Vonen en winkelen in Waalderstraat Natuur beloont geduld met groeizaam voorjaar Maalf Balcken verbouwd nder sfeer in te leveren TEXELSE 25 COURANT jeu we nostalgische bestrating Sam Sam doen in de Méérmarkt Bedrijvig^?/# Symposium natuur en waterwinning Transformatoren nu op hun plaats Inbraak Mokslootproject nu in boekvorm ——Landbouw LANGS DE WEG tiuktie Texels is begonnen Flying home WOENSDAG 11 MEI 1994 Waalderstraat hoort bij de rest het centrum. Dat is sinds de „ding van de herstrating deze ook visueel duidelijk. Twee lang werden winkeliers en «menden regelmatig ge ld door bergen zand en ste- Het was echter de moeite de nieuwe rustieke keitjes vakkenpatroon geven de karakter. igd c H< ifd: iet at k nim. dang hing de Waalderstraat een beetje bij de rest van het Het was een woonge- waar enige ondernemer- jviteiten werden ontplooid, het winkeltje van Dam en de Schoorl. Dit veranderde door omst van supermarktgigant Heijn in 1981. De Waal raat werd aantrekkelijk voor ijven en al meer ondernemers gden zich er. 1991 werd het bestem- rplan voor dit gedeelte van Burg aangepast. De panden in kaalderstraat vielen tot dat rut in een zogenaamde „GB- dus voor gemengde be ing. Eigenlijk alles was er tijk Bij de herziening van het narden de bestaande onder- igen voorzien van een win kelbestemming. De woonhuizen kregen een woonbestemming. Dit betekent echter niet dat er in de toekomst geen winkels meer bij kunnen komen in de Waal derstraat. „Er zijn een paar huizen waarin wèl een winkel mag wor den gevestigd, mits de woonfunc tie ook in stand blijft. Dat laatste willen we, om het centrum leef baar te houden. Als er alleen win kels zijn krijg je na sluitingstijd een uitgestorven gedeelte. Bovendien willen we geen woningen onttrek ken aan de toch al krappe voor raad op Texel", aldus een woordvoerder van de gemeente. Riolering Om de Waalderstraat visueel te la ten aansluiten op de rest van het centrum was al twee jaar geleden een herinrichting gepland. Het bleek echter dat de riolering in slechte staat verkeerde. In 1992 werd die daarom eerst aangepakt. Nadat deze werkzaamheden wa ren afgerond, werd voorlopig pla veisel aangebracht, zodat de straat kon „nazakken". Op 6 april van dit jaar begon de herinrichting, uitgevoerd door firma Westerla- ken. Vrijdag werd het werk af gerond. De nieuwe pui geeft ook he, exterieur van he, horecabedrijf in de Dorpsstraat een vriendelijke uitstraling. IFoto Harry de Graal) utostraaf heeft een rustiek karakter gekregen door de herinrichting. IFoto Tessa de GraalI) uitbreiden omdat het lOjk nodig is, zonder dat dit gaat van het imago of staande klantenkring; on- itpen die menig horeca- nemer dezer dagen bezig in. Co Vermuë van café De Balcken heeft zich ver in de klant en van daaruit aak bekeken. ,,Je kunt als nemer wel bedenken hoe sOemaal groter, beter en kan, maar uiteindelijk gaat mde klant", aldus Co Ver- Die bepaald voor een groot e sfeer." En dat wordt in de 20 jaar dat het eetcafé at belangrijk gevonden. itste jaren heeft met name 'gedeelte een grotere func- ^egen. De kaart werd uitge pit in tegenstelling tot de r' Volgens Co Vermuë was terne verbouwing noodzake- 'nze keuken was maar een Kerkante meter groot, en Isvoorbereidings- en afwas- 'werd dat te klein." februari werd op het plaats- ter het café begonnen met w van een nieuwe keuken. nde de werkzaamheden is gewoon open gebleven, •"deeerste week mei, toen toiletten werden verplaatst e zaak een week gesloten, ït Jan Pelgrim heeft de van Co Vermuë vorm ge- en aannemer Daalder uit f°tp heeft het werk uitge put Decnop heeft de tim- faaamheden verricht. 