Pak uw winst bij Dros! aangenaam vorm gegeven garage dros Melancholische depressies weede boek Nico Dros Auto's in sloot Texel Techniek: een rijdende werkplaats AKTIE-AANBOP NU MET SPORTIEVE ACCESSOIRES! Meevaren met museumschip Eerbetoon voor trouwe vakbonders De 19 S van Renault. TEXELSE COURANT woensdag n mei 1994 Ook op Texel auto voortaan op slot allemaal I M ADVERTENTIE Nico Dros noemt zich pas schrijver als ook zijn derde boek is verschenen vader koesterde een dode lij- at jegens de ambtenarij. Het zou hij die augiasstal vol wei- waste ruiveniers in het gla- emeentepaleis met zijn eigen iegmesten. Na elk ambtelijk n raakte hij meer aange- Hij had zijn ganzenroer n de nabijheid en met het op zijn lippen bekte hij: daar maar wat te broeien verwarmde holen van dat en te bedenken hoe ze klein baassie die dag en boksen, lastig kunnen En met de vastberaden- van een paardenslager hij: „De eerste de beste van de gemeente die mijn betreedt, wordt voor zijn citaat uit „Mozaïek van een van de vier verha- het nieuwe boek „Familie van Nico Dros. Texelse er een bijzonder ge- aan ontlenen, want veel verhalen spelen op het zijn merendeels opge- uit autobiografische ele- Waarmee niet gezegd is echt is gebeurd, zeer ten dele het geval schrijver heeft de fantasie loop gelaten, waarbij hij andere namen gaf aan en plaatsen en gene- elkaar haalde. De in „Harkebuurt"geboren stelt er prijs op dat te ver- niemand is bij mis- verstanden gebaat en het zou voor sommige mensen nog pijnlijk kun nen zijn ook. Maar het zou niet juist zijn te zeggen dat alle over eenkomsten op louter toeval be rusten, want dat is ook niet waar. Dat de vaderfiguur die zo gereser veerd staat tegenover de ambte narij zich somtijds op eigen erf bezig houdt met illegale activitei ten, is aan de realiteit ontleend. Maar dat diezelfde vader heeft ge vochten in Indië en daar een trau ma aan heeft overgehouden, is - bijvoorbeeld - niet waar. „Gelukkig niet", zegt Nico, die zich in de ver halen als de ik-figuur manifesteert, zij het onder de naam „Lee". Oude verhalen Met uitzondering van „Mozaïek van eigen erf" dat hij in enkele maanden produceerde, zijn de ver halen zijn niet even uit de mouw geschud. Sommige schreef hij lang geleden en hebben meerdere bewerkingen ondergaan. Dat geldt met name voor het titelverhaal „Familiezaken" dat al in 1988 door Theo Timmer werd uitgege ven en ook in het literair tijdschrift Tirade werd afgedrukt. In de nu gepubliceerde versie is de opa figuur en levenskunstenaar verder uitgediept om meer contrast te krijgen met de eeuwig depressieve oud-oom. In dit titelverhaal brengt de schrijver een bezoek aan zijn oma, wat aanleiding is tot terug denken aan een familiedrama met schaking en zelfmoord in de twin tiger jaren. Het qua sfeer en verteltrant totaal verschillende eerste verhaal Festa deH'Unita verhaalt de belevenis sen van een gitarist in Italië. In het verhaal „Rooms dier uit Nibbik" verwerken twee studenten de dood van een Chileense vluchte ling in Amsterdam en in „Mozaïek van eigen erf" wordt de worste ling geschilderd die drie generaties mannen doormaken alvorens zij erin slagen elkaar te vinden in ge zamenlijke rouw om de dood van en geliefd familielid. Derde boek Nico Dros wil zich (nogl geen schrijver noemen, want hij vindt dat je dan minstens drie boeken moet hebben geschreven. Dat der de boek zit er al aan te komen: een grote roman met als centrale fi guur een Texelse jongen, gezien door de ogen van zijn broer. Een stuk eruit droeg Dros onlangs voor in d'Ouwe ULO bij de manifestatie „Texelse schrijvers lezen voor uit eigen werk". Hij heeft nu nog een halve baan bij de Vrije Universiteit in Amster dam. Zijn plannen om daar te pro moveren op een proefschrift over arbeidsverhoudingen in de 19e eeuw in de cultuurstelselgebieden op Java, zijn op de lange baan ge schoven. Dat Indonesië een rol zal spelen in een van zijn volgende boeken staat welhaast vast. Hij heeft inmiddels nogal wat (histori sche) kennis over dit land opge daan en gaat er volgend jaar weer heen. Terug De kans is groot dat hij weer op Texel gaat wonen als hij er een huis kan vinden. „Hier ligt mijn hart. Ik kom er graag en veel. Het laatste verhaal heb ik daar in één ruk geschreven, in de Dennen. Daar zat ik dan met