isch transport ierloopt zeer traag Speel-o-theek met opheffing bedreigd Fonkelnieuw wagenpark voor gemeentewerken Te weinig animo en hulp wachten aan Turkse grens TEXELSE 7 COURANT1 aar blijven de scenario's? Workshop moderne dans op 28 mei Wat Sk zeggen wou. Stemmen Elemert bestraat door leerlingen Stuifbestrijding Examenklassen geven aula nieuw verfje VRIJDAG 6 MEI 1994 ulsvs die momenteel hun reis vol hindernissen maken met deze vrachtwagen, fad Smit. Peter Douma. Ernst Jan de Graaf en Wouter van der Werf. anderhalve dag in de rij aan Roemeens-Bulgaarse grens, reparatie in een Hongaarse ge en eindeloos wachten op jiste reisdocument om Turki- mogen doorkruisen. Het zit fexelse chauffeurs die een iport van hulpgoederen naar gië verzorgen bepaald niet Wellicht arriveert het mini- rooi pas dit weekend bij het jrtehuis in Tbilisi, een week dan verwacht. van de vrijwillige chauffeurs, Douma uit De Cocksdorp, j maandagmiddag ver- gdnaar huis. Douma kon niet K wegblijven van zijn werk bij irantmarkt. Bij de Bulgaars- grens nam hij afscheid van metgezellen, nam voor Duitse mark een taxi naar (250 km verderop) en terug naar Nederland, as Douma is de sfeer on- le vertraging goed geble- „Almet al is het een heel vertelt hij. „We en echt niet wat we onder- allemaal zouden tegenko- Vooral in Roemenië en irije kijk je je ogen uit. De ver- tussen arm en rijk zijn op- Hl. En je moet goed uitkijken boerenkarren en gaten in het lek. Soms ging de vrachtwa- rarder dan de personenauto, itigwas het rijden met die ga- Gok ba was in gezelschap van Jan de Graaf, Aad Smit en er van der Werf. Om beurten ze achter het stuur van een bles vrachtwagen en een olf personenauto. De truck }rt een lading van 71/2 ton 0. speelgoed en andere goe- Verder worden gereed- ipcn en ander materieel inomen om in en rond het tehuis aan de slag te kun- ian. De eerste groep vrijwilli- uit Enkhuizen en Texel 't zich inmiddels in Tbilisi voorbereidingen te treffen, ctie wordt gecoördineerd door het Texel Georgië Kontakt (TGK). De tegenslag begon al bij de start in Aalsmeer, waar de vrachtwa gen op 21 en 22 april werd gela den. Wegens overgewicht moest dit opnieuw gebeuren en vervol gens bleken de vrachtpapieren niet aanwezig. Besloten werd de gok te nemen om naar Oostenrijk te rijden, waar vermoedelijk de verzegeling door de douane in or de zou kunnen worden gemaakt. Dat bleek te kloppen, zodat het viertal de reis richting Hongaarse grens kon voortzetten. Pech Door het ontbreken van de juiste invoerpapieren moesten ze een borg van 1.200 US dollar betalen om Hongarije binnen te komen. Tot hun opluchting kregen ze het geld bij de volgende grenspost weer terug. Vlak over de grens kreeg de personenauto pech. Op aanwijzing van Nederlandse chauffeurs belandden de Texelaars bij een garage in de buurt, waar de radiator op kundige wijze werd hersteld. „Dat duurde maar een uur", zegt Douma. „Maar aan de grenzen ging alles een stuk lang zamer." Om te beginnen met de Hongaars-Roemeense grens, waar veertien uur moest worden ge wacht. En dat viel nog mee, want voor zeven Amsterdamse vracht wagens voor humanitaire hulp duurde het nog een stuk langer. Tentje De wachttijd aan de Roemeens- Bulgaarse grens was helemaal schrikbarend. De Texelaars kregen een plaatsje op een overvol par keerterrein op 3 km van de grens. „Dat is daar speciaal aangelegd om buitenlanders te beschermen tegen criminelen, die het op de vrachtwagens hebben gemunt. Het terrein was bewaakt en in groepen van zes tot twaalf auto's werd telkens naar de grenspost gereden. We hebben er maar een tentje opgezet en de tijd doorge bracht met kaarten en kletsen. Ge lukkig viel de temperatuur mee: overdag 20 graden en 's nachts niet kouder dan tien." Ook aan de grens met Turkije stuitten de Texelaars op proble men. Er bleek een document te ontbreken, dat via de Turkse am bassade in orde moest worden ge maakt. Woensdag konden de overgebleven drie chauffeurs nog steeds niet de grens oversteken. Volgens de laatste berichten is de Nederlandse consul in Turkije per soonlijk bij ze langsgekomen. Hij zou hebben beloofd alles in het werk te stellen om hen verder te helpen. Ambassadeur Peter Douma wil de schuld niet bij het Texel Georgië Kontakt leggen: „In