HOU IK VOHD HOG T EEM LEUK ETOK-PRUR05E J BEGRRVEH 16 -\r BETER EM VdfiKKELl6KER ROMMEL HRLEh ROMMEL BREHGEN jgnas Kwaliteit winkels horeca omhoog" Wat ik zeggen wou Detailhandel: let op Uw saeck! fEXELSE COURANT (W VOHD HOG EEH PRKKOTL02E BELOFTES, IK DRCHT DIE MOETEH MAAR op DE BLI6 Een droge jut .norzitter Vlnke overhandigt het rapport aan de wethouders Poster en Schilling. mogelijkheden voor de onder- ners op Texel staan of vallen het toerisme. Aan dat toe- ne is dan ook te danken dat voorzieningenniveau op Texel beter is dan in een gemiddel- andere gemeente van die itte. aanbod is er 2 tot 3,5 keer zo it. In de foodsector is 54% de bestedingen afkomstig van Texelaars, in de non foodsec- 58%. Wijzend op deze feiten laarde TVO-voorzitter Ko Vin- fmsdagavond dat niet langer grerend moet worden gepraat het toerisme als monocul- De recreatie is voor Texel een waaraan welvaart en welzijn «ge mate zijn te danken. De notionele inspanningen om de om recreanten naar Texel op te houden, verdienen dar blijvend financiële steun van ondernemers. Texel moet alle >n bijzetten, nog meer zelfs vroeger omdat de concurren- liet stil zit. Den Burg Burg biedt het hoogste ver ingsniveau. Volgens de onder- jers vormen de winkels in residentie een toeristische ictie op zichzelf. Zowel Texe- als toeristen zijn zeer tevre- over het aanbod. Voor zover e>ding wordt gewenst, heeft «trekking op de schoenen- en ngbranche. Een probleem de Texelse consument is ech te verkeers- en parkeersituatie, isten ergeren zich daar veel der aan. Beide categorieën en zich aan de fietsers in het trumgebied. Groeneplaats winkelaanbod van Den Burg is Hicentreerd in een compact ed met een aantrekkelijk ver smaat, met uitzondering van "roeneplaats. Dit plein is on- jenaam en vormt een onder- wg van het winkelfront. Als epunt wordt dan ook voor dat gemeente en TVO dit plein een compleet herin- Öngsplan maken, zodat het een bruisend dorpshart it. Horecavestiging moet mo- k worden aan de zuidwest er moeten terrassen komen te wanden van het plein moe- worden ingevuld met commer- functies. betreft het sterk op toeristen •bte aanbod van De Koog stel de onderzoekers vast dat de •sector redelijk compleet is, de ■food sector daarentegen zeer 6r'<t. De consumenten zijn ma tig tevreden over het aanbod in De Koog vooral vanwege het prijsni veau en het gebrek aan parkeer- mogelijkheden bij de winkels. Door de bouw van de Top Tien su permarkt is de aantrekkingskracht van het aanbod toegenomen, maar daar staat tegenover dat door de verdwijning van die winkel uit de Dorpsstraat de drukte al daar overdag buiten het seizoen aanzienlijk is afgenomen. Door de dagwinkels die momenteel wor den gebouwd naast de Top Tien zal dat nog erger worden. Buiten de zomer is het in de Dorpsstraat te stil. Dan blijkt ook dat aankle ding en inrichting ernstig verou- (Foto Harry de GraafI springt er wat dat betreft uit. De ondernemers in de dorpen spelen goed in op de mogelijkheden van Texelse producten, zoals lams vlees, wol en kaas. In Oosterend zijn de winkel per auto slecht be reikbaar en parkeervoorzieningen in de nabijheid van winkels ziin er niet of nauwelijks. In Oudeschild doen zich parkeerproblemen voor bij het Maritiem en Jut- tersmuseum. Horeca De horeca op Texel, voor 78% van de omzet afhankelijk van het toe risme, wordt zowel door Texelaars als toeristen positief gewaardeerd. De onderzoekers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf zijn slecht te spre ken over de huidige Dorpsstraat. Er moet nieuwe bestrating komen en puien en inte rieurs moeten worden aangepast. derd zijn. Een deel van de puien en interieurs is toe aan modernise ring. In economisch opzicht func tioneren de winkels van De Koog matig, een gevolg van de seizoen fluctuaties. Ook in De Cocksdorp is het aan bod in de foodsector behoorlijk. Door de grote afstand van den Burg zijn de omstandigheden voor winkel- en horecabedrijven relatief gunstig. De Cocksdorp doet het goed als „rustig alternatief" voor Den Burg en De Koog en de con sumenten zijn tevreden over het aanbod. Alleen de parkeersituatie is niet ideaal. In economisch op zicht functioneren de winkels re delijk. De herinrichting van de Kikkertstraat heeft het onderne mingsklimaat