Stijlvolle herdenkingen trokken massaal bezoek Cjrocn TwarL- JexeU in het Oude vislijnen vertragen werk Ingraven stroomkabel in het wad van start TEXELSE COURANT Schoonheidsfout GECOMBINEERDE KRANT TEXELSE'^COURANT Theaterkrant KLIF 12 Meubelhuis exel VERDE8XT nunrr Nummer w Nieuwe Texelse tulp „Tessa" 2 Ambassadeur Georgië voor 't eerst op Texel 5 s» Voorkeur voor Erica Terpstra 5 a Aula OSG in de verf 7 Georgisch transport bij Turkse grens 7 s» Speel-o-theek in de problemen 7 w Ondernemers breiden uit 9 Granaat wellicht in meierblis geworpen Kindercircus op Koger dorpsplein ^{orszel Trap Doorrijder opgespoord Weer fraude met advertenties eesomlaan I afgesloten Advertenties 62600 Redaktie 62620 Texel heeft de gevallenen van de tweede wereldoorlog stijlvol her dacht. Zowel voor de plechtigheid op de begraafplaats van de Geor- giërs als voor de algemene her denking aan de Kogerstraat, bestond grote belangstelling. Bij het graf van kapitein Sjalwa Lo- ladze werden 's middags kransen gelegd door burgemeester Van Rappard namens de gemeente Texel, door de Georgische ambas sadeur Zourab Abachidze en door Mr Mabey van de Canadese am bassade. De plechtigheid werd ook bijgewoond door 16 Georgiërs die als «asielzoeker verblijven in Eindhoven, Breda, Dordrecht en andere plaatsen. De drukte op de begraafplaats werd vooral veroorzaakt door scholieren die het bijwonen van de plechtigheid en het leggen van bloemen tot onderdeel hadden ge maakt van een werkweek op Texel. Een afvaardiging van 82 leerlingen van de scholengemeen schap „Northgo" uit Noordwijk gaf acte de précense, evenals 44 scholieren uit het Belgische Overij- Advendo zong Ecce Quomodo Morituri. De stijlvolle herdenkings plechtigheid van woensdag avond had een nagenoeg per fect verloop. Het toespraakje van de burgemeester aan het slot werd algemeen als een positieve aanvulling be schouwd. Waar velen zich echter aan hebben geërgerd was dat tijdens de plechtig heid en zelfs tijdens de twee minuten stilte het gemotori seerd verkeer op de Ko gerstraat gewoon doorging. Het kan niet moeilijk zijn om dat de volgende keer te voorkomen. In een slotwoord zei burgemeester Van Rappard de aanwezigen te on derscheiden in twee groepen die de herdenking totaal verschillend moeten ervaren: de generatie die de oorlog heeft meegemaakt en min of meer slachtoffer of betrok kene is geweest en de jongere mensen, die er zich rekenschap van willen geven dat mensenrech ten nog steeds worden vertrapt of bedreigd. Zij beseffen dat de es sentiële waarden, waarvoor in de oorlog werd gevochten, bewaard moeten blijven. Zij horen tot de na oorlogse generatie en willen dat zo houden. De plechtigheid werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. se, die met een zeilschip naar Texel waren gekomen. Tevoren hadden beide groepen zich op school ver diept in de Texelse „Russenoor log", waar ze voordien nooit van hadden gehoord. Druk De algemene herdenking bij het monument aan de Kogerstraat trok meer dan 400 belangstellen den, wat mogelijk een record is. Opvallend was de gemeleerdheid van het publiek. Ook de jeugd was uitstekend vertegenwoordigd. Een grote stoet nam deel aan de spe ciale herdenking op het gedeelte van de begraafplaats waar vooral omgekomen vliegtuigbemannin gen van het Britse gemenebest hun laatste rustplaats hebben ge vonden. Twee jongens van Scou ting hadden bij dit monument de wacht betrokken. De burge meester legde er een krans en dus niet - zoals in vorige jaren - een bloemstuk. Dat was geen toeval In verband met het als werk dag uitvallen van donderdag 12 mei (Hemelvaartdag) wor den de Texelse Couranten van 10 mei en 13 mei samen gevoegd. Deze gecombineer de krant zal verschijnen op woensdag 11 mei. Advertenties voor deze krant