m I 1uur 79 Op woensdag 4 mei opent Hema Den Burg haar nieuwe Coffeeshop. GEMEENTE TEXEL EEN BETER MIUE BEGINT BIJ IEZE HEMA De normaalste zaak van de wereld. FOTO DE WAAL TEXELSE g COURANT "MEYERT LtSj 6 UITVALSCHERMEN a KNIKARMSCHERMEï t* SCREENS ft ROLLUIKEN JALOEZIEEN Vanaf die dag biedt de Hema een extra service: een sfeervolle coffee shop met 54 zitplaatsen, volgens de nieuwste Hema Horecaformule ingericht. Er is veel aandacht besteed aan snelle bediening. Het assortiment bestaat o.a. uit gebak, snacks, soepen, frisdranken, broodjes, ijs en verschillende soorten thee en koffie, die altijd vers voor u worden gezet. Op de openingsdag bij aankoop van gebakje, warme snack of broodje, een kopje koffie gratis. VRIJDAG 29 APRIL 1994 Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen Tel. (02230) 35663, Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur In den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Kipfilet 1000 gram 13,-. Slagerij Hans ploeger. Dorpsstraat 71, De Koog. Tel. 17748. Gap Star jeans vind je bij Boetiek 22. Nieuwe modellen jeans, ritsje of splitje aan pijp, mt. 27 t/m 36, f49,95. Rabbit Habit. Zuivere zuivel, vlees, brood en aardappelen, na tuurlijke lekkere produk- ten van Sint Donatus. Simmer Style nu bij Boe tiek 22I! Op zaterdag 7 mei aanstaande wordt weer een veiling gehouden van door de politie gevonden fietsen. Personen die aangifte hebben gedaan van verlies of diefstal van een fiets, hebben van de politie een aankoopcertificaat gekregen. Met dit aan koopcertificaat kunt u op de veiling een fiets kopen. Met de veiling, die gehouden zal worden in de ga rage van de politie aan de Keesomlaan, wordt om 10.00 uur begonnen. Indien u een fiets wilt ko pen, dient u vooraf een kopernummer af te halen bij de veilingmeester, op vertoon van een aan koopcertificaat. Voor de veiling is een ieder van 09.00 tot 10.00 uur in de gelegenheid een gevonden fiets als de zijne of hare te identificeren. De fiets wordt dan alsnog uit de verkoop gehaald. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afde ling Algemene Zaken van het gemeentehuis bij de heer A. Bijma, telefoon (doorkies)nummer 62152. GEMEENTE TEXEL KENNISGEVING (Algemene wet bestuursrecht) Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij voornemens zijn kapvergunning in gevolge artikel 5 van de Kapverordening Texel en overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, te verlenen aan: GEMEENTE TEXEL Ook dit jaar zal op koninginnedag, 30 april, een vrijmarkt worden gehouden in het centrum van Den Burg. Op deze vrijmarkt mogen uitsluitend particulieren een standplaats innemen. Be drijfsmatige verkoop van goederen of produkten is niet toegestaan. De straten die voor deze vrij markt zijn aangewezen zijn: De Binnenburg, We verstraat, Waalderstraat en de Parkstraat tussen Meubelhuis Texel en de Weverstraat. Bij het inne men van een standplaats moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden: uitsluitend aan de zijkanten van de straat mag een plaats worden ingenomen zodat de straat vrij blijft voor brandweer, politie en ambulancevoer tuigen; toe- en uitgangen van woningen en/of bedrij ven dienen te worden vrijgehouden; het plaatsen van marktkramen is niet toe gestaan; er mag geen gebruik worden gemaakt van geluids- of muziekversterkers; het is verboden alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden; v bij het verlaten van de standplaats moet de standplaatshouder zorgen voor de verwijdering van vuil, afval-en dergelijke. Het innemen van een standplaats op de Groene- plaats en het eerste gedeelte van de Parkstraat (tussen de Elemert en het postkantoor) is niet toegestaan in verband met de daar te houden ko- ninginnemarkt t.b.v. de verenigingen. GEMEENTE TEXEL Wijziging openstelling gemeentehuis en gemeen tewerken. Het gemeentehuis is op 5 en 6 mei gesloten. De buitendienst is op 5 mei gesloten. Wijziging huisvuildienst (restafval) De route van donderdag 5 mei wordt verschoven naar woensdag 4 mei. Wijzigingen bedrijfsvuildienst (GFT) De route van donderdag 5 mei wordt verschoven naar vrijdag 6 mei. Zet in verband hiermee uw container tijdig aan de