verbeterd; veel on dernemers hebben de laatste jaren geïnvesteerd in hun bedrijf. In Oudeschild, Oosterend en Den Hoorn is een basisvoorziening aanwezig voor de dagelijkse ver zorging van de consument. De foodwmkels doen het gemiddeld economisch redelijk. In de kleinere dorpen is men zeer tevreden over sfeer en gezelligheid en over servi ce en bediening. Dat de winkels in Oudeschild, Oosterend en Den Hoorn zich kunnen handhaven is niet alleen te danken aan kopende toeristen, maar ook aan de binding die er is met de koopkracht van de inwoners. Vooral Oosterend IFoto Harry de Graaf) Minder positief is men over het prijsniveau, met name in De Koog en Den Burg. De horeca in Den Burg, voor een groot deel gecon centreerd bij de Groeneplaats, maar heeft richting dat plein te weinig „smoel". Door het ontbre ken van een theater is de uit- gaansfunctie van Den Burg beperkt, zodat heropening van De Lindeboom belangrijk is. Het horeca-aanbod van De Koog is nog groter dan van Den Burg en richt zich bijna helemaal op toe risten. Door de sterke seizoensaf hankelijkheid zijn er weinig mogelijkheden voor specialisatie naar doelgroep waardoor het aan bod een doorsneekarakter heeft. In de andere dorpen ligt de nadruk op het restaurantaanbod. Het grootste aanbod biedt wat dat be treft De Cocksdorp. Toekomst De onderzoekers gaan er niet van uit dat de bestedingen in de naaste toekomst zullen toenemen. Ze wijzen op het nagenoeg stabiel blijven van de Texelse bevolking, de teruglopende landelijke beste dingen in de afgelopen twee jaar en het onder druk komen van de toeristische bestedingen op Texel als het aantal accommodaties blijft afnemen. Voor detailhandel en horeca is het van vitaal belang dat de gemeente een eenduidig •AMBenrf60'Worden winkels gebouwd naast de Top Tien supermarkt aan de Nikadel in De Koog. Dat is strijdig met de visie van de til *'*°*kers. (Foto Harry da Graat) Binnen een als zodanig aan te wij zen winkelconcentratiegebied moet de bestaande detailhandel de mogelijkheid hebben om uit te breiden en moet vestiging van nieuwe winkels mogelijk zijn zon der dat daaraan vestigingseisen worden gesteld. De huidige restrictieve regelgeving in het bestemmingsplan den Burg centrum zou dus moeten worden aangepast. Vestiging van winkels buiten het concentratiegebied moet worden voorkomen, eventueel met uitzon dering van meubelzaken, bouw markten en andere bedrijven met „volumineus" aanbod. In De Koog wordt uitbreiding van het aantal winkels economisch niet haalbaar geacht, voor zover er in de toekomst uitbreidingsruimte ontstaat zal die door de huidige ondernemers gebruikt moeten worden voor schaalvergroting en kwaliteitsverhoging. In het belang van de levendigheid van de Dorpsstraat in de stillere perioden van het jaar moet minstens het huidige winkelbestand in het ge deelte ten zuiden van de Kaapstraat worden gehandhaafd. De onderzoekers raden vestiging van nieuwe winkels aan de Nika del sterk af. Wat betreft de andere dorpen heeft De Cocksdorp de sterkste positie, mede door de afstand met Den Burg. In Oudeschild en Den Hoorn heeft het aanbod in de foodsector een minimale omvang die zich moet kunnen handhaver). Het grootschalige aanbod in Ou deschild zal zich eveneens kunnen handhaven. Het relatief omvangrij ke aanbod van Oosterend zal iets afnemen, mede doordat, dit aan bod voornamelijk afhankelijk is van bestedingen door plaatselijke inwoners. Handhaving van een su permarkt is essentieel om ook enig aanbod van speciaalzaken in stand te houden. Lindeboom Wat betreft de horeca wordt opge merkt dat de heropening van De Lindeboom gelegenheid biedt om een aantal manco's in het horeca- aanbod (beperkt aanbod grand ca- fé's en zalen) te verhelpen. Door de theaterfurictie van De Linde boom zal bovendien de uitgaans- functie van Den Burg weer op niveau komen. De gemeentelijke aanwijzing van een horecaconcen- tratiegebied wordt toegejuicht. Binnen dit gebied moet de regel geving soepel zijn om verplaatsing van minder goed gelegen bedrij ven naar dit gebied mogelijk te maken en vestiging van nieuwe bedrijven te bevorderen. De eco nomische ruimte voor nieuwko mers wordt overigens beperkt geacht gezien de kwaliteit van het bestaande aanbod. Overwogen zou