Wat 1 k zeggen wou. Gedoogde visverkoop Blom voortaan legaal Record: reddingboot rukt wel dertig keer uit.... carmoon TEXELSE^" coURANT Buurt akkoord met vergroting camping ehonden bezorgen 1000e „vriendin" tte VIP-ontvangst Ongelukkige val Geen voorrang ^vjrO-QR HBSri Lf yWflfi-fl/? ]/Qqp lWE HOUDEN DE BOEL WEL HEEL HE Tl (ËiTDENK OM HE VERZORCEM 'OULLIF DRN WEL) RFSTflPOE Holterberg - Sommeltjesberg V.V. ollege programma lotie VVD over einigingsgeld et aangenomen Texelaars nog vast in Turkije Tien voor Texel reageert Excuses De Koog: Petje af Aanrijdingen Expositie in raadhuis WOENSDAG 11 MEI 1994 toMare-zeehondjes toonden hun blijdschap over de komst van hun vriendinnen Irene Wleffering (met gestreepte truien Karen fsge. Al ging hun aandacht natuurlijk ook uit naar het maaltje vis in de emmer van Rens van der Zwaag. (Foto Frons Hopman tere verwelkomde zaterdag speciale gast: de 20-jarige Ire- Vieffermg uit Westwoud. Als 00e donateur van de „Vrien den de Zeehondenopvang had ze een weekendje Texel ieboden gekregen. Samen een vriendin, Karen Tersteege tearssen, maakte ze afgelo- weekend van dat aanbod ge- Het tweetal logeerde in Opduin (gesponsord door dier Wuis) en werd daar volle- m de watten gelegd. Tot hun issing mochten ze gratis ge- maken van alle hotelfacilitei ten. Zaterdag stond het bezoek aan EcoMare op het programma, waar ze een VIP-behandeling kre gen. Ze mochten o.a. een kijkje ne men achter de schermen en kiezen uit twee excursies. Van zelfsprekend waren ze ook bij het voederen van de zeehondjes. De dieren toonden hun blijheid door beide vriendinnen nat te spatte- ren. De dames konden daar de lol wel van inzien. Voor het bereiken van de mijlpaal had EcoMare amper zeven jaar no dig. De Vrienden-club is opgericht in 1987 met twee doelen. Ener zijds het verkrijgen van financiën voor projecten voor de zeehonden en vogelopvang, die niet uit de ge wone exploitatie kunnen worden betaald. Nu er 10.000 donateurs zijn die minimaal 715,- per jaar in leggen, betekent het dat EcoMare kan rekenen op jaarlijks anderhal ve ton extra. „Geen subsidiegever die daarmee aan komt zetten", al dus directeur Jan Kuiper. De afge lopen jaren werd hiervan o.a. de renovatie en uitbreiding van het kraambassin bekostigd. Het twee de doel was niet-bezoekers infor meren over de zeehondenopvang via een krantje, dat alle „vrienden" en vriendinnenkrijgen toe gestuurd. Na een aarzelende aan loop is thans sprake van een constante aanwas van meer dan duizend donateurs per jaar. De meesten wonen op Texel, maar ook in het buitenland bevinden zich zeehondenfans. De raad is gisteravond akkoord ge gaan met een uitbreiding van cam ping De Bremakker met een hectare voor groepskamperen en een recreatie- en parkeervoorzie ning. Buurtbewoners hadden aan vankelijk bezwaren, maar na bemiddeling door wethouder Daan Schilling (ruimtelijke ordening) is het plan aangepast en zijn de be zwaren van tafel. De uitbreiding le vert de familie Koning geen extra slaapplaatsen op. Een 80-jarige vrouw uit Den Burg herstelt momenteel in het Gemini- ziekenhuis van het heupletsel, dat zij woensdag opliep bij een onge val in de Kogerstraat. Zij was met haar fiets ongelukkig ten val geko men, nadat een 10-jarig fietsertje uit Den Burg haar had aangereden. Het jongetje verklaarde dat de vrouw haar hand uitstak om rich ting aan te geven en bijna tegelijk linksaf sloeg, waardoor hij haar niet meer kon ontwijken. Volgens de politie is de precieze toedracht echter (nogl niet helemaal duide lijk. Op de kruising Laagwaalderweg- Polderweg botsten donderdag avond twee auto's op elkaar. De inzittenden bleven ongedeerd, maar beide voertuigen werden fors beschadigd. De aanrijding was het gevolg van een voor- rangsfout. Een 25-jarige vrouw uit Oosterend lette niet goed op, toen zij vanaf de Polderweg de Laag- waalderweg wilde oprijden. Zij boorde zich met haar perwone- nauto in een uit de richting De Cocksdorp naderende bestelauto, bestuurd door een 26-jarige man uit Volkel. Hcapp tx 2. Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie 'ERVOLG VAN PAGINA 1 kreten maak je je niet ge- We maken nog steeds deel van Nederland, hoor", aldus Bakker. Ook Terpstra vond bet college zich teveel wil te- Aken achter het Marsdiep. Eelman van de VVD wees op toodzaak van een wisselwer- met andere overheden, rcplaats je jezelf in een iso- Drijver verdedigde namens ang het collegeprogram- ,We moeten zoveel mogelijk een invulling geven aan het anders raakt het te ver af (te bevolking. Als samenwer- met andere overheden of ge nten voordelen biedt voor I, moeten we het zeker doen." Schilling als de burge ster vielen hem bij. „We moe- zoveel mogelijk lokaal doen lokaal kan en regionaal doen regionaal moet." Financiën ontbreken van een financiële ►age in het programma was ig raadslid een doorn in het Er zitten forse bezuinigingen snerende inkomsten van de inte aan te komen. U geeft naai niet aan hoe u dat denkt vangen", aldus een veront- digde Dirk Terpstra. Wethou- T)ster stelde hem gerust. „Ik >f u dat ik de komende vier •an het eind van het jaar blijkt de reinigingsrechten de ge- de geld opleveren, zal dit en verrekend in de tarieven volgend jaar. Deze mening 'et college werd gisteravond eund door het CDA, Texels PvdA en Groen Links. °°r is de motie van de VVD tussentijdse tariefsaanpaa- ven de baan. ^0 heeft ontdekt dat in de ^starieven een bedrag zit milieuheffing, die de ge ts echter nog niet hoeft af te Het gaat om ƒ14,- per °uden. Volgens wethouder Hopt dit echter niet. „Dit die milieuheffing alleen in "J9 gebracht bij bedrijven." akte verwikkeld in een felle enstrijd met Erna Eelman, n verweet dat hij er, sinds ?rrui'en van de raadszetel vvethoudersstoel, ineens er landpunt op nahoudt. e Groot (D66) vroeg het 9een oude koeien uit de e halen. „Als het alleen om ®n9aat, dan moet de motie Qebied worden aangepast J®1 de gemeente het geld ,ru9storten." De overige par keerden gematigder. „La- et liever betrekken bij een verzicht van alle reinigings- a|dus Peter Bakker. jaar bovenop de gemeentekas ga zitten." Hij verklaarde belasting verhogingen zo lang mogelijk te willen tegenhouden, ook als dat gepaard gaat met bezuinigingen op andere terreinen. Verder verze kerde hij Erna Eelman van de VVD dat de bijdrage aan de VVV voor de Texelpromotie niet ter discussie staat. Huisvesting Pieter de Groot pleitte namens D66 voor betaalbare woningen voor starters op Texel en wil een lange termijn visie op het woning bestand, opdat het beste aan de vraag kan worden voldaan. Erna Eelman is bang dat als permanen te bewoning van recreatie onderkomens wordt toegestaan, deze huizen op de nog te verstrek ken contingenten in mindering worden gebracht. Terpstra vroeg wat het college gaat doen aan de leegstand en het onttrekken van huizen aan de voorraad voor twee de woningen. Bakker merkte bitter op dat in het collegeprogramma meer aandacht wordt besteed aan huisvesting van toeristen dan van Texelaars. „Dat geeft