Stroomkabelleggers geen zee te hoog 1 lotel „De Branding" ink gemoderniseerd idanks vertraging en oplopende kosten: Kabel moet minstens kwart eeuw meekunnen branding v MM TEXELSE^" couRANT PEN stelt hoge eisen aan materiaal Wat ik zeggen wou.. Radiopiraten Petje af voor Roelie en Vroon Ook Texelaars fietsten langs de producten Oliver op de radio Hersenschudding Bedrijvig*## DINSDAG 17 MEI 1994 if 1 oktober zal voor het eerst overkantse electriciteit Texel stromen. De aanleg van de eerste van de twee ispanningskabels die het eiland op de stroomcentrale in dholland moeten aansluiten is na een forse vertraging >e in de loop van deze week een feit. De kosten van het project vallen hoger uit dan 40 miljoen gulden. Het nog niet vast wie er moet opdraaien voor extra kosten tijdverlies. Opdrachtgever PEN en hoofdaannemer Ne- mdse Kabelfabriek (NKF) gaan hierover nog onderhan- in|eg van de twee 7,5 kilo- lange stroomkabels dwars het wad was voor NKF een brekend project. Weliswaar naar andere eilanden en in nd al eerder zeekabels ge- een afstand als deze was niet eerder overbrugd. Het (was één van de vijf aanne- door het PEN tot een lijk huzarenstukje in staat geacht en wist de order tiachtigen. De stroomkabels Ik voorzien van een glasve- bel. De signaalkabels zijn nu oor „intern" gebruik van het maar bij een vrije telecom- :atiemarkt kunnen deze ver- ngen ook voor andere inden worden gebruikt. ibellegging is onderdeel van grootscheepse reorganisatie de energiewereld. De aan- g op de vastewal is volgens EN nodig door de toenemen- Tekst en foto's Gerard Tim merman. de energievraag op het eiland, die in 2020 rond de 20 MVA (Me- gaVoltAmpere) zal liggen. Nu is dat rond de 10 MVA. Elk van de kabels heeft een capaciteit van 20 MVA. Tweede reden voor de kabel is ver laging van de produktiekosten. Het PEN moet gezien de toekom stige liberalisering van de energie markt concurrerend werken en streeft naar grotere produktiebe- drijven. Dat geldt ook voor de dis tributie. Om de kosten te verlagen staat een fusie met de Gaskop en andere bedrijven op stapel. Het idee voor de hoogspannings kabel is niet nieuw, schetste pro jectleider G. Ottenhof tijdens een presentatie aan boord van plezier- kotter De Zeester. Behalve de pers waren tal van Texelse prominenten meegereisd om tekst en uitleg over het ambitieuze project te krij gen. Al in 1917 waren studies naar de haalbaarheid van zeekabel ver richt en in 1925, 1966 en 1986 kwam het idee weer boven drij ven. In 1991 besloot het PEN defi nitief Texel via twee stroomkabels aan te sluiten op de vastewal. Ot tenhof. „In het begin dacht ik dat het een project was van alleen het PEN, maar nu weet ik dat alle be langhebbenden inclusief Texel er hard aan meewerken." Traject Het kabeltraject door het wad volgt niet de kortst mogelijke rou te, vanaf de Hors naar Den Helder. Ottenhof: „In dat gedeelte liggen al kabels van de PTT. Door de vei ligheidsmarge is er geen plaats meer. Bovendien is het vlakbij een ankergebied, is de stroming sterk en is het erg diep. De bodem kan daardoor afkalven. De landkabels zouden verder dwars door Den Helder lopen, met alle ongemak ken van dien." Als alternatief koos het PEN een langere, licht gebogen zeeroute (7,8 km) om de Noordhollandse centrale via een schakelinstallatie bij de marinehaven naar de PH-dijk met het eiland te verbinden. Vanaf dat punt gaat de stroom via kabels over land naar het trafostation aan het Schilderend. Vanaf de Noord hollandse centrale tot Den Burg worden (twee keer) 13,5 kilometer kabel ingegraven. Tweederde daar van is inmiddels gereed. Arrogantie De hoogspanningskabels in het wad volgen dezelfde route als de waterleidingen van het PWN. Om beschadiging van beiden tegelijk te voorkomen liggen de kabels op driehonderd meter van elkaar. Het beheersplan voor de Waddenzee stond het PEN niet toe de leidin gen los over de bodem te leggen. „We hebben Rijkswaterstaat hier voor toch ontheffing gevraagd. Dat is de arrogantie van een groot bedrijf." RWS hield echter voet bij stuk. Om de leiding