Van Rappard: 't Gaat om continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid [QRTTexels TEXELSE J COURANT Beachpark rpen-fietstocht koninginnedag Cursus over het opvoeden van kinderen Jacco's mini in vlammen op I Douche- en toilet voor noodcamping Amerikaans duo op Hoornder planken Lichtend sprotje op Texelse strand Zanger-gitarist in Oosterender kerk Memisa maakt de wereld beter HOI PETER! Texelaartjes lalve ngst. VRIJDAG 29 APRIL 1994 Verder hebben de eigenaren Van der Ende bedongen jj" voor hun eigen villa('s), nders mogen werven. „We i naar een bezetting van 40 per jaar.' Reserveringssysteem de totale verhuurop- zinde het reserverings- ,eem van Creatief de weden eigenaarsniet. Tebbe: aantal van de zespersoons- is, overigens in overleg met vereniging, aangepast tot vier- i0ons Door een prijsvoordeel enkele tientjes blijken deze beter in de smaak van de ikritische vakantieganger te Daar hebben we ons op 'eken." Volgens P. Sloot (Crea- echter geen sprake van op- ilijke willekeur bij de verhuur, ijtief heeft zich naar buiten altijd open opgesteld. Bij de entatie zijn we wellicht wat geschoten." Hij verwacht iet nieuwe, automatische re- iringssysteem, beter zal func- jren. Vereniging van Huiseigenaren itractueel nog enkele jaar ge- tien aan Creatief Vakantiepar en daarna vrij om over de uur te beslissen. Slecht weer tegenvallende weer speelt vol- Creatief een belangrijke rol. idelijk is de toeristische bezet- met 15 tot 20 procent terug pen. Niet zo gek, want vanaf stus hebben we nog niet één goed weer gehad. Menig st verkiest een zonzekere be- iming. Maar ten opzichte van andere parken steekt het jipark nog gunstig af. Texel is een topper." «(huurprijzen (tussen ƒ1200,- 1500,- per week, afhankelijk liet type) zijn volgens Sloot belemmering. „We bieden (teit, de ligging is ideaal en we net duurder dan elders." Niet terecht constateert ook Rob Tebbe. Beachpark moet tegen de ingroeien." Hij vindt de on- denheid onder de leden niet hl „De villa's zijn in fase's Beeld, Als je huis in oktober titer komt, moet je dat- i pn niet teveel meer ver- iten De grotere prijzen nu eenmaal in de eerste den van het jaar verdeeld. 70 tnt van de reserveringen vin- 6óreind april plaats. Een pro- ils dit heeft een aanlooptijd Hotel iet park de voorbije twee jaar S in aanbouw was, is vol- Sloot niet gunstig geweest hst rendement. „Maar nu de ff villa's zijn opgeleverd, de structuur klaar is en de omge- vorm begint te krijgen, keert rst terug. De huisvesting van ■ceptie in portocabines zal na gereedkomen van het hotel permanent onderkomen krij- ,De toegang is nog niet maar het tussengebied snel op. De verbeteringen ren door in de reserveringen, ebben de kopers in het derde een jaaropbrengst van mini- (27.000,- in het vooruitzicht ild. Dat gaan we dit jaar ha- let hoogseizoen en de feest- zijn al volgeboekt.' ptiebeheerder Frits Dijkstra reit instemmend. „De gasten azend-enthousiast, maar de uw van een vaste klantenk- «ist tijd. Steeds meer gasten i terug." «achpark is voor Texel inmid- een behoorlijke bron van gelegenheid. Behalve het re- ebeheer door Dijkstra, wordt nderhoud van de villa's en de aan lokale bedrijven uit- ed. ibbers van een fietstocht tet eiland kunnen morgen ift ophalen. Evenals in voor ejaren houdt Toerclub Taxi 'weer de Vijf- of Zeven Dor- tbt. Deelnemers kunnen vol- een zelf te bepalen route kijl of zeven Texelse dorpen Als bewijs moeten ze in |P een stempel afhalen. Wie dit volbrengt ontvangt een e,|ng. De inschrijving is van lot 12.00 uur. In Den Burg 1'dat bij de kraam van de Jb op de koninginnemarkt. aidere dorpen zijn de start- 'bet Eierlandsche Huis (De ™Pl, Loodsmanswelvaren Hoorn), rijwielverhuur Kik- advveg (De Koog), Strends (osterend), hotel Rebecca aaH en Havenzicht (Oude- Deelname