2|6t dit als historische ex- Pïï zat vroeger zelf in dit café. Voor ons is het belangrijk om ondanks de verbouwing het imago en de sfeer vasthouden. Dus vra gen we die timmerman. Zelf vind ik het ook leuk dat juist hij die pa nelen timmert." De smaakvolle aanpassingen heb ben geleid tot een betere routing, extra tafels, en daardoor meer rust in het bedrijf. „Maar het belang rijkste blijft dat je lol hebt in je werk. Ik kan het nog elke dag leuk vinden om een kop koffie voor iemand neer te zetten. Gewoon, een lékker bakkie. Het is kneute rig, maar als je daar geen aardig heid meer in hebt wordt het tijd om ander werk te gaan doen." (MW) Reinier van der Veen en Gré Pen- ha doen Sam Sam in de voormali ge supermarkt. Drank en Spijslokaal Sam Sam staat voor eten èn drinken in een pretentie loos café. In zeven weken tijd is de supermarkt verbouwd tot eet café waarin plek is voor ruim 80 stoelen en 40 barkrukken. Je moet een tamelijk goed motief hebben om in De Koog een hore cagelegenheid te beginnen. Con currentie is immers alom aanwezig. Reinier van der Veen, die terugkijkt op ruim 20 jaar hore ca ervaring, zegt een gat te zien tussen de dure restaurants en de, aan snackbar verwante, goedko pere eetgelegenheden. „Volgens mij kan je ook goed eten voor een sympathiekere prijs", aldus Van der Veen. De voormalige Meermarkt is gron- Gaan waterwinning en natuur sa men, of zijn ze eikaars tegenpo len? Over die vraag gaat het symposium dat Staatsbosbeheer en de waterwinbedrijven 27 mei houden in het NIOZ. Steeds vaker werken de water; winbedrijven en terreinbeheerders samen om te zorgen dat voldoen de schoon water niet ten koste van de natuur gaat. Het sympo sium is bedoeld voor beheerders van duinterrein, provinciale milieu-, water- en groendiensten en dui norganisaties. Het ochtendprogramma bestaat uit lezingen over toekomstige sa menwerking en de ontwikke lingsmogelijkheden, het Mok- slootproject en waterbeheer op Vlieland. Verder is er de presenta tie van het boekje „Vreemde Zo mergasten" over de natuuront wikkeling in het Moksloottgebied. Een excursie naar dat gebied staat 's middags op de agenda. Deelname aan het symposium kost ƒ45,- (inclusief lunch). Infor matie bij SBB. dig verbouwd. Rekening houdend met de geluidsisolatie is er feitelijk een doos in een doos gebouwd. Het geheel doet, anders dan de hoeveelheid zitplaatsen doet ver moeden, gezellig aan. De inrich ting bestaat uit een houten meubilair in een oud-Hollands groen en bordeauxrood decor. Door het gebruik van een podium en diverse rekjes zijn hoekjes ont staan. Matglazen en messing lam pen geven samen met een enorme hoeveelheid ouderwetse schilderij en een nostalgisch tintje aan het geheel. Voor het laatste heeft van der Veen allerlei antiekzaken en zwarte markten afgestroopt. De huidige tendens is nostalgisch, makkelijk en ongedwongen; Sam Sam gaat daar volledig in mee. „Ik heb een hekel aan dat opgeprikte gedoe in restaurants, aan dat ge fluister." De doelgroep waar op wordt ge mikt is breed, van half twintig tot ruim vijftig jaar. „De echte jeugd hoef ik niet, ik wil geen schreeuw- café", aldus Van der Veen. Ook staat hem heel duidelijk voor ogen dat Sam Sam een jaarbedrijf moet worden. „Al die lege en gesloten bedrijven in de winter met kale ge vels en ongelapte ramen, het ziet er niet uit." Wat het jaarbedrijf betreft zit Sam Met een grote kraan zijn giste rochtend de twee stroom- transformatoren in het nieuwe PEN-trafostatton geplaatst. De twee kolossen, van ongeveer acht bij zes meter lang en drie meter hoog, worden pas in september in gebruik genomen. Ze dienen om de stroom die via de kabel door het Marsdiep naar Texel komt, om te zetten in de juiste spanning. De aangevoerde 50 kiloVolt wordt dan getransformeerd tot 10 kV, die vervolgens in het Texelse net wordt gebracht. Het nog in aan bouw zijnde trafostation bevindt zich op het PEN-terrein op de hoek Reijer Keyserstraat-Slingerweg. Sam aan de goede kant van De Koog, waar inmiddels meerdere jaarbedrijven zijn. En wat de gevel betreft; dat