mm iff M m f Li. Radio Texel nu ook achter de Ruigedijk ndernemers Den Burg ozen lichtornamenten We hopen dat ze het ngen in ieder café..." carmoon I KORT Texels TEXELSE COURANT Drugshandel Henk Binnendijk in kerk Oosterend laarten Koorn presenteert CD SBB-folder in het duits HIK... 5 BIER EN EE LEKKER Openingsfeest van Herenstraat en pleintje Over een paar weken „elke nacht luilak Primafoonwinkel gaat sluiten VRIJDAG 20 MEI 1994 Burg gaat een verlicht najaar moet. De Ondememersvere- g besloot woensdagavond Ie aankoop van vijftig lichtor- )f1ten waarmee de win- raten vanaf 1 oktober en versierd. De vergadering md er wel de voorwaarde dat de order pas de deur uit- als alle leden hun steentje ggen om de benodigde .000,- bij elkaar te krijgen. inbegrepen. De leden van de OVD wordt binnenkort gevraagd hun fi nanciële bijdrage te leveren. Een voorbeeld van een ornament dat is geleend van collega's uit Lochem is vanaf volgende week in de Parkstraat te bezichtigen. De ornamenten zijn onderdeel van de inspanningen van de onderne mers het winkelend publiek aan Den Burg te binden. Gezien de fi nancieel sluitende december- bfo van een Lochemse straat toont de lichtornamenten zoals ondernemers in Burg ze willen aanschaffen. keuze van de ornamenten het bestuur zorgvuldig te en bezocht verschillende an- gemeenten. Uiteindelijk is ge- voor lichtgewicht mum materiaal. „Betaalbaar, e strak en door zijn vorm het bruikbaar." Er werd bij billende bedrijven, waaron- eBolder, offerte gedaan. Uit- lijk kwam het overkantse jhtBV met het beste bnrt uit 6. Met de VEM wordt een onderhoudscontract af- ten, waarin ook de opslag de iging, het afhalen etc. is op ren. De kosten hiervan zijn eerder genoemde bedrag een 43-jarige man, die op een woning bezit, is een af van vijf jaar geëist. De diende deze week bij het ge shof in Amsterdam, nadat de ïank hem eerder al tot vijf had veroordeeld. De man ervan beschuldigd dat zijn eshop in Amsterdam (waar ok woont) een dekmantel e voor de verkoop van hard Ook wordt hem wapenbezit ste gelegd. De uitspraak is ei om 13.30 uur. maand feestmaand-actie constateerde voorzitter Kees Jaap van der Kooi dat de gebundelde krachten in de vernieuwde vereni ging vrucht hebben afgeworpen. „Alleen bij een eendrachtige sa menwerking worden we door de gemeente als een volwaardige gesprekspartner gezien." Hij benadrukte dat de klant de ac ties en de gezellige sfeer (optre dens en verlichting) waardeert en uniforme, duidelijke openingstij den wil. „Den Helder, onze directe concurrent wordt ook wakker en werkt aan kwaliteitsverbetering. De consument moet zeggen: ik hoef niet meer buiten de deur te eten. Ik geef mijn geld liever uit op Texel." EO-evangelist Henk Binnendijk zal zondag 29 mei de ochtenddienst in de Ned. Hervormde kerk van Oosterend opluisteren. Binnendijk, bekend van de „fifty-fifty"- programma's is dan tevens voor ganger. De dienst begint om 10.00 uur. In de krant van komende vrij dag zal nadere informatie worden verstrekt. het een flop of wordt mijn eiland" van Maarten uit De Koog massaal ver en hoor je het straks zingen er café? We zullen het spoe den, want zaterdag a.s. de verkoop van de CD met od'ge feestgedruis van start. 4.00 uur is op een speciaal Mr gemaakte bühne op het van Mans Sogers op de nplaats een presentaties- Bloemenexporteur Maarten •zijn" lied te zingen en het exemplaar van de CD zal burgemeester andigd. worden de rest zal het succes voor Zangrijk deel afhangen van bereidheid van café- ^nten om het plaatje in hun 'ledraaien, zodat de klanten eezingen en kopen worden teld. „Dat lied moet eiland en verbroedering wakker onder de stappende toe zegt Maarten Koorn. „We dat ze het plaatje dan wil den als herinnering aan de '9heid van hun vakantie op Maar als het niks wordt, er geen uur minder door. ^iekt is niet bedoeld om e verdienen. Het is gewoon ardigheidje, een uitdaging. Jal blij als we de kosten er- bben". Gele gids ^szijn deelname aan het te- spektakel Love Letters ta kkende Maarten Koorn °P het idee gebracht door 'end John Smit van Video- !