op de noodzakelijke diepte (drie tot vijf meter) te bren gen werd onderaannemer Visser en Smit Hanab ingehuurd, die hier voor een spuitmethode hanteert. De kabel is verbonden met een spuitinstallatie die met een water druk van 16,5 bar zich een geul door de bodem trekt. Zes grote pompen persen 1500 kuub zeewa ter door de 84 openingen aan het uiteinde van de spuitlans. Ondiepe deel De zeebodem die zich voor de lans bevindt, wordt verzadigd met wa ter of kapot gespoten. Als de ka bel erdoor is, sluit de geul zich weer als vanzelf. De spuitlans aan boord van het werkponton Dina M gespoten door een kleiner vaartuig. De werkrichting is vanaf de PH-dijk naar Den Helder. De fir ma Daalder zorgt dat zinkstukken in het tracé worden opgeruimd en weer hersteld en graaft tevens het leidingdeel in de dijkvoet. Vertraging De onvoorziene vertraging in het project onstond volgens Ottenhof al bij het graven van de proefgeul. Behalve storm, stroming en de plaatselijk harde bodem in het Marsdiep stuitte de spuitlans op Om Texel de komende kwart eeuw probleemloos van stroom te voorzien, stelt het PEN hoge eisen aan de aan sluiting. Om economische en technische redenen koos het energiebedrijf voor twee 50.000 Volt hoogspannings kabels die speciaal voor deze taak zijn ontwikkeld. Beiden worden vanuit Den Helder continu gevoed met 50 KV. Ze hebben afzonderlijk vol doende transportcapaciteit om in de totale Texelse vraag te voorzien. Bij een breuk van één van de kabels, bijvoor- Doorsnede van de nieuwe Texelse leven sader. Duidelijk zichtbaar zijn de drie alu minium kabels. beeld in geval van calamitei ten, komt de stroomvoor ziening dus niet in gevaar. Elke kabel heeft een doorsne de van 14 centimeter en be vat naast drie aluminium hoofdaders een kabel voor te lecommunicatie. Daarmee wordt de transformatorinstal latie in Den Burg op afstand worden bestuurd. Om be schadiging en vochtindrin- ging in de kabel te voorkomen zijn de leidingen omgeven met loodmantels. De kabel is gepantserd met 64 staaldraden en waterdicht gemaakt. De fabriek van NKF uit Delft werd voor de fabricage van de Texelse kabel compleet op z'n kop gezet. Van begin tot eind meet de produktielijn van de kabel een lengte van 350 meter en kregen werklui per telefoon aanwijzingen vanuit de „regiekamer". Bij het oprollen van de drie honderd ton zware kabel speelde de stugheid van de leiding de makers parten. „Het is een stijf kreng", aldus projectleider Tom Kalkman. De korf waarin de draad moest gewikkeld mocht niet breder zijn dan 7,80 meter, om per schip door de Rotter damse sluis De Schie te kun nen. „Het was centimeter- werk." heeft een totale lengte van 38 me ter en is speciaal voor dit karwei omgebouwd. De installatie wordt gestuurd door een trekponton en navigeert met hulp van satellieten. Omdat de Dina M in de ondiepte bij de waddendijk niet kan opere ren wordt de laatste 500 meter in- zo'n twintig dikke staalkabels die door scheepvaartverkeer over boord is gezet. Afhankelijk van het tij leverde dit per lijn een vertra ging van vier tot vijf uur op. Maar daar bleef het niet bij. Het plastic rond de stroomkabel verstopte eind vorige week de spuitlans, hetgeen opnieuw vertraging ver oorzaakte en ervoor zorgde dat de geplande 1000 meter per dag niet kon worden afgelegd. Naar ver wachting zal halverwege deze week de eerste kabel aan die van af de vastewal zijn gelegd. Dan kan de Dina M beginnen aan het spuiten van de tweede proef geul. Om herhaling van nieuwe te genslagen te voorkomen wordt tevoren bodemonderzoek verricht. Spanning Het PEN verwacht rond half juli dat de kabel zal zijn aangesloten en het beproeven kan beginnen. Vanaf 1 oktober moet de over kantse centrale daadwerkelijk spanning aan het Texelse lichtnet leveren en neemt een deel de ca paciteit van „Oudeschild" over. Op 1 januari kunnen de generato ren volgens plan worden uitge schakeld. Om stroomuitval te voorkomen zijn twee transformators in het station aan het Schilderend onder gebracht. Dankzij een kruiskoppe- ling van de kabels op de trafo's