun villa('s). Vanaf de oplevering van de eerste van de 144 vakantievilla's twee Het toeristisch bedrijfsleven gaat een kijkje nemen bij de groeiende concurrentie in het voormalige Oost-Duitsland. Op initiatief van het NBT-Keulen worden in sep tember a.s. twee studiereizen ge maakt naar de Oostduitse kust en naar het merengebied in de nieu we bondsstaat Mecklenburg- Vorpommern. In beide gebieden is met name de waterrecreatie en het kusttoe risme in ontwikkeling. Het is de bedoeling vooral organisaties en bedrijven te bezoeken die betrok ken zijn bij het ontwikkelen en pro moten van het toeristisch product. Het wordt een vier- of vijfdaagse reis, die vooral interessant belooft te zijn voor mensen die beroeps halve te maken hebben met kust en watertoerisme. Het is de be doeling dat de Oostduitsers in 1995 een tegenbezoek brengen aan Nederland. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij de di rectie van de Stichting VVV Texel- promotie. jaar geleden heerst onder de eige naars die tussen de ƒ199.000,- en ƒ280.000,- voor hun bezit neertel den, een gevoel van ontevreden heid over het rendement en een ongelijke verdeling van de huur ders. Om de verhuur te verbeteren besloot Creatief Vakantieparken, dat de verhuur behartigt, dit jaar de VVV bij reserveringen te be trekken. Dat was voor de huiseige naren met genoeg. Het voornemen van het zittende bestuur, dat grotendeels bestond uit initiatiefnemers, het aantal le den van zes terug te brengen naar vijf, versterkte de ongerustheid. „We willen de verhuur voor de toe komst veilig stellen", stelt de nieu we voorzitter, J. Van der Ende uit Monster (ZH): „Het gaat om geld, en dan is iedereen kritisch. Er is nog veel werk te doen om het park omhoog te krijgen. Een goede aanpak vraagt een brede onder steuning. We vonden de aanpak van oude bestuur niet voldoende. Bovendien bestond dat uit de mensen van het eerste uur. Die hebben hun werk nu gedaan. Het gaat het er nu om de dagelijkse Omdat de momenteel zeer popu laire Steven Spielberg film „Schindler's List" belangrijk wordt geacht voor de historische bewustwording van jongeren, wil len b en w een bezoek aan deze film stimuleren. Vandaar dat het college bereid is de helft van de kosten voor het bioscoopbezoek voor haar rekening te nemen. Deze regeling geldt alleen voor de OSG- leerlingen op Texel. De nadere uit werking van dit plan volgt nog. gang van zaken te sturen." Continuïteit Drie van de zes oude bestuursle den, waaronder Elko Vermeulen, hadden zich overigens niet her kiesbaar gesteld. Rob Tebbe van Livingstong Building Industries en tot zaterdag secretaris, vindt dat met handhaving van enkele oud bestuursleden er continuïteit in de vereniging zou zijn gebleven. „De onderlinge verschillen zijn niet fun damenteel, over de uitvoering den ken we anders. Maar er is democratisch beslist. We zijn het er allemaal over eens dat het park een goede toekomst nodig heeft." Tijdens de vergadering presenteer- Met twee rake klappen openden Bob Coutinho (voorzitter van golf club De Texelse) en Patric Baraské (jongste jeugdlid) woensdagavond de oefenbaan op vakantiecentrum De Krim. Champagne, hapjes en speeches gaven aan de handeling, die door een groot aantal genodig den werd bijgewoond, een extra feestelijk tintje. Golfspelers moe ten echter nog even geduld heb ben voordat ze daadwerkelijk op de /driving range" aan de slag kunnen. Door het koude voorjaar kon het gras pas laat worden inge zaaid, waardoor het terrein thans nog veel weg heeft van een zand vlakte. De initiatiefnemers hopen de baan op Hemelvaartsdag (12 mei) in gebruik te kunnen nemen. In de tussentijd zullen er nog hoge vangnetten worden geplaatst om te voorkomen dat teveel balletjes zoek raken. Geen overbodige luxe, want de driving range is bedoeld voor het oefenen van lange sla gen. Hoe ver je met diverse golf stokken („clubs") kunt reiken, demonstreerden Joost Brieko en Joris van der Plas. A-professional Brieko en B-prof Van der Plas zijn bij De Krim in dienst genomen om komend seizoen lessen te verzor gen. De golfschool zal zeven da gen per week open zijn, „van negen uur 's ochtends tot zonson dergangBij de baan komt een winkeltje, waar volledige golf- uitrustmgen verkrijgbaar zijn. Naast de driving range zijn er nog twee oefenbanen aangelegd, waar op specifieke onderdelen zoals