®was bij Koorn op de brui toen Maarten bij nheid die een lied zong voor zijn vrouw Marja, was John dege ne die het hardst applaudisseerde en beweerde dat Maarten talent had en dat hij best een plaatje zou kunnen maken. Zo kwam van het een het ander. De heren hadden nooit eerder met dit bijltje gehakt en zochten in de gele gids een stu dio op, die hen zou kunnen helpen. Zo kwamen ze in contact met Ron Bijtelaar (die de tekst maakte) en Peter Mulder (die de muziek schreef) uit Zwaag. Volgens Koorn en Smit hebben ze uitstekend aan de opdracht voldaan: het is een „meezinger met stijl" geworden. „Wat daaronder moet worden ver staan? Een eenvoudig lied, maar wel met inhoud. Niet alleen maar la-la-la. Een beetje romantisch moest het ook zijn, aansluiten bij de gevoelens van jonge mensen die op een mooi en gezellig eiland op vakantie zijn". Naast de titelsong bevat de CD twee andere nummers. „Op de fiets" en „Want aan de horizon". Ook die zal Koorn zaterdag op de Stenenplaats ten gehore brengen. „Texel, mijn eiland" zal mogelijk een rol spelen in de promotie van Texel. John Smit is bezig een vide oclip te maken: een mooi filmpje met romantische beelden van Texel waarbij het lied op de achter grond klinkt. Het filmpje kan als aandachttrekker en sfeermaker worden gebruikt in etalages, bij beurspresentaties en andere recla meactiviteiten. Er zijn ook plannen voor een karaoke-filmpje. „Texel mijn eiland" is in eerste in stantie alleen te koop bij Nauta CD en Music Store voor f19.95. Een gulden van elk verkocht exemplaar gaat naar het Papoea-fonds van Harry de Graaf. Uit het DPO-onderzoek maakte Van der Kooi op dat de groei van de bestedingen over de top heen is. „We moeten alles uit de kast halen om ons aanbod op peil te houden en reserveren om bij te tijd te blijven." Folklore Tijdens de vergadering presenteer de de Stichting Folkore Texel het programma voor komende zomer. 6 juli is de dag van de oude moto ren, 13 juli, de dag van de muziek, 20 juli Oudhollandse kinderspelen, 27 juli oldtimers, 3 augustus de dag van het dier, 10 augustus staat in het teken van hobby, mu ziek en dans, 17 augustus zijn er Oudhollandse kinderspelen en 24 augustus de dag van het paard. Gezien de sluitende begroting blijft de ondernemersbijdrage op hetzelfde niveau gehandhaafd. Dat geldt ook voor de december feestmaand actie. Anders dan vo rig jaar zal nu nog één bestuurslid in het actiecomité zetelen. De OVD is voornemens voor het eerst sinds jaren weer contributie te gaan heffen. Het bedrag is vast gesteld op f 75,-. Dankzij sponsorbijdragen kan Staatsbosbeheer nu voldoen aan de vraag naar Duitstalige informa tie over haar terreinen. Verschil lende Texelse bedrijven waren bereid om aan de financiering hiervan bij te dragen om zo de kwaliteit van het toeristisch pro- dukt Texel te verbeteren. De wandelfolders worden uitgege ven als onderdeel van het pakket recreatieve voorzieningen dat Staatsbosbeheer levert. De folders zijn bedoeld voor de mensen die het plezierig vinden om informatie te hebben over het gebied waarin zij wandelen en zijn gratis af te ha len bij EcoMara Dankzij de Recreatie Stichting Texel en het Kooghe Fonds zijn de Duitse vertalingen van de folders over de Bollekamer en de Muy nu beschikbaar. De vertalingen van de folders over het natuurpad, de Slufter en de Hoge Berg worden dankzij bijdragen van TESO, de Muy bungalowverhuur en Texel- tourist Magazine