„Natuurlijker" bos in het hart van De Dennen Financiële gezondheid gemeente op de tocht Trots op de ingeving die ik heb gekregen" Steeds meer Rijksbezuinigingen Staatsbosbeheer gooit het roer om DIT WAS TOT TEXELSE COURANT Meisje zwaait zeehondje uit VOOR KORT EEN MENS IN NOOD Mensen in Nood Marie Boersen, geestelijk moeder van schapenwollen dekens: Houtproductie en een beetje voor recreatie. Dat is jaren lang hét doel geweest van de Texelse Dennen. Dat daarbij nog sprake was van „natuurlijke waardewas mooi mee genomen. Maar in deze tijd van aandacht voor natuur en milieu gooit ook Staatsbosbeheer het roer om. „Plan Ture luur" heeft daar alles mee te maken. Natuurlijk bos bestaat niet meer in Nederland. Overal heeft de mens zich ermee bemoeid. Zo'n honderd jaar geleden werd op het toen kale Texel bos aangeplant. Woeste gronden rendabel maken, dat was de achterliggende gedachte. Dat gebeurde met zogenaamd „pio- niersbos". Er konden namelijk al leen boomsoorten worden gebruikt die bestand waren tegen de arme bodem, extreme klimaa tomstandigheden en harde, zoute wind. De Corsicaanse en Ooste- rijkse den voldeden. Saai bos Omdat houtproductie het doel was, ontstond een saai eenvormig bos: grote stukken met dezelfde bomen van dezelfde leeftijd. Geen variatie in soorten en hoogte. Do de of zieke exemplaren werden verwijderd om de rest niet in groei te belemmeren. Eens in de twee jaar verkocht SBB ,,hout op stam". Dat gebeurt ove rigens nog steeds. De houthande laar draagt zorg voor het vellen en weghalen van de bomen. Dat ge beurt door stukken bos uit te dun nen. SBB verzorgt de nieuwe aanplant. Tot nu toe ontstonden daardoor steeds weer grote, gelijk vormige stukken bos. Het Texelse hout, dat SBB zo'n twee ton oplevert, wordt verzaagd tot planken en driehoekige delen voor fruitkisten. Stukken van min dere kwaliteit gaan naar de veze lindustrie. Inmiddels hebben de dennenbo men op het eiland gezorgd voor luwte. Naalden en takken hebben een voedselrijke laag op de bodem gevormd. Vandaar dat meer eisen de loofbomen als de beuk en de eik en ook enige struikensoorten nu wel kunnen gedijen op Texel. Bosbeheer „Natuurlijker bosbeheer", dat is de nieuwe richting waarin SBB wil gaan. „Een zo hoog mogelijke na tuurwaarde, dat is nu de belang rijkste doelstelling, samen met de recreatiemogelijkheid", vertelt boswachter Erik van der Spek. SBB wil dat bereiken door de vari atie in het hart van de Dennen te vergroten. „In een natuurlijker bos, om het zo maar eens te noemen, komen verschillende loofboom soorten door elkaar voor. En dat alles in verschillende leeftijden: jonge boompjes, iets oudere exemplaren, volwassen bomen en ook dode of bijna dode restanten, want die vormen weer voedsel voor paddestoelen en insecten", aldus SBB-opzichter Harry Scheur. Hij vindt de uitgangssituatie op Texel goed. „Omdat houtproductie hier niet alleen zaligmakend was, heb je al een goede onderbegroei ing met struiken en jonge loof- boompjes." Dennen blijven De twee boswachters haasten zich te zeggen dat het niet de be doeling is op den duur alle denne- bomen te verwijderen. „Daar waar het kan, willen we loofbos. Maar dennebomen horen óók bij de vari atie en er blijft natuurlijk een be schermende rand om het bos." Voor het publiek zal het opvallen dat er geen grote hoeveelheden bomen in een zelfde stuk bos meer worden geveld. Wel worden op sommige plaatsen groepjes bo men weggehaald om licht de kans te geven tot de bodem door te dringen. Schreur: „Daardoor ver snel je de groei van struiken en planten." Daarnaast zullen dode bomen of