kunnen worden het horeca- concentratiegebied uit te breiden met de zuidwestelijke wand van de Groeneplaats. Zo kan de Groe neplaats wat gezelliger worden en de horeca heeft hier betere bestaansmogelijkheden dan de detailhandel. Gestreefd moet worden naar meer variatie van het bestaande horeca- aanbod in De Koog. Wat betreft de restaurants moeten er meer speci aliteiten komen (vis, grill en gespe cialiseerd buitenlands) en een duidelijker onderscheid in kwaliteits- en prijsniveaus. Een deel van de café's zou op wat ouder publiek gericht moeten wor den; vooral buiten het seizoen is dat een interessante doelgroep. In de snacksector is modernisering en kwaliteitsverhoging nodig. Door versoepeling van regels moet aan kleine hotels de mogelijkheid tot uitbreiding worden geboden, zodat ze kunnen overleven. Kwali teitsvergroting zonder uitbreiding is moeilijk. De Dorpsstraat zal als horecastraat beter functioneren als geen horeca wordt toegelaten aan de Nikadel. Beperking van vestiging van natte horeca in het zuidelijke deel van de Dorpsstraat zal bijdragen aan verbetering van de sfeer in die straat. Uitbreiding van horecabedrijven in andere dor pen wordt niet wenselijk ge vonden. Op Texel is vorige week een inte ressante vondst gedaan. Geen VOC-wrak, geen gasbel, nee hoor, veel dichter bij de gewone mensen en uiteraard van een ontroerende eenvoud. Zomaar, tijdens een commissie vergadering van ROH. Een soort bestuurlijk ei van Columbus zou je kunnen zeggen en waarvan iede reen niet begrijpt, dat daar nou niet eerder iemand op is gekomen. Ook ik weet wel dat er mensen rondlopen, die een probleem oplossen door het probleem de oplossing te noemen, maar deze keer... (Al vind ik wel dat je die mensen niet overal kunt laten rondlopen). Maar ja, grote ontdek kingen en dan ook nog zo dicht bij huis, da's toch weer even wennen, wees nou eerlijk! Neem nou de „Gedoogsituatie-Blom- Oudeschild". Wat daar -en niet déér alleen- plaatsvindt onder het mom van industriële bestemming is met geen (rechtschapen) pen te beschrijven. Hoe heeft het zo scheef kunnen gaan op Texel? Juist, ja: We hadden het over één der directe uitvloeisels van jaren lang politiek wanbestuur, gesjoe mel, en gerotzooi. Op sommige Zuid-Europese eilanden is dat cul tuur geworden, op de Noord- Europese eilanden (nog) niet. Toch is het oppassen geblazen: ook hier, net als daar, bevat een men selijke schedel o.a. 5 pond herse nen en 280.000 km. zenuwbaan en daar kan van alles uitkomen. Luister maar: 1. De burgers houden zich niet aan de wet. 2. De gemeente heeft dus „een probleem"!?). 3. De wethouder voelt zich er zelfs door achtervolgd (oei!). 4. De oplossing luidt: je verklaart het onwettige wettig. (Sinds vori ge week heet dat op Texel: „de ac tiviteiten binnen de wet plaatsen") 5. Wég probleem, wég spanning, wég druk. 6. Leve de geest' uts nationale en internationale toe pasbaarheid is absoluut uniek! Ik noem slechts twee gevallen: a) De Serviërs laten doorlopen tot Sche- veningen. Gevolg: Op Gorazde wordt niet geschoten. Alle blauw helmen naar de Efteling. b) Hirsh- Ballin „plaatst de zware criminali teit binnen de wet"! Gevolg: De rietgedekte villa's schieten als paddestoelen uit de grond - wég snelstijgende werkloosheid. Zo zie je maar weer eens, waar een klein eiland groot in kan zijnl Enige jaren geleden schreef een op Texel we reldberoemd politicus dat hij de meeste inspiratie en wijsheid, no dig voor zijn functioneren, opdeed tijdens het ontspannen rondjes schaatsen op de Hors-meertjes achter Den Hoorn. Ondanks mijn leeftijd ben ik van plan de volgen de winter te gaan leren schaatsen. Ik zoek daarvoor het kleinste Hors meertje uit. Ik wil mij daar bekwa men in het met hoge snelheid ne men van vicieuze cirkels. Je kunt nooit weten! Mijn enige strohalm tot dan is de ethos van dé Ridder. K. Smidt Den Burg VRIJDAG 29 APRIL 1994 beleid ten aanzien van het toe risme formuleert, waarbinnen ruimte is voor ondernemersini tiatief. De economische ruimte voor uit breiding van het aanbod zal in Den Burg vooral moeten worden benut voor verbetering van het functio neren van de bestaande bedrijven. Aanpassing van hef commerciële beleid van veel bedrijven is nood zakelijk en dat vergt investeringen. Daarnaast