kost ƒ5,- per Ij" Hot en met 16 jaar Later dit jaar, op 11, 12 en oudt de toerclub weer een «daagse. „Als je gezond wil blijven, is het goed als je niet alles eet, maar ook af en toe wat laat staan". Burgemeester Van Rappard ver telde gisteravond in de vergade ring van de Texelse vereniging van Logiesverstrekkers dat dit ook geldt voor de toeristische ontwik keling en de rol van de lokale over heid bij het bieden van mogelijkheden daarvoor. Er moe ten keuzes worden gemaakt. Het zal nooit lukken om het alle be trokkenen naar de zin te maken, maar het zou te wensen zijn dat allen tenminste naar elkaar luiste ren, het oog houden op de lange termijn, naar buiten eensgezind heid uitdragen en de problemen vooral intern proberen op te lossen. De burgemeester zei dat het gaat om continuiteit, kwaliteit en be trouwbaarheid en waarschuwde dat veel inspanning nodig is om de recreatieve bedrijvigheid op Texel in stand te houden. Het is aller minst vanzelfsprekend dat de mensen zullen blijven komen. Er is inmiddels een generatie op gestaan die allerminst traditioneel handelt wat betreft de vakantie bestemming, die letterlijk zijn grenzen heeft verlegd en zich ver maakt in gebieden waar het leuk en ook nog goedkoop is, bijvoor beeld gebieden in Midden- en Oost-Europa. Strategisch Van Rappard pleitte voor integrale benadering van de vraagstukken die met het toerisme samenhan gen, niet met oogkleppen op maar met inachtneming van andere be langen. hij brak een lans voor „strategisch denken". Niet altijd maar de conflictstof in openbaar heid brengen, maar in een sfeer van vertrouwen zoeken naar een consensus en daarmee naar bui ten treden. De burgemeester plaatste kritische kanttekeningen bij de neiging van veel Texelaars om alles maar open en recht voor zijn raap te zeggen en te schrijven. Hoewel niemand hen dat recht zal betwisten is het de vraag of het verstandig is als het erom gaat een doel te bereiken. „Het is niet altijd slim om je boodschap onge censureerd uit te dragen. Let op wat je bereiken wilt. Je moet het spel spelen en je aan de regels houden", aldus de burgemeester, die vond dat de mensen elkaar best de oren mogen wassen als ze uiteindelijk naar buiten maar één verhaal laten horen, zodat de kar één kant op wordt getrokken. Prikkel De bespiegelingen van de burger- Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Vandaar dat de Pedagogische Praktijk Texel een cursus organiseert. Misschien hebben ouders allerlei vragen, waarvoor ze een oplossing zoeken. Bijvoorbeeld: wat doe je als je kind niet wil luisteren, hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen Een autobrand in De Mars trok woensdagavond grote belangstelling. De mini be hoorde toe aan Jacco Gieles, die na enkele meters rijden merkte dat de uitlaat los raak te. Terwijl hij het mankement wilde herstellen bleef de mo tor draaien en vatte de auto door onbekende oorzaak vlam. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven. Jacco's auto raakte onherstelbaar bescha digd. IFoto Gerard Timmerman! wat vaker leuke en aardige dingen doen. Is het normaal dat ouders de hele dag politie-agentje moeten spelen? In de oudercursus „Opvoeden: zo!" zien de deelnemers op video hoe ouders hun kinderen prijzen, verbieden en straffen en wat het effekt is. Ze kunnen met andere ouders praten over opvoeden en ze zullen ervaren dat ze niet de enige zijn die zich wel eens onze ker voelen als ouder. Ze krijgen tips over belonen en straffen en ze krijgen folders mee waarin alles nog eens op een rijtje staat. „Opvoeden: zo!" is niet alleen maar een kijk- en praat-cursus. Het is ook een doe-cursus. De ver wachting is, dat ouders het geleer de thuis in de praktijk brengen. In deze cursus leren deelnemers een aantal opvoedkundige basis vaardigheden, zoals