Cjrocn 'Zwartsjexelsin het L Koninginnefeest ioskhouder wil schade verhalen op overheid i Mijlpaal bereikt door gezamenlijke actie „„f Nummer lij sluiting deel Dennen voor auto's: Medaille voor Hoogerheide Arbo-post officieel van start: Meierblis-explosie schokt Oudeschild w Extra uitvoering voor musical „Oliver" Opwarmconcerten voor jaren zestig-festival w Olie op de golven in EcoMare MESIAS PORT TEXELSE'^COURANT lentenieuws-foider DE WIT COMBINEERDE KRANT Definitief herstel wegdek Redoute lotvervoer ligt i niveau 1993 Asfalteringswerk Een harde knal zondagmorgen- vroeg in de nasmeulende meier- blis van Oudeschild houdt de gemoederen in het vissersdorp danig bezig. Een krater van een meter doorsnee midden in de as- resten wijst erop dat in de grond onder de brandstapel vermoede lijk een bom heeft gezeten die door de hitte is ontploft. Op ruim twintig meter van de brandstapel werd een zware scherf aangetrof fen. Om 4.20 uur zondagmorgen schrok de familie De Waal van „De Tuinbouw" wakker van een luide knal. „Het leek wel of het hele huis stond te trillen", aldus de vrouw des huizes, die in het don ker iets zag branden op de dijk bij de blis. Toen ze de volgende dag poolshoogte ging nemen vond ze op die plek de scherf van zo'n der tig centimeter. Ze stelde Ruud Boom van de dorpscommissie in kennis, die in de asresten nog een grote huls en andere stukken me- taal vond. Of er verband bestaat tussen de scherven en de huls is nog onduidelijk, want de inmiddels bij de politie afgeleverde onderde len passen niet bij elkaar. De scherf is vermoedelijk van een flin ke granaat, die in de grond onder de enorme brandstapel aan de Re doute heeft gelegen en die door verhitting tot ontploffing is geko men. Dat zou betekenen dat de Oudeschilders aan een ramp zijn ontsnapt. Of de huls ook is ont ploft is onzeker. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ruby of White Sweet fles 0,75 liter 7 Q C van 9,95 voor D Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I'-,'. --L Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de onderstaande folders van Slijterij-wijnhandel nacht- en ondermode '94 van speelgoedfolder van RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10880 DINSDAG 3 MEI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600 ntie/abonnementen telefoon (02220) 62600 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 6 2 6 20, faxnr. (02220) 14111. ie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein i Burg. telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers /1.40. Een fikkie stoken na een zonnige, feestelijke dag. En voor velen was er daarna nog het Oranjebal. De Texelse dorpen hadden dit jaar veel werk gemaakt van het Koninginnedag-feest. Een foto-impressie staat elders in deze krant. grondslag ligt. Woorden die voor zitter Ko Vinke van het Texels Ver bond van Ondernemers (TVO) uit het hart waren gegrepen. „Dit is een klinkend voorbeeld van hoe binnen het Texels bedrijfsleven sa men is gezocht naar een oplossing voor een probleem. Waarom ge beurt dat niet vaker? We kunnen op Texel samen een VVV bouwen, we kunnen een Arbo-dienst hier heen halen... we kunnen nog veel méér", aldus Vinke. Hij riep de Texelse ondernemers opriep méér te doen dan alleen de eigen belan gen te behartigen. „Als we samen de koek groter maken, hebben we allemaal een groter partje." Eigenlijk is geen sprake van een Texelse Arbodienst, maar betreft het een vestiging van de Noord- lend voor grootte, snelheid, vermogen, voortstuwings systeem, aantal machineka mers, remweg etc. van de schepen en het had zijn con- sekwenties voor aanleginrich- tingen en daarbij behorende infrastructuur. Zo ontstonden schepen die specifiek waren afgestemd op de bijna unieke Texelse situatie en die inmid dels in de praktijk hun waarde hebben bewezen. De jury van The Royal Institution vond de publicatie over dit alles der mate waardevol voor de scheepsbo uw, dat beide auteurs voor de zilveren pen ning in aanmerking werden gebracht. De uitreiking had woensdag plaats in het hoofdkwartier van de Institution in Upper Belgrave Street in de Engelse hoofdstad als onderdeel van de jaarvergadering. Er was een diner aan verbonden waaraan de top van de Engel se scheepsbouw en de door hen geïntroduceerde klanten aanzat. Een van de gasten was de Engelse minister van transport M. Heseltine. Hoo- gerheide was ziek en kon er daarom niet bij zijn. Beide me dailles werden daarom in ont vangst genomen door zijn medeauteur Ir Swaan. Giste