Cjroen "Zwartsjexels in het harL. mm Burgemeester gaat wonen in De Waal Belastingverhogingen zo lang mogelijk vermijden Oeverloze behandeling collegeprogramma <4 T^orszel Krant Rotary prijs voor project Tesselhuus Matroos Dirk in het zilver Van der Linde ziet af van kort geding Geen krant na pinksteren VERDER XT mMT JNJmnmer Produkten-fietsroute 2 S4 Visverkoop A. Blom kan door de beugel 5 s+ Geslaagde reddingsdag 5 rr Musicalvereniging overtreft zichzelf 7 w Fusiebesprekingen SV Texel en Boys 11 w „Familiezaken" nieuwe boek van Nico Dros 13 S4 Harry over vliegen 15 Polderhuis wellicht toch naar gemeente SINAASAPPELSAP met vruchtvlees PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10882 WOENSDAG 11 MEI 1994 v Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, JTaC Oen Burg, telefoon (02220) 62600 rtrtentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 taktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45. Den Burg, Joon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. Kactie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, Koog. telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar Losse nummers /1,40 /..V-s jiéMEBsM de zonnige achterzijde van de burgemeesterswoning aan de Bomendiek in De Waal. (Foto Harry de Graal) Burgemeester Van Rappard heeft een huis gevonden op Texel. Het gezin verhuist binnenkort naar „De lange Weele", Bomendiek 1 in De Waal, thans nog bewoond door de familie J. Beekman. Het is een opmerkelijke ruil, want de fa milie Beekman vestigt zich in de woning van de familie Van Rap pard, Jeurlingsweg 1 te Holten. In het eigendom van de huizen komt geen verandering. Van Rap pard en Beekman hebben wel af gesproken dat ze elkaar toestaan te blijven wonen zolang het nodig is. Voor Van Rappard betekent dat dat hij in elk geval over het huis aan de Bomendiek kan blijven be schikken zo lang hij werkzaam is op Texel. De burgemeester zal reeds half ju ni zijn intrek nemen in het voorste gedeelte van „De lange Weele". De rest van de familie volgt in augustus, als zoon Aemile het schooljaar bij het VWO in Holten heeft voltooid. Rond die tijd ver trekt de familie Beekman naar Holten. Voormalig dierenarts Jan Beek man en zijn gezin hebben sinds 1966 gewoond in de fraai aan de zuidrand van De Waal staande De Lange Weele, een voormalige boerderij (met 4000 m2 grond) die ingrijpend werd gerestaureerd. Er werd een zomerwoning bijge bouwd, die Beekman gewoon blijft verhuren. De familie Van Rappard krijgt dus alleen de beschikking over de boerderij-woning met on geveer 2000 m2 tuin. Ook de ligging van de woning in Holten is riant. Het in 1952 ge bouwde en recentelijk gerenoveer de herenhuis op de zuidflank van de Holterberg ziet uit op maisvel- De woning in Holten. den, bossages en houtwallen. Het was oorspronkelijk een gemeente lijke ambtswoning, die Mr van Rappard in 1979 overnam De woning van Beekman heeft ge ruime tijd te koop gestaan. Tot de geïnteresseerden hoorde ook de familie Van Rappard, maar het kwam niet tot een transactie. De familie Beekman had weinig haast en aarzelde lang tussen op Texel blijven of naar elders vertrekken. Toen bij een nieuw contact de mo gelijkheid van woningruil bij onge wijzigd eigendom ter sprake kwam, hadden de partijen elkaar tamelijk snel gevonden. De defini tieve beslissing viel het afgelopen weekend toen de familie Beekman bij de Van Rappards op bezoek was in Holten. Jan Beekman (zelf afkomstig van de Veluwe) vindt Overijsel een aantrekkelijk woon gebied, mede omdat nogal wat fa milie en vrienden in de buurt wonen. «loos. Die kreet viel gisteravond meerdere malen op de bMetribune van de raadzaal tijdens de behandeling van collegeprogramma 1994-1998. Smeekbeden van bur- meester Van Rappard om toch vooral niet op details in gaan, werden door de raadsleden en zijn eigen wethou- svrolijk in de wind geslagen. Bijna tweeënhalf uur ver- ie bespreking. En hoewel de oppositie menig schot op het in hun ogen veel te vage programma, werden ar het college van b en w geen concessies gedaan. it wal zo verstandig om een nite belangrijk beleidsstuk een collegeprogramma in een Ismgadering met nog veel agendapunten te behande- voor Texel steekt de hand igen boezem als zij een be- delingsfout heeft ge- fa. Héél verstandig. Wer aanvoering van Menno Meedogenloze haalt de be- lenverenigmg steeds eiteloos de publiciteit, 9f het kan ook verkeerd tikken. De verslaggevers Radio Texel, De Kabel- 1(' De „Tesselaar" en de forse Courant jagen op beurs. Hun invalshoek