zit wel goed. Met de zeer fraaie oud-Hollandse gevel was zelfs de gemeente blij (MWI Terwijl de bewoners in bed lagen hebben inbrekers zondag tussen 03.00 en 9.45 uur de benedenver dieping van een huis aan de Pieter van Cuijkstraat doorzocht. De poli tie vermoedt dat ze zijn binnenge komen door via de brievenbus de deurkruk te bedienen. Bij hun ver trek hebben de dieven de buiten deur op een kier laten staan. Staatsbosbeheer en de Grontmij geven een boek uit over het Mokslootproject. „Vreemde Zo mergasten" gaat over de ontgin ning, de waterwinning, de natuurwaarden en de uitvoering van het karwei. Het boekje wordt gepresenteerd tijdens het sympo sium „Waterwinning en natuurbe heer: tegenpolen of op 27 Met het boekje wil SBB het Moksloot-project op schrift stel len. Tweede doel is het grootste natuurontwikkelingsproject in de duinen tot nu toe bij een breder publiek onder de aandacht bren gen. SBB ziet de natuurbouw als de kroon op de veranderde status van de Texelse duinen van woeste gronden met landbouwkundig ge bruik tot een waardevol natuurge bied met mooie wandelpaden. De uitgave is ruim voorzien van foto's van Pieter de Vries. De tekst is ge schreven door Toon Fey en het ontwerp en de lay out waren in handen van Studio Grabowski. Het boekje is in een oplage van 1300 gedrukt door Brügemann. De uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de bedrijven die bij het Mokslootproject betrokken waren. Het boekje is voor ƒ19,95 te koop bij de boekhandels en Eco- Mare. Reserveren is nu al mogelijk. De opbrengst is bestemd voorde aanleg een vispassage bij stuwen in de Moksloot. Nadat regenwater en kou in de lente het geduld van de landbou wers langdurig op de proef stel den, zijn de weergoden de boeren nu gunstig gezind. Dankzij zonnig weer, afgewisseld met een mals voorjaarsbuitje heeft de natuur deinhaalrace ingezet. Een ritje over Texel leert dat er vrij veel waterschade is. Behalve dat er plaatselijk wintergraan is verzo pen, valt tevens waterschade in de bloembollen te constateren. De schuld ligt bij de overvlo|dige re gen, maar de perceelskeuze en de grondbewerking zijn andere rede nen van de open plekken. Percelen met een matige drainage en sto rende lagen in de ondergrond laten waterschade zien. Maar ook gron den met een ongelijke ligging, geen goede afloop naar de sloot, teveel laagten en te hoge kanten op kopakkers zijn onbetrouwbaar. Egaliseren onder droge omstan digheden kan enorm veel schade voorkomen. Draineren met een schelpenlaagje op de drainreeksen in gronden met een storende laag in de ondergrond verbetert de ont watering. Grondbewerking Daar waar de granen in de herft in een fijn zaaibed zijngezaaid is de waterschade het grootst. Voor het oog liggen deze zaaibedden er wel mooi bij, onder de afgelopen om standigheden is dit niet de aange wezen weg. Veel beter is het dat de ingezaaide percelen grof de winter ingaan. Dit biedt de graan- planten de mogelijkheid te overle ven. Er blijft dan voldoende lucht in de grond om de plant te laten ademen. Bij de bloembollen is het meer dan eens gebeurd dat er onder te natte grondomstandigheden is geplant. De bollen kwamen in een met wa ter verzadigde grond. Voor het zet ten van de wortels aan de bollen was er tekort zuurstof waardoor de bollen stikten. Wanneer me teen na het planten een strodek was aangelegd was de schade veel kleiner geweest. De grond is dan beschermd tegen de plensbui en. Onkruid Door het zonnige voorjaarweer van de laatste dagen is de groei van zowel gras als onkruid op gang gekomen. Kleine kiemplan- ten van onkruid ontwikkelen zich snel tot grote bossen, die moeilijk zijn te bestrijden. De bestrijding gaat het beste in een vroeg sta dium en kan plaatsvinden met la gere doseringen dan op de etiketten aangegeven, mits tem peratuur en vochtigheid goed zijn. Naarmate