„Ze hebben alles wat het leven spannend maakt" Veelzijdige expositie in Galerie Tessel WTTexels TEXELSE couRANT Uitkijk jachthaven naar „Molenkoog" Fotowedstriji reumaverenigi Voorspelen Lezing dierenait Pinksterfolkloi Dubbeldekker nu van suikergoed Theunis Piersma gebiologeerd door de kanoet Strandweer lokt velen naar kust Waddenwinkel houdt opening seizoen DINSDAG 17 MEI 1994 Gekneusde ribben. Een 46-jarige man uit Nieuwerkerk aan de IJssel werd woensdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, na dat hij met zijn fiets lelijk ten val was gekomen. De pechvogel gleed op de Fonteinsweg met een voet van de trapper en smakte te gen het wegdek. Het letsel bleef beperkt tot gekneusde ribben en schaafwonden, zodat opname niet nodig was. Heel langzaam. Stapvoets ach teruit rijden en dan tóch een aan rijding veroorzaken. Dat over kwam een 82-jarige man uit Den Burg, toen hij vrijdagochtend een uitrit uitreed aan het Schilderend (weggedeelte Julianastraat- Keesomlaan), maar daarbij een ge parkeerde auto over het hoofd zag. Parachutist. Bij de landing kwam een 51-jarige Duitse para chutist dusdanig ongelukkig te recht, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Daar bleek hij een hersenschudding te hebben. Het ongeval gebeurde woensdagmiddag omstreeks drie uur op het vliegveld. De uitkijkpost van de Watersport vereniging Texel krijgt waarschijn lijk een plaatsje in zwempark Molenkoog. B en w willen dat de post de huidige, vijftien jaar oude uitkijktoren bij het diepe bad zal vervangen. De huidige uitkijk ver keert nog in een redelijke staat van onderhoud, maar de komende ja ren zal er voor ruim tien mille aan moeten worden opgeknapt. Om dat de post op de jachthaven nog zeer goed is en voor een relatief laag bedrag kan worden aange kocht, stemt het college ermee in. Serviesgoed De derde keramist is de Engelse Richard Godfrey. Godfrey maakt alleen gebruikskeramiek, functio neel en strak werk. In deze ten toonstelling zijn onderdelen van een servies te zien. De schalen en kopjes zijn handgedraaid, de bij zonder vormgegeven theepot is gegoten. Meest in het oog sprin gend is zijn gebruik van felle kleu ren, en vooral de manier waarop Godfrey 'schildert' met glazuur. Het heeft enige tijd geduurd voor dat hij deze zelfontwikkelde tech niek kon toepassen. Het effect is een kleurrijk 'ge-airbrushed' en modern servies; ongecompliceer de, vrolijke kunst. De Vereniging van reunnj ten Texel organiseert weai, towedstrijd. waaraan alle kunnen meedoen voor !t geen professionals zijn. Het onderwerp is vrij, maatj (bestaande uit Pieter de Harry de Graaf) ziet graag opnamen op Texel zijn gem in elk geval niet ouder zijné jaar. Per lid mogen maximaal t* to's worden ingezonden. Hr ten gewone papieren afd> zijn in kleur of zwart/wit, d# dia's. Formaat minimaal 9r maximaal 13 x 18 cm. Inzenden, uiterlijk 8 oktoin naar mevrouw H. Smidt Weverstraat 6, 1791 AD Oer, In de voorspeelruimte van 4 ziekschool presenteren zich avond om 20.00 uur ensembles. Het zijn de laatst twintig muziekgroepjes dé doen aan de selectie voa ensemble-festival op 4 jurt schouwers zijn welkom. Op woensdag is om 19.15 u gewone voorspeelavond. Ds een optreden van de eerg speelklassen onder leidingv ter Dijkstra. Verder zijn er dens met saxofoon, keyboard en viool. Hondenclub Texel houdt i dag een informatie-avond menwerking met dierenait van de Werken. Het onden loopsheid, sterilisatie en ca bij honden. De bijeenkom» 20.00 uur in de kantine i Texelse Boys. Zowel leden# leden van de hondenclub# kom, de toegang is gratis Na een inleiding is gelegenh het stellen van vragen aanl Werken. Wie vooraf meerii tie wil kan bellen naar Mars (14205), Hans Jansen (131 Heere Oosterhaven (1895C Op de Groeneplaats woirfl dag een pinksterfolkloie den. Vanaf 09.00 uur I zwem- en poloclub TX'71 rommelmarkt. Verder begrt 10.00 uur de folklore metl kraamhouders, de dans oude dansen en een demors schapenscheren onder leidk Gerrit Coevert. Dit beeld