De leeftijd van die jongens, aar moet je eens op letten" Verkiezingen: VVD icoort hoog op Texel Georgische ambassadeur voor het eerst op Texel Scholieren herdachten gevallenen car moon Texels KORT Texels 'oorkeursstemmen voor Erica Terpstra Abachidze onder indruk van begraafplaats TEXELSE^" COURANT Een van de 83 Raadsvergadering Presentatie FITT bij de Sportraad VRIJDAG 6 MEI 1994 emeester in gesprek met scholieren op de geallieerde begraafplaats. ïgen van de drie basisscho- an Den Burg wandelden sdagochtend met burge ter en leerkrachten tussen afstenen van de geallieerde afplaats aan de Kogerstraat. eten zich uitleggen wat vnunto God" betekende en speciaal op de leeftijden mensen die vielen voor on- heid. Velen waren nog maar mntig. •zoek aan de begraafplaats drie monumenten aldaar, op een bijeenkomst in de al waar de leerlingen een tang hielden. Dat gebeurde kader van „Adopteer een een 15-jarig project ledoeld om de jeugd besef irengen over waar het om de Tweede Wereldoorlog te doordringen van de ook bestaande bedreiging van mane, democratische sa ring. Elk van de drie scholen verzorgde in de raadzaal een optreden. Op muzikale wijze gebeurde dat na mens de Thijsseschool door Maar ten Dogger. Lilian Malschaert, Judith van Vliet en Rutger Land, die het „Merck toch hoe sterck" ten gehore brachten. Maartje van Hattem speelde op keyboard „Do- na nobis pacem". Vier leerlingen van de CVO-school (Berthelina Vlaming, Hidde Nieuw- land, Annemieke de Boer en Mar lies Huisman) lazen beurtelings voor uit het dagboek van de ver zetsman Jan Drost uit Olst, waarin hij getuigt van zijn houding jegens de bezetter en zijn vertrouwen in God. Drost werd verraden en ge vangen genomen. Hij hoorde tot de mensen die door de Duitsers op 8 maart 1945 bij Woeste Hoeve werden doodgeschoten, als ver gelding van de aanslag op SD-chef Rauter. Voor een van de CVO- kinderen was sprake van familie banden met ded verzetsman. Ber- IFoto Harry de Graaf) thelina Vlaming: „Bij ons thuis heeft 4 mei altijd een heel bijzon dere betekenis, want deze Henk Drost was een broer van mijn oma". Namens de Jozefschool verzorgde Mariene Stiekema een voordracht over vrijheid van meningsuiting en andere democratische verworven heden, die in ons land vanzelfspre kend zijn. Dat is niet altijd zo geweest en ook nu is er in een groot deel van de wereld nog geen sprake van. Knoop Het verhaal over de verzetsstrijder uit Olst had de bijzondere aan dacht getrokken van burge meester Van Rappard. Die vertelde dat zijn vader in de oorlog in die zelfde plaats burgemeester was en daar een Engelse piloot, die in de omgeving was neergekomen, onderdak verschafte. De zaak werd echter verraden en de Duit sers namen de piloot gevangen. De burgemeester vergeleek een oorlogsmonument met een knoop in je zakdoek. Het gaat niet om het beeld of bouwwerk, maar om de gedachte die erdoor wordt opge roepen, de herinnering. Van Rap pard slaagde erin op voor de jeugd aanschouwelijke wijze te schetsen wat het kan betekenen om onder een bezetting te leven. „Zomaar op een dag is je vriendje uit de schoolbanken verdwenen. En hij komt nooit meer terug omdat hij Jood was of op een andere manier anders. Of je zit met de familie 's avonds te eten en er komen solda ten aan de deur om je vader te ha len. Hij komt nooit meer terug omdat hij krantjes heeft verspreid waarin dingen stonden die de be zetters niet leuk vonden. Of je va der werkt bij de koopvaardij en je ziet hem nooit meer terug omdat zijn schip is getorpedeerd... Zo