exemplaren waar de top van afgeknapt is, niet meer wor den verwijderd, tenzij ze gevaar opleveren voor wandelaars. Omdat het beleid er jarenlang op was gericht dode en zieke bomen te verwijderen, zijn er niet zoveel van in de Dennen. Daarnaast is het een relatief jong bos, dus er is weinig sterfte. Voor de variatie zul len daarom enkele exemplaren worden „geringd". Dat betekent dat een ring van schors wordt ver wijderd, waardoor de boom sterft. Door het „nieuwe" bosbeheer, neemt de houtproductie aanzien lijk af. Minder inkomsten dus voor SBB. Erik van der Spek: „Ja, dat is de consequentie. Maar wij zaten toch al in een onrendabele uit hoek, dus economisch gezien is het, als je toch landelijk bepaalde delen natuurlijker wilt maken, han diger om dat in zó'n deel te doen." Tureluur In het hele bos lopen verschillende sloten. „Die zijn bij de aanleg al gegraven, want het gebied was zó nat dat geen bomen konden wor den aangeplant. Maar het zijn kaarsrechte sloten. De bedoeling is nu om met één ervan „iets leuks" te doen." Het gaat om de waterloop langs de Tureluursweg, die dwars door het hart van de Dennen loopt. Het project kost ongeveer een ton en heeft de naam Plan Tureluur. „De sloot krijgt een kronkelig ver loop met glooiende kanten. De waterafvoer wordt vertraagd." De vraag rijst of het gebied daardoor niet veel natter wordt. Van der Spek: „Ja, maar dat is ook de be doeling." Lieslaarzen? Het bos wordt dus natter. Dat lijkt niet te rijmen met de recreatie- doelstelling, die volgens het SBB- tweetal net zo hoog in het vaandel staat als de natuurwaarde. Lieslaarzen verstrekken bij de in gang? „Nee, zó erg niet", lachen de boswachters. „Al zouden we dat willen, dan kon dat nog niet. Er wonen mensen in het bos, die zijn er ook bepaald niet blij mee als hun kruipruimte constant blank zou staan. Het is de bedoeling dat het vochtigheidspercentage van het bos over het hele jaar meer ge lijk blijft." De bossloten bevatten bijzonder Boswachters Schreur en Van der Spek: schoon water. Dat komt uit de dui nen. Bijkomend voordeel is dat het erg constant van temperatuur is. Een optimale situatie voor allerlei waterdiertjes, bijzondere planten en andere organismen. Langs de Tureluur zullen enkele open plek ken worden gemaakt, zodat het licht vrij spel krijgt. Het omleggen van de Ture- Nu zijn de sloten allemaal nog kaartt IFoto s luurssloot gebeurt komende i ter. „Dan verstoren we broedende vogels en Voorlichting over het verarm bosbeheer en het Plan Tureltu worden gegeven via een folds bij EcoMare verkrijgbaar word het najaar wordt in dit cerj een informatie-avond waar iedereen vragen kan si btï De voorjaarsnota van gemeente Texel is klaar. Het over schot op de rekening 1993 bedraagt f760.000,-. Dat lijkt een leuk bedrag, maar vorig jaar was het ruim 1,5 miljoen en in 1991 ruim 1 miljoen. Gemeente Texel lijkt rijk. De overschotten en de algemene reserve zien er zo op het oog gezond uit. Maar schijn bedriegt. Door de forse kortingen op de rijksuitkeringen, zal ook Texel het in de toekomst steeds moeilijker krijgen. dergrens geleidelijk op te trekken naar 4 miljoen. Momenteel bedraagt het saldo van de algemene reserve f3.685.000,-. Bij een maximum van 3,3 miljoen is er dus een over schot van f385.000,-. Daar komt die f 760.000,- van het rekeningo verschot bij, maar er gaat nog f203.400,- af. Dat blijkt uit de zo juist afgeronde voorjaarsnota, waarin de verschillende mutaties van de afgelopen periode zijn op genomen. Ondanks deze „ver liespost" blijft nog f941.600,- om vrij te besteden. Voor het vergroten van de