weg. Storingen, calamiteiten en verstoppingen kunt u inspreken op het antwoordapparaat van tel. 12510. Destructor U kunt donderdag 5 mei destructiemateriaal op geven op telefoonnumer 12510; tussen 7.30 en 10.00 uur. GEMEENTE TEXEL - henzelf, t.a.v. de heer G. Pansier, afd. Welzijn voor 4 populieren aan de oostzijde van de sport hal „Ons Genoegen"; - de heer en mevr. Westerlaken-Van Beek, voor 8 elzen in hun tuin aan de Schoorwal. De aanvragen om kapvergunning en ontwerpen van de beschikking op deze aanvragen, alsmede het advies van het hoofd van de Afdeling Groen- beheer van Gemeentewerken, liggen gedurende vier weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze daarover hetzij mondeling, hetzij schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Texel, postbus 200, 1790 AE Den Burg, kenbaar maken. De desbetreffende stukken zijn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in te zien op de afdeling Milieubeheer, kamer 2.05 (bo venste verdieping). Nadere informatie: tel. 62188. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 3, lid 7, sub d van het bestemmingsplan „Den Burg-Centrum" medewerking te verlenen aan een bouwplan van: de heer D. Lap te Den Hoorn voor het plaatsen v.e. berging a/d Keesomlaan 26 te Den Burg. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 2 mei 1994 gedurende 14 dagen ter inzage. Gedurende deze termijn van ter inzage legging kunnen be langhebbenden eventuele bezwaren tegen het voornemen schriftelijk aan burgemeester en wet houders kenbaar maken. Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door: W Ploeg voor het plaatsen v.e. kassencomplex a/d Oosteren- derweg 51 te Oosterend (ontvangen 5-4-'94), Stichting Kampeerschuur Texel voor het veranderen va jeugdhotel a/h Gerritslanderdijkje 2 te Den Burg (ontvangen 12-4-'94): G.C. van der Kooi voor het gedeeltelijk vernieuwen v.e woonhuis a/d Warmoesstraat 10 te Den Burg (ontvangen 18-4-'94); Bakker's juwelier/Optische bedrijven hv. voor het vergroten v.e. woonhuis het veranderen v.e winkel in twee winkels a/d Groeneplaats 6 te Den Burg (ontvangen 19-4-'94); A. Huisman voor het plaatsen v.e berging het verplaatsen v.e berging a/d Korfbaeck 11 te Den Burg (ontvangen 20-4-'94); E.J. Andries voor het gedeeltelijk veranderen v.e winkel in restaurant a/d Dorpsstraat 148 te De Koog (ontvan gen 20-4-'94); Recreatiestichting Texel voor het vergro ten/vernieuwen v.e. bergruimte a/d Boodtlaan 80 te De Koog (ontvangen 18-4-'94), R. Bakker voor het vernieuwen/ver groten v.e. woonhuis a/d Herenstraat 48 te Den Hoorn (ont vangen 20-4-'94), E Kampstra voor het vernieuwen/ vergroten v.e. schuur a/d IJsdijk 15 te Oudeschild (ontvangen 21-4-'94); nv. P.E.N. voor het plaatsen v.e. transformatorsta tion a/d Laagwaalderweg te Oudeschild (ontvangen 22-4-'94); Widipa biv. voor het plaatsen v.e serre a/d Achter tune 9 te Oosterend (ontvangen 25-4-'94), Tevens is een melding bouwvoornemen gedaan door: M. van der Werve voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Hoofd weg 71 te De Cocksdorp (ontvangen 22-4-'94); Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat het college van burgemeester en wet houders van Texel voornemens is vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestem mingsplan, door middel van toepassing van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan: De heer F.L.A. Pieterse voor het plaatsen van een overkapping aan de Vismarkt te Den Burg, gedurende de periode van 7 juni 1994 tot en met 11 juni 1994. Dit plan ligt vanaf 2 mei 1994 gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12), Groeneplaats 1 te Den Burg. Gedurende de termijn van ter visie legging bestaat voor eenieder de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders voornoemd, schrif telijk bedenkingen in te dienen. Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 12 van de Monumentenwet 1988 bekend dat zij voornemens zijn medewer king te verlenen aan een bouwplan van: de kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk te Oudeschild voor het veranderen/vergroten v.e. consistorie a/d Trompstraat 60 te Oudeschild. Het bouwplan ligt vanaf 2 mei 1994 gedurende veertien dagen ter inzage. Een ieder kan binnen deze termijn zijn of haar zienswijzen schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wet houders. Badpakken ruime keuze mt 34-52 Mantje Sport. Edwin jeans vind je bij Boetiek 22. Zijden truien, ecru, in 3 modellen, f39,95. Rabbit Habit. Gratis af te halen bij de Rabobank: de leukste va kantiekrant. Nieuw tenmsracketi pro beer ons testpakket eens Mantje Sport. De Worsteltent-Koningin- nedag-Oranjebal- met La Morena Salsa band aan vang 20.00 uur. Jeu de Boule ballen en ac cessoires Mantje Sport. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. T.k.t.e.a.b. voor de Cross: Nissan Laurel 6 cil. Sieme tel. 12525-14477. Stretch spijkerbroeken, dames- en herenmodel t/m mt 56, f49,95 Rabbit Habit. Bestel nu uw wintervoor raad open haardhout. Sijm brandhouthandel. Tel. 02242-1865. Koninginnedag 30 april a.s. zijn wij de gehele dag gesloten, Albert Heijn. T.k. Toyota Celica Liftback 2.0 XT, 18 R, bj. '81, i.z.g.st., prijs f3950 Telef. 02995-5220. 501 van Levi's van donker tot licht bij Boetiek 22. Bloembollen: Anemonen, Geluksklaver, Dahlia's, Be gonia's. Veeger, Grens- weg 5. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. WK '94 T-shirts in de ma ten 116 tot en met 164 f9,95-en M tot en met XXL f14,95-„we zullen ze een poepie laten ruiken". Zegel kids en casuals. Weverstraat 32 Tennis, badminton en squash rackets bespan nen Mantje Sport. Te koop: mooie restau- rantstoelen f10,- per stuk Tel. 17786. Lee kinder-spijkerbroeken in diverse wassingen en met een perfecte pasvorm vanaf maat 92-f69,95, Zegel kids en casuals. Weverstraat 32. Te huur. Honda tuinfrees, vertikuteermachine, brom fiets, 220 volt generator, kettingzaag. Duinker- Oudeschild. Wij zien u helemaal zitten op Sint Donatus. Nu een rustige hoek in ons win keltje om voorzichtig en met kleine hapjes ons echte boerderij-ijs te pro beren. Oja, er is nog veel meer te proeven en te be kijken. Cracker-een perfecte kol- lektie sweatshirts, t-shirts, spijkerhemden en jacks nu ook in ecowassingen, Ze gel kids en casuals. We verstraat 32. Honda-grasmaai-aktieü t/m Pinksteren Duinker- Oudeschild. In tegenstelling tot eerde re berichten zijn wij maan dags geopend. Cathari- nahoeve, tel. 12156. Oliver Twist - Een leuke zomer-kollektie voor kin deren vanaf 4 jaar, stoere sweats, shirts, shorts en gekleurde katoenen vest jes, Zegel kids en casuals. Weverstraat 32. Unitech zitmaaiers, prima leuke prijs. Frans Stolk Mech b.v. Bernhardl. 172. Tel. 12752. Deze weeklülüllllllllüüül (week 17) Tegen inleve ring van deze adv. Var kensfilet f9,95 per kilolll Slagerij Hans Ploeger, Dorpsstraat 71 De Koog. Tel. 17748. De Worsteltent-Koningin- nedag-Oranjebal- met La Morena Salsa band aan vang 20.00 uur. Cracker-Stoere windjacks in diverse kleuren vanaf maat M tot en met XL scherp geprijsd, Zegel kids en casuals. We verstraat 32. Honda-zitmaaier, 75 cm maaibreedte, 9 pk, van f7500,- voor f4900,- Duinker-Oudeschild. Honda-grasmaai-aktie! t/m Pinksteren Duinker- Oudeschild. De Worsteltent-Koningin- nedag-Oranjebal- met La Morena Salsa band aan vang 20.00 uur. Maak het autorijden niet te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel. 15588. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend 18227. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Voor het vakkundig trim men van uw hond of kat. Dierenpension - Trim salon Slufterweg. tel. 11477. Vervoer kan gere geld worden. Bijzondere helderziende avond en healing (gene zende energie) zaalmedi- tatie met de bekende paragnoste Thilly Ran op 11 mei in de Witte Burcht te Den Burg. Aanv. 20 u. Geen kaartjes bespreken. Entree f 10,-. Tevens mo gelijk op tel.nr. 05448- 2332 afspraak maken voor privéconsult voor ochtend van 5 tot 15 mei. Bel nu, consulten zijn be perkt' Bellen tot 29 april. De Rabobank heeft su pervoordelige vliegtickets speciaal voor jongeren. ii Wij monteren uw scherm met roestvrijstalen bouten/schroeven, li Vraag vrijblijvend prijsopgave Ankerstraat 1, Oosterend, tel. 16342 b g.g 18664 Foto's in al voor cent en GRATIS nieuwe FILM Fujicolor Lab

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8