Cjroen ThwartsJ~exels in het harL, oreca en D66: terrassen pas om 01.00 uur dicht N Straks woningbouw in „groeiend eigendom"? Zandsuppletie zuidelijk deel Texel bijna klaar Meteen door naar paal 28 ummer 4, Pieterse terug oor Waag-toilet Nootjes-inbraak Rode licht uit Massale terugtocht Jdingboot haalt p van het wad Groot geldbedrag weg na inbraak in Koger bedrijf Geen krant na pinksteren VERDER IN DIT w Steeds meer algen in de zee 2 vi Stroom van de overkant: reportage over de kabellegging 5 vi Theunis Piersma is jaloers op een kanoet 6 vi Veld- en zaalvoetbal 7 vi Heerschap halve eeuw in voetballerij 9 Hersenschudding Notaris Boswijk stopt per 1 juli GEBRADEN ROSBIEF TEXEESE^COURANT r»ll drogisterijen UUim fTlets DINSDAG 17 MEI 1994 ICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10883 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600 mtie/abonnementen telefoon (02220) 62600. parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,(02220) 62620, faxnr (02220) 14111. e buiten werktijd Gerard Timmerman, wal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse num mers f1,40. ssen sluiten van 24.00 tot 07.00 uur. Die bepaling wil ollege van b en w opnemen in de Algemene Plaatse- iferordening. D66 en de Texelse horeca-ondernemers iet daar niet mee eens. Zij vinden sluiting om 01.00 vèl acceptabel. die 07.00 uur heeft niemand men, dus de helft hebben te pakken", merkte wethou- ihilling schalks op. Hij ver- de vergadering van de lommissie voor algemeen en satorisch beleid gisteravond neester Van Rappard, die ihting had op Terschelling. Stekelig lebben ook al de 1-2-3 regel nu de terrassen om 24.00 :ht? Dat is niet meer uit te aan toeristen", aldus Pieter oot van D66, die een lans oor de horeca-ondernemers. ek hem voor de politie een troleerbare regeling. „Dan n ze eerst om 24.00 uur op m te kijken of de terrassen jn en om 01.00 uur nog eens te gaan of alle deuren op len. Daar komt natuurlijk n terecht." Pieterse van café De üboom terug voor het wtiiouden en toezicht op openbaar toilet in het Wouw. Met die plei- faam Kees Hin van het gisteravond in de verga- ïg van de raadscommissie algemeen en organisato- beleid. De partij vindt belachelijk dat het toilet tijdens kantooruren is vend. om te voorkomen dat een ruimere openstelling fonds en 's nachts vemie- plaatsvinden, is toe- vereist. Om de 'olerende taak voor Pie- makkelijker te maken, hef CDA tevens de toe- jsdeur van het openbare fverplaatsen naar de an- kant van het gebouw. Dit 'stel voor het college van w werd staande de ver hing per brief ingebracht. Rom van Schaik, juridisch mede werker van de gemeente voelde zich aangevallen door De Groot. „Wij hebben deze regeling niet zelf verzonnen, maar reageren op klachten uit de bevolking. U hebt kennelijk geen oor voor andere be langen dan die van de horeca", merkte hij stekelig op. De Groot hapte geïrriteerd: „Wij zijn géén horeca-partij. Maar het toerisme is een kurk waar Texel steeds meer op drijft en daarom moeten we die mensen niet wegjagen met rege lingen die in de praktijk niet eens werken." Weinig controle Mans Segers van Horeca Texel vond het jammer dat de mening van zijn belangenorganisatie niet voor de vergadering was doorge geven aan de commissieleden. „In Den Burg en over enige tijd ook in De Koog hebben we horeca- concentratiegebieden. Daar mag je best wat andere normen hante ren, in het voordeel van de horeca ondernemers. Die moeten al veel investeren om aan alle regeltjes te voldoen." Schilling was het hier mee niet eens. „Dan zou je ver schillende sluitingstijden moeten hanteren voor terrassen in dorpen waar geen concentratiegedachte is. Dat lijkt me niks." Volgens Segers laat de naleving van de 1-2-3 regeling behoorlijk te wensen over en is de controle er op nihil. „En omdat de politie dét al niet eens in de gaten kan hou den, geloof ik