„Soms is het hier net een ka kaf on ie" Buurt maakt bezwaar tegen zendmast PTT usic Store biedt vier uzikale evenementen Nieuw fonds voor dorpsverfraaiing plugged Texels in „Live on the Air" Mensen Tijdelijke toiletjuf m TEXELSE ^7 C0URANT Bedrijvigheid Menwedstrijd istenbelasting Wat ik zeggen wou Niet de bedoeling Paspoort voor sneeuwklokjes Kijkdagen hommels Puzzel Waalderstraat Tekenwedstrijd tijdens Ronde VRIJDAG 20 MEI 1994 Sinten Lot Kombrink en Tassos Koulouris te gast bij Jeroen Drabbe Irechtsl in ..Live on the Air (Foto Gerard Timmerman) studiootje parelt het zweet op het voorhoofd van zan- Lot Kombrink. Gitarist Tassos Koulouris wrijft in een ar van snoeren, microfoons, CD's en asbakken zijn sna- wg, draait een sjekkie en pakt de akkoordjes voor de nde song. Ongedwongen, maar gedreven musiceert weetal in de kelder van Radio Texel. Ze zijn te gast in xelse versie van „Twee meter de lucht in", waarin DJ r\ Drabbe elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 okale muzikanten voor het voetlicht haalt en zelf zijn tjes meespeelt. ik toch commentaar. Ik kan hier al leen nog maar akoestische optre dens hebben." Om de rockers toch aan hun trek ken te laten komen wil hij al te lui de opnamen verplaatsen naar de kelder van d'Ouwe Ulo. „Want ze moeten hun muziek toch kunnen uitdragen." Gekste dingen „Ik heb in de studio de gekste din gen meegemaakt. Door de wol ge verfde musici gaan hier soms stijf van de zenuwen zitten, want ze willen niet afgaan. Ze hebben vaak hard gerepeteerd om goed start van „Live on the wm een half jaar geleden jeen popmuzikant „nee" te op Jeroens uitnodiging, itdekt ook de verslaggever, vntaan de gitaar in handen jeduwd om zijn bijdrage te pen podium" geeft bands i^nheid zich buiten Texel- presenteren. Voor hen is moeilijk op te treden door m met geluidsoverlast. idervond ook Jeroen in de pal onder De Buureton te jongens van Desercration flink van leer. Toen kreeg voor de dag te komen." De vrees voor het akoestische spel bij som migen ebt in de spontaniteit wel weg. „Rob van Beurden beweerde nooit unplugged op te treden, maar speelde hier de sterren van de hemel. Power-drummer Hans Vlaming trommelde met brushes op de vuilnisemmer en Soulou Ma Nani leefde zich lekker uit." Lot en Tassos putten voor hun repertoire uit een meegebrachte bundel songs. „Maar het zijn hele andere dan we van plan waren." Alles gaat relaxed en tijdens de gesprekjes worden ideetjes voor volgende gasten opgedaan. Tot Jeroen begint af te tellen en het volgende nummer wordt ingezet. Spontaan Ter afwisseling interviewt hij zijn gasten. „Tevoren vertel ik ze eigen lijk mets. Alles moet fris en spon taan klinken. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en dat pakt vaak aardig uit. Menig gast gaat verder dan ie ooit van plan is geweest. Soms komen er heel gevoelige dingen naar boven. Texel huisvest heel wat talent en met meer diepgang dan je zou denken. Hier merk ik hoe de verhoudingen in de bandsliggen en komen de echte profs aan het licht. Een CD'tje dat ik voor de vuist weg kies, blijkt bij toeval wel eens het lievelingsnum mer van een gast. Die begint dan spontaan mee te zingen. Het is soms net een kakofonie. Dan gaat de schuif natuurlijk vol open." I Ha ar zuiver De studio-verrichtingen zijn in de huiskamer haarzuiver te ontvan gen. De condensator-microfoons zorgen dat zelfs het kleinste geluid tot zijn recht komt. De ge luidstechnicus kent elke hoek van de studio en weet het optimale uit de installatie te halen. Als de kop telefoon opgaat, wordt het ver schil toet het werkelijke studiogeluid pas echt duidelijk. Alsof de luisteraar in de akoesti sche gitaar van Tassos en de mond van Lot is