acht het PEN storing vrijwel uit gesloten. Bij een eventuele kabel breuk in zee kan deze eenvoudig worden gelokaliseerd en boven water worden gehaald zodat er een nieuw stuk kan worden tus- sengezet. Zekerheidshalve houdt het PEN 500 meter kabel in reser ve. De aanneemsom voor het inspui ten in het wad bedraagt (inclusief kabel) zestien miljoen gulden. Dat de totale kosten (inclusief landka- bel, infrastructuur en schakelstati ons) inmiddels de veertig miljoen gulden zijn overschreden (ter elf der ure is besloten tot de bouw van een extra schakelstation om in de grotere vraag van de marineha ven te voorzien) bracht wethouder Daan Schilling na een rekensom metje tot de conclusie dat „Texel dus niet zo'n erg rendabel gebied is". doen we zelf", vertelt Femy. „Een paar jaar geleden zijn we over ge gaan op het systeem waarin de gasten zelf aangeven wat er ge wassen dient te worden. Dat scheelt bijna de helft en werkt dus enorm energiebesparend." Het hotel is in verband met de werkzaamheden drie maanden gesloten geweest. Begin maart kon het eerste gedeelte worden geopend en afgelopen week de rest van het vernieuwde hotel. De bowling en het bargedeelte heb ben geen veranderingen onder gaan. De verbouwing is uitgevoerd door aannemer Nico van Heerwaarden, de architectuur was in handen van Louis Uriot. Andere betrokkenen waren CVI, VEM, IBS, Toine en Moerbeek. Geachte Dj's moeders. Als u in het vervolg stukjes over een hotelhouder inzendt, wilt u dan oppassen wat u plaatst. Het is voor ons zeer onaangenaam om steeds aangesproken te wor den over het aangeven van het uit zenden door de piraten. Wij ondervinden hier zeer veel lasten van en dat is niet fair als je niets met de zaak te maken hebt. Fam. Plaatsman, Hotel De Weal. Het ingezonden stuk van meneer Houwing over de organisatie van koninginnedag in De Koog was lief bedoeld, maar eigenlijk zijn het Veronica van Beek en Roelie Stam die de pluim verdienen. Wekenlang waren ze met de voorbereidingen bezig en het resultaat was formi dabel. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heeft iedereen er van kunnen genieten. Optocht, spelle tjes voor de jeugd en een creatieve zeskamp, heel leuk en perfect ge organiseerd. Petje af hoor meiden en een zoen van „de kuskoningin" Jo Thole, De Koog. Willem Faber uit Utrecht en echtgenote keuren in kaasboerderij Wezenspyk schapenkaas met lamsoor en knoflookkaas met tuinkrui den. Het echtpaar, dat al voor het zesde seizoen de vakantie op Texel doorbrengt en een vaste staanplaats heeft op De Turkse Tent. beleefde veel plezier aan de productenroute. (Foto Harry de Graaf) Ruim 400 fietsers hebben zater dag meegedaan aan de „Texelse produkten"-fietstocht, die was georganiseerd door de Vereniging Texelse Produkten Promotie en de ANWB. Ongeveer de helft daar van bestond uit Texelaars en de rest van de deelnemers waren merendeels toeristen die reeds op Texel verblevens. Slechts een klein aantal was speciaal voor de fietstocht naar het eiland geko men. Dat laatste viel een beetje tegen, maar voor de rest was het evene ment een succes. De meeste deel nemers fietsten de volledige route, die overigens langer was dan de aangekondigde 35 kilometer. De weersomstandigheden waren schitterend, afgezien van de straf fe wind die af en toe tegen zat. Een heel verschil met de vorige keer toen de fietsdag volledig in het water viel. Om in de prijzen te vallen hoefden niet alle bedrijven van de route te worden bezocht, maar de meeste deelnemers pro beerden ze toch allemaal aan te doen en waren daarmee een volle dag in touw. De reacties waren uiterst positief. De fietsers vonden het leuk en avontuurlijk om bij de produktenleveranciers binnen te lopen om te kijken en/of te proe ven. De voordelige aanbiedingen van sommige bedrijven vonden echter weinig aftrek. Fietsers zijn niet geneigd spullen te kopen die ze de rest van de tocht moeten meeslepen, maar de kennismaking met de producten zal op een of an dere manier toch wel zijn commer ciële gevolgen hebben. Een deel van de opbrengst van de ANWB- routekaart