feite is het wel de taak van de stichting om de papieren te rege len. Maar je kunt het hen niet kwa lijk nemen dat ze niet precies weten hoe het werkt. Ik denk dat ze zich hebben verkeken op het verschil tussen reizen per persone nauto en per vrachtwagen." Volgens Maria de Graaf van het TGK heeft een reis naar Georgië nog nooit zoveel moeilijkheden op geleverd als nu. Voor de reis heeft ze wel informatie ingewonnen bij een vervoersbedrijf, dat regelma tig op Oost-Europa rijdt. Ambas sadeur Zourab Abachidze, die in verband met de dodenherdenking woensdag op Texel te gast was, zei desgevraagd dat hij wellicht kan bemiddelen. Vanuit zijn stand plaats Brussel kan hij eventueel contact opnemen met de Georgi sche overheid, die vervolgens de zaak bij Turkije onder aandacht kan brengen. Wel is geregeld dat de Texelaars een escorte naar Tbi lisi krijgen, zodra ze de Turks- Georgische grens zijn gepasseerd. Brandaris. De herdenking van 400 jaar Brandaris op Terschelling wordt maandag 16 mei bijge woond door burgemeester Van Rappard. Minister Maij-Weggen opent die dag een tentoonstelling waarin o.a. schaalmodellen van verschillende Nederlandse vuurto rens zijn te bewonderen. De moderne dans staat centraal in de laatste in een reeks van acht workshops, dit seizoen in de Texelse Muziek- en Dansschool. De cursus vindt plaats op 28 mei en duurt van 10.00 tot 16.00 uur (inclusief pauzes). De deelname kosten bedragen f35,- per per soon. Yildou de Boer, dansconsulent in de Kop van Noordholland, treedt op als docente. Moderne dans is geen jazzdans, geen disco en ook geen hip-hop. Het is een vorm, die is ontstaan als reactie op de strakke regels van het klassieke ballet. In het be gin van deze eeuw begonnen dan sers te experimenteren met verschillende wijze van bewegen. Eén ding hadden ze gemeen: ze wilden vrijer bewêgen, om zich uit het „harnas" van het klassieke ballet te bevrijden. Men ging o.a. op blote voeten dansen, de bewe gingen werden aardser en natuur lijker. Ook werden ideeën en stemmingen uitgebeeld en werd de persoonlijke invulling belangrij ker. Zo ontwikkelde zich de mo derne dans en daaruit zijn weer verschillende stijlen ontstaan. De stijl van een docent moderne dans is afhankelijk van zijn of haar achtergrond. Cursusleidster Yildou de Boer heeft verschillende bewe gingsstijlen gecombineerd tot een eigen stijl. Zij studeerde moderne dans aan de dansacademie in Arn hem, werkte als danseres en schoolde zich bij in andere bewe gingsvormen zoals tai-chi, karate en yoga. Belangstellenden voor de cursus kunnen zich voor 23 mei a.s. opgeven bij de administratie van de Muziek- en Dansschool. Drie leerling-stratenmakers in actie, terwijl ze door leermeester Martin Vijn Ir) op de vingers worden gekeken. (Foto Frans Hopman) Met groot ongeloof las ik in één van de landelijke dagbladen dat er op Texel 83 stemmen waren uitge bracht op de CD. Na mijn bijkomen van deze schok besefte ik plotse ling dat het natuurlijk 83 gasten van ons eiland zijn geweest die de ze stemmen hebben uitgebracht, want weldenkende mensen stem men niet op een racistische partij en Texelaars zijn weldenkende mensen... Ja Toch? Henk en Liesbeth Veldhuizen Den Burg Hoorzitting. In het bowling motel Den Helder is dinsdag 17 mei een hoorzitting voor bezwaar- makenden tegen het ontwerp streekplan Noord Holland noord. De klinkers in de vernieuwde Elemert zijn allemaal gelegd door leerling-stratenmakers. Onder leiding van een leer meester bekwaamt een vijftal jonge Noordhollanders zich zo in de praktijk. Komende week nemen ze in Den Burg ook het Achterom onder handen. Daar na vertrekt de groep weer naar de overkant, waar een volgende klus ligt te wachten. Het betreft een scholingspro ject, opgezet door de stichting SPG (Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, water-, spoor- en wegenbouw). Deze stichting is in het hele land actief. Doel is jongeren te stimuleren voor het vak van grondwerker, machinist of stra tenmaker te kiezen. „Men vindt dat het beroepen voor domme mensen zijn", zegt leermeester Martin Vijn. „Zwaar werk, waarvoor ie weinig hoeft te le ren. Maar het is interessanter en moeilijker dan de meesten denken." De aanwezige leerlingen in het schafthok knikken bevestigend. „Je