ren was Swaan op Texel om het ere blijk door te geven aan Hoogerheide. Dat gebeurde (foto) dus niet in de sjieke am biance van de Royal Instituti on, maar gewoon in het achtertuintje van de woning aan de Naalrand. Hoogerheide (links) was daar allerminst rOUWig om. (Foto Harry de Graof) Aan oud Teso-directeur Theo Hoogerheide is de zilveren legpenning van The Royal In stitution of Naval Architects toegekend. Dezelfde onder scheiding ging naar Ir W.A. Swaan uit Bloemendaal, oud- directeur van het Bureau voor Scheepsbouw. De heren verwierven deze waardering voor de verhande ling „Propulsion and manoev- ring of a double ended ferry" die zij schreven over alle tech nische en operationele aspec ten van de dubbeldeks veer- verbinding, zoals deze door Teso is voorbereid en tot stand gebracht. Dit geschrift was een verkorte versie van het eerder uitgebrachte stuk „A short haul ferry to Texel". The Royal Institution of Naval Architects is een in 1860 op gerichte Engelse vereniging van ontwerpers van zowel ci viele als militaire schepen. Een van de activiteiten van de in Londen residerende organi satie is het verbreiden van kennis op het gebied van 'band met het als werk tallen van donderdag (Hemelvaartdag) wor de Texelse Couranten roei en 13 mei samen- Sd. Deze gecombinéer- 'nt zal verschijnen op u 11 mei. fentdes voor deze krant uiterlijk maandag 9 10 uur worden inge- Directie Langeveld en de Rooy scheepsontwerpen. Jaarlijks worden prijzen toegekend aan ontwerpen en publicaties daarover, die van bijzondere waarde worden geacht voor de scheepsbouw. De dubbeldeksverbinding Den Helder-Texel, zoals die nu functioneert, was de oplos sing van een gecompliceerd probleem. Er was een bepaal de vervoerscapaciteit nodig, waarbij rekening moest wor den gehouden met zeer be perkte laad- en lostijden, Ite) kleine havens en een zeer ho ge graad van bedrijfszekerheid en veiligheid. Dat was bepa- l-M. ADVERTENTIE hollandse bedrijfsgezondheids dienst SBGD. Deze organisatie bleek in de concurrentieslag met andere Arbo-diensten het meest slagvaardig en heeft volgens de TVO-voorzitter kwalitatief veel te Ruud Boom vlnd„ ven de hu/s, Ioont de grana,„esten bieden. Twee zittingen De Arbo-post is gevestigd in een kantoortje op het terrein tegenover de Ambulancedienst. Bedrijfsarts Alexander van Vierbergen zal er tweemaal per week zitting hou den, op maandagochtend en don derdagmiddag. Het kleine kantoor is volledig ingericht om er een doorsnee medische test te kunnen uitvoeren. Tevens zal Van Vierber gen op het eiland bedrijfsbezoeken afleggen, waarbij hij de werkge vers informeert over wat de SBGD te bieden heeft. Eerste doel is het aangaan van contracten. De Ambulancedienst fungeert als meldpunt voor verzuimgevallen en het maken van afspraken. De ver pleegkundigen, die zo hun „stille" uren nuttig kunnen maken, zullen ook spoedcontroles uitvoeren bij mensen die zich ziek hebben ge meld. Keuringen worden overgela ten aan de bedrijfsarts. Bij het meldpunt van de Ambulance dienst kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor het afsluiten van contracten. Aan de openingshandeling kwam een Fries schaap te pas. De ram Lees verder pagina 3 I M ADVERTENTIE Het veelbesproken wegdek van de Redoute ondergaat deze en volgende week een ingrijpende opknapbeurt. De werkzaamheden spitsen zich toe op het herstel van het gedeelte, waar anderhalf jaar geleden als gevolg van ver zakking scheuren en barsten ont stonden. De weg is tot en met vrijdag 13 mei voor alle verkeer gesloten. Metingen hebben uitgewezen dat de ondergrond zich heeft „gezet", waardoor geen verdere verzakking te verwachten valt. De nieuwe be- tonlaag is dan ook voorbestemd om tot in de volgende eeuw te blij ven liggen. Extra ondersteunende maatregelen worden niet nodig geacht. Gisteren is de firma Cobe- ton begonnen met de voorberei dende werkzaamheden, zoals het verwijderen van de betreffende betonplaten. Morgen en overmor gen wordt nieuw beton gestort. Verder komt er naast de weg een goot om de afwatering te verbete ren. In verband met de verhar- dingstijd is de Redoute ook volgende week nog niet berijd baar. Tussen het betongedeelte en de bebouwde kom van Oudeschild krijgt de Redoute een nieuwe as- faltlaag. Deze wordt vandaag en morgen aangebracht door aanne mersbedrijf Daalder uit Alkmaar. Tijdelijk kan het verkeer hierdoor niet via de Schansweg naar Oude schild. I.M. ADVERTENTIE Eelman van boskiosk Het lid overweegt een schade- in te dienen bij de overheid aatsbosbeheer een deel van nnen afsluit voor auto's. Hij jet daardoor een flinke om- jng. De ondernemer was ^an de bezwaarmakers tij de hoorzitting vrijdagmid- d'Ouwe Ulo. Minister Neggen neemt over vier we en besluit. 