al aan waar het hart van het college ligt...." Wethouder Schilling was van me ning dat wèl aandacht is geschon ken aan de huisvestingsproblema tiek op Texel. „Maar het is moeilijk om met concrete plannen te ko men, want we worden door de provincie aan banden gelegd. Ge loof me, alles wat we mogen, zul len we benutten." Onderzoek Over het sociaal-economisch structuuronderzoek dat bijna klaar is, wordt in het collegeprogramma met geen woord gerept. „Texels Belang is altijd zo tegen onderzoe ken. Hecht u soms geen waarde aan de uitkomsten?" schamperde Erna Eelman. Zowel Schilling als Poster gaven aan uiteraard de uit komsten van het onderzoek te zul len gebruiken. „We hebben ervoor betaald, dus dan moeten we er ook wat mee doen", aldus Poster. Pieter de Groot kwam met het plan de taakverdeling tussen de afdeling welzijn, de welzijnstich- ting, de stichting welzijn voor ouderen en de sportraad door te lichten. Wethouder Nel Eelman smeekte hem bijna niet wéér te roeren in deze instanties. „Toen ik pas begon in de gemeentepolitiek heb ik zo'n operatie meegemaakt en dat wés me een klus. Het werkt daar allemaal prima, dus léét het zo." Burgemeester Van Rappard gaf aan dat hij zich weinig heeft be moeid met de invulling van het collegeprogramma, afgezien van de punten die met zijn portefeuille te maken hebben. „Ik heb geen rol in de samenstelling van het colle ga Ik ga van het standpunt uit dat ik moet samenwerken met ieder een en dat probeer ik zo goed mo gelijk te doen." Hij verwees behandeling van details van het collegeprogramma en beantwoor ding van vragen verder naar de raadscommissies. De oppositie heeft legalisering van de gedoogde verkoop van vis en aanverwante zaken door de fir ma A. Blom op het industrieter rein in Oudeschild niet tegen kunnen houden. De kwestie leid de gisteravond tot een heftige raadsdiscussie, waarbij de colle gepartijen eensgezind het b en w- voorstel tot legalisering steunden. „Door zich in het collegeprogram ma tegen dit soort praktijken uit te spreken en deze bestemmingswij ziging tóch toe te staan, maken b De drie Texelaars die voor het Texel-Georgië Kontakt hulpgoede ren naar Tblisi brengen, zitten nog steeds vast in Turkije. Ze zijn echter wel een stukje opgescho ten: het oponthoud is nu aan de andere kant van het land, bij de grens met Georgië. Ernst Jan de Graaf, Aad Smit en Wouter van der Werf mochten na hektische en langdurige onder handelingen aan de Bulgaars/Turk se grens het land in onder begeleiding van een Turkse doua- nebeamte. Maar eenmaal aan de andere kant bleek deze man ver dwenen en wordt het drietal op nieuw geen vrije doorgang verleend. In Georgië wacht een groep vrij willigers al meer dan twee weken op het materiaal dat in de vracht wagen zit. Als het oponthoud nog lang duurt, ontstaat een probleem, want de vrijwilligers keren zater dag alweer terug naar Nederland. De nieuwe groep die hen opvolgt zal dan al het werk moeten ver richten. en w zich ongeloofwaardig", he kelde Erna Eelman (VVD) het col legevoorstel. Volgens Dick Drijver (Texels Be lang) krijgen omwonenden die zich benadeeld voelen door de activi teiten van Blom dankzij de bestemmingswijziging juist de mogelijkheid dit juridisch aan te vechten. Een oneigenlijk argument vonden de opposanten (VVD, D66, PvdA en Groen Links). „Bij een gedoogsituatie kunnen de be nadeelden toch naar de civiele rechter stappen", verwoordde Pie ter de Groot. De D66'ervreesde dat legalisering een precedent voor anderen