naar nieuws is vaak zeer ver- illend en soms schrijft merkwaardig over elkaar. [schreef de Helderse Cou- in een bericht over de Mjn" „over een artikel dat fcheen in een lokale 1f Ha, ra, ra, over welke u gaat het?! Waarom niet name genoemd? Boven nota bene de HC zélf uit- tiid als eerste aandacht Jeedaan het „geval Van de 'e Waarom zo'n vage Wrijving van een plaatse- k^ant die al meer dan 100 tbestaat en het voortdu- negeren van al die ande- ]P Texel verschijnende aHet zal met persoon- 'doeld zijn, maar gaat het pe'e/d van hogerhand. Of °P den lange duur wel zo V en sympathiek is, lezen vast nog wel eens in de tint. Horszei len? Het feit lag er, maar menig raadslid toonde zich er niet geluk kig mee. Tot de tanden gewapend werd de aanval ondernomen, maar wegens tijdsdruk leverde de behandeling inhoudelijk geen wij zigingen op en werd slechts op enkele punten afdoende uitleg ge geven door b en w. Toeristische appartementen bij agrarische bedrijven vormden een struikelblok voor de oppositie. Pe ter Bakker van Groen Links kwam met een amendement dat echter niet werd overgenomen. „Dit plan is in strijd met alle eerder gemaak te afspraken. Bovendien kleven er diverse planologische bezwaren aan." Bakker erkende dat de agra riërs het moeilijk hebben. „Maar gaat u voortaan ook melkquotum aan strandexploitanten uitdelen na een paar slechte zomers?" De president van Rotary Internati onal heeft de „Significant Achie vement Award" toegekend aan de Rotaryclub Texel. De club heeft de onderscheiding gekregen voor het initiatief dat heeft geleid tot de stichting van het Tesselhuus, het vakantiehuis voor zwaar ge handicapten in De Koog. De prijs zal op 24 mei worden uit gereikt door de heer Leo Moscou, gouverneur van het district waar toe de Texelse club behoort. Dan zullen ook de overwegingen wor den bekend gemaakt die hebben geleid tot de beslissing om de Texelse club voor de prijs in aan merking te laten komen. Het Tesselhuus is overigens al lang niet meer een aangelegenheid van Rotary alleen. Het projekt valt on der de verantwoordelijkheid van de Stichting Texelvakantie Gehan dicapten, waarin onder meer ook de Texelse Lionsclub is vertegen woordigd. Zowel Lionsclub als Ro tary voeren jaarlijks actie om het Tesselhuus financieel draaiende te houden. Een belangrijk deel van de opbrengst van de Lionsveiling en van de kledinginzameling „Geef Max de Zak" is voor dit doel bestemd. PvdA-er Terpstra vond dat het col lege op dit punt niet goed heeft geluisterd naar signalen van de be volking. „De Texelaars hebben re centelijk in groten getale te kennen gegeven dat het druk ge noeg is op het eiland. U doorkruist afgesproken beleid. De slaapplaat sen die nog in reserve zijn, zijn be doeld voor kwaliteitsverbetering bij kleine logiesverstrekkers." Wethouder Schilling merkte op dat juist wèl goed is geluisterd naar de kiezers. „Kijk maar naar de verkiezingsprogramma's en de uit slag van de verkiezingen.... We hebben daarvoor al aangegeven dat we de resterende slaapplaat sen aan agrariërs wilden uitge ven." 0 voor Texel' ls nogal vérontrust over de doorgaande ontwik kelingen op toeristisch gebied. Onder de noemer kwaliteitsver betering' wordt nogal eens hebben wij de indruk uitbreiding bedoeld c.q. bedreven Bijgesloten afschrift gaat over zo'n, o i ongecontroleerde uit breiding Indien u aandacht aan dit onderwerp wilt besleden, zullen wij hetf op prijs stellen als u daar een soort oproep aan wilt toevoegen Wij vragen inwoners,, maar ook toeristen ons, dus 10 voor Texel te informeren als het gaat om ontwikkelingen in de toeristische sfeer die vraagtekens oproepen. Dat kan uiteraard door bestuursleden te bellen tiaar men schrijven: i 0 voor Texel" Postbus 69 1 790 AD Den Burg j voorbaat rlendelijk dank, Voor toelichting kunt u bellen met Sekr Ari van Hardeveld, 16557 Chauvinisme Echt zo stom Menig raadslid viel erover dat het collegeprogramma vol chauvinisti sche uitlatingen staat. „Het ademt de sfeer van: Texel is geweldig, we hebben geen hulp nodig en hogere overheden zijn maar lastig. Door Lees verder pagina 5 Volgens het ingezonden stuk el ders in deze krant is Tien voor Texel „bijzonder ongelukkig" met de publicatie in de Texelse Courant van 29 april waarin een beeld is opgeroepen als zou Tien voor Texel verlangend uitzien naar tips „Service is heel belangrijk. Passagiers moet je vriendelijk tegemoet treden en zo veel mogelijk van dienst zijn. Dat is promotie voor Texel". Aldus het credo van Dirk Kuiter (47) uit Oosterend, die