heeft els titel: luisteren neer jezelf en Iemand wil meeluisteren IMof** zich aan aan de omstandigheden." De kanoet kan na een duizenden kilometers lange vliegtocht minder dan een ons wegen, terwijl ze ver trekken met een gewicht van haast 250 gram. In een paar we ken kan hun gewicht verdubbelen, terwijl het tijdens een trektocht in een paar dagen tijd kan halveren. Piersma, die inmiddels een vaste betrekking bij het Nioz heeft, hoopt na zijn promotie verder on derzoek te doen naar de kanoet. ,,De omstandigheden op het wad veranderen voortdurend. Ik ben ra zend nieuwsgierig hoe ze de pro blemen die dat met zich meebrengt oplossen." De kanoet gedijt goed in gevan genschap. Achter het Niozgebouw wordt momenteel de laatste hand gelegd aan ruime vogelkooien waarin verschillende wadgedeel ten worden nagebootst. Er zijn momenteel nog maar een miljoen kanoeten in de hele we reld, verdeeld over een paar plaat sen, waar Texel één van is. Het aantal neemt af, doordat het aan tal gebieden waar ze terecht kun nen afneemt. „Het leegvissen van het wad en het verdwijnen van de schelpdieren is funest voor de ka noet. Als er dan nog een slecht broedseizoen overheen komt holt het aantal achteruit. Zonder Wad denzee is de kanoet met zekerheid tot uitsterven gedoemd." Texelse uitgever Het proefschrift van Piersma heeft als titel „Kanoeten: vogels op het randje. Het bestaat uit drie delen. Het eerste bevat naar zijn zeggen „taaie wetenschappelijke gege vens". Het tweede is een alge meen verhaal in het Engels en het derde is een Nederlandse samen vatting die goed leesbaar is. Het boekwerk bevat 366 pagina's. Bij zonder is dat het op Texel wordt uitgegeven in een oplage van 1000 stuks door Theo Timmer van uitgeverij Het Open Boek. „Het leek ons leuk. Bovendien is het een service voor liefhebbers." Kanoeten: vogels op het randje. ISBN 90-70202-20-4. Prijs f52,50. Om je vingers bij af te likken. Uit de replica die banketbak ker Nanne-Jan Stienstra (foto) van Teso's Schulpengat maakte valt af te leiden dat de delicatesse-specialist ook in- genieursbloed in zich heeft. „Ik ben er 80 uur mee bezig geweest. Het is voor mij een liefhebberij." Stienstra (31) werkt sinds kort bij bakker Of- rein en ging uit van de origine le bouwtekening van Te so en sloeg geen detail over. Zelfs het fietsendek valt te herken nen. Uit een mengsel van poe dersuiker, water en gelatine (dragant) maakte hij de diver se onderdelen van de veer boot. Met geduld en een vaste hand paste hij de delen in elkaar en vulde de details in met een fijne roomspuit. „Om op te etenHij mag dan wel naar pepermunt smaken, maar daarvoor is ie niet be doeld. De dubbeldekker is tot in lengte van dagen houd baar." Voorlopig staat de replica nog een tijdje bij Of re in in de etala ge. „Maar we zoeken nog een definitieve standplaats", aldus collega Ronald Biesboer. Het is de bedoeling van de banket bakkers de komende tijd nog meer van dit soort suikermo dellen gaan maken. „Bijvoor beeld van een schapenboet, een kerk of tijdens de WK in Amerika van een voetballer (Foto Gerard Timmermanl De uit de Provence afkomstige Henry Durrenberger heeft in deze expositie zowel vormen als beel den ingebracht. Durrenberger speelt onbekommerd met vorm en glazuur maar houdt als basis raku- klei. De combinatie van de aardse raku-klei met bijvoorbeeld koper oxide glazuur levert verrassend werk op. Met name de 'gouden' glazuren geven een bijna kitsche, barokke sfeer. De doos- en bolvor men worden zowel gedraaid als gegoten. De beelden zijn, in tegen stelling tot de vormen, monu mentaal. „Ze zijn verdomd goed in het oplossen van problemen die ze tegenkomen. Ik geloof dat ik eigenlijk jaloers op ze ben, want het zijn de beste mariene biologen die er bestaan." He lemaal lyrisch wordt Theunis Piersma uit De Waal als hij praat over de kanoetstrandloper ICalidris Canutus). Vorige week is de 35-jarige Niozmedewerker in Groningen gepromoveerd op een proefschrift over een zesjarig onder