momenteel gedrukt. Na twee maanden is de herinrich ting van de Herenstraat en De Naai in Den Hoorn voltooid. De feestelijke opening voor alle dorpsbewoners en mensen uit Wijk H is dinsdagavond. De Hoornders zijn zeer tevreden met de heringerichte straat en het pleintje voor de supermarkt. Eigenlijk al hun wensen zijn ver vuld. „Ze hebben bij de gemeente wel eens verzucht: daar komen ze wéér", lacht dorpscommissie voorzitter Hans Zijm. Vier ton heeft de uitvoering ge kost. „Pittig, maar nu hebben we ook wat. Het speelde natuurlijk al jaren dat de Herenstraat zou wor den opgeknapt. Toen het dan ein delijk zo ver was, hebben wij als dorpscommissie eerst een plan uitgewerkt en dat met de bewo ners besproken. Op basis van die gegevens is de gemeente aan het tekenen geslagen." In verband met de feestelijkheden worden bewoners van de Her enstraat verzocht dinsdag de vlag uit te steken en vanaf 17.30 uur de straat autovrij te houden. Om 18.15 uur worden onder leiding van dorpshovenier Piet van Leer- sum door de kinderen uit de Her enstraat bomen geplant ter hoogte van Henk Troost. Op Klif start om 18.30 uur een rondgang door DEK. Ballonnen De moderne abri paste niet goed bij het karakteristieke pleintje De Naai. Het wachthokje werd daar om verplaatst naar de Stolpweg. De officiële ingebruikname is om 19.00 uur en gaat gepaard met een ballonnenwedstrijd voor kin deren van de Jan Drijverschool. Gerrit Coevert opent om 19.30 uur de Herenstraat en De Naai. Dan is tevens de uitreiking van de eerste videoband, die is uitgegeven door DEK en de dorpscommissie. Op deze band staan beelden uit 1953, 1968 en recenter filmwerk. De voorinschrijving is voorbij, maar wie bij nader inzien toch ook een band wil hebben, kan zich vervoe gen bij G.J. Zigterman (19685) of Hans Zijm (19581). Ter afronding van de feestelijkhe den wordt rond 20.00 uur in de Herenstraat ter hoogte van het dorpshuis een hapje en een drank je uitgedeeld. De PTT telecomwinkel in de Waal- derstraat gaat dicht. Niet op 1 ju ni, zoals in de huis aan huis rondgestuurde brief staat, maar op 1 juli. Om de service voor Texelaars toch op peil te houden, komt de PTT met enkele alterna tieven en suggesties. „We discussiëren er al vier jaar over, maar we hebben nu dan toch de knoop doorgehakt", vertelt Jan van Zonneveld van PTT Telecom. De Texelse vestiging, die vijf da gen per week drie uur per dag is geopend, wordt bemand door twee parttimers. De aanloop is echter dermate gering, dat de win kel absoluut niet rendabel is. „De lokatie is inderdaad niet ideaal. Maar we hebben geen andere voor handen." Op Texel is Langeveld en de Rooij het enige bedrijf met een PTT- licencie. Door dit dealerschap blij ven diverse PTT-telefonie-artikelen wel op het eiland verkrijgbaar. Maar voor een breder assortiment verwijst Van Zonneveld naar de Primafoonwinkel in Den Helder. Dat dit voor Texelaars een behoor lijke service-verarming betekent, wordt door hem slechts schoor voetend beaamd. „Meeste eiland bewoners komen wel regelmatig aan de overkant. Daarnaast gaan we veel meer op postorderbasis werken, aan de hand van mailings en catalogi. Verzendkosten? Ja, die komen er wel bij." Service Om het effect van de sluiting te compenseren, zal in het postkan toor van Den Burg een „teleservi- cecenter" worden opgezet, waar van diverse telecommunicatie- faciliteiten gebruik kan worden ge maakt. „Misschien dat we er ook een paar plaatsen bij grote vakan- tiebedrijven, maar dat staat nog niet vast." Het moment. Twee medewerkers van CBT Electronics zetten de antenne op zijn plaats. Gezien vanaf de grond is het maar een bescheiden sprietje dat nauwelijks opvalt. IFoto Harry da Graat) Sinds dinsdagmiddag is Radio Texel ook in de noordpunt van