Cjrocn ZwartsJexeU in het harL College werkt aan bezuiningingsplan Eindelijk sommeltjes voor Waalder inwoners Talk of the Town ppositie trekt aan geld fietspad LUILAKNACHT Geen krant na pinksteren TEXELSE^COURANT waardebonnenboekje VERDER XT in dit JNumraer w Sint Jan viert veertig jarig bestaan 2 w Radio Texel kreeg nieuwe antenne 5 w Texelse muzikanten live op de Radio 7 vt Buurt maakt bezwaar tegen PTT-zendmast 9 w Burgemeester op de bres voor vuurtorenwachters 9 Werkloosheid nam iets af Zeiljacht weer op koers gezet Aanleg dam geeft extra verkeersdruk op Vuurtorenweg Automobilist rijdt door na botsing Bezwaar tegen pad paal 9 ongegrond Lindeboom niet en tijdens zomer Terras Inbraken in Den Burg en Oudeschild Verkeersbord plat Twee weken hoogspanning voor examenkandidaten Raar rijgedrag Vrijdag 20 mei a.s. hele nacht open!!!! Met: Live Uitzending RADIO-ROULETTE En om 02.00 uur hebben we een live-band!! Alle kinderen een gratis ijsje!!! In verband met het uitvallen als werkdag van maandag 23 mei a.s. zal dinsdag 24 mei géén Texelse Courant verschijnen. Directie Langeveld en de Rooy VRIJDAG 20 MEI 1994 ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10884 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. ftentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 ctie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, jon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 ctie bulten werktijd Gerard Timmerman, orlwal 11. Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse num mers n,40. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een van De aanvang van het toeristensei zoen is merkbaar op de arbeids markt. Het aantal werklozen is in een maand tijd met een kwart ge daald tot 380. Een daling die we gens een „stillere" periode door het arbeidsbureau niet was voor zien. Op 1 mei zochten 615 Texelaars een (andere) baan. Ook dat aantal daalde sterk. Er zijn dit jaar meer werkzoekenden aan de slag ge gaan dan vorig jaar, zowel onder vrouwen als mannen. Begin 1994 waren er 100 werkzoekenden meer dan 1 januari '93. Inmiddels is het verschil teruggebracht tot 49. In april daalde het aantal ingedien de vacatures. Koploper onder de aanmelders is de horeca-sector met 43 vacatures. De aanmelding in de handelssector blijft sterk achter bij die van vorig jaar. Het ar beidsbureau handelde 71 vacatu res af, waarvan 56 met succes. In andere gevallen zijn werkzoeken den wel naar bedrijven verwezen, maar de werkgevers aarzelen bij het in^dienst nemen. I M ADVERTENTIE I M. ADVERTENTIE LM. ADVERTENTIE „ik hoop dat deze beelden ouders inspireren tot het vertellen van oude verhalen aan hun kinderen." Wethouder Nel Eelman onthulde woensdag samen met haar voor gangster Tine Krijnen de twee bronzen sommeltjes op het Ho- gereind in De Waal. Het kunst werk is gemaakt door Anna de Visser uit Oosterend. Sommeltjes zijn aardman-achtige wezentjes, die volgens overleve ringen in het maanlicht dansten op de sommeltjesberg. Deze berg heeft echt bestaan, ten oosten van De Waal. Het betrof epn graf heuvel uit de Romeinse tijd, waar over veel bekend is, door de nauwgezette beschrijvingen van schilder/archeoloog Pieter van Cuijk. Wethouder Eelman memoreerde de totstandkoming van het kunst werk. Door het hanteren van de éénprocentsregeling bij de verbou wing van de Redmer IJskaschool, De Texelse reddingboot Beursplein 5 kwam woensdagmiddag in actie om het Duitse zeiljacht „Manga 3" uit de Eierlandse Gronden te loodsen. De twee opvarenden wa ren van Den Helder via de Noord zee op weg naar Vlieland en raakten het spoor bijster. Ze be landden in de branding, wat door kustwachter Henk Leyen vanaf de vuurtoren werd gezien. Het lukte hem echter niet om radiocontact te