er niets van dat ze nóg een regeling van 24.00 uur wél kunnen controleren." De voorzitter van Horeca Texel vindt dat ordeverstoorders op ter- Een bedrijf aan de Weverstraat kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek. De .inbrekers verschaften zich toe gang door de achteringang aan het Achterom te forceren. Binnen deden de onbekenden zich tegoed aan Pootjes. Verder werd niets vermist. rassen ook overdag moeten wor den aangepakt. Hij kreeg bijval van TVO-voorzitter Co Vinke. „Die overlast wordt maar door enkelin gen veroorzaakt. Daar mag niet een grote groep de dupe van wor den." Peter Bakker van Groen Links zag in verband met de uitvoering van de bepaling wel iets in aansluiting op de 1-2-3 regeling. „Maar ik ben er nog niet helemaal uit." Erna Eel- man (VVD) gaf aan in dezelfde richting te denken. Stiekel-politie Strengere controle op naleving van de APV is ook een wens van het CDA. Hin noemde onder ande re het distelbesluit, alcoholgebruik op straat en ook de 1-2-3 regeling. Van Schaik merkte op dat de poli tie het 's zomers erg druk heeft en dus prioriteiten stelt. „En je kunt je natuurlijk afvragen of je de politie op een stiekel moet afsturen", merkte Schilling droog op. Gezicht op de file wachtende auto's, die door de politie naar het fietspad werd gedirigeerd. De verkeerslichten op de krui sing Pontweg-Akenbuurt met stenen bekogelen. Drie Texel se jongens vonden dat afgelo pen week wel een leuk spelletje tijdens de nachtelijke uren. Het viel niet mee om de lichten te raken, maar uitein delijk lukte het één van hen, een 18-jarige inwoner van Den Burg, om het glas van het ro de licht kapot te gooien. De vreugde over deze voltreffer sloeg echter gauw om in be rouw, want de politie greep het drietal na een telefonische tip in de kraag. Tot Zuid-Haffel reikte zondag de rij auto's van huiswaarts kerende vakantiegangers. De wachttijden liepen op tot twee uur. De drukte had te maken met het eind van de „hemelvaartvakantie". Volgens de in november j.l. ge maakte Teso-prognose zou dat wachttijden tot één uur opleveren. Het werd dus iets erger. De druk- tepiek werd ongetwijfeld veroor zaakt door het omgeslagen weer, de afvoer zou anders meer gespreid zijn geweest. Nu wilde iedereen zo gauw mogelijk naar huis en zo'n golf auto's kan zelfs door twee pendelende dubbeldek kers met worden bijgehouden. De kilometers lange file baarde nogal wat opzien. Het verhaal deed de ronde dat er wachttijden waren van vier uur, maar dat was dus niet juist. Teso wijst erop dat een rij auto's van 4,5 kilometer door de boten in één uur kan wor den „opgeruimd". Met dit gege ven kunnen de wachtenden vrij nauwkeurig ramen hoeveel geduld zij moeten hebben alvorens aan boord te kunnen. Na 18.00 uur hoefde al geen extra boot meer te varen en met de boot van 19.05 uur van Texel kon alles mee. Zondag heerste onder de wach tenden nogal wat irritatie en onze kerheid, omdat de meesten geen idee hadden hoe lang het zou du ren. Het informatiebandje dat Teso op dat moment via de telefoon liet horen, gaf geen actuele in formatie. Een restaurantkok die met de auto naar het ziekenhuis wilde om een ernstige snijwond te laten behan- nelse KNRM-redders waren een halve dag in touw met ctie in de Waddenzee. De wipperploeg en redding- beursplein 5 namen 's mor- poolshoogte bij een nande sloep en brachten die gens naar Oudeschild. >ot|e dreef in de buurt van de dijk. Om half negen werd geslageh en rukten beide Texelse boten uit. De sloep bleek vol water te zitten, het gevolg van schade. Vermoed werd dat het vaartuig tegen bijv. een walkant had liggen bonken. Hierdoor en omdat geen bericht van vermis sing bekend was, werd er niet naar een eventuele drenkeling ge zocht. Door het gat in de romp was leegpompen niet zinvol, zodat slepen niet gemakkelijk was en de terugtocht enige tijd in beslag nam. Omstreeks