Texel goed te ontvangen. Dat is te danken aan de nieuwe antenne, die nu staat op de 38 meter hoge stenen schoorsteen van de voor malige TEM-centrale Schilderend. aan het In de eerste vijf jaar van zijn be staan gebruikte de lokale omroep een zendantenne die was aange bracht binnen de spits van de ka tholieke kerk aan de Molenstraat. Dat was verre van ideaal want een belangrijk deel van de zendenergie werd door het metaal dat in de spits is verwerkt, de bliksemaflei der e.d. afgeschermd. Voor luiste raars op korte afstand maakte het weinig uit, maar verder dan een ki lometer of tien reikte de zender eigenlijk niet. Met name in De Cocksdorp was behoorlijke ont vangst vrijwel onmogelijk. Oude wens Al lang koesterde het bestuur van de omroep plannen voor een an tenne op een betere plek. Gedacht werd aan een ander kerkgebouw, de straalzendmast van de PTT aan de Waalderstraat, de graansilo in De Waal en ook is overwogen om een hoge mast te plaatsen op het raadhuis. Aan al deze mogelijkhe den kleefden echter technische, fi nanciële of andere bezwaren. Veel luisteraars hadden daar weinig be grip voor. Ze vonden het maar vreemd dat radiopiraten met krachtige installaties en een primi tieve antenne die ergens in een boom of op een huis werd gezet, overal op Texel prima werden ont vangen terwijl de echte omroep die mogelijkheid blijkbaar niet had. Regeltjes Radio Texel diende als legaal stati on echter te voldoen aan stringen te voorschriften wat betreft zendvermogen, hoogte van de an tenne en ontvangstbereik. En er was ook een financieel probleem: al spoedig stond vast dat een af doende oplossing van het vraagstuk tussen de vijf en tien duizend gulden zou kosten. Er werd actie gevoerd om dat geld bijeen te brengen. De f7000,- die de thans gekozen oplossing heeft gekost, is afkomstig van de om roep zelf, van bejaardenomroep De Lichtboei en van sponsors uit De Cocksdorp. PEN Het PEN ging ermee accoord dat de antenne op de schoorsteen aan het Schilderend werd gezet. Hoe wel daarover niets vast ligt, wordt ervan uitgegaan dat de overbodig geworden schoorsteen, voorlopig blijft staan. Het 30 jaar oude bouwsel, dat staat op de plek van de vroegere houten koeltoren, kreeg onlangs nog een onder houdsbeurt. De plaats van zender en antenne is mede afhankelijk van de moge lijkheid om verbinding te maken met de studia Het audiosignaal uit de studio gaat nu via een gro tendeels bestaande PTT-kabel naar het PEN-kantoor aan het Schilderend. Een nieuw stuk kabel hoefde alleen te worden gelegd tussen kantoor en het verwar mingsgebouw (waar de zender nu staat) naast de schoorsteen. Dat graafwerk werd vrijdag gedaan door de omroepmedewerkers Hans Barhorst, Piet Raa, Willem van Leersum en Clemens Bar horst. De altijd inventieve smid Lou Witte uit De Waal vervaardig de van roestvaste materialen een constructie van beugels en staal kabels, die de 10 meter lange an tennemast bovenin de schoorsteen op zijn plaats moet houden. Kraan Het aanbrengen van deze constructie en het plaatsen van de antenne gebeurde dinsdag door Francois Baert en Jean Paul Tshi- cha, medewerkers van het bedrijf CBT Electronics uit Terneuzen, dat de antenne heeft geleverd. Ze lie ten zich daarvoor ophijsen met een van Mosk uit Den Helder ge huurde kraan en hadden het kar wei in enkele uren geklaard. Tegen vier uur 's middags werden de laatste bouten aangedraaid. Aan de tien meter lange antennemast die tegen de noordkant van de schoorsteen is geklemd, zitten op 42 meter boven de grond twee verticale dipoolantennes met een onderlinge afstand van 2.82 me ter. Die voor lokale omroepen ver plichte stand zorgt voor een verticaal gepolariseerde radiogolf. Dat betekent dat voor optimale ontvangst van Radio Texel ook een