is in veel gevallen uit breiding van de bestaande te kleinschalige bedrijven is wen selijk. Uitbreiding zal moeten plaatsvin den binnen de huidige winkelstra ten. De mogelijkheden om het winkelcircuit via de groeneplaats „rond" te maken door het bouwen van winkels, zijn beperkt. De de tailhandelsbestemming van de panden aan de zuidwestkant van de Groeneplaats zou daarom weer gewijzigd moeten worden. In Den Burg moet de bestaande parkeercapaciteit beter worden benut, eventueel door uitbreiding van het betaald parkeren en beper king van de ontheffingen tot be paalde delen van het centrum Naast het analyseren van bestaand materiaal werd in het ka der van het onderzoek onder 300 huishoudens op Texel een consu mentenenquête gehouden en wer den in de zomer van vorig jaar ruim 1700 passanten ondervraagd in zes dorpen. Daarnaast werden op verblijfsterreinen 1000 huis houdens ondervraagd en werd gesproken met „sleutelinforman ten". Door het bureau KNOV- Advies werd bovendien een onder- nemersonderzoek uitgevoerd on der 84 ondernemers. en/of tot bepaalde perioden per dag. De wegwijzers naar de par keerplaatsen moeten beter, met vermelding waar gratis parkeren mogelijk is en wat de loopafstand is naar het centrum. De inrichting van de looproutes naar het centrum moet wat be treft verlichting, bestrating en aankleding worden verbeterd. De parkeertarieven moeten worden gedifferentieerd per periode. Het „gat" naast De Lindeboom moet spoedig worden ingevuld en er moet een studie komen naar de inrichting van de Groeneplaats na de heropening van De Lindeboom. Met de politie moet worden over legd inzake een fietsverbod voor de Weverstraat en de stallingsmo gelijkheden voor fietsen en de buurt moeten worden uitgebreid. Door bewegwijzering dient op de ze stallingsmogelijkheden te wor den gewezen. De Koog De onderzoekers vinden dat de re novatie van de bestrating van de Dorpsstraat in De Koog veel uitge breider moet dan nu de bedoeling is. De ondernemers kunnen deze gelegenheid aangrijpen om tege lijk hun puien en interieurs aan te passen aan deze tijd. Een „straat manager" kan worden belast met de begeleiding van dit projekt en ook een taak hebben bij dagelijkse zaken zoals onderhoud en het voorkomen van vandalisme. Wat betreft het parkeren in De Koog moeten in de winter de be taalautomaten rond het centrum buiten werking worden gesteld. Overwogen moet worden het dorpscentrum van Oosterend rond de kerk af te sluiten voor autover keer en tegelijk de parkeervoorzie ningen aan de Achtertune uit te breiden. Ook in de andere dorpen moet worden gestreefd naar handhaving van het karakteristie ke van de dorpskernen. In Oude schild moet een afdoende parkeergelegenheid worden ge schapen bij het Maritiem en Jut- tersmuseum. De onderzoekers willen uitbreiding en uniformiteit wat betreft de win kelopeningstijden. In Den Burg moeten de winkels ook tussen de middag open zijn, in elk geval op donderdag, vrijdag en zaterdag. Gestreefd moet worden naar rui mere openingstijden in het seizoen. Bij de discussie na afloop van de presentatie bleek dat niet iedereen juichend was over het rapport. Ruud Kalusche van het gelijknami ge organisatiebureau wees erop dat de onderzoekers aangeven dat de bestedingen op Texel niet ver der zullen toenemen, maar dat ze tegelijkertijd oproepen tot schaal vergroting en andere investerin gen. Kalusche vroeg zich of waar de betrokkenen dat van moeten betalen. Hij kreeg te horen dat goede ondernemers beschikken over reserves om dergelijke verbe teringen uit te voeren. Investeren is nodig om niet achteruit te gaan. Later in de discussie bleek dat de onderzoekers groei wel degelijk mogelijk achten. De bestedingen per persoon zullen niet stijgen maar een toenemend aantal per sonen maakt dat goed. Texel on derscheidt zich in allerlei opzichten gunstig en kan nog pro fiteren van het groeiende aantal korte vakanties buiten de zomer periode. De Groeneplaats vormt een onaangename onderbreking van het winkel circuit In Den Burg. De onderzoekers vinden dat het plein heel anders moet worden Ingericht en denken aan een horecabestemming voor de panden aan de zuidwestelijke kant. IFoto Harry de Graaf)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5