3 afsluiting van een deel van ndweg en de Nattevlakweg (aatsbosbeheer de Dennen ikkelijker maken voor fiet- en voetgangers. Rijkswa- directie Noordholland totaal 14 bezwaarschriften Ie plannen. Een aantal in lichtte deze tijdens de itting toe. Er waren eveneens jthiebetuigingen over de >n binnengekomen, maar die &n niet toegelicht. Omzetverlies louder Eelman vreest voor mzet. „SBB verwacht dat de afsluiting het autoverkeer de snackbar met driekwart lemen. Een belangrijk deel eze passanten steekt even hetTurfveld. U kunt wel ra- it dit betekent voor de ver van ijs en patat", pro- de mr. M. de Weijer na- Eelman. Afhankelijk van de enten van SBB is de kans dat de overheid opdraait ventuele inkomstendervin- an Eelman. „Dat is voor ons ggeen reden van ons plan af aldus Erik van der Spek j verwacht dat een toe van het fietsverkeer het ver sels) kan compenseren. De lanuit de bezwarencommis- i groot het omzetverlies zal indoor De Weijer tijdens de niet worden beantwoord, mderzoek kost veel geld en ven we pas uit als we zeker weten wat er gaat gebeuren." Bezwaren Zowel CDA (Jan Koolhof) als Texels Belang (Dick Drijver) vinden dat vooral ouderen en minder- validen worden gedupeerd door de afsluiting. Behalve de politiek en de gemeente (Daan Schilling) maakte mevr. Leeghwater-Klimp van de ANBO om deze reden be zwaar. Harry Wuis uitte als voor zitter van TVL zijn bezwaren en Ko Vinke namens fietsenverhuur 't Horntje. Ondanks dat dit bedrijf er financieel voordeel van kan heb- In het buitengebied krijgen tot en met 10 mei verscheidene wegen een nieuwe asfaltlaag. Vandaag rondt het bedrijf KWS uit Heerhu- gowaard het werk aan de Postweg af, terwijl Daalder begint met de* Redoute (morgen klaar). De Pol derweg is donderdag aan de beurt en het Oudedijkje donderdag en vrijdag. De Vries v.d.Wiel is als hoofdaannemer belast met de as faltering van de Hoornderweg (6 en 9 mei) en de Westerweg (9 en 10 mei). Alle genoemde wegen worden over de hele breedte af gesloten voor het verkeer, maar zijn 's avonds wél bruikbaar. ben, vindt de familie Heijne de maatregel onzinnig. „Als je men sen milieubewuster wil maken, moet je ze niet op die manier weg houden uit het bos." Volgens de bezwaarmakers zal de maatregel averechts uitpakken, omdat automobilisten gaan omrij den om het Turfveld of de strandslagen te bereiken. Volgens Van der Spek zijn Kern tij dens de hoorzitting geen nieuwe argumenten ter ore gekomen die SBB op andere gedachten zouden brengen. „Al weet je natuurlijk nooit hoede bezwarencommissie van RWS erover denkt." De minis ter zal haar besluit nemen op basis van het advies van RWS. Lobby VVD-raadslid Erna Eelman maakte namens het vorige college be zwaar tegen de plannen en heeft partijgenote en Tweede Kamerlid Annemarie Jorritsma op de hoog te bijgepraat. Als lid van de kamer commissie Verkeer en Waterstaat zal die haar invloed aanwenden om Maij-Weggen van uitvoering af te houden. Bij de opening van de Texelse Ar bodienst aan de Wilhelminalaan, vrijdagmiddag, sprak burge meester W. van Rappard geen wens uit, maar gaf hij de initiatief nemers een opdracht. „Laat dit niet mislukken." Van Rappard was met andere sprekers van me ning dat de vestiging een goede zaak voor de eilandelijke econo mie is. Speciaal benadrukte hij het positieve gevolg voor de Am bulancedienst Texel. „Dankzij de ze opzet is het draagvlak voor de tweede ambulance weer een stukje groter." „De som is in dit geval méér dan het totaal der delen", concludeer de de burgemeester, die zijn waar dering uitsprak voor de samenwerking die er aan ten eerste vier maanden van dit leeft Teso vrijwel evenveel s overgezet als vorig jaar in Ide periode. Het aantal per- euto's dat van en naar Texel vervoerd, vertoont een mi- stijging van bijna 700 op taal van 170.634 (0,4%). t in de categorieën bussen avans sprake was van een laling in het vervoer ten op- van 1993, bleef de stijging i' totale vervoer beperkt tot s 0,09 Het eerste kwar- |en de vervoerscijfers hoger njaar geleden. Maart zelfs tlijk (bijna 10 procent), 'at komt door de vroegere kanties. Vandaar dat april in iking tot vorig jaar tegen- e cijfers van maart en april elkaar ongeveer op, zodat elijk een zeer geringe stij- isteert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1