vertikale antenne moet worden gebruikt, zoals bij autoradio's en portabele toestellen. Een grote ho rizontale fm-antenne zoals gebrui kelijk bij huiskamerradio's, doet het dus minder goed. Toen dinsdagavond een rondje langs een aantal „verre" adressen op Texel werd gemaakt, bleek dat de nieuwe antenne ruimschoots aan de verwachtingen voldoet. Overal op het eiland is de ont vangst stukken beter en ten noor den van het vliegveld waar tot dusver weinig of niets was te ho ren, komt de radio nu prima door. Ook in Den Helder is de ontvangst van de Texelse radio heel be hoorlijk. De uitbreiding van het zendbereik krijgt nog een feestelijk tintje. Vol gende week vrijdag verzorgt Radio Texel op lokatie vanuit Het Eier- landsche Huis een speciale uitzen ding bij wijze van begroeting van de luisteraars in De Cocksdorp en omgeving. Als er voldoende animo voor is, wil Van Zonneveld ook organise ren dat met enige regelmaat een demonstratie/verkoopmiddag wordt gehouden op een Texelse lo katie. „Maar dan wil ik eerst we ten of daar behoefte aan is. Het idee is om er in het najaar mee te starten." Wie wil reageren op dit voorstel kan bellen met Van Zonneveld via telefoon 072-474040. Diefstal. Op een camping nabij De Cocksdorp werd een tuinlamp afgebroken en meegenomen. Na mens een bedrijf uit Scherpenzeel deed een inwoner van Den Burg hiervan aangifte bij de politia De diefstal vond plaats tussen don derdagavond en zaterdagochtend. Zwenking. Een grote bocht ma ken om een inrit in te rijden, daar hebben sommige automobilisten een handje van. Zo ook een 23-jarige Oudeschilder zondag omstreeks 11.50 uur op de Bea- trixlaan. Een achteropkomende 20-jarige Texelse taxibestuurster was niet op de zwenking bedacht en reed de andere auto in de flank. Blikschade aan beide voertuigen was het gevolg. Fietsdrager. Bij een aanrijding op de Nikadel raakten zondagavond de fietsdrager en het daarop be vestigde rijwiel van een automobi list uit Woerden beschadigd. De man reed achteruit en botste te gen de auto van een 52-jarige in woonster van Den Burg, die zich inmiddels achter hem bevond. De auto van de Texelse had lichte schade. Bromfiets. Pech? Brommer weg. Dat was tenminste het geval voor een 20-jarige Texelse, die door haar vervoermiddel in de steek werd gelaten, waarop ze de brom mer achterliet op de kruising Pont- weg/Pelikaanweg. Toen ze zaterdag haar blauwe Benelli wilde ophalen, bleek die verdwenen. Souvenirjagers? Een 39-jarige- Oosterendse ontdekte dat van- haar Alfa Romeo het merkplaatje is afgehaald. Dat moet dit week end in de Molenstraat zijn ge-"" beurd. In de De Ruyterstraat is de kente kenplaat van de Volvo van een 38-jarige Oudeschildse gestolen. Lakschade. Een tien centimeter brede baan van een meter lang aan de zijkant van zijn auto. Zó trof een 34-jarige Doetinchemmer vrij dagmiddag zijn voertuig aan, toen hij na een bezoek aan Den Burg te rugkeerde op de parkeerplaats aan de Emmalaan. De automobilist die de lakschade had veroorzaakt liet geen briefje achter en blijft ver moedelijk onbekend. Gebroken been. Een toeriste moest vrijdag met vermoedelijk een gebroken been naar het zie kenhuis worden gebracht. Als bij rijdster op een tandem was zij als gevolg van een stuurfoutje op de Stolpweg ten val gekomen. Brommer tegen auto. Op de on overzichtelijke hoek Zwaanstraat- Warmoesstraat in Den Burg vond woensdagavond een aanrijding plaats tussen een bromfietster uit De Cocksdorp en een automobilist- uit Den Burg. Het 16-jarige meisje, dat in de Zwaanstraat reed, ver zuimde voorrang te verlenen. De autobestuurder was een 22-jarige inwoner van Den Burg. Er ont-. stond lichte schade aan aan zowel de brommer als de auto.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5