het „putten" (van dichtbij de bal in de „hole" proberen te krijgen) kan worden getraind. Tijdens de openingsceremonie de Van der Ende met nog zes an dere huiseigenaars zich als kandidaten. Het zevental werd vrij wel unaniem gekozen. Ze hebben hun taken verdeeld over vier com missies, die de schouders onder het park willen zetten. Eén voor onderhoud, één voor de promotie en de onderlinge activiteiten, één voor de verhuur en een commissie voor de overige zaken, zoals finan- Lees verder pagina 3 blikte Krim-directeur Martin War- naar vooruit naar de aanleg van een 9-holes golfbaan. Hij consta teerde dat de aanvankelijke scep sis is omgeslagen in waardering. „Er is nu een breed draagvlak Volgens Warnaar kan niet alleen op de medewerking van gemeente en provincie worden gerekend, maar ook stelt de Werkgroep Landschapszorg zich positief op. Bob Coutinho zei in zijn toespraak je te hopen op een goede samen werking met De Krim. „We streven naar een duurzame relatie. Daarbij hoort dat vooraf goede huwelijkse voorwaarden worden gesteld. Met de opening van de driving range is de verlovingstijd begonnen." Belangenvereniging „Tien voor Texel" maakt zich zorgen over be paalde uitbreidingen van toeristi sche accommodaties onder het mom van kwaliteitsverbetering. Texelaars en toeristen worden daarom opgeroepen om „Tien voor Texel" te informeren over ontwikkelingen die vraagtekens oproepen. Men kan reageren door bestuursleden te bellen, of te schrijven naar „Tien voor Texel", postbus 69, 1790 AD Den Burg. In een brief aan het college van b en w geeft secretaris Ari van Harde- veld een voorbeeld van ongecon troleerde uitbreiding. Aangehaald wordt een aantal verhuur- activiteiten van de firma Van der Linde in en rond De Cocksdorp. Volgens Van Hardeveld voldoet de firma in vier gevallen niet aan de regels. Het gaat onder meer om de verhuur van een appartement, een vakantiewoning en kamperen bij de boer. Het college wordt ver zocht op korte termijn actie tegen het Cocksdorper bedrijf te on dernemen. In een reactie zegt Willem van der Linde zich van geen kwaad be wust te zijn. Volgens hem hebben alle genoemde situaties de toe stemming van de gemeente. Bo vendien bevreemdt het hem dat zijn firma er als voorbeeld uit wordt gelicht. I.M. ADVERTENTIE Gerard Zijerveld heeft zijn voorzit terschap van de Stichting Jut- tersmuseum neergelegd. Hij wil zich daarmee distantiëren van de volgens hem weinig positieve opstelling van „zijn" jutters, na de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 19 april. Die ondertekening had het eind moeten zijn van een periode van onenigheid met de Stichting Texels Museum. Zijerveld: „Het was een broze overeenkomst, maar ik vond dat die loyaal moest worden nageleefd en dat de jut ters begrip en tolerantie moesten tonen. Dat hebben ze niet gedaan. Bij mi) is de fut er nu uit". Zijerveld doelt onder meer op een ingezonden stuk dat secretaris Jan Uitgeest schreef naar aanlei ding van de uitlatingen die voorzit ter W. ten Have deed bij de ondertekening. Ook had hij zich geërgerd aan andere symptomen waaruit bleek dat de ruzie tussen de stichting Texels Museum en de juttersstichting feitelijk gewoon doorging. Zijerveld is vijf jaar voorzitter ge weest. Hij volgde destijds als zo danig Jook Nauta op. Jan Uitgeest neemt nu het voorzitterschap waar. Hij betreurt het vertrek van Zijerveld en is het niet eens met zijn argumenten. Het is de voorzit ter van de STM geweest die bij de ondertekening van de samenwer kingsovereenkomst de knuppel in het hoenderhok gooide door zich laatdunkend uit te laten en daar mee het ingezonden stuk in de krant uitlokte. Uitgeest vindt dat hij het recht heeft om in het open baar wat terug te zeggen. „We blij ven strijden voor werkelijke erkenning voor onze inzet voor het museum". Het bestuur van de Stichting Jut- tersmuseum bestaat nu nog uit Jan en Klaas Uitgeest, Sil Boon, Cor Ellen en Hans Bremer. Al voor het vertrek van Zijerveld wilde men het bestuur uitbreiden. Jan Uitgeest: „We zoeken enkele en thousiaste jongeren, die voeling hebben met de jutterij of ten minste onze taal spreken". I M ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de onderstaande folders KONXAKT-magazine van INSTALLATIEBEDRIJF Voorjaarsfolder van MARTIN TROMP g-AJWEUCP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1