maken, zodat omstreeks 13.00 uur de Beursplein 5 werd gealar meerd. De reddingboot bracht twee helpers aan boord, Teun den Braven en Arie van de Burg. Zij be geleidden de pleziervaarders uit het verraderlijke zeegat en zetten hen weer op de goede koers. Raadslid Erna Eelman-van der Kooi brak gisteravond een lans voor een fietspad langs de Vuur torenweg. Zij had ontdekt dat b en w de uitvoering naar 1996 hebben verschoven, maar was het daarmee oneens. Volgens haar moet het pad er al volgend jaar komen, omdat het vrachtver keer sterk zal toenemen door de aanleg van een lange dam in zee bij de vuurtoren. Het VVD-raadslid zei dit tijdens de vergadering van de raadscommis sie FET. De aldaar aanwezige di recteur Piet Plug van gemeentewerken antwoordde dat tijdige aanleg van het fietspad niet te verwachten valt. De verwerving van grond langs de Vuurtorenweg stuit op problemen. Een voorstel van Gerard Weijers (Texels Belang) om dan maar een fietspad langs de Stengweg aan te leggen, werd door de anderen van tafel ge veegd. Erna Eelman wees erop dat het pad vooral is bedoeld voor schoolgaande jeugd, die wél over de Vuurtorenweg en niet via de Stengweg fietst. Peter Bakker (Groen Links) zei meer heil te ver wachten van snelheidsbeperken- de maatregelen. Kees Hin (CDA) waarschuwde voor eventuele schade aan wegen en bermen door het intensieve vrachtverkeer. Plug wees hem er op dat Rijkswaterstaat in het bestek heeft laten opnemen, dat de aannemer verplicht is overleg met de gemeente te voeren over aan- en afvoerroutes. De politie is op zoek naar een de bestuurder van een beige auto die dinsdagmiddag is doorgereden na een aanrijding met een bromfiets. De 25-jarige bestuurster uit Ou- deschild raakte daarbij lichtge wond. De man had zijn wagen gepar keerd aan de Bernhardlaan, ter hoogte van de Buytengors. Terwijl de bromfiets naderde, draaide hij de auto plotseling de weg op waardoor de vrouw tegen het lin- kervoorspatbord botste en ten val kwam. Daarbij kneusde ze haar rechterschouder. Terwijl ze op de grond lag draaide de automobilist zijn raampje open, riep iets naar de vrouw en reed weg zonder zich om haar te bekommeren. Het gaat om een man van 50 jaar met grijs haar en een snor. Wie meer weet wordt verzocht contact op te ne men met de politie. Het college van b en w wijst de bezwaren van de Werkgroep Land- schapszorg tegen een fietspad naar paal 9 van de hand. B en w stellen het belang van verkeersvei ligheid boven het verloren gaan van duingrond, nodig voor de aan leg van het pad. Bovendien wordt de veiligheid van voetgangers ver beterd en zullen maatregelen voor rustig rijgedrag worden getroffen. De procedure is nog niet afgerond, wént de provincie moet het be zwaarschrift nog beoordelen. wzijn bezig met een bezuini- 1, zo liet wethouder Ger- Poster gisteravond rschemeren. Het nieuwe col- probeert hiermee de dreigen- vermindering van financiële door het rijk op te vangen, e presentatie van het college- ij 1994-1998, vorige maand, den b en w nog geen rekening ouden met deze tegenvaller. onderhandelingen over hotel Lindeboom hebben ernstige raging opgelopen. Het stre ven horeca-ondernemer s Fris om komende zomer te ien, is hierdoor onhaalbaar. iLijk had men nu druk bezig en zijn met de verbouwing e voorzaal en isolatie van de jwburgzaal om met het Jaz- kend (10 en 11 juni) een flit- start te maken. Volgens ijk adviseur H.W. Dijkgraaf gtde schoen bij de afronding de contracten. Gisteren was afwachting van een reactie lenvv, die de zaak deze week jn wekelijks overleg bespra- tö^ens wethouder Poster is wchten echter op een ant- van de kopende partij, aaf bevestigt dat problemen Ie financiering een rol spelen, dat hangt samen met het ftomen van de contracten." en