gekropen. Achter haar glimlach zie je de lippen am per bewegen, maar haar stem klinkt karaktervol boven de rest uit. „Het geluid is voller, comple ter. Ik heb hier al eerder gespeeld, maar het blijft mooi jezelf zo terug te horen", pakt ze de gitaar erbij. Dat is het leuke van radio", glimt Jeroen. „Je zit hier wat te spelen en te praten zonder te merken dat iedereen zit mee te luisteren Aan het eind van de uitzending heerst een voldaan gevoel. „Er ligt een plasje water onder m'n stoel van de inspanning^zucht Lot. Tassos weet van geen ophou den. „Ik begin net warm te lo pen..." Eigen stijl De presentator heeft zelf de nodi ge muzikale ervaring en hanteert inmiddels in vier eilandelijke bands de gitaar. „Ik ben op m'n twaalfde begonnen. De muziek zat toen al in m'n kop. Ik coverde J. Albert King, Peter Green en ontwikkelde m'n eigen stijl." Met z'n band Bloom schreef hij „Even aan m'n moeder vragen", dat de landelijke hitladders beklom. In de Hilver- sumse popscene speelde hij met tal van bekende namen en in Am sterdam deelde hij het podium met de toen nog onbekende Candy Dulfer en Justine (Anneke) Palme- lay. Als jurist legde hij zich toe op de begeleiding van artiesten (o.a. And ré Hazes), om na een periode van bezinnen op Texel te belanden, waar hij alweer volop muziek schrijft. Met de kennis, ervaring en zijn professionele opname-studio op het eiland begeleidt hij Texelse muzikanten. Gerard Timmerman. fne voor mijn bedrijf en fs iets bijzonders bieden ikaal gebied." Dat zijn de van Fred Winkel van sic Store voor zijn grootse Hij heeft vier evenemen- lacht. De eerste is op de lag vóór de Ronde om dag 9 juni vanaf 20.00 uur tent bij paal 17 een Texelse Hoornder zangers Kees n, bekend van de groep en de Texelse René Froger Trap, verzorgen een optre- ök Maarten Koorn uit De van de partij. Hij vertolkt andere zijn kraker „Texel, oktober/november wordt uitgege ven. „We hebben nu al de voorpret ervan", verklapt Winkel, die de productie voor zijn rekening neemt. Als laatste heeft hij een kerstreci tal onder handen. „Het is nog een beetje ver weg, maar we denken aan een optreden van Texelse ko ren, die samen met Kees Klaassen popsongs vertolken, waarvoor speciale kerstteksten worden ge schreven. We willen twee uitvoe ringen in een sporthal organiseren, maar de details hebben we nog niet uitgewerkt." Op maandag (tweede pinkster dag) houdt menvereniging Tussen Wad en Duin een samengestelde menwedstrijd rond Oosterend. De start en finish van de marathon zijn bij A. Brans aan de Eendekooi weg 1. Daar wordt tevens de dres suur en de vaardigheid verreden. De eerste deelnemer start om 10.00 uur in de dressuur en om 11.00 uur in de marathon. Publiek is welkom, er hoeft geen entree te worden betaald. er|ng van het „forfaittair" ysteem voor de toeristen- 3 brengt de logiessector in De bedrijven willen voor tus weten hoe hoog hun voor 1995 uitvalt. Dan ze er nog rekening mee 'n Hun nieuwe brochures", 'adslid Erna Eelman gister- 'jdens een commissiever- "Als het niet tijdig lukt, 3reen jaar later invoeren." lelijke zijde werd mede dat de planning is om in Vergadering van oktober plan te besluiten. Overleg bedrijfsleven zou dan in f r plaatsvinden. Voor be- in de raad van juli is het dag, omdat het voorstel amende maand zou moe den doorgesproken. Het n b en w af, of de behan- '°fdt vervroegd. Wethou der deed hierover ,nd geen toezeggingen, 'jhs het fejt dat afgelopen WO,- minder toeristenbe- verd tvangen dan be- 'een aanleiding om de J0r het lopende jaar bij te at tegenvallende zomer- als oorzaak aangewe- mijn eiland". Het muziekspektakel wordt afgewisseld met mode. Zes Texelse bedrijven, Mantje Mode, Mantje Sport, Boetiek 22, Bévé