morgen herdenkt dat hij 25 jaar gele den als matroos in dienst trad bij de Texelse boot. Evenzove- le jaren brengt Dirk zijn woor den dagelijks in praktijk. Passagiers kunnen rekenen op zijn brede grijns, zo mogelijk een teken van herkenning en zelfs op een praatje, terwijl hij bezig is de auto's die aan boord komen, naar de juiste plek te verwijzen. Zijn opmer kelijke arbeidsmotivatie heeft iets te maken met de meer dan normale belangstelling die hij al voor de stoomboo tonderneming koesterde toen hij opgroeide in Den Helder en toen hij werkte bij het ber gingsbedrijf Weissmüller. Dirk Kuiter had toen reeds een foto- en knipselverzameling over Teso en was de Texelse pers regelmatig van dienst zijn met feiten en feitjes over de boot. Toen de gelegenheid zich aandiende om bij het fa voriete bedrijf te gaan wer ken, deed hij dat onmiddellijk. Hoewel de romantiek van vroeger is verdwenen, heeft Dirk Kuiter nog steeds zin in zijn werk en verlangen naar de VUT doet hij zeker niet. Hij is tevreden over het reilen en zeilen van Teso, alleen de ser vice voor het publiek kan vol gens hem nog beter. Met name over de informatie verstrekking bij stagnatie of andere afwijkingen van de normale gang van zaken, heeft hij uitgesproken ideeën. Hij wijst erop dat de eerste en de laatste indruk die toeristen van Texel krijgen, wordt ge vormd door wat zij memaken op en bij de boot. „Vooral nu alles zo groot, mechanisch en automatisch is geworden, is vriendelijk en hulpvaardig ge drag van het personeel van onschatbaar belang". Aan het contact met de passagiers ontleent Teso-matroos Dirk Kuiter IrechtsI al 25 jaar het plezier in zijn werk. Foto Harry de Graaf) uit de Texelse bevolking inzake on gewenste of illegale praktijken van eilandgenoten. „Wij distantiëren ons volledig van dit Soort praktij ken", aldus het bestuur. „Als iets onze integriteit in twijfel kan bren gen, is dét het wel. Al zouden we het gewild hebben, denkt u dan echt dat we zo stom zouden zijn dat in de krant te zetten Het bestuur suggereert daarmee dat het niet Tien voor Texel is ge weest die deze geruchtmakende publicatie veroorzaakte, maar de blijkbaar nogal slordige redactie van deze krant. Niet zo aardig van Tien voor Texel om zich aldus te verschuilen. De voor publicatie be doelde oproep om tips door te ge ven, is wel degelijk afkomstig van het bestuur van Tien voor Texel, hetgeen blijkt uit het hierbij afge drukte desbetreffende verzoek. Het kort geding dat de firma Van der Linde uit De Cocksdorp had aangespannen tegen de vereni ging Tien voor Texel, gaat niet door. De firma ziet er vanaf nu de vereniging zelf in een ingezonden stuk (zie elders in deze krant) de eerder geuite beschuldigingen over illegale toeristische verhuur intrekt. Het bestuur van Tien voor Texel erkent onzorgvuldig te heb ben gehandeld. Tien voor Texel had zich in een brief aan het college beklaagd over de vermeende illegale toe ristische activiteit bij Van der Lin de en had deze brief ook aan de krant gegeven. Daardoor kwam de (onbewezen) beschuldiging in de publiciteit en voelde Van der Linde zich in eer en goede naam aange tast. De firma schakelde een advo caat in en spande een kort geding aan dat op 16 mei zou dienen. Er werd rectificatie geëist met een I M. ADVERTENTIE In verband met het uitvallen als werkdag van maandag 23 mei a.s. zal dinsdag 24 mei géén Texelse Courant verschijnen. Directie Langeveld en de Rooy De gemeente koopt wellicht toch het polderhuis aan de Vismarkt. Wethouder Poster (financiën) liet gisteravond aan Gerard Weijers (Texels Belang) doorschemeren weer om de tafel te gaan met wa terschap Hollands Kroon. Weijers vindt dat het pand ten dienste van de Texelaars moet blij ven. Onlangs wees de gemeente het recht van eerste koop van de hand omdat er geen geschikte be stemming en financiering voor het gebouw zou zijn. Het college lijkt nu toch een nieuwe bestemming op het oog hebben, maar deed nog geen toezeggingen dwangsom als knuppel achter de deur. Van der Linde liet tegelijk weten dat van het geding zou worden afgezien als Tien voor Texel al direct met een openbaar excuus zou komen. Dat laatste is nu dus gebeurd door middel van een ingezonden stuk, dat in over leg met Van der Linde is op gesteld. In dat stuk neemt Tien voor Texel tevens afstand van de oproep aan het publiek om tips inzake illegale of ongewenste activiteiten van ei- landgenoten door te geven. I.M. ADVERTENTIE Literpak 1 QQ van 1,79 voor I óu Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1