schept. „Het colle geprogramma sluit dat uit. Maar nu dit specifieke geval sluipende weg uit de hand is gelopen, willen we dat het nu slaagt", suste bur gemeester Van Rappard. Kees Hin's suggestie de detailhan del te gedogen tot de pensionering van eigenaar Blom, is volgens wethouder Schilling niet rea listisch. Van Tien voor Texel mag naar aan leiding van twee publicaties in de afgelopen weken een reactie ver wacht worden. Wij gaan in op on ze brief aan het gemeentebestuur en het „tips"-artikel in de Texelse Courant van vrijdag 29 april j.l. De brief van onze secretaris aan het college van b en w heeft geleid tot een publicatie in de krant dat Tien voor Texel de firma Van de Linde uit De Cocksdorp er van beschul digt illegaal accommodaties aan toeristen te verhuren. Het bestuur betreurt in hoge mate dat de firma Van de Linde door toedoen van Tien voor Texel in verband is ge bracht met illegale praktijken. Het vragen om opheldering aan het college inzake toeristische ontwik kelingen is een taak voor onze ver eniging. Het naar buiten brengen, waaronder het informeren van de pers, behoort in eerste instantie tot de competentie van het ge meentebestuur tien voor Texel is daar in dit geval onzorgvuldig in geweest. Van een vereniging die toeristische ontwikkelingen kri tisch wil volgen mag ook zelfkri tiek verwacht worden. We stellen dan ook vast dat het onze taak is te signaleren, niet om te beoorde len of iets legaal of niet legaal gebeurt. Het bestuur is zich, vanaf het mo ment dat de vereniging is opge richt, terdege bewust dat geen twijfels mogen ontstaan over haar integriteit. Dat geldt temeer in een tijdbestek waarin in de samenle ving „etnisch-getinte tendenzen" Peter Bakker van Groen Links had zich na de verschijning scherp uitgelaten over het col legeprogramma. Hij liet zich ontvallen dat als op de plaat sen waar „Texel" staat „Ne derland" wordt ingevuld, het wel het programma van de Centrum Democraten had kunnen zijn. Deze opmerking is hem bijzonder kwalijk geno men. Aan het begin van de vergadering excuseerde Bak ker zich voor de opmerking. „Iemand met twaalf jaar erva ring met het openbaar bestuur had beter moeten we ten. Het spijt me als ik iemand heb gekwetst. Dat is niet mijn bedoeling geweest." De wet houders Schilling en Eelman en raadslid Dick Drijvei gaven aan de excuses van Bakker te waarderen. Luid gegil klonk als KNRM- schipper Jaap Groen de Beursplein 5 met 35 mijl over het water liet scheuren. Ruim 500 mensen grepen de kans om zater dag mee te varen met deze ultra moderne reddingboot. Vooral veel toeristen maakten van de open dag gebruik om een bezoekje te brengen aan de twee Texelse KNRM-statlons. In het boothuis van station De Cocksdorp werden kaartjes ver strekt voor een vaartochtje, waar door velen ook een bezoekje brachten aan het reddingswinkelt je in dit boothuis. Ook de animo voor de gratis verstrekte gebakken visjes was groot: ruim 1000 wer- de kop opsteken. Tien voor Texel begeeft zich op een terrein met veel al tegengestelde belangen, waar bij de broodwinning van burgers aan de orde is. Een gevoelig ge bied waarop snel misverstanden ontstaan. Bijzonder ongelukkig zijn we dan ook met de publicatie in deze krant van vrijdag 29 april j.l., waarin een beeld is opgeroe pen als zou Tien voor Texel verlan gend uitzien naar tips uit de texelse bevolking inzake onge wenste of illegale praktijken van eilandgenoten. Wij distantiëren ons volledig van dit soort praktij ken. Als iets onze