Mode, Eline Ondermode en Zebra, bieden een uitgebreide show. Knaller van de avond moet de knotsgekke Sugar Lee Hooper worden. Concert In de Stappelandhal houdt The Music Store woensdag 27 juli het concert van de razend populaire Belgische formatie The Radio's met Bart Peeters in de gelederen. „Ik ben hartstikke blij met de me dewerking van de gemeente, die de vergunningen heeft verleend", aldus Winkel. „The Radio's hebben het erg druk, maar toen ze het woord „Texel" hoorden, waren ze gelijk bereid om te komen." In het voorprogramma van dat concert zit in ieder geval de Texel se band Nothing to Loose met Be linda van Diesen, die onlangs tijdens het Texelpop-festival furore maakte. Een tweede Texelse band is nog niet gecontracteerd, maar komt er wel. De voorverkoop voor dit evene ment begint 15 juni bij de VVV, The Music Store en de Stappe landhal. Kaarten gaan f 20,- kosten. Sinterklaas Midden in de zomer, live voor pu bliek, gaat de Klapband een sinterklaas-CD opnemen, die rond Kunstwerken om de Texelse dor pen te verfraaien wil de gemeente Texel in het vervolg betalen uit het onlangs in het leven geroepen fonds „Cultuur en Historie". De inkomsten hiervoor komen uit de opbrengst van bouwterreinen. Per vierkante meter vloeit er 50 cent naar het fonds. Bestedingen onder de f 5000,- vallen onder de bevoegdheid van het college, bo ven dit bedrag buigt de gemeen teraad zich over de zaak. De commissie voor Welzijnsbeleid had dinsdagavond weinig moeite met de voorstellen rond het spe ciale fonds, dat ook publicaties over het eiland Texel wil stimule ren. Texelse en overkantse auteurs kunnen een bijdrage van maximaal ƒ5000,- aanvragen. CDA-raadslid C. Hin had enige moeite met een zinsnede waarin werd gesteld dat publicaties van op Texel woonach tige acteurs de voorkeur verdie nen. „Ik zou die zin liever schrappen. De kwaliteit van de pu blicatie is belangrijk, niet het feit of de schrijver wel of niet op Texel woont." Wethouder Nel Eelman- van 't Veer verzekerde Hin dat dit ook het uitgangspunt is. Ook pu blicaties van overkantse auteurs die betrekking hebben op Texel, komen in aanmerking. Fiets. Uit een steeg naast een discotheek in de Zwaanstraat is een fiets gestolen. Deze is van een 16-jarige Texelaar en had een nieuwwaarde van ƒ1000,-. Cees Hin maakte zich ook zorgen over het feit dat voor sierbestra ting een beroep op de pot kan worden gedaan. Kan gemeente werken een beroep op het fonds doen en het bedrag voor sier bestrating bijvoorbeeld niet meer in de eigen begroting opnemen, vroeg hij zich af. Hij vreesde dat in dit geval de pot, die nu f 96.000,- bevat, op korte termijn leeg zou ra ken. Ook hier kon de wethouder hem geruststellen. De adviescom missie Kunst en Cultuurbeleid gaat de gemeente adviseren, waarbij duidelijke grenzen worden gehanteerd. Bij de verfraaiingen van de dorpen wordt uiteraard ook de mening van de dorpscommis sie gehoord. Het fonds biedt verder mogelijkhe den aan de Texelse musea. In het vervolg kan voor de aankoop van (voor Texel belangrijke) historische en culturele voorwerpen een bij drage uit het fonds worden ge vraagd. Dit is mogelijk omdat zaken die door de musea zijn aan gekocht, bij een eventuele ophef fing toch aan de gemeente vervallen. Of het fonds ook een soort „vin dersloon" gaat uitkeren om arche ologische vondsten door particulieren voor de gemeen schap te behouden, is nog de vraag. Als de regelingen van WVC en de wettelijke bepalingen onder zocht zijn, wordt het indertijd door Gelein Jansen gedane voorstel op nieuw bekeken. De wetenschap reageert verdeeld op het risico van de straling door de zendmast die PTT-telecom op hotel Juliana in De Koog wil plaat sen. Omwonenden