die de deelnemers moesten kopen is bestemd voor de Hartstichting. De uitgeloofde waardebonnen (die bij de deelne mende ondernemers kunnen wor den besteed) gingen naar Van Asselt uit Woudenberg (f100,-), Koopman uit Oudeschild (f75,-), Siemens in Arnhem (f50,-), Jae gers uit Duitsland (f25,-), Haal- mans uit Culemborg (f25,-), Fam. Lindeboom uit Den Burg (f10,-), K. Jonkbeen uit De Koog (f10,-), Ste fan Tijsen uit Oosterend (f 10,-), Ina Bakker uit Den Burg (f10,-) en Rib- bink uit Bathmen (f10,-). Wie geen kaartje van de uitver kochte musical „Oliver" van „Geen C te hoog" kon bemachti gen, kan donderdagavond toch luisteren naar de muziek. In het programma „Live on the Air" van Radio Texel worden van 20.00 tot 22.00 uur muziekopnamen van de musical uitgezonden. Een 16-jarige fietser uit Oosterend raakte zaterdagmiddag gewond bij een ongeval op de splitsing haven- IJsdijk in Oudeschild, Er werd een lichte hersenschudding geconsta teerd. Omstreeks 17.50 uur was de jongen aangereden door een achteropkomende auto, bestuurd door een 53-jarige Oosterender. De fietser ging naar links op het moment dat de automobilist wilde passeren. BBBBBBSBt ibil in te graven in het ondiepe gedeelte onder aan de PH-dijk wordt een kleiner jflion ingezet. n uitgebreide verbouwing «n Guus en Femy Buys van „De Branding" deze week grondig gemoderniseerde Hst echtpaar, dat vijf jaar in het aan de Boodtlaan in oog gelegen pand overnam, omen nabij een miljoen gul- Itinvesteerd om de kwaliteit ét hotel te verbeteren. Bijna smers, waarvan er zeven ge- nieuw zijn gebouwd, zijn nu Sen van bad/douche en lentel kamers van het hotel, 1937 werd gebouwd, vol- niet meer aan de eisen die woordig door de gasten wor- esteld. De kwaliteitsverbete- eettgeen uitbreiding van het I bedden tot gevolg gehad, t'in er jammergenoeg nog i 32", vertelt Guus Buys, édden wel erg graag gelijk 'eid, want als je toch de he li overhoop hebt, kun je het beter gelijk helemaal naar wens maken. Maar we hebben geen toestemming gekregen." In de hoop dat het nieuwe bestem mingsplan meer mogelijkheden biedt, is tijdens de opknapbeurt met een eventuele toekomstige uitbreiding bouwtechnisch al wel rekening gehouden. Ook de aan de Boodtlaan gelegen eetzaal is aanzienlijk vergroot. De uitbreiding heeft de „huiskamers feer" niet aangetast, wat volgens het echtpaar ook precies de be doeling was. „We zijn weer thuis, hoor je de mensen wel zeggen als ze binnenkomen. Die sfeer willen we bewust handhaven." De ver grote eetzaal biedt ook meer mo gelijkheden voor feesten en partijen die 's winters in de wee keinden in „De Branding" plaats vinden. Er kunnen nu grotere groepen terecht. Het echtpaar is bijzonder trots op de keuken, die minstens twee maal zo groot is geworden en ge heel naar eigen wens is ingericht. Ondanks de vernieuwingen heeft Guus, die samen met z'n zuster de scepter in deze ruimte zwaait, z'n eerste eigen fornuis - propaan gestookt - niet van de hand willen doen. Met twee grote bladen erop doet het nu dienst als tafel. „We hebben samen een geschiedenis", klinkt het stellig. „Zoiets doe je niet weg. Bovendien weet je nooit of het nog eens van pas komt." Op de nieuwe kaart is het aantal visgerechten flink uitgebreid. In vorige werkkringen - waaronder Visman's Eethuisje - heeft Guus op dit gebied veel ervaring opge daan. „Als ze op Texel zijn verkie zen toeristen tegenwoordig vaak vis boven vlees", zegt Femy Buys. „Vooral voor gestoofde vis is be langstelling, omdat je die lang niet overal kunt bestellen. Daar hebben we ons dus wat meer op toege legd." Het hotel beschikt na de verbouwing ook over een flinke magazijnruimte en een wasruimte, waar twee enorme Miele's zorg dragen voor een groot deel van de hotelwas. „Alleen de dekbedhoe zen gaan de deur nog uit, de rest (Foto March Hai/nen) het ingrijpend verbouwde hotel De Branding. De spuitlans op het werkponton Dina M dat de kabel legt heeft een hoogte van 38 me ter. Een groot deel daarvan steekt op de foto onder water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5