aandacht ge ven, prijzen, straffen en belonen. De cursus, die uit vijf bijeen komsten bestaat, is bedoeld voor ouders van kinderen van 2-8 jaar. Data: 19, 26 mei; 2, 9 en 16 juni 1994 Tijd: 20.00 - 21.30 uur. Plaats: d'Ouwe ULO Kosten: 75,- per persoon, incl. materiaal Inlichtingen en opgave: Anneke Dekker, tel. 15976. tij, vader prikkelden tot een geani meerde discussie. Een van de leden zag er een veroordeling in van het negatieve denken over toerisme, dat vooral de laatste tijd de kop heeft opgestoken. Er wordt heel wat gemopperd over wach ten in de winkel, parkeerproble men en andere gevolgen van toeristische drukte. De toeristen kunnen daardoor gaan denken dat zij niet gewenst zijn en voelen zich niet meer welkom. Daarin kon Van Rappard wel meegaan. De irritatie neemt soms grote vormen aan, maar daarmee is niet ontkend dat getracht moet worden wat te doen aan de oorzaken van de on vrede. Meer in het algemeen spre kend vond Van Rappard dat mensen zich vaak veel te sterk fixeren op dingen waar ze het niet mee eens zijn. Tegenstellingen worden daardoor overtrokken naar buiten gebracht. „Er is veel meer overeenstemming dan we den ken". De burgervader zei dat veel conflictstof uit de weg kan wor den geruimd, maar dan is het wel zaak dat de partijen zich betrouw bare partners tonen. Partijen zullen elkaar serieus nemen als zij goed zijn georganiseerd, zodat zij één geluid vertolken dat niet telkens verandert. Tijdens het praatje van Van Rappard en de reacties erop kwamen tal van onderwerpen aan de orde, waarbij ook zijpaden wer den bewandeld. 47000 De spreker liet zich ontvallen dat het wel eens heel verstandig zou kunnen zijn om met de laatste toe ristische slaapplaatsen op Texel terughoudend om te springen. Als de grens van 47000 is bereikt, zal die ook echt gerespecteerd moe ten worden, hoe moeilijk dat ook zal zijn voor mensen die dat niet uitkomt. Aan de orde kwam ook de (betrekkelijke) waarde van on derzoeken en enquêtes voor de beleidsbepaling („Die helpen om de minst onverstandige beslissin gen te nemen"). Zelfs de openba re toegankelijkheid van de Haneplas kreeg aandacht. Wat dat laatste betreft: de burgemeester zei dat het huidige feitelijke ge bruik van dit gebied zal worden gerespecteerd. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de paden in het terrein openbaar zullen wor den, terwijl ze dat nu niet zijn. Van Rappard: „We willen ons best sterk maken voor een wandelpad, maar het lijkt me niet handig om het als voorwaarde te stellen. De overheid is namelijk helemaal niet verplicht tot overleg hierover". Eén van de gemeentelijke toilet wagens is aan vervanging toe. In de zomermaanden staat dit ge vaarte op de noodcamping. Van daar dat is besloten tot aanschaf van een gecombineerde douche- toiletwagen, zodat de gasten van de noodcamping niet meer naar zwembad Molenkoog hoeven voor een wasbeurt. Het college van b en w wil echter geen muntenauto- maat op de douche, want ide blijkt in de praktijk kwetsbaar. Een klei ne toeslag op het kampgeld lijjkt hen een betere manier om uit de kosten te komen. Op donderdag 5 mei is het Ameri kaanse cabaretduo David Ma- ryanne in Klif 12 in Den Hoorn met hun show „Make this city ours tonight..." Dit Amerikaanse duo was al eerder in Nederland en brengt programma's met veel eigen liedjes en sketches maar ook vertrouwde standards en mu sicalsongs ontbreken niet. Door een aantal Nederlandstalige lied jes en scènes is het voor het pu bliek een verrassend toegankelijk programma. David Bacharach en Maryanne Quinones reisden eind januari 1993 met hun Amerikaans- Nederlandse show langs een aan tal kleine theaters in Nederland. Dat beviel hen zo goed dat ze nu terugkomen met een nieuw pro gramma. Afgelopen jaar werkten ze onder meer in New York en