moet alles weten van ma teriaalkennis, uitzetten, hoogte meten, grondwerk/riolering en veiligheid. Het is een vrij be roep. Je bent lekker in de bui tenlucht en je werkt maar kort op één plek, zodat je overal komt. Verder is het mooi om een slordige straat weer netjes te maken." Ze erkennen wel dat het nog steeds zwaar is. „Vooral door het sjouwen met trottoirbanden en op je knieën zitten. Maar in vergelijking met vroeger is veel verbeterd. Er ge beurt nu meer machinaal en de spullen worden dichter bij het werk gezet." Het SPG is mede opgezet door regionale aannemingsbedrijven, die aan de scholing meebeta len. Zelf hebben ze meestal te weinig tijd om beginnende stra tenmakers goed te begeleiden. En dat heeft weer tot gevolg dat er jongeren afhaken, waar door een tekort aan vaklieden zou ontstaan. Om die negatieve De voorlichtingsdienst heeft proefvelden aangelegd voor stuif bestrijding op ingezaaide bieten en lelies. Naast drijfmest werden GFT-compost, champost en vloei bare cellulose gebruikt. De proe ven zijn vrijdag 13 mei vanaf 19.30 uur te bezichtigen op het land van Henk Broekman, Hoofdweg 108 in De Cocksdorp. Bedrijfsdeskundi- gen van DLV verzorgen een toe lichting. 6 scenariowedstrijd van de filmclub ,,Take 88" zijn aar twee inzendingen bin tomen. Gehoopt wordt dat verhalen in de maak zijn, de jury toch behoorlijk keus 'sop 30 mei a.s. de inzend- sluit. Wethouder Gerbrand Poster, omringd door medewerkers van gemeentewerken, bij de presentatie van het nieuwe materieel. IFoto Gerard Timmerman) m'jn kan eventueel worden 'd. als zou blijken dat schrij vers wegens tijdnood van n9 moeten afzien. Het wil daarom graag weten tang zjjn Wellicht zijn er die alsnog willen mee- s hen nog wat tijd wordt Graag een telefoontje Johan Takes, nummer e' om gaat is een op Texel ln9 hebbend verhaal, dat '1 is om tot een 25 minuten 1 film te worden gemaakt, '"zenders wordt een „sy- i verwacht, een samenvat- "'et veel groter hoeft te 1 een velletje A4. Het ver- wordt gekozen, wordt be- ^et f300,-, beschikbaar door de Stichting Beelden- "eorkunst. Voor de film die Wordt gemaakt, heeft de oe ^aad Noordholland een van f5000,- beschikbaar Met de fonkelnieuwe reinigings wagen en een kiepwagen met kraan die de gemeentewerken woensdag presenteerde, heeft de dienst gekozen voor bedrijfszeker materiaal waarmee nadrukkelijk rekening is gehouden met de wer- komstandighedenvoor mensen achterop. Wethouder Poster (ge meentewerken) onderstreepte daarvan het belang en verwacht minstens zeven jaar met wagens vooruit te kunnen. Met de aan schaf is bijna f700.000,- ge moeid. „Gemeentewerken heeft flink geïnvesteerd", aldus Jan Frederici van civiele dienst bij de presenta tie. In beide gevallen gaat het om vervanging van afgeschreven ma teriaal. Frederici hield bij de keus van het materiaal ruggespraak met gemeentewerken. De mensen achterop de reini gingswagen (kosten f450.000,-). staan een stuk plezieriger door de bredere staruimte. Dit ten koste van de kiepopening, die iets smal ler is dan de oude. Door het kleine re gat vermindert de stofoverlast bij het legen van de grijze contai ners. De kantelinstallatie is aan merkelijk geruislozer dan de oude en de luchtvering van de auto zorgt dat de meerijders achterop een stuk rustiger staan. Door deze vering blijft de volle reinigingswa gen beter op hoogte en dat werkt prettiger. Een doelmatige cabine verhoogt het comfort voor de bestuurder. De motor van de wa gen voldoet aan de milieu-eisen van Euronorm 2, die verplicht wordt in 1996. De wagens komen daarom in aanmerking voor een overheidssubsidie van f8000,-. Het centrale smeringssysteem verhoogt de bedrijfszekerheid. De inhoqd van de wagen is met 20 kubieke meter iets groter dan de oude en weegt netto 14 ton. Behalve mini-containers is de wa gen ook geschikt voor grote bak ken. Overigens zullen de huidige containers de komende vier jaar fasegewijs worden vervangen door iets smaller bakken van kunststof, die door een lager ge wicht beter zijn te hanteren. De in vestering hiervoor bedraagt f250.000,- f300.000,-. De nieuwe kiepwagen met kraan (kosten f220.000,-) is een stuk makkelijker te bedienen dan de oude, de kraan is wendbaarder en de bak is langer en hoger, somde medewerker