bierfabrikant zich heeft [getrokken, vindt hij niet ver- stend. „Er zijn meer gegadig- Mjk! Daar zit je dan, een 5 wijn in de hand, een Hl windje door het haar, tsjilpen van de krekels, vraaide muziek onder fon- Me sterren en het geluk- 3® gevoel van onbe- Me vakantieromant/ek. een genot. Je sluit je n en hoopt dat dit nooit zal gaan. Elk begrip Wraak je helemaal kwijt, teling wordt er een hand ie schouder gelegd: voor- maar toch heel na melijk. Is het een liefdevol 3ar van je partner? Nee! i$ controle, het is de Tes- 6 Terrasterriër! En je nc,e je al die tijd op het Molle terras van een exo- b' ver weg eilandje. Het is toevallig een subtropi- avond, maar ook de Wte tijd om op te stap je móeten sluiten, da- en heren. Er schijnen s ook terrasjes te zijn, tet niet zo plezierig toe- Passeren is. „Daér heb e*er nog nooit gezeten7" r°w moet er weer een njjsregeling worden vast- u weet wel, dat ver- de goeien en de *'en- Grijp die lastpakken fn ln hun kraag. Nu iedereen over één kam oren. Horeca Texel wil wrassen open tot één nachts. Moet toch kun- en extra klusje voor de JJ8®;7 Gf denkt u dat de ytjes het wel zullen Horszei Poster zei dit bij de behandeling van de voorjaarsnota 1994 tijdens een commissievergadering. De no ta, een tussenstand van zaken, schetst nog een rooskleurig beeld. De korting op de rijksbijdrage van ƒ1,2 miljoen in 1997 hangt echter als een donkere wolk boven de ge meentebegroting. Vandaar dat het college voorstelt om een groot deel (ruim vier ton) van het ver wachte overschot te gebruiken om in de algemene reserve te stoppen. Raadsreisje Over het bezuinigingsplan kon de wethouder gisteravond nog niet al te veel zeggen. Het college wil het voorzieningenniveau handhaven en belastingverhogingen zien te vermijden. Dat laatste sprak Kees Hin (CDA) aan. „Onze fractie staat daar uiterst gereserveerd te genover." Hij stelde voor eerst alle In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in een kantoor in Den Burg en in een winkel in Oudeschild, waarbij to taal ongeveer f1850,- werd ont vreemd. In beide gevallen heeft de technische recherche van de politie een onderzoek ingesteld. Op het haventerrein van Oude schild kreeg de dader toegang tot de winkel van de Coöperatieve In koopvereniging voor Visserijbeno digdheden, door aan de achterkant van het pand een ruit te vernielen. Hij haalde uit de kas sa f350,- weg en nam ook diverse handgereedschappen mee zoals ringsleutels, tangen, bahco's e.d. Een kennelijke poging om met be hulp van ter plekke aanwezig ge reedschap de brandkast te forceren, mislukte. Mogelijk dezelfde dader was actief in het pand Maricoweg 9 in Den Burg van de firma Westerlaken. Hier kwam hij binnen door een raampje open te breken. Uit een geldkistje nam hij f1500,- weg. begrotingsposten eens kritisch te bekijken. Pieter de Groot (D66) voegde de daad bij het woord, door te wijzen op de overschrijding van het bud get voor het raadsreisje. Dat kost te afgelopen keer f12.000,-, terwijl ooit ƒ5.000,- als maximum was afgesproken. Wethouder Poster toonde zich bereid de hand in eigen boezem te steken. Hin relati veerde de uitgave, door erop te wijzen dat het niet alleen een snoepreisje betrof, maar dat ook leerzame werkbezoeken waren af gelegd. Fietspad paal 9 De Groot kondigde aan dat verho ging van de onroerend- goedbelasting wat D66 betreft bespreekbaar is. Peter Bakker (Groen Links) ging nog een stap verder. Voor zijn fractie is de ƒ429.000,- die b en w willen re serveren veel te weinig. Hij stelde voor om de drie ton, die het colle ge voor het fietspad naar paal 9 heeft bestemd, niet uit te geven. In combinatie met bijv. vervroegde aflossingen en belastingvoorstel len zou zo voor een bedrag van ƒ1 miljoen kunnen