die hoger zijn, is het re sultaat beter en zijn bespa ringsmogelijkheden (lager dose ring) aanwezig. Naast dat al jaren met een lage doseringssysteem in suikerbieten en snijmais wordt gewerkt, blijkt uit onderzoek en praktijk dat dit ook mogelijk is in granen. Goed re- sultaat is mogelijk met middelen met een lage hoeveelheid actieve stof. Hiermee moet zorgvuldig worden gewerkt. Dit betekent goed schoonmaken van de spuit- machines voordat in een ander ge was wordt gespoten met een ander middel Lagere dosering be tekent meestal wel dat vaker moet worden gespoten, maar de totale hoeveelheid middel is minder en voldoet aan de doelstelling van een duurzame landbouw. Grasland De grasmat is soms stukgetrapt. Dit geeft muurplanten en andere onkruiden de kans zich te ontwik kelen. Naast de chemische bestrij ding is met een goede weidesleep het onkruid te onderdrukken. Open grasland geeft het snelst een gesloten grasmat als het wordt beweid. Regelmatig afvre ten bevorderd de uitstoeling. Meerder veehouders en stieren- mesters houden een mineralenba- lans bij. Er zijn flinke verschillen. Niet zozeer in het gebruik van kunstmest, als wel de aanvoer van mineralen uit krachtvoer. Hier is verbetering mogelijk. Er moet meer worden gelet op gebruik van grasland. Naast goed weidegras is winning van wintervoer nodig waarbij weinig of geen eiwitrijk krachtvoer nodig is voor de rantsoen-samenstelling. Regelmatige controle van graslan dontwikkeling is nodig. Dus tijdig beginnen met maaien, liefst bij een ruw celstofgehalte van 22 a 23 procent. Melkkoeien kunnen daarbij tussen de 22 en 25 kg melk met goede gehalten per dag geven. Alleen die dieren bijvoeren met eiwitarm krachtvoer, die meer melk geven Te gemakkelijk wordt in de weideperiode teveel kracht voer gegeven. Wanneer de mine- ralenboekhouding in 1996 wordtingevoerd en voor te hoog gebruik van stikstof en fosfaat moet worden betaald is het zinvol daarop alvast in te spelen. Kopziekte gevaar Aanwending van drijfmest met een zodebemester geeft een bete- re mineralenbenutting Vooral kali kan worden verhoogd, evenals het eiwitgehalte. Hierdoor wordt het magnesiumgehalte in het gras te ruggedrongen. Het gevaar voor kopziekte neemt toe, vooral als er verschil in buitentemperatuur op treedt. Koud en guur weer doet het gevaar van kopziekte bij melk koeien vergroten, dit in combinatie met eiwit- en kalkrijk gras. Om kopziekte te voorkomen moe ten de dieren voldoende magnesi um binnenkrijgen. Dit kan door dit mineraal extra in het krachtvoer te laten opnemen of gebrande mag- nesiet over een dauwnat gewas te strooien. Vóór de dieren de stal verlaten geeft het aanvulling met ruwvoer ook mogelijkheden. Jan Koolhof. s naar wens verloopt, kan n week of vier Texels bier 9Gdronken. In de voorma- fabriek aan de Schilder de initiatiefnemer Harry 'n,angs een begin met het van de eerste liters. Op 'nsPecteert Bonne de ketel "et brouwvocht, een van gerst en water, aan 's 9abracht. Door de hete daarbij vrijkwamen e de werkruimte al *en sauna. Vervolgens liet vocht weer afkoelen en over in kuipen, waarin °aistige bier ongeveer een 0est gisten. Jaarlijks leg ik minstens 40.000 kilometer per vliegtuig af, maar het is nog steeds niet gewoon. Het blijft me verbazen dat het mogelijk is om met 400 man tegelijk in zo'n aluminium gevaarte door de stratosfeer naar een of andere plek op aar de te vliegen en daar nog be houden uit te stappen ook. Tijdens een vlucht zit ik altijd bij een nooduitgang. Niet om snel het vege lijf te kunnen redden als er wat mis gaat, maar om dat je daar extra ruimte hebt. Op die plekken ontbreekt na melijk een rij stoelen, zodat je de benen kunt strekken en niet langs anderen hoeft te wringen als je naar de wc moet of wat wilt rondkuieren. Dat laatste doe ik veelvuldig, want ik ben nogal ongedurig. De tip