hebben inmid dels drie bezwaarschriften tegen de vergunning ingediend. Ze vre zen dat de straling hun gezond heid zal schaden. De bezwaar- en beroepsschriftencommissie van de gemeente, die is samengesteld uit raadsleden, buigt zich 8 juni over de kwestie. De bezwaarmakers weigeren zich neer te leggen bij een verklaring die onlangs door PTT-telecom werd afgegeven. Daarin' deed de dienst de straling af als onschul dig". Onlangs zetten omwonen den in een ingezonden brief in deze krant hun ongerustheid kracht bij. De beoogde mast is bestemd voor het autotelefoonverkeer en zendt electromagnetische straling uit met een frequentie die in het stra- lingsspectrum aan de hoge kant, aldus Jos Berkers van de Weten- schapslijn „De frequentie van de radio en televisie zit lager." Volgens Berkers, die zijn informa tie baseert op gegevens van het TNO in Delft, kan deze straling Wij vinden het heel jammer dat de verkeerde hoteleigenaar in De Waal problemen heeft gekregen over de piratenzender die uit de lucht is gehaald. Sorry hiervoor, dat was niet onze bedoeling. G. Breman en andere moeders van de discjockeys. Met een verplicht plantenpaspoort treedt het sneeuwklokje (Galan- thus) voorgoed uit de anonimiteit. De bollen zijn alleen nog verhan delbaar voor export als de Bloem- bollenkeuringsdienst (BKD) dit bewijsdocument heeft afgeleverd. De BKD keurt op verzoek vooraf of de bloembollen vrij van aaltjes zijn. Dat gebeurde tot voorkort door de Algemene Inpectiedienst. Nu de keuring een taak voor de BKD is, adviseert de dienst particulieren die er een hoekje sneeuwklokken op nahouden en hun bollen aan de groothandel willen verkopen, zich bij keurmeester Jan Bakker (tel. 12818) aan te melden. De aanwezigheid van insecten zegt veel over de kwaliteit van het milieu. Dat geldt met name voor hommels. Over de verspreiding is weinig bekend, omdat ze veel op particulier terrein voorkomen. En kele natuurverenigingen houden daarom op 4 en 5 juni zogenaam de hommelkijkdagen, zodat in één klap de verspreiding bekend wordt. Bij EcoMare zijn invulkaar ten af te halen waarop instructies en zes algemene soorten staan af gebeeld. verwarming van het menselijk li chaam teweeg brengen (magnetron-effect). Dat kan nade lig zijn voor de ogen en voortplan tingsorganen. Mits de nodige veiligheidsnormen in acht worden genomen, is dat bij deze PTT-mast niet het geval, aldus Berkers. Dat betekent beperkt vermogen en voldoende afstand tot woningen. Klachten Over zogenaamde biologische ef fecten van de straling zijn de me ningen verdeeld. Blootstelling kan volgens een publicatie van weten schapper dr. L. Reijnders, hoogle raar milieukunde wel degelijk schadelijke gevolgen hebben. Er wordt gesuggereerd dat hoofdpijn, misselijkheid, allergiën en bepaal de vormen van kanker verband zouden houden met de straling. „Ik ben er niet zeker van dat in Ne derland sprake is van een veilige situatie", wijst Reijnders op zo'n duizend soortelijke zendmasten die verspreid in Nederland staan. De klachten die Reijnders bereik ten uit de omgeving van de grote re omroepzenders sterken zijn vermoedens. Wetenschapper Berkers maakt uit zijn informatie op dat er eigenlijk nog tekort bekend is over het schadelijke effect van de straling. „De meningen zijn verdeeld. Er zijn onderzoeken die wél een verband met klachten laten zien, maar net zoveel die géén verband aantonen. De Gezondheidsraad heeft on langs uitgesproken dat de straling geen schadelijke effecten veroor zaakt. Eigenlijk is het wachten op een grootschalig onderzoek, maar kennelijk is daarvoor nog geen aanleiding." Bedrijfsarts L.P.M. Beelen uit Lage Mierde die onlangs een zendmast naast zijn tuin kreeg, vindt dat