zoek naar dit bijzondere wadvogeltja Hoe raakt iemand bezeten van de kanoetstrandloper? Piersma raak te zo'n twaalf jaar geleden verslin gerd aan dit steltlopertje ter grootte van een merel. „Ik was tij dens mijn studie betrokken bij een groep die meewerkte aan steltlo- peronderzoek. Eén project ging over de trek van de kanoetstrand loper. Ik zag ze op het wad. Kleine vogeltjes, 's winters grijs en 's zo mers roestrood van kleur. Je kunt goed zien wat ze eten. Daarnaast heeft de kanoet veel leuke eigen schappen waar je een onderzoekje aan kunt wijden. Kijk, je hebt na tuurkundigen die zwarte gaten in het heelal willen bestuderen. Mijn interesse gaat uit naar de herken bare wereld om me heen. Ik pro beer me in te leven in de kanoet, het leven te bekijken vanuit het perspektief van zo'n vogeltje. En nu ik er inmiddels iets meer van weet, kan ik alleen maar nóg leu kere vragen bedenken." Zes jaar geleden werd Piersma aangetrokken voor een samen werkingsproject tussen de Rijks universiteit van Groningen en het Nioz. Zijn grote kans om zich op de kanoet te storten. Hij werd op Texel gedetacheerd, maar moest voor de begeleiding van vele stu denten die aan het project mee werkten ook vaak aan de overkant zijn. Daarnaast werden expedities naar het buitenland gemaakt, on der andere naar Mauretanië. Niet saai „Misschien zien ze er wat gemid deld uit, maar saai zijn ze aller minst", zo schrijft de bioloog in zijn proefschrift. Kanoeten zijn ge weldige lange-afstand-vliegers. Er zijn kanoeten die in Siberië broe den en via West Europa naar Afri ka trekken om te overwinteren. Maar er zijn ook kanoeten die in Canada nestelen en via IJsland naar West Europa trekken om hier te overwinteren. Beide groepen doen het Texelse waddengebied aan. Maar ze kruisen onderling niet. „Er bestaat dus een contrast. De vraag rijst waarom de ene on dersoort naar Afrika gaat en de andere hier blijft. En het is ook in teressant om te weten welke rol de Waddenzee speelt in de trek van beide soorten", legt Piersma uit. Vogelpoep Als je iets wilt vergelijken, moet je iets kunnen meten. Kanoeten zijn op het wad goed te zien en er is na te gaan wat ze eten. De vogeltjes voeden zich hier met schelpdieren. Die worden uit de wadbodem ge pikt met de 3,5 centimeter lange snavel en heel naar binnen ge werkt. In de sterke maag van de kanoet worden de schelpen ge kraakt. Uit de uitwerpselen kan haarfijn worden afgeleid wat de vogels hebben gegeten. „We hebben altijd gedacht dat een kanoet aan schelpdieren kwam door simpelweg zijn snavel in de grond te steken tot hij ergens op stootte. Maar ons onderzoek toont aan dat dat niet klopt. Dat is een opzienbarende ontdekking. Hoe het precies zit is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft de kanoet een orgaantje waarmee hij een bepaalde druk voelt als hij zijn snavel in de wadbodem steekt. Hij wéét dan meteen of er wat zit. Ruiken doet hij niet en tril lingen kunnen het ook niet zijn, want schelpdieren zijn gewoonlijk niet zo beweeglijk...." Deze onze kerheid vréégt natuurlijk om een nader onderzoek. Toch is Piersma daar enigszins terughoudend in. „Als je dat echt wilt uitpluizen, moet je allerlei akelige dingen doen met zo'n vogel. Ik heb het daar niet zo op. Ik wil wel graag zaken ontrafelen door het bestu deren van het gedrag van kanoe ten, maar ik hou er niet zo van om ze uit elkaar te halen." Toendra's Een andere conclusie uit het on derzoek waaraan zo'n 200 men sen hebben meegewerkt is dat de splitsing van de kanoeten in on dersoorten pas recent is geschied. Althans, wat in de natuur als „re cent" wordt ervaren: zo'n duizend jaar geleden. De reden waarom de in West Euro pa overwinterende kanoet naar Si berië trekt om te broeden heeft met de voedselvoorziening te ma ken. Piersma: „Op het wad kunnen ze niet broeden en in het gras is niets eetbaars voor ze te vinden. Theunis Piersma voor de hokken waarin t Helemaal niet als je voorgaande theorie erbij betrekt dat ze aan de