om naar zo'n stoel bij een emergen cy exit te vragen kreeg ik een paar jaar geleden van tante Nel Kooij en ik ben haar daar nog al tijd dankbaar voor. Desondanks vond ik mijn jongste reis Singapore-Amsterdam een be proeving. Ruim dertien uur in één ruk. Ik heb geen zitvlees. Al na een paar uur verveel ik me te pletter en kijk hartstochtelijk uit naar de eerstvolgende maaltijd, niet zozeer wegens honger, maar om wat om handen te hebben. Het entertainment dat ze aan boord bieden, is aan mij niet besteed. De films zijn meestal flauwe komedies, waar ik thuis nooit naar zou kijken en het muziekprogramma geeft weinig plezier omdat het via die klungelige oortelefoontjes met goed klinkt. Het moet namelijk vrij hard zijn om boven het ge raas van de motoren uit te ko men en dan komt de Pastorale van Beethoven met tot zijn recht, al wordt hij nog zo best gedirigeerd door Leonard Bernstein. De conversatie met de passa gier naast me liep al binnen een uur muurvast. Het was een Duitser die ook meermalen in Indonesië was geweest en zeer begeisterd was van alles wat hij daar had gesehen und mitge- macht. Hij had ook de taal ge leerd en liet horen wat hij ervan kon. Het klonk zoals Prins Bern- hard Nederlands spreekt Toen ik dat zei, was hij verguld, maar toen hij hoorde dat ik van Texel kwam, leek hij te bevriezen. In- sel Texel. Hij zei het met een blik vol afkeer. Ja, daar was hij wel eens geweest. Eén keer, en daarna - Gott zei dank - nie wie der. Ik bleef vol spanning luiste ren, benieuwd wat hem was overkomen op ons Gouden Boltje. Een oorlogsverleden kon geen rol spelen, want hij was nog geen vijftig. Misschien was het een wielklemslachtoffer. Dat zou prachtig zijn, want dan had ik het levende bewijs hoe schadelijk die klemmen zijn voor ons eilandtoerisme. Toen ik dóórvroeg, gaf hij geen ant woord. Hij schudde krachtig het hoofd en ging nukkig zitten bladeren in de Holland Herald, het blad vol molens- en tulpen- verhalen dat de KLM aan haar passagiers verstrekt. We waren dus uitgepraat en toen zaten we nog maar boven Burma met 11 uur en 32 minuten zitten voor de boeg. Dat tijdsverloop was precies te zien op het tv- schermpje, waarop de KLM ook aangeeft hoe hoog je zit (11 ki lometer), hoe laat het is ter plaatse en in Amsterdam (zes uur verschil) hoe hard je gaat (900 km per uur) en hoe koud het buiten is (50 graden onder nul). Met die informatie kun je weinig doen, maar het geeft een behaaglijk gevoel. Je denkt dan: we blijven lekker binnen vandaag. Ook projecteren ze telkens een prachtig landkaart je met daarop de positie van dat moment. Zo weet je waar je terecht komt als je onverhoopt neerstort of - wat veel waar schijnlijker is - door een kaper tot landen wordt gedwongen. Controleren of we ook echt bo ven genoemde landen vlogen, kon ik deze keer niet, want de hele route werd in het stikke- donker afgelegd. De meer ont wikkelde lezers zullen begrijpen dat dit mogelijk is omdat je in westelijke richting vliegt en de nacht dus min of meer bij houdt. Bij daglicht kijk ik graag en veel uit het raampje, als een kind dat voor het eerst vliegt. Langdurig kan ik boven Bangla desh, India of Saoedie-Arabië staren naar bergen, rivieren en dorpjes in de diepte. Ik probeer me dan voor te stellen onder wat voor omstandigheden die mensen daar wonen. Ook dat geeft temidden van het gerief van zo'n Boeing een goed gevoel. Na twee uur was ik uitgepraat, uitgelezen en uitgekeken en had ik ook de eerste maaltijd achter de kiezen. Op zo'n mo ment slaat de verveling toe. Een normaal mens gaat dan slapen, maar dat kan ik niet, althans niet zittend. Als het toestel niet vol is, probeer ik daarom voor een tijdje te verkassen naar en kele lege stoelen naast elkaar. Als je de leuningen omhoog klapt heb je een pracht bed en kun je onder zeil, eventueel met behulp van een glas