integriteit in twijfel kan brengen is het dat wel. Al zouden we het gewild hebben, denkt u dan echt dat we zo stom zouden zijn dat in de krant te zet ten? Dan twijfelt u aan onze inte griteit, hetgeen wij oprecht betreuren, beseffende dat het voortijdig in de publiciteit brengen van ontwikkelingen daaraan bij draagt. Tien voor Texel heeft iets terug te verdienen in een periode waarin we er rekening mee moe ten houden dat tegenstellingen scherper naar voren kunnen ko men nu in het nieuwe collegepro gramma de slaapplaatsengrens weer naar 47.000 verruimd is. De stijd om de laatste plekken kan fel Hierbij wil ik de Kooger Dorpscom missie een pluim geven, voor de wijze waarop zij hun, door om standigheden verwaterde Oranje dag van 1993, op meer dan sublieme wijze hebben weten te revancheren. Ik denk dat ik in dit geval spreek namens het gehele deelnemersveld, en zelfs het gehe le dorp. Nogmaals: Petje af. „Waar een klein dorp groot in kan zijn"f! K. Houwing, De Koog worden. Alleen daarom al was het te verkiezen geweest de streep bij 45.000 te trekken. Daar zullen we -zorgvuldiger- aan blijven werken. Degenen die denken dat het nu met Tien voor Texel gedaan is on derschatten de toeristische pro blematiek en vergissen zich in onze veerkracht. Bestuur Ten voor Texel Op de Pontweg, bij de boot, remde vrijdagmiddag een 43-jarige vrouw uit Amersfoort voor het op oranje springende verkeerslicht. Een 42-jarige man uit Ugchelen zag dat te laat en knalde op haar achterkant, waar een rek met drie fietsen zat. Zowel de fietsen als de auto's raakten beschadigd. Een 32-jarige vrouw fietste vrij dagmiddag vanuit het park achter het raadhuis ineens de Burgwal op. Een 19-jarige Cocksdorper kon haar met zijn auto niet ontwijken. De botsing leverde alleen lichte schade voor de vervoermiddelen op. In de nacht van zondag op maan dag heeft een 24-jarige Texelaar op de Laagwaalderweg ter hoogte van de Kadijksweg de macht over het stuur verloren, doordat hij in de berm terecht kwam. Met hoge snelheid ramde hij een damhek, waarna hij in het bouwland tot stilstand kwam. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol. Van 10 mei tot en met 2 juni expo seert de Duitse llle Orth haar aquarellen in de raadhuiskelder. Zij komt al vele jaren naar Texel en schildert met geestdrift de schoonheid van het eiland. De Waddenzee is haar grote inspira tiebron. De waterige aquareltech niek leent zich uitstekend voor haar sfeervolle impressies van het Wad. Haar schild erijen zijn te be zichtigen op werkdagen tussen 900-1200 uur en 13.30-1700 uur. De kunstenares zal deze week nog zelf aanwezig zijn. den gretig geconsumeerd. De be langstellenden bleven opvallend lang rondhangen en deden menige duit in het KNRM-zakje. Door het fraaie weer konden ook zo'n twintig mensen een stukje meevaren in de rubberboot van station De Koog. De belangstelling was enorm. Hans Bakker van de wipperploeg maakte met de truck een rondje door De Koog en riep de mensen op naar het strand te komen. Als gevolg daarvan was het ongekend druk tijdens de de monstraties die werden gegeven met de rubberboot en het wipper- toestel. Ook werden door de Ko- ger KNRM-mensen enige vuurpijlen en rooksignalen afge schoten. Veel belangstelling was er voor de demonstratie van het wippertoestel op het strand van De Koog. (Foto Monique de Boer) Meevaren met de reddingboot Beursplein 5. zo'n kans krijg je niet iedere dag. (Foto Monique de Boer)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5