worden bezuinigd. „We kunnen ons de luxe van een fietspad naar het strand niet per mitteren", aldus Bakker. De drie ton zou wat hem betreft beter kunnen worden besteed aan ver keersveiligheid en instandhouding van een voorziening als kinderop vang. Hans Roeper (PvdA) kondig de aan bij de begrotingsbehandeling in novem ber met een alternatief te komen voor de ƒ302.500,- die voor het fietspad is uitgetrokken. Erna Eel man (VVD) toonde zich daarente gen andermaal warm voorstander van het fietspad en ging in grote lijnen akkoord met de college voorstellen. Een 22-jarige inwoonster van Den Hoorn verloor maandagmorgen op het kruispunt Hoornderweg/De Grie de macht over haar au tostuur. De wagen kwam naast de weg tegen een verkeersbord tot stilstand. De wagen liep lichte schade op, het bord is zwaar be schadigd. „Geslapen? Ik heb uitstekend geslapen...." Zenuwachtig gegiechel en de bekende stoere praat in de hal van de Burgemeester de Ko ninghal. Woensdagmorgen zat de zaal vol. Zowel VBO, Mavo, Havo als VWO boog zich over het examen Nederlands. Enkele oudere Texelaars van de afdeling volwassenen-educatie voelden zich als vreemde eenden in de bijt, maar zetten zich gebroederlijk tussen hun jongere mede-slachtoffers. Eerder deze week beten zeven leerlingen de spits af met de weinig populaire vakken muziek en tekenen. De examens duren nog een week en een dag. Dan breekt een spannende periode aan. Pechvo gels krijgen een herkansing op dinsdag 21 juni. Keurig in het gelid, maar nog maagdelijk leeg. in afwachting van de examenkandidaten. (Foto Tessa do Craetfl twee bijzonder fraaie sommeltjes staan op een sokkel van Portugese granietkeitjes, gemaakt door Wil lem de Kort uit Oosterend. Plagen was ƒ3500,- beschikbaar voor een kunstwerk. „Daar kun je niet veel voor doen. Dus moest de dek sel van de Texelse schatkist verder open", aldus Nel Eelman. Herkenbaar Door een prijsvraag kwam het idee om iets met sommeltjes te doen. Andere voorwaarden voor het kunstwerk waren: vervaardigd van duurzaam materiaal, iets in een herkenbare vorm en gemaakt door een Texelse kunstenaar. Anna de Visser diende vijf ontwer pen van bronzen beeldjes in, waar van twee werden gekozen. „Ik heb eerst geprobeerd meer gegevens over sommeltjes te verzamelen, maar dat viel niet mee, want nie mand heeft ze tenslotte ooit ge zien..De kunstenares zocht het woord op in een Italiaans en een Latijns woordenboek. „In de eer ste staat de verklaring „lijken op/schijn van". In het Latijn bete kent het slaapwandelaar. Dat ligt dicht bij een geest. Ik heb daarom twee mensachtige, aardgebonden figuren gemaakt, maar zoveel weggelaten dat iedereen er zijn eigen verhaal bij kan maken." De Waalder dorpscommissievoorzit- ter Cor Snoeij toonde zich ver heugd met de verfraaiing. „In het verleden hadden we een beeld: de brommer verankerd in beton. Maar ik weet zeker dat we net zo gesteld raken op deze sommelt jes." Snoeij kon het niet laten om de ex-wethouder Tine Krijnen even te plagen. Zij heeft zich er indertijd kritisch over uitgelaten dat het dorp niet wilde meebetalen aan het kunstwerk. Een enquête daar over in het dorp leverde één posi tieve reactie op van een mevrouw die twee tientjes aanbood. Snoeij overhandigde die persoonlijk aan Krijnen, die daar hartelijk om kon lachen. Door zijn rijgedrag viel maandag avond op de Schilderweg een 61-jarige automobilist uit Oude schild op. De politie liet hem bla zen, wat een score van 550 ug./l. opleverde, terwijl slechts 220 is toegestaan. De man kreeg een proces verbaal en een rijverbod van vijf uur. Zoek de sommeltjes...v.l.n.r. Tine Krijnen. kunstenares Anna de Visser en wethouder Nel Eelman IFoto Tessa de Greall)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1