whisky of cognac, dat je op verzoek graag wordt verstrekt door een ste wardess. Die stewardessen hebben ook deze keer goed voor me ge zorgd, al hadden de maaltijden wel wat royaler gekund. Het viel op dat de dames deze keer buitengewoon groot en blond waren, maar dat kwam omdat ik de afgelopen vijf weken steeds vertoefd had temidden van kleine bruine mensen. Ook qua gedrag sprong het verschil in het oog. Die blonde KLM- meiden lopen met grote stap pen, zijn goedlachs en het blik ken en blozen is niet van de lucht als je ze plaagt. Een naar Australië geëmigreerde landge noot vertelde dat hij hen best eens in de billen wilde knijpen. Bij de stewardessen van Garu- da en Singapore Airlines waar mee hij doorgaans te maken had, peinsde hij daar niet over. Dat kon ik me voorstellen, want dat zijn buitengewoon mooie, maar frêle poppetjes. Als je daarin knijpt blijft er weinig over. Het zou me niet verbazen als die meisjes na afloop van de vlucht zorgvuldig in doosjes worden opgeborgen. Ze glimla chen voortdurend, geven je in alles gelijk, maar van een echt spontaan contact is geen spra ke. Misschien is dat maar goed ook want je weet nooit waar het anders op uitdraait gedu rende zo'n lange vlucht. Toen ik van twee KLM-stewardessen een foto maakte, stak de ene haar tong uit en de andere trok een paardebek. Denk maar niet dat die Aziatische meisjes zo iets doen Die blijven je ingeto gen, onbewogen en raadselachtig glimlachend aan kijken met hun grote vochtige zeehondeogen. Weet je dat Singapore-stewardessen geen nee mogen zeggen? Toch moe ten ze wel eens wat weigeren. Een kijkje nemen in de cockpit mag bijvoorbeeld niet bij Singa pore Airlines. Vraag je dat toch, dan houden ze de boot af met allerlei smoesjes. Tot er bij de eerstvolgende tussenlanding een verse bemanning aan boord komt en het spel op nieuw begint. Voor die weige ring heb ik overigens alle begrip. Ik zou immers best een terrorist kunnen zijn, die de pi loot met behulp van een hand granaat of een Uzi dwingt en heel andere bestemming te kie zen dan in de dienstregeling staat? Bij de KLM en Garuda vertrouwen ze me echter zon der voorbehoud. Ik mag altijd even c\e cockpit in ter verdrij ving van eerder genoemde ver veling. Bij binnenlandse vluchten in Indonesië breng ik daar zelfs het grootste deel van de tijd door en laat me van alles uitleggen over navigatie en techniek. Ik ben een beetje luchtvaartgek. Tijdens een vliegreis pleeg ik al tijd één misdrijf: ik steel een sa fety card. Dat is die geplastificeerde kaart waarop is getekend en beschreven wat je allemaal moet doen en laten als er een ongeluk gebeurt. Ik moffel zo'n ding in mijn tas op een onbewaakt moment. Dat is knap spannend, want er is altijd kans dat hij na de landing door de douane wordt ontdekt en dan sta je mooi voor schut. Als excuus zou ik dan wel aanvoe ren dat ik handelde in opdracht van mijn zoon, die bezig is een verzameling op te bouwen van cards van alle vliegtuigtypen en maatschappijen ter wereld. Zijn jongste aanwinst is dus een kaart van de KLM Boeing 747-400. een toestel met wingleds en verlengd boven dek, als je dat wat zegt. Tenslotte is er dan toch die lan ding op Schiphol. Ik ben altijd ontroerd bij het zien van die waterige polders bij Zaandam en de bloemenkassen van Aalsmeer. Ik houd namelijk van Nederland. Er is geen moment waarop ik me daarvan meer van bewust ben dan na een reis naar een ver land, waar alles slechter is dan in Nederland, behalve het weer, de natuur en de mensen. Je beseft dan het voorrecht om op zo'n goudbuit te leven, waar niemand honger heeft, waar het onderwijs gra tis is, waar je kan zeggen en schrijven wat je wilt, waar ook de armste mensen de beste medische verzorging krijgen en... waar ze een eiland hebben als Texel. Harry.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 15