algeme- Op zandplaat De Richel ten noor- ne reserve zal f250.000,- worden den van Vlieland zijn dinsdag drie gebruikt, zodat het saldo daarvan grijze zeehonden uitgezet. Twee van 3,3 miljoen toeneemt tot waren in december en januari als f3.550.000,-. „huiler" op het strand aan- Ruim drie ton wordt aangewend gespoeld en naar EcoMare ge- om het laatste gat in de financie- bracht. De ander was geboren bij ring van het fietspad naar paal 9 af het IBN-instituut in 't Horntje, te dekken. Er loopt nog een aan- In verband met geldontwaarding en een „buffertje voor de somber uitziende toekomst" is in novem ber vorig jaar besloten dat de ge meentelijke algemene reserve omhoog moet. Tot nu toe had die een ondergrens van 3 miljoen en een bovengrens van 3,3 miljoen. Alles daarboven mocht worden besteed aan „leuke zaken" voor Texel. De bedoeling is om die on- waar voor onderzoek enkele zee honden worden gehouden. Het meisje Emmy, dat logeerde in Den Helder en daar op het strand een zeehondje aantrof, mocht dinsdag mee met de ,,Phoca". Samen met verzorger Wiebe Sytsma gaf ze „haar" dier de vrijheid. (Foto Dirk Kuiter) vraag voor rijkssubsidie voor dit pad. Momenteel is het potje voor zulke doelen leeg, maar het rijk staat positief tegenover het plan, dus het is niet ondenkbaar dat in de toekomst toch nog een bijdrage uit die hoek komt. In dat geval houdt de gemeente dus weer geld over. Dat blijft in de knip, evenals het resterende deel van het over schot, dat na aftrek van voorgaan de nog ruim 3,5 ton betreft. Dit geld wordt bewaard om toekom stige tegenvallers, zoals de aange kondigde korting van 1,3 miljoen op de gemeente-uitkering, op te vangen. Investeringen Het college heeft zich deze week tevens gebogen over de investe ringen voor 1995. Daarvoor is ƒ1.250.000,- beschikbaar. Naar het rioolegalisatiefonds gaat ƒ850.000,-. Een ton daaruit wordt gebruikt voor aansluiting van on rendabele gebieden op het riole- ringsnet. Daar hoort ook aanleg van riool naar de Slufterweg bij. De vier ton die overblijft wordt ge bruikt voor een nieuwe basketba linrichting in de Burg. de Koninghal, aanschaf pc's voor het raadhuis, aanleg parkeerterrein achter De Bijenkorf in Oosterend, herinrichting van de Burger houtstraat in Den Burg en de Boodtlaan in De Koog, snelheids- remmende maatregelen bij enkele dorpen en werkzaamheden aan de kerktoren van De Waal. Op het lijstje staat ook de vervanging van zonnecollectoren bij zwembad Molenkoog, maar omdat dat ook weer besparing op de gasrekening oplevert, betaalt deze investering zichzelf terug. Uit de toeristenbelasting wordt ƒ170.000,- gereserveerd voor spe cifieke investeringen in de toeristi sche sector. Hulp helpt. Help mensen in nood Giro 1111.222 Postbus 1041 5200 BA 's Hertogenbosch Omgewaaide bomen blijven voortaan gewoon liggen. Morgen wordt zij 80 jaar. In de volksmond wordt zij wel de „moe der" van de Texeler wollen dek bedden genoemd. Vijftien jaar geleden, op 65-jarige leeftijd, zet te Marie Boersen-Kooij zich achter haar naaimachine om de eerste schapenwollen onderdeken in el kaar te naaien. Gedreven door de idee iets voor reumapatienten te doen, zag zij heil in de wol van het Texelse schaap. Een gouden idee. In overleg met haar geven Dick Graaf en Henk van Leeuwen in 1984 de aanzet tot de Texelse Wol Onderneming. Binnen vijf jaar werd het enige écht-Texelse dek bed het best verkochte wollen dekbed van Nederland. „Ik ben er trots op dat ik die ingeving heb ge had. Er zijn zoveel mensen die er baat bij hebben", vertelt de in Den Burg wonende Marie Boersen. Zij houdt van