kunnen uiterlijk maandag 9 mei vóór 10 uur worden inge leverd. Directie Langeveld en de Rooy n Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de onderstaande folders Slaapcomfort-folder van F« Oosterhof I.M. ADVERTENTIE „ICHÏ 15 SEPTEMBER 1887 NR 10881 VRIJDAG 6 MEI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Oen Burg, telefoon (02220) 62600. gntie/abonnementen telefoon (02220) 62600. je Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62 6 20, faxnr (02220) 14111 i bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. want er was op aangedrongen door mensen die het maar vreemd vonden dat de gemeente wel een grote krans legde op de begraaf plaats van de Georgiërs en bij de echte bevrijders volstond met een eenvoudig bloemstuk. Zang De algemene plechtigheid bij het monument De Goede Herder be gon met het zingen van Tenebrae Factae Sunt door het gemengd koor „Advendo" onder leiding van Hans Kievits. Marco van Sambeek speelde op trompet de Last Post ter herdenking van de doden en bracht na de twee minuten stilte de reveille ten gehore. Jongens van Scouting hesen de driekleur in top en er werden bloemen gelegd door de burgemeester, ambassa deur Abachidze, Mr Mabey van de Canadese ambassade, scouting Texel, afvaardigingen van de drie scholen uit Den Burg en particulie ren. Politie zoekt getuigen De granaat die zondagmorgen ex plodeerde in de meierblis van Ou- deschild, is er wellicht ingegooid. Bij onderzoek met de metaalde tector op de bewuste plek kort vóór koninginnedag is namelijk niets aangetroffen. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gemerkt dit (eventueel anoniem) te melden op het bu reau. Leden van de duik- en demonteer- ploeg van de Explosieven Oprui- Speciaal voor de jeugd verzorgt kindercircus „Bambino" op He melvaartsdag (12 mei) een optre den op het dorpsplein in De Koog, aanvang 11.00 uur. Alle kinderen zijn welkom om naar deze open luchtvoorstelling te komen; kijken kost niets. Kindercircus „Bambino" bestaat uit een groep van zestien kinderen van 10 tot en met 15 jaar. Zij ge ven een complete show met clowns, trapeze, jongleren, acro batiek, goochelen, éénwielfietsen en nog veel meer. De jonge ar tiesten zijn niet onervaren: om goede voorstellingen te kunnen geven, oefenen ze al jaren aan de diverse circustechnieken. Dat ge beurt onder leiding van Circus Jo- pie. Ook volgen de kinderen speciale opleidingen in binnen- en buitenland. „Bambino" komt naar Texel op uitnodiging van onderne mersvereniging De Koog Bad plaats. Leden van Scouting Texel hijsen de vlag in top bij het monument De Goede Herder IFoto Harry do GraatI n de twee stroomkabels die bij de Prins Hendrikdijk aan land komen. IFoto Gorord Timmorman) In het wad even buiten de Prins Hendrikdijk is gisteren een begin gemaakt met het ingraven van de eerste van de twee stroomkabels naar Den Helder. Het karwei liep anderhalve week vertraging op omdat de bodem van het Mars diep bezaaid ligt met overboord gezette vislijnen. Een woordvoer der verwacht dat de tweede kabel over een week of drie op zijn plaats zal liggen. Beide stroomkabels tussen Den Helder en Texel hebben een lengte van bijna acht kilometer. Elke (50 kV) kabel weegt 280.000 kilo gram en heeft in het hart een draad voor telecommunicatiedoe- leinden. De kabels komen op z'n honderd meter ter weerszijde van de PWN-leiding te liggen. Het spuiten van een proefgeul vanaf Den Helder naar Texel werd voor de medewerkers van onder aannemer Visser en Smit Hanab (Volker Stevin) een reis met hin dernissen. Het spuitlansponton Dina M stuitte op 18 staalkabels die door kotters in het verleden overboord zijn gezet. Om verder te kunnen moesten die worden door gebrand en een eind opzij getrok ken. Een tijdrovend karwei, waardoor de