druk van een slappe bodem kun nen afleiden of er wat eetbaars in zit. De bodem onder een grasmat is natuurlijk door al die planten wortels compleet anders." Op de Siberische toendra's voeden de kanoeten zich met grote insecten. Daar zijn ook minder bedreigingen voor hun jongen. Maar ze moeten wèl opschieten. „De jongen moe ten klaar zijn om uit te vliegen, vóór de weersomstandigheden verslechteren. Een kanoet heeft menkort kanoeten worden gehuisvest. IFoto Tessa de Graaft) daarom altijd haast. Ook als ie hier is. Dan moet er weer als een gek worden gefourageerd." Flexibel gewicht Nog een ontdekking van de Nioz- er en zijn studenten is dat de maag van de kanoet zich enorm kan aanpassen. „Om die schelpen te kraken heeft de kanoet een gro te maag nodig. Maar 's zomers in Siberië is dat niet nodig, dus dan krimpt die maag. Ook de grootte van het hart, de hoeveelheid spier massa en het darmstelsel passen Pref op het strand bij De Koog. De familie Adank uit Terheijden Ibij BredaI deed op weg naar Friesland een dagje Texel en profiteerde van het mooie weer. Hier is dochter Willemijne 19) ingegraven door de ondeugende 6-jarige tweeling Ellemieke en Annemarijne. IFoto Frans Hopman ijsje boven een duik in zee, want het water was nog behoorlijk fris. De strandexploitanten deden goe de zaken met de verhuur van strandstoelen en windschermen, terwijl de terrassen van de pavil- Het kon bijna niet mooier: de eer ste echte stranddag van 1994 viel op Hemelvaartsdag. Vele toeristen en Texelaars maakten dankbaar gebruik van dit buitenkansje, zodat op de diverse strandslagen een gezellige drukte heerste. Menig een liet de warme voorjaarszon in werken op de blote huid om na het weekend gebruind op het werk te kunnen verschijnen. Voor de af koeling verkozen de meesten een joens goed gevuld waren. Ook vrij dag en vooral zaterdag wisten de badgasten de weg naar het strand te vinden. Net op tijd, want door de regen was het zondag alweer over met de pret. De Waddenwinkel in Den Burg opent zaterdag het seizoen met di verse activiteiten, 's Morgens be gint de dag met een wadexcursie in de Mokbaai. ledereen is wel kom, maar deelname is beperkt zodat tevoren opgeven nodig is (tel. 15466). Om 14.30 uur gaat de aan de Wilhelminalaan feeste lijk open. De nieuwe expositie ruimte is ingericht met waddenfoto's van Meinard Wol- dringh, door het Leids Prentenka binet tijdelijk in bruikleen gegeven. Het woord wordt gevoerd door Willem Kuiper, voorzitter van de Waddenvereniging, en Marc van Rijsselberghe. Tevens zal de nieu we coördinator van het winkelpro ject, Otto Koedijk, zich voorstellen. Van 12.00 tot 14.00 uur zijn er voor kinderen spelletjes en een kleurwedstrijd, waarvan de prijsuitreiking om 16.00 uur is. ter dan een stevige duim, Van Meerwijk is er niette! geslaagd om werk met een roerende warmte te levera lievige, naakte beedjes draoe men als 'moeder en kind'? scherming'. Gerrit Neven brengt een Texelse aquarellen. De wint? schappen zijn zeer ptf nistisch en gedetc weergegeven. Neven heet eigen techniek ontwikkketë dit subtiele werk. De tweede expositie van Galerie Tessel van dit seizoen kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid in keramiek waarin warmte en emotie centraal staan. Auto-didact Joke Verhagen drukt haar emoties en persoonlijke groei uit in een serie ongeglazuurde beeldjes, zeer eenvoudig van vorm maar met een grote expressie. Het werk straalt warmte en spirituali teit uit. Verhagen verliest zich niet in onnodige details. De ver stilde beelden dragen namen als 'wisselwerking', 'bevrijd' en 'luisteren naar jezelf en iemand wil meeluisteren'. Huub van Meerwijk voegt een se rie bronzen beeldjes toe. De van huis uit wiskundige heeft in het verwerken van brons een manier gevonden om zijn emoties vorm te geven. Het vrouwenfiguur is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn beeldhouwwerk. De beeldjes zijn klein, soms niet gro-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6