puur natuur. Haar le venswijze heeft haar jong gehou den, daar is ze van overtuigd. „Ik ben zo blij dat ik helemaal geen kwaaltjes heb. Morgen word ik 80, moeiend maar zo oud voel ik me absoluut niet. Ik kan zomers nog uren fiet sen, daar geniet ik enorm van." Marie Boersen werd geboren op boerderij „Ons Genoegen", als oudste van zes kinderen. Na haar trouwen verruilde zij met man en kinderen Nederland voor Brazilië, om daar een landbouwbedrijf te stichten. Het land bleek niet aan de verwachtingen te voldoen en Marie Boersen keerde terug naar Texel. „In Brazilië kwam ik eigenlijk voor het eerst op het idee om met schapenwol iets voor reumapa tiënten te gaan doen. Er waren daar erg veel mensen die onder die aandoening leden. Omdat er in dat land helemaal geen schapen zijn, kon ik echter weinig met m'n plan nen aanvangen." Terug op Texel stak zij haar licht op bij reuma-patiënten. „Ik informeer de links en rechts en begon me in de materie te verdiepen. Een Duit se zomergast, die aan reuma leed, gaf ik vette schapenwol mee naar huis om z'n armen en benen mee in te zwachtelen. Hij kwam het jaar daarop terug voor een nieuwe voorfaad, want hij vertelde dat de wol een goede invloed had. Dat was voor mij het sein dat ik op de goede weg zat." Vermoeiend Nadat de eerste onderdeken onder haar Pfaff-naaimachine vandaan was gekomen, volgden er in ras tempo meer. „De reuma-patiënten verspreidden het nieuws onder el kaar. Ik heb nooit een advertentie hoeven zetten, mondelinge recla me was voldoende. De ene dag maakte ik twee onderdekens, de andere dag één of helemaal niets. Dat hing er maar net van af. Als je het in je eentje doet, zonder hulp van grote machines, gaat er na tuurlijk enorm veel tijd in zitten. Aanvankelijk had ik een kaard- molen die ik nog met de hand moest bedienen, dat was erg ver- Later kreeg ik er een klein motortje op. Dat scheelde enorm." Marie Boersen zag haar stille hoop de handel aan haar dochters over te doen, in rook opgaan. „Die mei den vonden het maar niets. Als je toch zo je brood moet verdienen', zeiden ze wel eens. Natuurlijk, schapenwol ruik je. Als je het aan het wassen bent, ruik je die lucht in het hele huis." Omdat ze octrooi voor heel Europa aan het verwerven was, is Marie Boersen van het vele werk niet rijk geworden. „Alle centen die ik met de verkoop verdiende, gingen daarin zitten. Maar het idee dat mijn dekens betekenis voor men sen hadden, was al voldoende. Daar ben ik nog steeds trots op." Mogelijkheden Na vijf jaar dienden Dick Graaf en Henk van Leeuwen zich bij haar aan. Zij zagen mogelijkheden in haar broodwinning. Na het nodige overleg werd haar eenmansbe drijfje overgenomen. „Dagen heb ben ze hier in de kamer gezeten. Praten en werken. Henk van Leeu wen zal heel wat uurtjes achter de naaimachine hebben gezeten." Trots vertelt zij dat Dick Graaf, de huidige directeur van TWO, haar in de beginperiode een aantak ophaalde om de uitbreiding eigen ogen te aanschouwen ontwikkeling ging opeens snel." Heeft ze nooit spijt van het uit handen geven »ar idee? „Nee", klinkt het vastl ten. „Kijk, als ik twintig jaaij was geweest, had ik het nat nooit gedaan. Maar ik was toen ik mijn eerste onder naaide. Dat is gewoon te ou nog iets op te zetten. Daar» ik volkomen vrede met de van zaken. Na m'n verjaard^ ik van plan met m'n doelt» een keer in de fabriek te ges ken. Het is alweer een poos den dat ik er ben gewee6t.' Gedreven door de idee iets voor reuma-petlënten te doen. zag Merit jaar) heil in de wol van het Texelse schaap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6