zijn massa's mensen in de bloei van hun leven omgekomen en is ver schrikkelijk veel verdriet aange richt, al komt dat in de spannende oorlogsfilms die je op de televisie ziet, niet zo tot zijn recht". Van Rappard herinnerde eraan dat el ders in de wereld mensen worden vermoord of gevangen gezet om dat zij anders schrijven en denken dan het regiem wil, of omdat men van hun ras of godsdienst niets wil hebben. Het is goed om daar eens per jaar letterlijk bij stil te staan en in de praktijk van alledag respect te tonen voor degenen die anders zijn of anders denken dan de meerderheid. Op de begraafplaats legden de kinderen van de Thijsseschool bloemen bij het monument de Goede Herder, de Jozefschool bij de koperen „Levensboom" bij de opgang van de begraafplaats en de CVO-school bij het kruis op de geallieerde begraafplaats. Bezwaarschriften. Tegen de plannen van de gemeente om in De Cocksdorp zes koopwoningen te bouwen zijn door bewoners van de Buysstraat bezwaren inge diend. Deze worden behandeld in de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid van mei of juni. De Texelse gemeenteraad houdt dinsdag om 19.30 uur een open bare vergadering in het raadhuis. Deze is tevens te beluisteren via Radio Texel. De agenda voor deze bijeenkomst is als volgt: 1. Opening. 2. Vaststelling volgorde stemming. 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergaderingen de dato 11 en 12 april. 4. a. Ingekomen stukken. b. Mededelingen. c. Beantwoording vragen. 5. Collegeprogramma 1994-1995. 6. Overzicht post onvoorziene uitgaven. 7. Arbeidsovereenkomstenveror dening (preadvies ontwerp-besluit). 8. Verzoek ex artikel 74 W.B.O. van de Stichting Katholiek Onderwijs Texel (preadvies ontwerp-besluit). 9. Investeringssubsidies (preadvies). 10. Realisatie atletiekbaan (preadvies). 11. Aanvullend krediet Vrije School Texel (preadvies ontwerp-besluit). 12. Verzoek J. Daalderschool te Oosterend (preadvies ontwerp-besluit). 13. Algemeen Maatschappelijk Werk (preadvies). 14. Herinrichting buitenterrein o.b.s. De Bruinvis. 15. Donatie uit de fondsvorming „toeristische voorzieningen" ten behoeve van het project met betrekking tot het lucht vaartterrein Texel. 16. Krediet aankoop grond Den Burg-West. 17. Voorbereidingsbesluiten ten behoeve van het bouwplan van: a. camping „De Bremakker", Tempeliersweg 40 te Den Burg; b. Zoetelief B.V., Strandpa viljoen 33; c. de heer W. van Sambeek, Schilderweg 252 te Oudeschild; d. dorpshuis „De Wald hoorn", Herenstraat 30 te Den Hoorn; e. fa. A. Blom, Schilderweg 265 te Oudeschild. 18. Rondvraag. 19. Sluiting. De uit de verschillende agenda punten voorvloeiende besluiten tot wijziging van de begroting liggen voor een ieder te inzage (gemeentehuis, kamer 0.03) en zijn algemeeen verkrijgbaar. Medicijnen. Patiënten die vrijdag 13 mei medicijnen bij de apotheek willen afhalen, moeten vóór he melvaartsdag (donderdag) een re cept bij hun huisarts halen. De artsen draaien vanaf hemelvaart namelijk een dubbele weekend dienst en zijn daarom op donder dag en vrijdag alleen in noodgevallen oproepbaar. VD-politica Erica Terpstra mag op Texel rekenen op lardige schare bewonderaars. Zij kreeg 386 voor stemmen. De opkomst voor de tweede kamerverkie- n lag met 9106 geldige stemmen 4,5 procent lager ier jaar geleden. Geschat wordt dat 1500 2000 op üand verblijvende toeristen hier hun stem hebben uit- icht. Trieste uitschieter is de score van de Centrum icraten. Door 83 stemmen gaan zij van 0,4 naar 0,9 nt. it eiland is het CDA nog men