reisduur tot twee we ken verdubbelde. Bij de aanleg van de waterleiding deden zich soort gelijke problemen voor. Ingenieus De kabel wordt zo'n drie meter diep door het wad getrokken en onder vaargeulen tot acht meter ingegraven. Het trekken van de eerste kabel naar Den Helder duurt naar verwachting een week. Een ingenieus karwei, waarbij de stroomkabel vanaf het ponton dat 500 meter uit de kant ligt, op de wal wordt getrokken. Dat gebeurt door een lier aan de voet van de dijk met een trekkracht van maxi maal 10 ton. Omdat de staaldra den over de rijweg lopen, is dijkweg De Rede voorlopig nog af gesloten. Het karwei op zee wordt verder bemoeilijkt door de stro ming op zee. Stukken damwand die in het wad waren geslagen, werden nagenoeg los geschuurd. I.M ADVERTENTIE Horszei Beeld van de plechtigheid op de begraafplaats van de Georgiërs. De burgemeester heeft zojuist de krans van de gemeente gelegd, ambassadeur Abachidze en zijn eerste secretaris volgen. IFoto Horry de Graaf) «n we op Texel tegen- dig een Amsterdammer oofd van Gemeentewer- vroeg een verontruste -r zich deze week af. I in de hoofdstad is het •f regel dan uitzondering te straten openliggen, de irails worden opgebroken, trottoir omgeploegd en je tioos kunt verdwijnen in n en bouwputten. Zó laat s gemeente zien, dat je misch bent en altijd voor llge gespreksstof zorgt, en wij daarom dit stadse beeld? Afsluiten, opbre- en opnieuw bestraten. 's leggen en gaten gra- Waf zonde dat men in Hoorn de fraaie her ring hier en daar ont- door het plaatsen van erne verkeersborden (die nodig zullen zijn) naast antieke lantaarns. Kan '°u echt niet anders? De "n9 is altijd verkeerd: of ^9 en het werk ligt door >rst weken stil, of te laat ]nis men in de zomer nog klaar! Gezellig kankeren, we moeten ermee leren Verkeer is politiek. Dat bij de beperkte afsluiting e Dennen voor auto's, tanige (milieu-)maatre- vaaraan je je bijna moei- s kunt aanpassen. Het is trrijking van het bos als Ziegebied, óók voor ®ve ondernemers, want n en wandelen maakt er'0er dan autorijden. en vul je pens. Willem nog bedankt, dat een rake trap... Om vertraging bij het leggen van de tweede kabel te voorkomen, wordt de bodem tevoren geïnspecteerd. Aan de binnenkant van de dijk zal de verbinding wor den gelegd met de landkabels, naar het verdeelstation aan het Schilderend. Leden van de Duik en Demonteerploeg van de Explosieven Opruimingsdienst en agent Lou Nijhuis onderzoeken de meierblis bij Oudeschild. De gevonden scherf doet denken aan het type granaat waarvan Jaap Bakker Imiddenen namaak-exemplaar meebracht IFoto Bert Koning) mingsdienst hebben dinsdag een onderzoek ingesteld naar de oor zaak van de nachtelijke klap, die door meerdere Oudeschilders blijkt te zijn gehoord. De granaat scherf in de dijk blijkt over een af stand van bijna zeventig meter van de krater te zijn gevonden. Er zijn nog geen andere scherven aange troffen. Een buitenlander die bij het keren van zijn auto een muurtje aan de Burgerhoutstraat omver reed, ver zuimde dit bij de eigenaar te mel den. Die noteerde echter het kenteken van de wagen, waardoor de politie de dader alsnog wist te achterhalen en de rekening kon presenteren. Opnieuw is een louche firma bezig Texelse ondernemers te bestoken met rekeningen voor advertenties die zij nooit hebben opgegeven. Het gaat om een firma met posta dres Brno in het voormalige Tsje- choslowakije. Op de rekeningen staat dat het gaat om een Europa uitgave van een telefoon- en faxgids. ig tot en met woens- de Keesomlaan tussen de it en de Molenstraat af in voor alle verkeer. Het dat in de weg is ontstaan :<den opgevuld waarna de vordt herstraat. Vanaf van- Elemert weer open, zo- verkeer daarlangs kan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1