mijn lab-top en zette elke avond de oogst van die dag op schijf. Toch geniet ik ook graag van de culturele ge neugten van Amsterdam. Het ideaal zou zijn: op Texel wonen en een woonplek houden in Amster dam, zodat ik daar in het najaar heen kan". De verhalen in „Familiezaken" la ten zich makkelijk lezen dank zij de boeiende en nauwkeurig beschrij vende stijl waarvan Dros zich be dient. Hoewel veel minder dan in zijn eerste boek „Noorderburen" (waarvan inmiddels een tweede druk is uitgekomen) is zijn taalge bruik hier en daar archaïsch (ouderwets), wat misschien niet altijd functioneel is maar wel leesplezier geeft. Bij zijn eerste boek bleek dat recensenten daar over zeer verschillend oordelen. Dros zelf vindt zijn nieuwe boek „pessimistischer" dan het eerste. In hoofdlijnen werden de meeste verhalen al een jaar of vijf tien geleden bedacht toen de schrijver last had van depressies. Ontworteling en twijfels bepalen de sfeer. Wat te boek werd gesteld zijn de herinneringen aan die tijd, aangevuld met fantasieën. Zo ont stond optimale dramatische span ning. Het waarheidsgehalte vindt Dros niet zo belangrijk: „Het hoeft niet waar te zijn, als het maar waarachtig is. Als ik het zo weet over te dragen, ben ik geslaagd". Door een aanrijding raakten vrij dagmorgen op de Hoofdweg twee i auto s in de sloot. Een 25-jarige bestelwagenbestuurster uit Ber gen verleende op de kruising met de Muijweg geen voorrang aan een 35-jarige man uit Leiden. De vrouw werd met inwendig letsel naar het Geminiziekenhuis ver voerd. IFoio Harry de GraafI Officier van justitie C. Bossher- Boom heeft dinsdag voor de Alk- maarse rechtbank 11 maanden onvoorwaardelijk geëist tegen een 22-jarige jongen uit Den Burg. Hij wordt er van verdacht vorig jaar december met een groep anderen een twintigtal auto's op Texel te hebben leegge roofd. ,,De mensen op Texel dach ten dat ze hun auto's gewoon open konden laten staan. De groep rond hem heeft aange toond dat dit ook op Texel niet kan," aldus de officier van justitie. Op twee auto's na waren alle leeggeroofde auto's niet af gesloten. Bij de autokraken werd zeer gron dig te werk gegaan. Niet alleen ra dio's maar ook kleding en zelfs kerstbomen werden meegeno men. De jongeman, die volgens de reclassering verslaafd is aan soft drugs, werd door de groep als lei der gezien. Ook werden in zijn huis de gestolen spullen opgeslagen. De Texelaar stond dinsdag ook te recht voor het enkele dagen ille gaal bivakkeren in een school aan de Beatrixlaan. De reclassering is zeer pessi mistisch over de toekomst van hem. Hij heeft sinds hij op 20 maart door het cellentekort op straat kwam te staan geen con tact meer met ze gezocht. De jon gen zelf zei dinsdag de groep verslaafden op Texel graag achter zich te willen laten en zich in Gro ningen te willen vestigen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Sinds begin mei is Texel een servi cebedrijf rijker; Texel Techniek, voor reparaties, onderhoud en on derdelen op het gebied van grond- weg-, en waterbouw machines en installaties, landbouwmecha nisatie en heftrucks. sportstoelen vóór en sportstuur stuurbekrachtiging sportieve wieldoppen mistlampen vóór bumpers in carrosserie- kleur vleugelspoiler achter De initiatiefnemer is de 39-jarige Nico Waerts uit De Koog. Tot voor kort was hij werkzaam bij Cebeco als hoofd technische dienst. Na de privatisering van dat bedrijf besloot Wearts dat wat hij voor een ander kon, hij ook voor zich zelf kan doen. Dinsdag 17 mei start het Mari tiem en Jutters Museum weer met rondvaarten vanuit de haven van Oudeschild met het histori sche zeilschip „Grote Jager". De ze 50 jaar oude „Deense snik" (een zeilkotter) wordt gevaren door schipper Nol Bruul uit Den Helder. Aan boord kan het publiek aktief meewerken, bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen. Nol Bruul ver telt tijdens de vaart over de ge schiedenis van het schip en het leven aan boord, en zingt allerlei zelfgeschreven zeemansliederen onder begeleiding van gitaar muziek. Voorlopig wordt gevaren op de dinsdag, de woensdag en de don derdag. De vaartocht duurt twee uur, de afvaarten zijn om 11.00, 13.00 en 15.00 uur (bij voldoende belangstelling). Deelnemers aan de vaartocht moeten ten minste 12 jaar oud zijn. De kosten bedra