behaald. Het advies van pre- de grootste partij met 25,2 sident Lubbers om op Hirsch Ballin it van de stemmen. Toch is te stemmen werd slechts door 95 'hang in verhouding tot vier mensen op Texel opgevolgd, deden fors gedaald. Toen Staatssecretaris Yvonne van Rooy 36,8 procent van de stem- heeft een goede zet gedaan door vlak voor de verkiezingen de ta riefsdifferentiatie voor Teso van tafel te vegen. Ze kreeg 165 voor keursstemmen. CDA-er Huibers, die onlangs een bezoek bracht aan Texel, heeft kennelijk weinig in druk gemaakt. Hij had slecht acht aanhangers. Ook de PvdA leed verlies, maar iets minder groot: van 26,6 toen naar 23,3 procent nu. De meeste PvdA-stemmers (18191 hielden het op Wim Kok. Opvallend was de score van het jeugdige PvdA-lid Sharon Dijksma. Zij kreeg 28 voor keursstemmen. Aanzienlijk is de stemmenwinst «rar.' W"'?"s Wsk voor "mn uu' 's "ronds door de voorraad stembiljetten heen. De laatste twee kiezers die hun stem laf./ Bas 111Kees Z'im' "toesten even geduid hebben tot er extra formulieren uit Den Burg waren gehaaid 'Itten de verraste leden van het stembureau, v.l.n.r. Hein Tjepkema. Riet Goeman en Hans Roeper iFow F,.or Hop mm) voor de VVD en D66. De liberalen gingen van 19,7 naar 23,1 en de democraten van 7,8 naar 15,2. Met name de VVD doet het op Texel, met z'n grote aantal onder nemers, over het algemeen goed. De actie van de plaatselijke VVV- afdeling om Annemarie Jorritsma naar voren te schuiven, leverde haar 163 stemmen op. Jorritsma heeft altijd veel aandacht voor op Texel spelende problemen en brengt regelmatig een bezoek aan het eiland. De meeste VVD- voorkeursstemmen waren echter voor Erica Terpst ra. Opvallend was verder de score van land- bouwman Piet Blaauw (48) en de jeugdige Robin Linsschoten (81). Groen Links volgde op Texel het landelijke verlies: van 5,9 naar 4,9. Texelaar Peter Bakker die voor de ze partij op de lijst stond, kreeg slechts 55 voorkeursstemmen. Hans van Mierlo, die Texel ook aandeed tijdens zijn campagne, kreeg 1224 stemmen. De stichting Texelse Sportraad houdt donderdag 26 mei de jaar vergadering in manege Akenburg, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt afscheid geno men van Ger Praamstra, die bijna twintig jaar als administrateur aan de Sportraad was verbonden. Hij is per 1 februari j.l. opgevolgd door Gert Pansier. Verder vermeldt de agenda o.a. bestuursverkiezingen. Tussentijds aftredend en niet her kiesbaar is secretaris Els Ooye- vaar. Het bestuur stelt voor om Marja Goslinga als haar opvolgster te benoemen. Voor de vertegen woordiging van denk- en behen- digheidssporten is nog niemand bereid gevonden. Na de pauze zal FITT (Fysiothera- peutisch Instituut voor Trainings begeleiding Texel) een presentatie houden. Bedoeling is dat de fysio therapeuten informatie geven en apparatuur zullen demonstreren. Diefstal. Een 35-jarige vrouw uit Den Burg deed aangifte van diefstal van een blauwe crossfiets. Het rijwiel (waarde f300,-) stond niet op slot. Bij de herdenking op de Georgi sche begraafplaats, afgelopen woensdag, was de republiek Ge orgië voor het eerst vertegen woordigd door een eigen ambassadeur. Zourab Abachidze behartigt voor zijn land in Brussel de contacten met de Europese Gemeenschap. Het is de bedoe ling dat hij binnenkort officieel als Georgisch ambassadeur voor Ne derland wordt aangewezen. Aan het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken is een verzoek hiertoe gedaan. Abachid ze is nu in afwachting van een reactie. In elk geval blijft hij