Florida en brachten daar verschillend reper toire. Ze brengen swingende pop, rock, musical en countrysongs en zingen net zo gemakkelijk a capel- la een vioolconcert van Bach. Het duo wordt in Nederland op pi ano en synthesizer begeleid door Alberto Klein Goldewijk, die ook met Astrid Nijgh door het land reist. Speciaal voor dit programma schreef hij een aantal prachtige ar rangementen. „Make this city ours tonight..." is een echt Amerikaans, geestig en muzikaal cabaretprogramma met een liefdevol Nederlands tintje. David Maryanne heten u harte lijk welkom... met onmiskenbaar Amerikaans accent, maar dat maakt het wel heel charmant. Op dezelfde avond, voorafgaand aan het optreden van David Maryanne zal de nieuwe theater krant voor het komende seizoen en winterperiode gepresenteerd worden. Aanvang presentatie theaterkrant 20.30 uur, aanvang programma 21.00 uur, entree /17.50. Vrien den van Klif 12 en abonnemen thouders hebben vrij entree (diner vooraf mogelijk). Plaatsen reser veren kan telefonisch 19633. Het lichtend sprotje, een minuscuul visje. Ter hoogte van paal 77 is door EcoMare-bioloog Arthur Ooster- baan een bijzonder visje gevon den: het lichtend sprotje (Maurolicus muelleri). Dit slechts vijf centimeter grote diertje hoort thuis in de Atlantische Oceaan. Het lichtend sprotje komt aan zijn naam door speciale lichtgevende organen aan de buikzijde. Enorme scholen komen voor ten westen van Ierland en ze zijn ook in de Middellandse zee, het Skagerrak en langs de kust van Noorwegen gesignaleerd. Het visje leeft op een diepte van 100 tot 500 meter. De vondst is volgens deskundigen zeldzaam. „Er worden zeer spora disch lichtende sprotjes langs de Nederlandse kust gevonden en als dat gebeurt is dat altijd in april", aldus een EcoMare-medewerker. „Mogelijk heeft dat te maken met IFoto Tessa de Graaffl de Noordelijke winden langs de Schotse en de Engelse kust. Hier door wordt namelijk veel water uit de omgeving van IJsland en Noor wegen onze kant op gestuwd." Het visje wordt ondergebracht in de collectie van EcoMare. Vernieling. Een bij de sporthal staande fiets is woensdagmorgen omver getrapt. Daardoor is de voorvork zo erg beschadigd dat de fiets total loss is. Vernieling II. Op de Ruyslaan is woensdag tussen 08.00 en 17.00 uur een bedrijfswagen aan de lin kerzijde bekrast. Aangifte werd gedaan door een man uit Maar- senbroek. Gestolen. Uit de jas van een OSG-scholiere van 13 jaar uit De Koog is dinsdag een portemonnee met ƒ60,- gestolen. De jas hing in de garderobe van het schoolge bouw of een dependance. Zondag verleent zanger/gitarist Rob Favier zijn muzikale mede werking aan een jongerendienst in de Gereformeerde kerk in Oosterend om 10.00 u. 's morgens. Rob Favier is van jongs af aan op gegroeid met muziek en trok op zijn achttiende al door Europa met een full-time groep. Hierna stu deerde hij theologie. Dat gaf hem de mogelijkheid om niet alleen te zingen in een dienst, maar ook om voor te gaan. Een combinatie dus van predikant en zanger. Rob Favier schreef veel liedjes voor anderen en hij vertaalde di verse songs uit het Engels, onder meer van Tom Parker. In 1992 ver scheen zijn nieuwste CD „Met een Glimlach". Deze CD werd zeer en thousiast ontvangen en eindigde bij de bestverkochte gospel-CD's van 1992. Een kerkdienst met Rob Favier is een ontspannen gebeuren waarin iedereen zich op z'n gemak kan voelen. Zijn benadering is heel praktisch: vanuit het „Grote Nieuws van God" ontdekken wat de mensen daarmee kunnen in ons dagelijks leven. Zijn optredens kenmerken zich door een geheel eigen stijl en aanpak; met veel hu mor toch ernstige dingen weten te zeggen. Zijn muziek is een menge ling van cabaret en pop. Wie van goede Nederlandse teksten houdt, zal zijn optreden als een verade ming ervaren