twee uur 's mid dags bereikte men de Oudeschil der haven, waar de sloep werd overgedragen aan de waterpolitie en de strandvonderij. De PvdA-fractie heeft het college voorgesteld om in de derde fase van het bestemmingsplan De Mars woningen toe te laten vol gens het systeem van „groeiend eigendom". Door deze aanpak zouden met name de zg. starters op betaalbare wijze aan een huis kunnen komen. Groeiend eigendom houdt in dat de bewoner de ene helft van het huis huurt en de andere helft in eigendom heeft. Het eigendoms- deel groeit waardoor het huurdeel steeds kleiner wordt. Op deze wij ze wordt men over bijvoorbeeld maximaal 30 jaar volledig eige naar. De directeur van de Wo ningstichting Texel ziet wel wat in het plan en wil graag onderzoeken of het in de Texelse situatie uit voerbaar is. Vooral op Texel is voor iemand met een normaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen of te laten bouwen. En in de huursec- *ord de beschadigde sloep in Oudeschild afgemeerd. IFoto Dirk Kuiter) tor is het aanbod uiterst beperkt waardoor de situatie er voor vele woningzoekenden vrij hopeloos uitziet. De PvdA-fractie denkt met Groeiend Eigendom-huizen een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem. Doordat de betrokkene bij de start slechts de helft van de woning in bezit heeft, hoeft hij ook voor slechts de helft van de woning geld te lenen. Voor de andere helft betaalt hij huur. Zowel de rente en aflossing als de huur worden be taald aan de Woningstichting. Flexibel De huurder/eigenaar en de Wo ningstichting bepalen aan het be gin hoe snel het eigendom van de bewoner groeit. Het is mogelijk die snelheid in de loop van de tijd aan te passen, bijvoorbeeld omdat het inkomen stijgt of daalt. Bij inko- mensgroei kan men maandelijks een hogere aflossing gaan betalen of éénmalig een bepaald bedrag ineens betalen. Bij inkomensdaling zijn er meerdere mogelijkheden. De groei van het eigendomsdeel kan worden vertraagd of stilgezet. Desnoods kan het eigendomsdeel worden verkocht aan de Wo ningstichting. De prijs die men Uit de receptie van een apparte mentencomplex in De Koog is in de nacht van zaterdag op zondag een grote som geld ontvreemd. De politie wil geen exact bedrag noemen, maar het gaat om vele duizenden guldens. Daarnaast hebben de inbrekers voor een paar duizend gulden schade aan gericht. Zij drongen binnen via het forceren van een balkondeur. In de receptieruimte werden kasten doorzocht en een kluis opengebroken. Namens de vere niging van eigenaren heeft een 43-jarige inwoner van De Koog aangifte gedaan. De technische recherche heeft de zaak in onder zoek. krijgt wordt gegarandeerd gelijk gesteld aan de nog resterende schuld van de lening. De vermo gensrisico's die de bewoner bij verkoop loopt, zijn aldus beperkt. Men houdt echter het recht om de woning te huren, met de mogelijk heid om eventueel een beroep te doen op huursubsidie. Meedenken Directeur Hans Wendrich van de Woningstichting Texel vindt het nog te vroeg om uit te spreken of Groeiend Eigendom-woningen mogelijk zijn. Nagegaan moet worden of de projektontwikkelaar die de Mars-grond in handen heeft, wil meewerken. Ook moet worden onderzocht of er animo voor is en welke aantallen van der gelijke woningen gebouwd moe- Eind deze week wordt de laatste hoeveelheid zand van de 750.000 kuub op de zuidkust van Texel gespoten. Aannemerscombinatie De Razende Bol heeft echter geen tijd om op de lauweren te rusten. De volgende zandsuppletie wacht tussen paal 28 en de Slufter. Half april zijn de werkzaamheden langs de zuidkust begonnen. Van af paal 8 werd in een hoog tempo zand aangebracht. Het fraaie weer en uitblijven van technische sto ringen zorgden voor een voorspoe dig verloop. Vrijwel constant waren de twee sleephopperzui gers in de vaart voor aanvoer van zand. De bedoeling is dat 22 mei door dezelfde