vanuit de Belgische hoofdstad opereren. „Georgië kan het zich financieel niet veroorloven om in elk land een ambassade te vestigen", aldus Abachidze. Omdat Georgië pas sinds het uit eenvallen van het Sovjet-imperium een zelfstandige republiek is, kon men in het verleden geen eigen di plomaten afvaardigen. Wel werd de ambassadeur van de Sovjet Unie in Nederland uitgenodigd voor de jaarlijkse plechtigheid op Texel. Tragisch verhaal Voor Abachidze was het voor het eerst dat hij voet op Texelse bo dem zette. Van het eiland had hij wel veel gehoord. „In Georgië kent iedereen Texel. Uit verhalen en van films. In de jaren vijftig en zestig rustte er een taboe op, maar dat veranderde toen er in de jaren ze ventig uitwisselingen op gang kwamen. De afgelopen moeilijke jaren is de band goed gebleven dankzij de materiële en morele steun die we vanaf Texel mochten ontvangen." De ambassadeur noemt de opstand der Georgiërs in april 1945 „een tragisch verhaal" Aba chidze erkent dat er controversiële kanten aan zitten, maar vindt dat geen reden om er negatief tegen aan te kijken. „Zo is het nou een maal gebeurd. Je moet het zien in de toenmalige politieke verhoudin gen. Ik wil niemand veroordelen." Volgens hem moeten de Georgiërs die op Texel tegen de Duitsers in opstand kwamen niet worden ge- Ambassadeur Zourab Abachidze zien als helden. „Ze waren slacht offers." Idyllisch Meteen na aankomst woensdag middag waren Abachidze, zijn echtgenote, eerste secretaris en chauffeur naar de begraafplaats op de Hogeberg gereden. Het ge zelschap raakte onder indruk. „Keurig onderhouden, ik ben daar zeer door geïmponeerd. Ook de di verse Georgische symbolen en de vlag deden me goed." Het zonnige eiland sprak eveneens tot zijn verbeelding. „Mijn eerste indruk is heel positief. Texel ligt er idyllisch bij. Het eiland heeft niet alleen een mooie natuur, maar ook het landschap is door de mens niet verpest. Het is zo mooi als ik me in mijn gedachten had voor gesteld." De delegatie werd op Texel ont vangen door Maria de Graaf van het Texel Georgië Kontakt ITGK). „Wie in Georgië kent haar met?", lacht mevrouw Abachidze spon taan. Zij en haar man weten alles van de hulpactie die het TGK mo menteel uitvoert voor een kinder tehuis in de Georgische hoofdstad Tbilisi. „Er is nog veel meer hulp uit het Westen nodig", stelt de ambassa- Ifoto Harry da Graaf) deur. „Het is onmogelijk om de economie in korte tijd zelf weer op te bouwen. Zelf hebben we de handen vol om de problemen van alle dag op te lossen. Voor een grootschalige aanpak zijn financië le en technische steun van buiten af onontbeerlijk. Daarnaast moeten we ons volk leren om de dingen op een andere manier aan te pakken. We kampen zowel met de overgang van afhankelijk naar onafhankelijk, als van socialisme naar kapitalisme. Dat kost tijd." Politieke stabiliteit is ook een voor waarde voor herstel. Volgens Aba chidze is de situatie wat dat betreft weer redelijk, maar wel moet nog het gewapend conflict in het noorden van Georgië wor den beëindigd. „Misschien is dit een goede periode om over een jaar of twintig aan terug te den ken, maar nu is het pijnlijk." Abachidze zal zich hoe dan ook binnen de EG en ook in ons land voor de Georgische belangen in zetten. Samen met de eerste se cretaris is hij vast van plan de Nederlandse taal te gaan leren. Wellicht dat hij volgend jaar dan de uitnodiging van de gemeente Texel voor de dodenherdenking kan ontcijferen... Frans Hopman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5