en heel wat stof om over na te denken mee naar huis nemen. Wethouder. Wethouder Poster is de opvolger van Dirk Terpstra in de Stichting Stimulering Texels Product. C,r0 565 7 Daar het mij onmogelijk is U persoonlijk te bedanken voor de blijken van medeleven tijdens de verzorging in het verpleeghuis en na het overlijden van mijn zuster G. DIJT zeg ik u hierbij mijn hartelijke dank. Een bijzonder woord van dank aan het verzor gend personeel van het verpleeghuis Texel en aan ds. Knipscheer voor zijn bemoedigende woorden. F.H. Dijt Texel, april 1994 Met gevoelens van onmacht en verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerde lid TEA VLAS-ROOM Klaverjasclub Oudeschild. ,De Doormars" 12 mei 1944 12 mei 1994 Donderdag 12 mei 1994 is het 50 jaar geleden dat onze ouders en grootouders Aris van der Vis en Dieuwertje Vonk in het huwelijk zijn getreden Deze dag willen wij gezamenlijk met hen vieren. Eenieder die hen wil komen feliciteren is zaterdag 14 mei van 17.00 tot 18.30 uur van harte welkom op de receptie in Dorpshuis de Bijenkorf" in Oosterend. Vhestraat 2, 1 ?94 AV Oosterend Ikxel. Lenie - Piet Pieter - Marjan Leendert - Mary Willem-Ans, Wendy, Arjan, Mario, Diana, Fia, Aris, Richard, Ar co, Marleen. Niets meer te verlangen, wel te vervangen [S3 Ik hoop dat wij de volgende 102,5 jaar zoveel plezier en liefde samen beleven als het afgelopen jaar. Ik hou hartstikke veel van jou. Christina Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Elvira Petronella Elisabeth Zij is geboren op 26 april 1994 en woog bij de geboorte 2440 gram. Eric en Fem Blom-van der Vis Borneostraat 4 2003 TR Heemstede Na negen maanden liften en dromen, ben ik op de plaats van bestemming gekomen. Max 27 april 1994 Rezia Verlooy Marcel van Benthum Schilderweg 215 1792 CJ Oudeschild Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur. 28 april 1994 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Elise-Jane Zusje van Marina en Lindy Gep en Janet Brouwer Mulderstraat 29 1794 AA Oosterend Texel Telefoon 18537 Voor bezoek even bellen. Mijn papa en mama hebben vaak aan mij gedacht maar door omstandigheden er lang op gewacht Zie, de wonderen zijn de wereld nog niet uit want hier ben ik dan, een kleine spruit. lederéén dacht dat het niet kon. hallo, mijn naam is Manon 26 april 1994 Mijn trotse ouders zijn: Roel Verra Jolanda Winter Chris Lieuwstraat 25, 1791 XM Den Burg Texel. Graag voor bezoek even bellen: Tel. 02220 - 15616. Jolanda en Manon verblijven nog enkele dagen in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: ƒ7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) Vanaf zaterdag 30 april weer onze jaarlijkse geranium-markt. Fa. Schermer - Schuyl, te genover vliegveld Texel. Aktieve 55-plussers in Den Burg, De Koog en Ou deschild willen graag in het nieuwe seizoen aktief blijven. Wij kijken uit naar een docent gymnastiek. Bel naar de Swot, tel. 12696. Een zijden trui of blouse voor f 79,95??? Kijk dan eens bij Cecil! We verstraat 1C, tel 15708. Tuinbanken, meubelen, opbergschuurtjes. Jim- mink Kam peercentrum. Sony camera's Service Center Texel. 11777. De hele week op ons rui me assortiment brood 10% korting bij De Vlier Natuurvoeding. T.k. gevr.: Sta-caravan met standplaats. Lfst. omg De Koog. Br.anr. 1547 aan Bur Tex. Crt. Brieven naar T.M.J. Ber- kien, Duinroosstraat 20, 1796 BJ De Koog. Het Eko-keurmerk is een door de overheid en land bouw gecontroleerd keur merk voor biol. produkten, u vindt ze bij De Vlier. Bij Kunsthandel Hans van der Klift telt niet alleen de veelzijdigheid van de col lectie. Er wordt ook gelet op kwaliteit, waarde en prijs. Dit weekend Koninginne- menu 3 gangen f 24,50. Restaurant Loodsmans duin, Rommelpot 29, Den Hoorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3