aannemerscombinatie wordt begonnen met het opspui ten van 1,3 miljoen kuub zand tus sen paal 28 en de Slufter. Gebruik wordt gemaakt van dezelfde win- ningsplek met de grove zandsoort die niet zo snel weg spoelt of waait. Daarom moet de leiding waardoor het zand wordt ge pompt worden verlengd. Het stuk dat ertussen zal worden gelast is gisteren uit Engeland aan gekomen. In verband met het uitvallen als werkdag van maandag 23 mei a,s. zal dinsdag 24 mei géén Texelse Courant verschijnen. Directie Langeveld en de Rooy IFoto Herry de Graat) delen, ging na bemoeienis van de politie zonder auto te boot op. De aanvoer van de hemelvaartva- kantiegangers op woensdag en donderdag is probleemloos verlo pen. Beide dagen was het nodig om resp. tussen 13.00 en 21.30 en 19.00 en 14.30 uur de tweede boot in te zetten, waarmee het vervoersaanbod prima werd bijge houden. Slechts bij één afvaart op donderdag bleven enkele auto's staan, die dus een half uur moesten wachten. De hemelvaartvakantie en de daaraan voorafgaande periode is aanmerkelijk drukker geweest dan vorig jaar. Van 6 tm 15 mei zette Teso in beide richtingen 30.893 personenauto's over (vorig jaar 28.081), 1.778 (1.486) caravans en 668 (614) aanhangwagens. Een groei dus van resp. 10,01, 19,65 en 8,79 ten worden om tot een verantwoorde opzet te komen. „Maar we vinden het een interes sant idee en willen graag mee denken". Een 16-jarige Oosterender heeft zaterdag tegen zessen een hersen schudding opgelopen op de haven van Oudeschild. Hij sloeg met zijn fiets onverwacht linksaf, zonder hand uit te steken of voor te sorte ren. Een in een auto achter hem rij dende 53-jarige dorpsgenoot kon hem niet meer ontwijken. Zowel de auto als de fiets liepen lichte schade op. Notaris C.J. Boswijk wil zijn func tie per 1 juli a.s. neerleggen. Per brief heeft hij Hare Majesteit de Koningin verzocht hem ontslag te verlenen als notaris ter stand plaats Texel". Het wachten is nu op het Koninklijk Besluit, maar naar verwachting zal het bericht positief zijn. Wie Boswijks opvol ger wordt, is nog niet bekend. De 68-jarige Boswijk stopt ermee om leeftijdsredenen. „Eigenlijk mag ik nog tot 1 december vol gend jaar doorgaan, maar ik vind het nu welletjes", aldus Boswijk, die er op Texel bijna zeventien jaar als notaris heeft opzitten. Op 1 september 1977 volgde hij notaris J.R. van Wijland op. Daarvoor was Boswijk, die als zoon van de toen malige huisarts op Texel het eerste levenslicht zag, drie jaar kandidaat-notaris. Het staat nu al vast, dat de nieu we notaris niet op 1 juli het roer overneemt. Eerst zal een waarne mer worden benoemd, een rol waarvoor één van de twee Texelse kandidaat-notarissen het meest in aanmerking komt. Mr. J. Dogger is als zodanig het langst in dienst, terwijl mr. H.C. Kooy onlangs de gelederen kwam versterken. Voor de opvolging van Boswijk zal een oproep verschijnen in het vaktijd schrift. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het ministerie van Justitie, waaronder het notariaat valt. Vervolgens doet de Kamer van Toezicht een voordracht. De vervulling van de vacature kan nog vele maanden in beslag nemen, I.M ADVERTENTIE Bij de noordpunt van het eiland wordt beduidend meer zand op gespoten dan aan de zuidkant. Dat is omdat de afslag daar groter is. Om de kosten te spreiden zal een deel van de werkzaamheden pas in 1995 worden uitgevoerd. Dat betreft het opspuiten van nog eens 700.000 kuub zand tussen paal 28 en de vuurtoren. In dat jaar wordt tevens de speciale dam aangelegd ter hoogte van paal 30,5. Om te voorkomen dat beide projecten elkaar hinderen, zal maar tot paal 29, 5 zand worden opgespoten. I.M. ADVERTENTIE 100 gram 4QO van 3,29 voor l«/0 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van Weverstraat 1 en Dorpsstraat 66. De Koog Parkstraat 20. Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1