gen ƒ17,50 per persoon. Voor meer informatie en boekin gen kan worden gebeld naar het Maritiem en Jutters Museum, tele foon 14956. Wearts komt uit de bouwwereld (grondverzetmaterieel) en kan bo gen op twintig jaar werkervaring waarvan een deel in het buiten land. In Libië, Soedan en Ghana heeft hij aan wegenbouwprojec ten gewerkt. Op Texel heeft hij zich vooral bezig gehouden met de reparatie van landbouwwerktui gen. Tijdens zijn werkzaamheden bij Cebeco stuitte hij op regelma tig terugkerende klachten. Door de economische teruggang is het voor veel boeren onbetaalbaar ge worden om hun landbouwmachi nes te laten repareren. Wearts: „Ze brengen hun machine weg en zijn daarmee de controle kwijt. Vaak hebben ze geen idee hoelang er door de monteur aan gewerkt wordt." Wearts' doel is om de reparatie service te verlenen aan bedrijven die te klein zijn om een monteur in dienst te hebben of het hoge uur loon van een monteur niet kunnen betalen. Hij heeft een service-bus aangeschaft die speciaal is inge richt voor het uitvoeren van repa raties ter plaatse. De bus bevat onder andere een generator, een compressor, een hydrauliek/dyna- mo tester en een hydraulische slangenpers. „Ik kom naar de klant toe en voer reparaties ter plekke uit. Doordat alles aanwezig is in die bus kan ik snel werken. Men ziet wat er gebeurt, ik geef een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en kan goedko per werken doordat ik mijn inves tering bewust laag heb gehouden." Texel Techniek is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar, (tel. 27005) (MW) Twee gouden en twee zilveren speldjes werden zaterdag uitge reikt aan Texelse FNV-leden die langdurige trouw hebben be toond aan hun bond. Dat gebeurde zaterdagavond door regiobestuurder Ben vd Bult uit Heiloo tijdens een informele bij eenkomst in De Smulpot in Den Burg, waar aansluitend ook werd gedineerd. Een gouden speld was er voor de 66-jarige Kees de Bruin die zich 40 jaar geleden bij de vakvereniging aansloot. Hij zat drie jaar als mili tair in Indië, werkte ongeveer twintig jaar in de bollen (bij D. Bak ker in de Dennen) en hij was zeven jaar actief in de zuivel, toen hij werd afgekeurd. De Bruin zit nu 14 jaar in de WAO maar is in die tijd toch actief geweest in de afdeling houtbewerking van de Sociale Werkplaats De Bolder. Ook aan Theus du Porto (79) werd een gouden speld uitgereikt. Na twee jaar militaire dienst werkte hij zes jaar in de munitieafdeling van de Rijkswerf in Den Helder en 23 jaar bij de Grontmij op Texel. Een van zijn taken was de begelei ding van werklozen bij aanvullend werk (helm planten, bosonder- houd e.d.) in de terreinen van Staatsbosbeheer. Du Porto heeft zich bijzonder voor de bond in gespannen. Hij is sedert ruim 18 jaar penningmeester van de plaat selijke afdeling. Hij stopt daarmee als hij tachtig is: Piet Bekker wordt dan zijn opvolger. Een zilveren speld kreeg Piet Kok (51) wegens 25-jarig lidmaat schap. Kok werkte twaalf jaar in de bollen (bij Henk Bakker, Kees Bakker en Cor Veeger), drie jaar bij aannemingsbedrijf Daalder uit Alkmaar en hij zit nu twintig jaar in de WAO. Dat laatste was zeer te gen zijn zin. Meerdere pogingen deed hij om met afgekeurd te wor den, maar het was nog de tijd dat de WAO makkelijk werd toe gepast. Bij de plechtigheid van zaterdag' ontbrak Karei de Jong. Hij kreeg de medaille wegens 25 jaar bondslidmaatschap thuisbezorgd. De Jong werkte 30 jaar op het la boratorium van de Texelse zuivel fabriek. Toen de fabriek sloot werd hij ziek, werd afgekeurd en zit nu drie jaar in de WAO. I'nj/cn ind. Ut \V, cxclusii f ko.icn rijklaar maken. Prijs* cn „peciltcaiicnij/igingt-n roorbckoudcn. 8 jaar plaat,vnkgarnmir - WILLI \,\\S KI N L'I "I WORi n CHAMPION KIRMI I.I. I 1992/1993. Oorsprongweg 3, 7 795 M Eierland-Texel. Tel. 02220-11233/11423. IFoto Harry de GraafI T^Ve adrenaline stroomt u ongetwijfeld door de aderen bij het zien van al deze sportieve ■L/accessoires. Kies nu voor de Renault 19 S en u krijgt een voordeel op alle sportieve extra's, tanei end van I 1.550,- bij de 1.8 motor tot f 2.795,- bij de 1.7 motor. Er is al een 19 S vanaf RENAULT f.vi Qnn r\ i i een eigen manier 1.7UU,-. Dus kom langs en pak uw winst! van leven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 13