PTTTelecom eerst moet aantonen dat de radiosignalen echt onscha delijk zijn. „Tot die tijd geen zend masten in bewoond gebied." Martin Trap (29) uit Den Hoorn begint in juni als vertegenwoordi ger bij Hobaho, het grootste bloembollenbemiddelmgsbureau van Nederland. Trap wordt één van de vijfenvijftig commissionairs die het bedrijf in dienst heeft. Hij neemt deze functie op Texel over van plaatsgenoot Daan Schilling, die er ruim twintig jaar bij Hobaho heeft opzitten en zich nu volledig gaat wijden aan het wethouder schap. Twee keer per week probe ren de vertegenwoordigers tijdens een beurs in de Keukenhof te Lisse partijen bollen uit hun regio aan exporteurs en andere kopers te slijten. „Die combinatie van bab belen en handelen zie ik helemaal zitten", aldus de Hoornder. Trap was werkzaam in het bollen- bedrijf van zijn schoonvader Bert Bruijn, maar stopt daarmee, omdat beide functies niet zijn te combi neren. Hij hoopt het vertrouwen van de Texelse telers te krijgen. „Ik zal mijn uiterste best doen om voor hen goede prijzen in de wacht te slepen." Aangenaam verbaasd waren woensdag de bezoekers van het openbaar toilet op de Vismarkt in Den Burg. Er bleek daar een heuse toiletjuf frouw te werken, die de boel schoonhield, vandalisme voorkwam en voor de dege nen die hun hoge nood kwa men lenigen, een bemoedigend woord had. Merkwaardig was dat de be zoekers in plaats van te beta len allemaal een kwartje kregen... Helaas was deze publieke ser vice van zeer korte duur. De juffrouw in kwestie was on derwijzeres C. de Kleijn van de school De Bron uit Delft. Zij en een tiental collega's vervul den woensdag in Den Burg al lerlei rollen en functies. Ze moesten door de leerlingen worden opgespoord in het ka der van een vossenjacht, on derdeel van een werkweek die de Bron-leerlingen op het eiland doorbrachten. IFoto Harry de Great) Na een plaatsing van twee jaar op de Joost Dourleinkazerne ver trekt C.Sgt. Nick Mallaburn van de Britse Royal Marines half juni weer naar zijn thuisland. Met pijn in zijn hart, zo verklaart hij, want de uitwisseling is hem uitstekend bevallen. Mallaburn was op Texel werkzaam als instructeur op alle boottypen. Hij woonde met zijn vrouw en twee dochters in Den Helder, maar heeft in deze twee jaar toch veel van het eiland ge zien. „Texelaars zijn er terecht trots op. Ik hou van zulke kleine, hechte gemeenschappen. Ik kom hier zeker terug voor vakanties." Caroline Moonen, Thijsselaan 109, Den Burg heeft een rond vlucht bovèn Texel voor twee per sonen gewonnen. Dat is de hoofdprijs van de puzzel, die de winkeliers van de vernieuwde Waalderstraat onlangs in deze krant publiceerden. De oplossing luidde „Waalderstraat - win kelstraat". De kleurwedstrijd le verde drie winnaars op. In de categorie 2-5 jaar ging de eerste prijs naar Jorinde Bakker, Noord wester 106, Den Burg. Bij de 6- tot 8-jarigen won Joey van der Vis, Weverstraat 4, Den Burg en Maris- ka Witte, Doolhof 4, Oudeschild had de mooiste inzending bij 9 t/m 12. De prijsuitreiking is zaterdag 16.00 uur in Qnipp kapsalon. In de week voor de Ronde om Texel kunnen kinderen tot en met 13 jaar tekeningen inleveren of in de tent op het strand maken voor een tekenwedstrijd die wordt gesponsord door de Rabobank. De tekenhoek in de tent is woensdag middag en donderdag en vrijdag de hele dag geopend. De tekeningen moeten te maken hebben met de Ronde om Texel. Alle werkstukken moeten zater dag vóór 10.30 uur worden ingele verd. Ze worden in de tent tentoongesteld. Om 11.45 uur, als de zeilers bezig zijn met de race, zal Rabobankdirecteur L. Timmers de prijzen in de diverse leeftijdsca tegorieën uitreiken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7