Warner Schreurs en kele voordelen op. De wagens zijn beide van het huismerk DAF. Het chassis is gele verd door Truckservice Van Sam- beek. De bovenbouw en kantelinstallatie komen van bedrij ven van de vastewal. Het ledenaantal daalt en er zijn bijna geen vrijwilligers te vinden om de uitleenuren te bemannen. De Texelse speel-o-theek wordt met opheffing bedreigd. Als laat ste reddingspoging wordt 17 mei om 20.00 uur in d'ouwe Ulo een informatie-avond gehouden om na te gaan waar behoefte aan is. In 1980 is de Texelse speel-o- theek gestart in d'Ouwe Ulo. De gemeente verleende subsidie en verplichtte een openstelling van minstens vier uur per week. Voor f 15,- per jaar mag onbeperkt speelgoed worden geleend. „Dat is niet duur", aldus Roelie Struick van het bestuur. „Aan de overkant zijn instellingen waar een hoger tarief wordt gevraagd en waar ook per uitlening moet worden be taald." De laatste jaren daalt het aantal le den drastisch. Momenteel staan nog 39 gezinnen op de ledenlijst. Te weinig, vinden de speel-o- theek-bestuurders. Als het aantal onder de dertig daalt, stoppen ze ermee. „En dan gaat een goede trend om te buigen is het SPG in het leven geroepen. Omdat de leerlingen in de loop der tijd werk doen voor verschillende bedrijven, merken de aanne mers tevens welk vlees ze in de kuip hebben. Eén van de deelnemende be drijven, KWS uit Heerhugo- waard, voert de herstrating van Elemert en Achterom uit. De gemeente Texel stelde het pro ject beschikbaar. Hoewel de kosten van de leerlingen voor rekening van het SPG zijn, neemt KWS een risico. Vijn: „Aan het werk worden dezelfde eisen als normaal gesteld. Als het te laat wordt opgeleverd, kost dat een boete en die moet KWS dan betalen. Maar de jon gens leren zo wel omgaan met werkdruk." Vernieling. Vandalen hadden het dit weekend voorzien op de anten ne van de auto van een 18-jarige Oosterender, die zijn voertuig aan het Schilderend had geparkeerd. Schade f400,-. Een man uit Den Helder trof zijn auto aan de Groe- neplaats aan met een ingeslagen ruit (schade f250,-). voorziening verloren. Je hebt zo iets niet zomaar weer van de grond." Ook aan de overkant kennen de speel-o-theken een dalend leden tal. „Het is een tendens. Uiteraard vragen we ons af hoe het komt. Misschien wel doordat de wel vaart is toegenomen. Of omdat op Texel binnen families veel speel goed wordt uitgewisseld." De Texelse speel-o-theek mikt op kinderen tot 6 jaar. Aan de over kant zijn instellingen die tot een hogere leeftijd doorgaan. „Wij wil len tijdens die informatie-avond peilen of daar op Texel ook behoef te aan is. Maar als we dat doen en er moeten zaken als compu terspelletjes komen, dan moeten we wel meer geld binnen krijgen. Tariefstijging is dan eigenlijk on vermijdelijk." Door het grote gebrek aan vrijwilli gers is de speel-o-theek niet lan ger op de woensdagmiddag maar op de ochtend geopend. Wie vooraf meer informatie wil of zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan bellen naar 10338 of 15005. „Een positieve examenstunt", zo kwalificeren de hoogste klassen van OSG De Hoge- berg hun laatste speldeprikje naar hun onderwijzende riva len. „Het gebouw ziet er van binnen niet uit en heeft een opknapbeurt nodig." Als laat ste eerbetoon aan hun school stroopten de leerlingen van het vbo, havo, mavo en vwo maandag collectief de mou wen op om de aula van boven tot onder in een nieuw jasje te steken. Klokslag 20.00 uur gisteravond gingen alle stoe len en tafels naar buiten en kwamen schuurpapier, schoonmaakmiddelen en ver fkwasten tevoorschijn (zie fo to). In een werktempo dat voor de Jehovah's niet onder deed toverden de scholieren de zaal in één nacht om tot een frisgekleurde ruimte met vrolijke beschilderingen. Gelijktijdig werd de gymzaal waarin hen binnenkort de exa mens worden afgenomen om gebouwd tot een f eestruimte Vanmorgen om 8.00 uur zet ten schoolbands De Skeurie- zers en Desercration de volumeknop open en barstte de houseparty in alle hevig heid los. Het examenfeestje ging voor bij aan de leerkrachten, die in alle vroegte emmer en dweil in handen kregen geduwd om de school van onder tot boven grondig schoon te maken. (Foto Gerard Timmerman!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7